Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo — Sijè B: Kalifikasyon pou Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021

A1. Ou kalifye pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo si ou genyen yon timoun kalifye. Epi tou, oumenm — oswa konjwen w lan, si nou marye epi fè yon deklarasyon konjwen — dwe genyen kay prensipal ou nan youn nan 50 Eta yo oswa Distrik Columbia pandan plis pase mwatye nan ane a. Kay prensipal ou a kapab nenpòt kote ou rete regilyèman. Kay prensipal ou a kapab kay ou, apatman, kay mobil, refij, lojman tanporè, oswa lòt kote e li pa bezwen menm plasman fizik la nan ane fiskal la. Ou pa bezwen gen yon adrès pèmanan pou ou jwenn peman sa yo. Si ou pa nan kay prensipal ou a tanporèman akoz maladi, edikasyon, biznis, vakans, oswa sèvis militè, jeneralman yo trete ou tankou ou t ap viv nan kay prensipal ou a.

Pou enfòmasyon sou kòman yo te ka redui Kredi Enpo pou Timoun ou an parapò ak montan revni w lan, gade Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A3. Pou ane fiskal 2021 an, yon timoun kalifye se yon endividi ki pa gen 18 lane anvan 1 ye Janvye 2022, epi ki ranpli kondisyon sa yo:

  1. Endividi a se pitit gason kontribyab la, pitit fi, bofis, timoun adoptif kalifye, frè, sè, bofrè, bèlsè, demi-frè, demi-sè, oswa yon desandan nenpòt ladan yo (parekzanp, yon pitit pitit, nyès, oswa neve).
  2. Endividi a pa bay plis pase mwatye nan sipò li pandan ane 2021 an.
  3. Endividi a viv avèk kontribyab la pandan plis pase yonmwatye ane fiskal 2021 an. Pou eksepsyon nan ekzijans sa a, gade Piblikasyon IRS No. 972, Kredi Enpo pou Timoun ak Kredi pou Lòt Depandan yo (an anglè) PDF.
  4. Endividi an deklare kòmsadwa antanke depandan kontribyab la. Pou plis enfòmasyon konsènan kòman pou deklare kòmsadwa, yon endividi antanke yon depandan, gade Piblikasyon IRS No. 501, Depandan yo, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon pou Deklarasyon (an anglè). PDF
  5. Endividi a pa fè yon deklarasyon konjwen avèk konjwen endividi an pou ane fiskal 2021 an oswa fè li sèlman pou reklame yon ranbousman enpo sou revni yo te kenbe oswa estimasyon enpo ki te peye.
  6. Endividi an te yon sitwayen Ameriken, gen nasyonalite Amerikèn, oswa yon etranje rezidan Ozetazini. Pou plis enfòmasyon sou kondisyon sa, gade Piblikasyon IRS No. 519, Etazini Gid Fiskal pou Etranje yo (an anglè) PDF.​​​​

A4. Oumenm — oswa konjwen w lan, si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen — dwe genyen yon nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) oswa yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl IRS (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). W ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo sèlman si ou te itilize SSN oswa ITIN kòrèk ou lè ou te fè deklarasyon enpo 2020 w lan oswa deklarasyon enpo 2019 la (ansanm avèk lè ou te rantre enfòmasyon nan zouti Non-Deklaran an sou IRS.gov an 2020).

Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap fèt pou chak timoun kalifye ki genyen yon SSN ki valid pou travay nan Etazini. 

A5. Pou timoun kalifye yo, yon SSN valid se youn ki valid pou travay (an anglè) nan Etazini epi Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration, SSA) te bay anvan dat ki te prevwa pou deklarasyon enpo 2021 w lan (ansanm avèk pwolongasyon yo).

Si yon endividi te yon sitwayen Ameriken lè li te resevwa SSN nan, alòs, li valid pou travay nan Etazini. Si “Pa Valid pou Travay” enprime sou kat Sekirite Sosyal endividi an epi estati imigrasyon endividi ante chanje pouli kapab kounya yon sitwayen Ameriken oswa rezidan pèmanan, mande SSA a yon nouvo kat Sekirite Sosyal (an anglè).

Sepandan, si “Valid pou Travay Sèlman Avèk Otorizasyon DHS (Department of Homeland Security, Depatman Sekirite Enteryè)” enprime sou kat Sekirite Sosyal endividi an, endividi an genyen SSN yo mande a sèlman toutotan otorizasyon Depatman Sekirite Enteryè a valid.

A6. Wi. Si timoun kalifye ou an te vivan nan 2021 an epi te viv avèk ou pandan plis pase mwatye tan li te vivan an nan 2021 an, alòs timoun ou an se yon timoun kalifye nan objektif pou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an. An konsekans, w ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou timoun kalifye w la.

A7. Fè deklarasyon enpo 2020 w lan. Malgre ou pa t resevwa Kredi Enpo pou Timoun nan dapre deklarasyon enpo 2019 ou a, ou ka resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo dapre kantite timoun kalifye yo pèmèt pou deklarasyon enpo 2020 w lan. Peman an ap kòmanse nan Jiyè oswa nan mwa ki vini annapre yo fin trete deklarasyon enpo 2020 w lan, pi ta posib.

A9. Ou ka fè demann yon swivi peman si o upa t resevwa li nan delè yo ki anba a. Nou p apa k swiv peman w lan sof si te gen:

  • 5 jou depi depo a te fèt epi bank lan di li pa t resevwa peman an
  • 4 semenn depi yo te voye peman sou fòm chèk pa lapòs nan yon adrès estanda
  • 6 semenn depi yo te voye peman an pa lapòs, epi ou gen yon adrès pou reyekspedisyon nan dosye w nan biwo lapòs local la
  • 9 semenn depi peman an te fèt pa lapòs, epi ou gen yon adrès aletranje

Pou kòmanse yon swivi peman, konplete pou voye nan lapòs oswa fax yon Fòm 3911, Deklarasyon Kontribyab Konsènan Ranbousman (an anglè) PDF.

A10. Nou toujou ap ekzamine kont ou pou kalifikasyon an. Ou ka kontinye verifye pou aktyalizasyon estati yo nan Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (an anglè).

A12. Non. Ou p ap resevwa peman avans CTC jiskaske nou konfime kalifikasyon w. Si nou pa anmezi pou nou konfime kalifikasyon ou nan 2021 an, ou ka kalifye pou w reklame tout Kredi Enpo pou Timoun 2021 an lè ou fè deklarasyon enpo 2021 an.