Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè K: Verifikasyon Idantite ou pou Ou Wè Pèman w yo

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2022-07PDF, 1ye fevriye 2022.

A K1. IRS bezwen rasire li ou se oumenm - se pa yon moun ki vle pase pou ou - anvan nou ba aksè nan enfòmasyon sansib sou kont ou an. Verifikasyon idantite w ap ede ou kenbe enfòmasyon w yo sennesòf epi anpeche fwod ak vòl idantite.

A K2. Si ou se yon nouvo itilizatè, ou dwe kreye yon kont ID.me nan IRS la epi verifye idantite ou. ID.me se yon founisè sèvis akreditasyon ki fyab ki chwazi pou sipòte sèvis koneksyon IRS.gov la.

ID.me itilize dènye teknoloji verifikasyon yo pou otantifye idantite ou rapid epi fasil. Aprann plis sou ID.me ak pwosesis verifikasyon IRS la sou Konekte ou oswa Kreye yon Nouvo Kont.

Si ou gen yon kont deja nan IRS, itilize non itilizatè ak modpas Aksè Sekirize a epi rantre kòd sekirite a antanke yon pati nan pwosesis otantifikasyon plizyè faktè a (multi-factor authentication - MFA). Si ou gen yon kont avèk ID.me nan gouvènman eta a oswa nan yon ajans federal, ou ka itilize imèl ou ak modpas ou epi konple MFA a.

A K3. ID.me otantifye endividi ki gen 18 lane ak plis. Si ou gen 17 lane oswa pi piti, rele nimewo telefòn ki nan lèt IRS ou a si ou chwazi dezenskri pou sispann resevwa peman mansyèl yo.

A K4. Wi, antanke yon founisè sèvis akreditasyon ki sètifye kont nòm federal, ID.me gen obligasyon pou li anrejistre enfòmasyon endividi yo.  ID.me pwoteje tout enfòmasyon sansib yo avèk yon kriptaj ki pi fò pase sa anpil lòt enstitisyon finansyè.

A5. Si ou se yon nouvo itilizatè, ou dwe kreye yon kont ID.me nan IRS la pou ou verifye idantite ou. Ou ka jwenn èd pou verifye idantite ou sou ​​​​​sit èd ID.me. an. ID.me se yon founisè sèvis akreditasyon ki fyab yo chwazi pou sipòte sèvis koneksyon IRS yo.

Ou kapab eseye konekte sou Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan avèk non itilizatè IRS ou itilize a pou ou jwenn aksè nan lòt sèvis tankou Kont Anliy. Kont Anliy se yon sistèm anliy ki pèmèt ou gen aksè nan enfòmasyon kont pèsonèl ou an sekirite.

Si ou pa kapab verifye idantite ou anliy, ou kapab rele nimewo telefòn ki nan lèt IRS la te ba ou a ki di ou ka kalifye pou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo (Lèt 6416 (an anglè ak panyòl)PDF). Lè ou rele, w ap bezwen reponn kesyon yo pou verifye idantite ou ak ajan sèvis kliyantèl la.

A6. Ou kapab aktyalize adrès oswa anile enskripsyon nan peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Lòt mizajou nan enfòmasyon ou yo, tankou chanjman nan enfòmasyon kont labank ou, kapab fèt atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) sèlman, apre ou fin verifye idantite ou.

A 7. Apre ou fin verifye idantite ou avèk ID.me, ou ka wè yon mesaj IRS ki di: “Gen yon kondisyon ki anpeche ou gen aksè nan sèvis sa a”. Si ou wè mesaj sa a, tanpri retounen eseye konekte pita.

Si ou kontinye ap resevwa mesaj sa a, sa vle di ou p ap kapab itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun anliy lan. Olyedesa, ou kapab rele nimewo telefòn ki nan lèt IRS la te ba ou a ki di ou ka kalifye pou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo (Lèt 6416 (an anglè ak panyòl)PDF). Lè ou rele, w ap bezwen reponn kesyon yo pou verifye idantite ou avèk ajan sèvis kliyantèl la.