Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2032-32PDF, 14 Jiyè 2022.

A1. Pou ane fiskal 2021 an, Kredi Enpo pou Timoun nan ogmante apati $2 000 pou chak timoun kalifye pou ale nan:

  • $3 600 pou timoun 5 lane epi mwens nan fen 2021 an; epi
  • $3 000 pou timoun soti 6 lane pou rive 17 lane yo nan fen 2021 an.

Nòt: Kredi $500 ki pa ranbousab la pou montan Lòt Depandan yo pa t chanje. Pou plis enfòmasyon konsènan Kredi pou Lòt Depandan yo, gade Anèks 8812 (Fòm 1040), Kredi pou Timoun Kalifye yo ak Lòt Depandan (an anglè)

A2. Wi. Kredi Enpo pou Timoun nan ap diminye pwogresivman nan de (2) etap diferan dapre revni brit ajiste ki modifye (Adjusted Gross Income, AGI) nan 2021 an.
Premye diminisyon an ka redui Kredi Enpo pou Timoun nan jiska $2 000 pa timoun.

  • Sa vle di, premye etap diminisyon an ka redui sèlman ogmantasyon $1 600 pou timoun kalifye ki gen 5 lane ak mwens yo, epi ogmantasyon $1 000 pou timoun kalifye ki genyen soti 6 lane pou rive 17 lane yo, nan fen 2021 an.

Dezyèm diminisyon an ka redui Kredi Enpo pou Timoun ki rete a pi ba $2 000 pa timoun.
Pou enfòmasyon adisyonèl sou montan AGI ki modifye yo ki redui Kredi Enpo pou Timoun 2021 an, gade QC-4 ak QC-5, anba a.

A3. Nan objektif pou Kredi Enpo pou Timoun nan ak peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, AGI modifye w la se revni brit ajiste w (soti nan Fòm 1040 IRS 2020 an, liy 11, oswa si ou pa t depoze yon deklarasyon 2020, Fòm 1040 IRS 2019 la, liy 8b), plis montan annapre yo ki ka aplike pou ou.

  • Tout montan sou liy 45 oswa liy 50 nan Fòm 2555 IRS 2020 oswa 2019 la, Revni ki Rantre Aletranje.
  • Tout montan ki te eskli nan revni brit la paske li soti nan yon sous ki Pòtoriko oswa Samoa Amerikèn. 

Si ou pa gen youn nan sa ki anlè yo, AGI modifye w la se menm ak AGI w la.

A4. Kredi Enpo pou Timoun nan kòmanse redui jiska $2 000 pa timoun si AGI modifye w la an 2021 an depase:

  • $150 000si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalife;
  • $112 500 si w ap deklare antanke chèf fwaye; oswa
  • $75 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi deklare yon deklarasyon separe.

Premye diminisyon an redui Kredi Enpo pou Timoun nan pa $50 pou chak $1 000 (oswa fraksyon sa a) avèk sa, AGI modifye w la depase sèy revni ki dekri anlè a ki aplikab pou ou a.

A5. Kredi Enpo pou Timoun nan p ap kòmanse redui pi ba $2 000 pa timoun jiskaske AGI modifye w la an 2021 an depase:

  • $400 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen; oswa
  • $200 000 pou tout lòt estati deklarasyon yo.

Dezyèm diminisyon an redui Kredi Enpo pou Timoun nan pa $50 pou chak $1 000 (oswa fraksyon sa a) avèk sa, AGI modifye w la depase sèy revni ki dekri anlè a ki aplikab pou ou a.