Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè D: Kalkil Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo

A1. N ap detèminen montan peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo lè nou kalkile montan Kredi Enpo pou Timoun ou pral reklame sou deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a.

Nou kalkile Kredi Enpo pou Timoun 2021 ou an dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo 2020 ki trete a. Si nou pa t trete deklarasyon enpo 2020 w lan lè nou detèminen montan peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou an pou tout mwa apati Jiyè, n ap kalkile montan Kredi Enpo pou Timoun 2021 ou an dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo 2019 ou a (ansanm avèk enfòmasyon ou te rantre nan zouti Non-Deklaran an sou IRS.gov la nan 2020 an). Depi nou fin trete deklarasyon 2020 w lan, nou pral kalkile peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo epi ajiste tout peman mansyèl ki rete yo.

Nòt: Montan peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa genyen $500 Kredi pou Lòt Depandan yo, ki pa ranbousab. Pou plis enfòmasyon konsènan Kredi pou Lòt Depandan yo, gade Piblikasyon IRS No. 972, Kredi Enpo pou Timoun ak Kredi pou Lòt Depandan yo (an anglè).

A2. Montan total peman Kredi Enpo pou Timoun ou an ap egal ak mwatye montan Kredi Enpo pou Timoun 2021 kalkile w la. Epi yo divize montan sa a an peman mansyèl voye ba ou.

An konsekans:

  • Pou chak nan timoun kalifye w yo ki genyen 5 lane oswa mwens, w ap resevwa jeneralman $300. Yo detèminen sa lè yo divize $3 600 an mwatye, ki bay $1 800. Sis (6) peman mansyèl $300 ap ba ou $1 800.
  • Pou chak nan timoun kalifye w yo ki genyen 6 jiska 17 lane, w ap resevwa jeneralman $250. Yo detèminen sa lè yo divize $3 000 an 2, ki bay $1 500. Sis (6) peman mansyèl $250 ap ba ou $1 500.