Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè E: Pwosesis Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2032-32PDF, 14 Jiyè 2022.

A1. Peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo te fèt an vèsman mansyèl apati  Jiyè  jiska fen Desanm 2021. 

Mwa Peman Dat Peman
Jiyè 7/15/2021
Dawout 8/13/2021
Sektanm 9/15/2021
Oktòb 10/15/2021
Novanm 11/15/2021
Desanm 12/15/2021

A2. Si IRS la te resevwa enfòmasyon bankè moun kalifye yo, y ap voye peman an ba yo pa mwayen depo dirèk.

Jeneralman, n ap itilize enfòmasyon bankè yo apati sous sa yo, nan lòd sa a ki annapre a:

  • Enfòmasyon sou kont bankè patikilye ki kalifye a te bay nan Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan
  • Deklarasyon enpo 2020 moun kalifye a, ansanm avèk enfòmasyon yo te antre nan Zouti Enskripsyon Non Deklaran Kredi Enpo pou Timoun nan.
  • Deklarasyon enpo 2019 moun kalifye a, ansanm avèk enfòmasyon li te rantre nan zouti Non-Deklaran sou IRS.gov nan 2020 an.
  • Enfòmasyon sou kont bankè patikilye ki kalifye a te bay yon lòt ajans federal pou li ka jwenn alokasyon federal, tankou: avantaj Sekirite Sosyal, alokasyon pou Veteran ak alokasyon nan Komisyon Retrèt Fewovyè a.

Si nou pat gen enfòmasyon pou depo dirèk ki soti nan sous ki mansyone pi wo yo, Biwo Sèvis Fiskal Trezò te ban nou enfòmasyon sou kont bankè:

  • Ki soti kote yon patikilye kalifye te resevwa yon lajan Gouvennman Ameriken an, swa atravè yon Kat Eksprès dirèk (an anglè)PDF, oswa
  • Biwo Jesyon Pèsonèl la te itilize pou afektasyon pewòl federal patikilye ki kalifye a.

Si nou pa t genyen enfòmasyon bankè pou nou bay yon depo dirèk, nou te voye peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa mwayen lapòs.

A3. Si yon patikilye kalifye te resevwa pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa mwayen depo dirèk sou kont labank yo, relve bankè patikilye kalifye te idantifye pèman sa yo nan deskripsyon sa a: “IRS TREAS 310 CHILDCTC”.

Si patikilye kalifye a te resevwa pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo an chèk Finans pa lapòs, deskripsyon ki sou chèk Finans sa yo se te: “Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun”.