Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè E: Pwosesis Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan

A1. Peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap fèt an vèsman mansyèl apati 15 Jiyè 2021 jiska fen Desanm 2021. W ap jwenn plis detay sou kilè ou ta dwe espere resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo byento.

Mwa Peman Dat Peman
Jiyè 7/15/2021
Dawout 8/13/2021
Sektanm 9/15/2021
Oktòb 10/15/2021
Novanm 11/15/2021
Desanm 12/15/2021

A2. Si IRS la te resevwa enfòmasyon bankè ou yo, y ap voye peman w lan ba ou pa mwayen depo dirèk. N ap itilize enfòmasyon bankè yo apati sous sa yo, nan lòd sa a ki annapre a:

  • Deklarasyon enpo 2020 w lan.
  • Deklarasyon enpo 2019 ou a, ansanm avèk enfòmasyon ou te rantre nan zouti Non-Deklaran sou IRS.gov nan 2020 an.
  • Enfòmasyon ou te rantre nan Resevwa Peman Mwen nan 2020 an.
  • Yon ajans federal ki ba ou avantaj, tankou: Administrasyon Sekirite Sosyal, Depatman Afè Veteran, oswa Komisyon Retrèt Fewovyè a.

Si nou pa genyen enfòmasyonn bankè pou nou ba ou yon depo dirèk, n ap voye peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo pa mwayen lapòs.

A3. Non. Ou pa bezwen antreprann okenn aksyon anplis apre ou fin fè deklarasyon enpo 2020 w lan pou w resevwa peman mansyèl yo.

Si ou te deja resevwa youn oswa plis peman sou deklarasyon enpo 2019 ou a, montan peman w lan ka chanje apre nou fin trete deklarasyon enpo 2020 w lan. Sinon, peman mansyèl ou yo ta dwe kòmanse nan Jiyè oswa nan mwa ki vini annapre yo fin trete deklarasyon enpo 2020 w lan, pi ta posib.

A4. Wi. Y ap rekalkile peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo apre IRS fin trete deklarasyon enpo 2020 w lan. N ap ajiste rès peman ou yo nan 2021 an pou ogmante oswa diminye montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo ki ta dwe vèse ba ou nan 2021 an.

A5. Non. Yo pa mande ou pou fè yon deklarasyon amande pou w resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Jan sa prevwa nan Sijè E sa a, si IRS la pa t trete deklarasyon enpo 2020 w lan nan dat detèminasyon yon peman avans Kredi Enpo pou Timoun, n ap detèminen montan peman avans Kredi Enpo pou Timoun sa a dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo 2019 ou a.

W ap kapab mete ajou enfòmasyon w yo atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP). Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP a ak kòman pou mete ajou enfòmasyon w yo, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.