Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè E: Pwosesis Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2022-07PDF, 1ye fevriye 2022.

A1. Peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo te fèt an vèsman mansyèl apati  Jiyè  jiska fen Desanm 2021. 

Mwa Peman Dat Peman
Jiyè 7/15/2021
Dawout 8/13/2021
Sektanm 9/15/2021
Oktòb 10/15/2021
Novanm 11/15/2021
Desanm 12/15/2021

A2. Si IRS la te resevwa enfòmasyon bankè moun kalifye yo, y ap voye peman an ba yo pa mwayen depo dirèk. N ap itilize enfòmasyon bankè yo apati sous sa yo, nan lòd sa a ki annapre a:

  • Deklarasyon enpo 2020 moun kalifye a, ansanm avèk enfòmasyon yo te antre nan Zouti Enskripsyon Non Deklaran Kredi Enpo pou Timoun nan.
  • Deklarasyon enpo 2019 moun kalifye a, ansanm avèk enfòmasyon li te rantre nan zouti Non-Deklaran sou IRS.gov nan 2020 an.
  • Enfòmasyon bankè ou ki nan Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan .
  • Yon ajans federal ki ba moun kalifye a avantaj, tankou: Administrasyon Sekirite Sosyal, Depatman Afè Veteran, oswa Komisyon Retrèt Fewovyè a.

Si nou pa t genyen enfòmasyon bankè pou nou bay yon depo dirèk, nou te voye peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa mwayen lapòs.

Debousman pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo te kòmanse an jiyè e yo te kontinye chak mwa rive desanm 2021, jeneralmans dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon taks sou revni federal 2019 oswa 2020 an. Si ou kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun nan men ou pa t resevwa pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, w ap kapab reklame tout montan Kredi Enpo pou Timoun nan lè ou depoze deklarasyon taks 2021 w lan pandan sezon deklarasyon taks 2022 a.

A3. Wi. Yo te rekalkile peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo apre IRS te fin trete deklarasyon enpo 2020 w lan. Nou te ajiste rès peman ou yo nan 2021 an pou ogmante oswa diminye montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo ki ta dwe vèse ba ou nan 2021 an.