Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân theo từng đợt thanh toán hàng tháng bắt đầu từ tháng 7đến hết tháng 12, 2021. 

Tháng Thanh Toán Ngày Thanh Toán
Tháng 7 15 tháng 7, 2021
Tháng 8 13 tháng 8, 2021
Tháng 9 15 tháng 9, 2021
Tháng 10 15 tháng 10, 2021
Tháng 11 15 tháng 11, 2021
Tháng 12 15 tháng 12, 2021

A​​​​2. Nếu IRS đã nhận được thông tin ngân hàng của cá nhân đủ điều kiện, thì khoản thanh toán đã được gửi đi dưới hình thức nhận trực tiếp.

Thông thường, chúng tôi đã sử dụng thông tin trương mục ngân hàng từ các nguồn sau, theo thứ tự sau:

  • Thông tin trương mục ngân hàng mà cá nhân đủ điều kiện cung cấp trong Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em.
  • Tờ khai thuế năm 2020 của cá nhân đủ điều kiện, bao gồm thông tin được nhập vào Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021.
  • Tờ khai thuế năm 2019 của cá nhân đủ điều kiện, bao gồm thông tin được nhập vào công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020.
  • Thông tin trương mục ngân hàng mà cá nhân đủ điều kiện cung cấp cho cơ quan liên bang khác để nhận các quyền lợi liên bang, bao gồm – quyền lợi An Sinh Xã Hội, quyền lợi Cựu chiến binh hoặc quyền lợi từ Ban Hưu Trí Đường Sắt.

Nếu chúng tôi không có thông tin ký thác trực tiếp từ bất kỳ nguồn nào được mô tả ở trên, thì Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Tài Chính đã cung cấp cho chúng tôi thông tin trương mục ngân hàng:

  • Từ nơi cá nhân đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán của Chính Phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả qua Thẻ Direct Express (tiếng Anh)PDF, hoặc
  • Mà Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự đã sử dụng để phân bổ tiền lương liên bang của cá nhân đủ điều kiện.

Nếu chúng tôi không có thông tin trương mục ngân hàng để cấp khoản tiền gửi trực tiếp, chúng tôi đã gửi các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em qua đường bưu điện.

A3. Nếu một cá nhân đủ điều kiện đã nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em thông qua ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ, thì bảng sao kê ngân hàng của cá nhân đủ điều kiện xác định các khoản chi trả đó thông qua mô tả sau: “IRS TREAS 310 CHILDCTC”.

Nếu cá nhân đủ điều kiện này đã nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em thông qua chi phiếu Bộ Tài Chính qua đường bưu điện, thì mô tả trên các chi phiếu Bộ Tài Chính đó cung cấp mô tả sau: “Advance Child Tax Credit Payment (Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em)”.