Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

A1. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ được giải ngân theo từng đợt thanh toán hàng tháng bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, 2021 đến hết tháng 12, 2021. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian quý vị sẽ nhận được các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.

Tháng Thanh Toán Ngày Thanh Toán
Tháng 7 15 tháng 7, 2021
Tháng 8 13 tháng 8, 2021
Tháng 9 15 tháng 9, 2021
Tháng 10 15 tháng 10, 2021
Tháng 11 15 tháng 11, 2021
Tháng 12 15 tháng 12, 2021

A2. Nếu IRS đã nhận được thông tin ngân hàng của quý vị, tiền của quý vị sẽ được gửi đến quý vị dưới hình thức nhận trực tiếp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trương mục ngân hàng từ các nguồn sau, theo thứ tự sau:

  • Tờ khai thuế năm 2020 của quý vị.
  • Tờ khai thuế năm 2019 của quý vị, bao gồm thông tin quý vị đã nhập vào công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020.
  • Cơ quan liên bang cung cấp trợ cấp cho quý vị, chẳng hạn như: Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Bộ Cựu Chiến Binh, hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt.

Nếu chúng tôi không có thông tin trương mục ngân hàng để cấp khoản tiền gửi trực tiếp cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ phát hành các khoản ỨngTrước Tín Thuế Trẻ Em vào ngày 15 tháng 7, ngày 13 tháng 8, ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12.

A3. Không. Quý vị không cần thực hiện thêm hành động nào khác ngoài việc nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tiền hàng tháng. 

Nếu quý vị đã nhận được một hoặc nhiều khoản tiền theo tờ khai thuế năm 2019, thì số tiền của quý vị có thể thay đổi sau khi chúng tôi xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Nếu không, các khoản chi trả hàng tháng của quý vị sẽ bắt đầu vào tháng 7 hoặc vào tháng ngay sau khi tờ khai thuế năm 2020 của quý vị được xử lý, tùy vào thời gian nào đến muộn hơn.

A4. Có. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị sẽ được tính lại sau khi IRS xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các khoản tiền còn lại của quý vị vào năm 2021 để tăng hoặc giảm tổng số tiền cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị được giải ngân trong năm 2021.

A5. Không. Quý vị không cần phải nộp tờ khai sửa đổi để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Như đã nêu trong Chủ Đề E này, nếu IRS chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị kể từ ngày xác định thanh toán cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng, chúng tôi sẽ xác định số tiền để chi trả cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đó dựa trên thông tin quý vị đã cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019.

Quý vị sẽ có thể cập nhật thông tin của mình thông qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP và cách cập nhật thông tin của quý vị, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.