Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

Những câu hỏi thường gặp này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-07PDF, 1 tháng 2 năm 2022.

A1. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân theo từng đợt thanh toán hàng tháng bắt đầu từ tháng 7đến hết tháng 12, 2021. 

Tháng Thanh Toán Ngày Thanh Toán
Tháng 7 15 tháng 7, 2021
Tháng 8 13 tháng 8, 2021
Tháng 9 15 tháng 9, 2021
Tháng 10 15 tháng 10, 2021
Tháng 11 15 tháng 11, 2021
Tháng 12 15 tháng 12, 2021

A​​​​2. Nếu IRS đã nhận được thông tin ngân hàng của cá nhân đủ điều kiện, thì khoản thanh toán đã được gửi đi dưới hình thức nhận trực tiếp. Chúng tôi đã sử dụng thông tin trương mục ngân hàng từ các nguồn sau, theo thứ tự sau:

  • Tờ khai thuế năm 2020 của cá nhân đủ điều kiện, bao gồm thông tin được nhập vào Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021.
  • Tờ khai thuế năm 2019 của cá nhân đủ điều kiện, bao gồm thông tin được nhập vào công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020.
  • Thông tin ngân hàng của quý vị trong Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em.
  • Cơ quan liên bang cung cấp trợ cấp cho cá nhân đủ điều kiện, chẳng hạn như: Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Bộ Cựu Chiến Binh, hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt.

Nếu chúng tôi không có thông tin trương mục ngân hàng để cấp khoản tiền gửi trực tiếp, chúng tôi đã gửi các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em qua đường bưu điện. 

Việc giải ngân các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã bắt đầu vào tháng Bảy và tiếp tục hàng tháng cho đến hết tháng 12 năm 2021, thường dựa trên thông tin có trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020 của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, nhưng đã không nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

A3. Có. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị đã được tính lại sau khi IRS xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Chúng tôi đã điều chỉnh các khoản tiền còn lại của quý vị vào năm 2021 để tăng hoặc giảm tổng số tiền cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị lẽ ra được giải ngân trong năm 2021.