Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề H: Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32 PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Khi nộp tờ khai thuế năm 2021, quý vị sẽ cần đối chiếu:

 1. Tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được trong năm 2021; với
 2. Khoản Tín Thuế Trẻ Em hợp lệ mà quý vị có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình.

Số Tiền Tín Thuế Trẻ Em Bị Trả Thừa: Nếu khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị lớn hơn tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu nhận số tiền còn lại của Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị.

Số Tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Bị Trả Thừa: Nếu quý vị đã nhận được tổng số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em hợp lệ mà quý vị có thể yêu cầu vào niên thuế 2021 của mình, quý vị có thể cần phải hoàn trả cho IRS một phần hoặc toàn bộ khoản chi trả thừa đó.

Vào tháng 1, 2022, IRS đã gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021. Vui lòng cất giữ thư thông báo về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em này của quý vị cùng với hồ sơ kê khai thuế. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

A2. Số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được trong năm 2021 được tính toán dựa trên ước tính của IRS về mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu nhận vào niên thuế 2021. Luật yêu cầu khoản ước tính này phải dựa trên:

 1. Tờ khai niên thuế 2020 của quý vị hoặc nếu không có tờ khai đó, thì phải sử dụng tờ khai của niên thuế 2019 (bao gồm tờ khai thuế năm 2019 được nộp thông qua Công Cụ Người Không Phải Khai Thuế để đăng ký các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trên IRS.gov, hoặc tờ khai thuế năm 2020 được nộp qua Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế)
 2. Mọi thông tin cập nhật mà quý vị đã cung cấp cho IRS vào năm 2021, bao gồm thông tin được cung cấp qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). (Cổng này không còn hoạt động nữa.)

Các điều kiện về gia đình và cuộc sống có thể thay đổi trong suốt một năm nhất định. Danh sách sau đây cung cấp các ví dụ về những thay đổi có thể dẫn đến Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa.

 • Một trẻ đủ điều kiện sống với quý vị có thể đổi nhà ở trong năm 2021 và đã sống trong khoảng thời gian hơn nửa năm của niên thuế 2021 với một cá nhân khác.
 • Thu nhập của quý vị đã tăng vào năm 2021.
 • Tư cách khai thuế của quý vị đã thay đổi vào năm 2021.
 • Nhà ở chính của quý vị nằm bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021.

Do những thay đổi này về gia đình và cuộc sống, quý vị có thể đã nhận được tổng số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em lớn hơn mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021.

Để biết thêm thông tin về khả năng đủ điều kiện nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, bao gồm định nghĩa về nhà ở chính của quý vị, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A3. Có thể. Nếu quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả theo mô tả trong Chủ Đề H này, quý vị sẽ được miễn trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền bị trả thừa. Nếu quý vị không đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả, quý vị sẽ cần phải kê khai toàn bộ số tiền bị trả thừa trên tờ khai thuế năm 2021 dưới dạng thuế thu nhập bổ sung. Số tiền thuế thu nhập bổ sung này sẽ làm giảm số tiền hoàn thuế của quý vị hoặc tăng tổng số tiền thuế đến hạn phải trả cho năm 2021.

A4. Quý vị sẽ không đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả nếu mức tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc cao hơn các số tiền được liệt kê dưới đây dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị.

 • $120.000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $100.000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và
 • $80.000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A5. Quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả đầy đủ và sẽ không cần hoàn trả bất kỳ số tiền bị trả thừa nào của các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em nếu nhà ở chính của quý vị nằm trong phạm vi Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021 và tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị cho năm 2021 bằng hoặc thấp hơn các số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị:

 • $60.000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $50.000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và
 • $40.000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Điều kiện bảo vệ hoàn trả của quý vị có thể bị giới hạn nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn các số tiền này hoặc nhà ở chính của quý vị không nằm trong phạm vi Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021.

Để biết thêm về định nghĩa nhà ở chính của quý vị, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A6. Nếu quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả, quý vị được giảm trách nhiệm trả thuế của quý vị từ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trả thừa tối đa lên tới bằng với số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ. Số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ tương đương với $2.000, nhân với giá trị sau:

 • Số trẻ đủ điều kiện mà IRS đã tính để xác định khoản ước tính ban đầu của IRS về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, trừ đi
 • Số trẻ đủ điều kiện được tính phù hợp khi xác định mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021.

Ví dụ: Quý vị đã kê khai ba trẻ đủ điều kiện phù hợp trên tờ khai thuế năm 2020 nhưng chỉ kê khai một trẻ đủ điều kiện trên tờ khai thuế năm 2021. Quý vị có thể nhận tối đa $4.000 số tiền được bảo vệ hoàn trả (hay $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị trả thừa) nếu quý vị đủ điều kiện.

Quý vị sẽ có thể áp dụng số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ là $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị trả thừa nếu tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc thấp hơn số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị:

 • $60.000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $50.000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và
 • $40.000 nếu quý vị là người độc thân hoặc quý vị đã kết hôn và khai thuế riêng.

Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A7. Có. Số tiền được bảo vệ hoàn trả của quý vị sẽ giảm dựa trên mức chênh lệch lớn hơn của tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị so với các số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị:

 • $60.000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $50.000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và
 • $40.000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Số tiền được bảo vệ hoàn trả này sau đó sẽ bị giảm trừ – hay giảm bớt – nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn các số tiền trên. Số tiền được bảo vệ hoàn trả của quý vị sẽ là $0 và số tiền hoàn trả của quý vị sẽ không được giảm bớt nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc cao hơn các số tiền này dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị:

 • $120.000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $100.000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc
 • $80.000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Ví dụ: Quý vị đã khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế 2020 và yêu cầu đúng khoản Tín Thuế Trẻ Em cho ba trẻ đủ điều kiện. IRS ước tính tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em dựa trên số trẻ đủ điều kiện của quý vị. Tuy nhiên, khi quý vị khai thuế chung cho năm 2021 với mức AGI đã sửa đổi là $75.000, quý vị chỉ được yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho một trẻ đủ điều kiện – và do đó tín thuế của hai trẻ đủ điều kiện còn lại sẽ được tính là bị trả thừa. Mức AGI đã sửa đổi của quý vị là $75.000 lớn hơn 25 phần trăm so với ngưỡng AGI đã sửa đổi hiện hành được áp dụng ở mức $60.000. Số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ dự tính của quý vị tương ứng với $4.000 (hay $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị trả thừa) bị giảm 25 phần trăm xuống còn $3.000.

A8. Hầu hết các cá nhân cần hoàn trả Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa có thể hoàn thành trách nhiệm hoàn lại khoản tiền trả thừa thông qua việc giảm tiền hoàn thuế thu nhập liên bang dự kiến của họ. Tuy nhiên, nếu quý vị nợ khoản tiền trả thừa lớn hơn số tiền hoàn thuế của mình, IRS sẽ thường làm việc với những người đóng thuế nợ số tiền mà họ không có khả năng chi trả. Quy trình thu xếp thanh toán khoản tiền trả thừa đến hạn này cũng giống như các khoản tiền trả thừa của các loại thuế khác. Để biết thêm thông tin về cách trả nợ thuế thu nhập liên bang quá hạn của quý vị, hãy xem Trả Tiền Thuế Của Quý Vị.

A9. Có. Vào tháng 1/2022, IRS đã gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021.

Quan trọng: Vui lòng cất giữ thư thông báo về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em này của quý vị cùng với hồ sơ kê khai thuế. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Thư này sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị trong tờ kê khai tại thời điểm của ngày gửi thư. Đây thường sẽ là địa chỉ trên tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị.

Nếu không có thư này, quý vị có thể kiểm tra tài khoản trực tuyến để biết số tiền thanh toán của mình.