Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè F: Aktyalize Enfòmasyon sou Kredi Enpo pou Timoun ou an nan 2021 an

A1. IRS mete sou IRS.gov la yon Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun (CTC UP) anvan premye peman yo kòmanse, okòmansman sa ap pèmèt ou sèlman seleksyone, li pa pèmèt ou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pandan 2021 an.  Ap gen plis fonksyonalite k ap ajoute nan ane a, ki pral pèmèt ou:

  1. Mete ajou adrès postal ou;
  2. Mete ajou enfòmasyon kont labank ou;
  3. Ajoute oswa soustrè kantite timoun kalifye ou yo, ansanm avèk rezon nesans oswa adopsyon yon timoun;
  4. Sinyale yon chanjman nan estati marital ou; epi
  5. Sinyale yon chanjman nan revni ou.

Y ap bay plis detay sou CTC UP atravè kesyon sa yo ak repons sa yo lè pòtal la disponib.

A2. Wi, si ou itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) pou w bay revni aktyèl ou a. Pita nan 2021 an, pòtal anliy sa a ap pèmèt ou mete ajou revni ou planifye pou w deklare nan deklarasyon enpo 2021 w lan pou nou ka chanje kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 w lan. Sa ap pèmèt nou chanje montan peman mansyèl avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo. Y ap bay plis detay sou CTC UP atravè kesyon sa yo ak repons sa yo lè pòtal la disponib.

A3. Premye peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap baze sou timoun ou te deklare pou Kredi Enpo pou Timoun nan deklarasyon enpo 2020 w lan (oswa deklarasyon enpo 2019 la, si deklarasyon enpo 2020 w lan pa t trete nan dat detèminasyon peman an pou tout peman mansyèl avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo).  

Pita nan ane sa a, Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) ap ajou pou pèmèt ou enfòme nou sou timoun kalifye ou pral deklare nan deklarasyon enpo 2021 w lan pou nou ka ajiste Kredi Enpo pou Timoun  kalkile 2021 w lan – e konsa n ap ajiste montan peman mansyèl avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo. 

Si ou pa resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou yon timoun kalifye w ap deklare an 2021, ou ka reklame montan total valab Kredi Enpo pou Timoun nan pou timoun sa lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan.

Y ap bay plis detay sou CTC UP atravè kesyon sa yo ak repons sa yo lè pòtal la disponib.

A4. Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) ap pèmèt ou dezenskri pou sispann resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Y ap bay plis detay sou CTC UP atravè kesyon sa yo ak repons sa yo lè pòtal la disponib.

A5. Beginning in July 2021, the IRS started making advance monthly payments of the 2021 Child Tax Credit to taxpayers.  For many taxpayers, the amount of the 2021 Child Tax Credit also has increased compared to the amount of the 2020 Child Tax Credit.  However, the total advance payments may be greater than any increase in the 2021 credit, depending on a taxpayer’s circumstances.  For taxpayers in this situation who do nothing in 2021 to adjust income tax withholding from their pay (and do not unenroll from advance monthly payments), the amount of their tax refund received in 2022 may decrease compared to the refund received in 2021, or the balance due in 2022 with their 2021 income tax return may increase compared to the balance due in 2021.  Some taxpayers also may shift from getting a refund in 2021 to owing a balance in 2022.

Therefore, taxpayers who received a small refund or had a balance due when they filed their tax return for 2020 in 2021 should consider unenrolling from advance Child Tax Credit payments, updating their Form W-4 by entering an additional amount to be withheld each pay period on step 4c of the form, or making quarterly estimated tax payments for the remainder of 2021.

For more information about how your advance Child Tax Credit payments are calculated and disbursed, see Topic D: Calculation of Advance Child Tax Credit Payments, and Topic E: Advance Payment Process of the Child Tax Credit.​​ ​​​ ​You can unenroll from advance Child Tax Credit payments through the Child Tax Credit Update Portal (CTC UP). For more information regarding the CTC UP, see Topic F: Updating Your Child Tax Credit Information During 2021.