Giới Thiệu về Ấn Phẩm 596, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được