Giới thiệu về Ấn phẩm 596, Tín thuế Thu nhập kiếm được