Ấn phẩm 596 (2023), Tín thuế Thu nhập kiếm được (EIC)

Để sử dụng trong việc chuẩn bị 2023 Tờ khai


Ấn phẩm 596 - Tài Liệu Giới Thiệu

Phát triển trong tương lai

Để biết thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan đến Ấn phẩm 596, chẳng hạn như luật được ban hành sau khi được xuất bản, truy cập IRS.gov/Pub596.

EIC là gì?

EIC là một khoản tín thuế dành cho một số người nhất định làm việc và có thu nhập kiếm được dưới $63.398. Tín thuế thường có nghĩa là nhiều tiền hơn trong túi của bạn. Nó làm giảm số tiền thuế bạn nợ. EIC cũng có thể mang lại cho bạn tiền hoàn thuế.

Tôi có thể yêu cầu EIC không?

Để yêu cầu EIC, bạn phải đáp ứng một số quy tắc. Các quy tắc này được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng . Bảng 1. Tóm gọn về Tín thuế Thu nhập kiếm được

Đầu tiên, bạn phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong cột này. Thứ hai, bạn phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong một trong số các cột này, tùy theo quy tắc nào áp dụng. Thứ ba, bạn phải đáp ứng quy tắc trong cột này.
Chương 1.
Quy tắc cho mọi người
Chương 2.
Quy tắc nếu bạn có trẻ đủ điều kiện
Chương 3.
Quy tắc nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện
Chương 4.
Tính toán và yêu cầu EIC
1. Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn phải ít hơn:

• $56.838 ($63.398 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ,

• $52.918 ($59.478 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $46.560 ($53.120 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $17.640 ($24.210 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
2. Bạn phải có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2023 (bao gồm cả gia hạn).

3. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định nếu bạn đã ly thân với vợ/chồng của mình và không khai thuế chung.

4. Bạn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú trong cả năm.

5. Bạn không thể nộp Mẫu 2555 (liên quan đến thu nhập kiếm được ở nước ngoài).

6. Thu nhập đầu tư của bạn phải là $11.000 hoặc ít hơn.

7. Bạn phải có thu nhập kiếm được.
8. Trẻ của bạn phải đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, cư trú và khai thuế chung.

9. Trẻ đủ điều kiện của bạn không được kê khai bởi nhiều hơn một người để yêu cầu EIC.

10. Bạn không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.
11. Bạn phải đáp ứng yêu cầu về tuổi.

12. Bạn không thể là người phụ thuộc của một người khác.

13. Bạn không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.

14. Bạn phải sống tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.
15. Thu nhập kiếm được của bạn phải ít hơn:

• $56.838 ($63.398 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

• $52.918 ($59.478 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $46.560 ($53.120 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $17.640 ($24.210 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 

Tôi có cần Ấn phẩm này không?

Một số người nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR phải sử dụng Bảng Tính 1 trong ấn phẩm này, thay vì Bước 2 trong hướng dẫn của Mẫu 1040 khi họ đang kiểm tra xem họ có thể được EIC hay không. Bạn là một trong những người đó nếu bất kỳ câu nào sau đây đúng cho năm 2023.

 • Bạn nộp Bảng E (Mẫu 1040).

 • Bạn khai báo thu nhập từ việc cho thuê tài sản cá nhân không được sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh.

 • Bạn khai báo thu nhập trên Bảng 1 (Mẫu 1040) dòng 8z, từ Mẫu 8814 (liên quan đến lựa chọn để khai báo tiền lời và cổ tức của trẻ).

 • Bạn có thu nhập hoặc lỗ từ một hoạt động thụ động.

 • Bạn khai báo số tiền trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 7, bao gồm số tiền từ Mẫu 4797.

Nếu không có câu nào ở trên áp dụng cho bạn, hướng dẫn của mẫu thuế của bạn có thể có tất cả thông tin bạn cần để tìm hiểu xem bạn có thể yêu cầu EIC hay không và tính toán khoản EIC của bạn. Bạn có thể không cần ấn phẩm này. Nhưng bạn có thể đọc nó để biết liệu bạn có thể nhận khoản EIC hay không và để tìm hiểu thêm về EIC.

Tôi có phải có trẻ để đủ điều để kiện nhận EIC không?

Không, bạn có thể đủ điều kiện nhận EIC mà không cần có trẻ đủ điều kiện nếu bạn ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi và thu nhập kiếm được của bạn ít hơn $17.640 ($ 24.210 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Xem chương 3.

Làm cách nào để tôi tính toán số tiền EIC?

Nếu bạn có thể yêu cầu EIC, bạn có thể yêu cầu IRS tính khoản tín thuế của bạn, hoặc bạn có thể tự tính toán. Để tự tính toán, bạn có thể hoàn thành một bảng tính trong hướng dẫn cho mẫu đơn bạn nộp. Để tìm hiểu làm thế nào để IRS tính khoản tín thuế cho bạn, xem chương 4.

Làm thế nào tôi có thể nhanh chóng tìm được thông tin cụ thể?

Bạn có thể sử dụng chỉ mục để tra cứu thông tin cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, các mục nhập chỉ mục sẽ đưa bạn đến các tiêu đề, bảng hoặc bảng tính.

Có trợ giúp trực tuyến không?

Có. Bạn có thể sử dụng Trợ lý tiêu chuẩn cho EITC tại IRS.gov/EITC để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận tín thuế hay không. Trợ lý tiêu chuẩn cho EITC có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Quy định mới cho năm 2023

Số tiền thu nhập kiếm được. Số tiền thu nhập tối đa bạn có thể kiếm được mà vẫn nhận được tín thuế đã thay đổi. Bạn có thể nhận được tín thuế nếu:

 • Bạn có ba trẻ đủ điều kiện hoặc nhiều hơn có SSN hợp lệ và bạn kiếm được ít hơn $56.838 ($63.398 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và bạn kiếm được ít hơn $52.918 ($59.478 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và bạn kiếm được ít hơn $46.560 ($53.120 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế), hoặc

 • Bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và bạn kiếm được ít hơn $17.640 ($24.210 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế).

AGI của bạn cũng phải ít hơn số tiền vừa được liệt kê áp dụng cho bạn. Để biết thông tin chi tiết, xem Quy tắc 115.

Số tiền thu nhập đầu tư. Số tiền thu nhập đầu tư tối đa mà bạn có thể có và vẫn nhận được khoản tín thuế là $11.000. Xem Quy tắc 6 — Thu nhập đầu tư của bạn phải là $11.000 hoặc ít hơn.

Nhắc nhở

EIC cho bản thân. Nếu trẻ đủ điều kiện của bạn được coi là trẻ đủ điều kiện theo quy tắc phá hòa của một người khác cho năm 2023, bạn có thể nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện.

Nộp Bảng EIC (Mẫu 1040) nếu bạn có trẻ đủ điều kiện. Nếu bạn có ít nhất một trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành trẻ đủ điều kiện của bạn cho mục đích yêu cầu EIC, hãy hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR của bạn ngay cả khi đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin, bao gồm cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của bạn không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC.

EIC tăng lên đối với một số tờ khai thuế chung. Một người đã kết hôn khai thuế chung có thể nhận được khoản EIC nhiều hơn người có cùng thu nhập nhưng với tư cách khai thuế khác. Do đó, Bảng EIC có các cột khác nhau dành cho những người đã kết hôn khai thuế chung so với những người khác. Khi bạn tra cứu khoản EIC của mình trong Bảng EIC, hãy bảo đảm sử dụng cột chính xác cho tư cách khai thuế của bạn và số trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ mà bạn có.

Vợ chồng đã ly thân. Nếu bạn đã kết hôn nhưng không nộp tờ khai thuế chung, bạn có thể đủ điều kiện yêu cầu EIC. Xem Quy tắc 3 — Nếu bạn ly thân với vợ/chồng của mình và không khai thuế chung, bạn phải đáp ứng một số quy tắc nhất định, để biết thêm thông tin.

EIC không ảnh hưởng đến một số phúc lợi xã hội. Bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào bạn nhận do EIC không được tính là thu nhập trong quá trình xác định khả năng đủ điều kiện của bạn hoặc bất kỳ ai để nhận phúc lợi hoặc hỗ trợ, hay số tiền bạn hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang nào hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này bao gồm những chương trình sau.

 • Chương trình Trợ giúp tạm thời cho các gia đình gặp khó khăn (TANF).

 • Medicaid.

 • Tiền phụ cấp An sinh (SSI).

 • Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (phiếu trợ cấp thực phẩm).

 • Nhà ở thu nhập thấp.

Ngoài ra, khi xác định tính đủ điều kiện, khoản tiền hoàn thuế không thể được tính là một nguồn lực trong ít nhất 12 tháng sau khi bạn nhận được. Kiểm tra với điều phối viên phúc lợi địa phương về những quyền lợi được hưởng của bạn để tìm hiểu xem liệu khoản tiền hoàn thuế có ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn hay không.

Khoản thanh toán miễn Medicaid. Để biết thông tin về cách khoản thanh toán miễn Medicaid được xử lý cho các mục đích của EIC xem Thu nhập kiếm được .

Đừng bỏ qua khoản tín thuế của tiểu bang của bạn. Nếu bạn có thể yêu cầu khoản EIC trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của mình, bạn có thể nhận một khoản tín thuế tương tự trên tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang hoặc địa phương của bạn. Để biết danh sách các tiểu bang cung cấp khoản EIC tiểu bang, truy cập IRS.gov/EITC.

IRS đặt câu hỏi về khoản EIC. IRS có thể yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu để chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những tài liệu cần gửi cho chúng tôi. Chúng có thể bao gồm: giấy khai sinh, học bạ, v.v. Quá trình rà soát tính đủ điều kiện của bạn sẽ làm chậm trễ việc hoàn lại tiền của bạn.

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Ấn phẩm 596. Pub. 596(SP), Crédito por Ingreso del Trabajo, là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Ấn phẩm 596. Truy cập IRS.gov/Pub596SP (tiếng Tây Ban Nha). Hoặc xem Đặt các mẫu đơn và ấn phẩm hoặc Cách nhận trợ giúp về thuế, ở phần sau, để tìm hiểu cách yêu cầu ấn phẩm này cũng như các mẫu đơn và ấn phẩm khác của IRS.

Ảnh chụp trẻ mất tích. IRS tự hào là đối tác của Trung tâm cho Trẻ mất tích và bị bóc lột Quốc gia (National Center for Missing & Exploited Children®, NCMEC) (tiếng Anh). Các bức ảnh chụp những đứa trẻ này do Trung tâm chọn có thể xuất hiện trong ấn phẩm này ở các trang trống. Bạn có thể góp phần đưa những đứa trẻ này về nhà bằng cách xem các bức ảnh và gọi số 800-THE-LOST (800-843-5678) nếu bạn nhận ra một đứa trẻ.

Ý kiến và đề xuất. Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến của bạn về ấn phẩm này cũng như những đề xuất cho các ấn bản trong tương lai.Bạn có thể gửi ý kiến cho chúng tôi thông qua IRS.gov/FormComments (tiếng Anh). Hoặc, bạn có thể viết thư tới cho bộ phận phụ trách Mẫu khai thuế và Ấn phẩm của Sở Thuế vụ theo địa chỉ Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224.Mặc dù không thể trả lời riêng từng nhận xét nhận được, chúng tôi vẫn đánh giá cao ý kiến hỗ trợ của bạn và sẽ xem xét các ý kiến và đề xuất khi sửa đổi các mẫu đơn khai thuế cũng như hướng dẫn và ấn phẩm về thuế của mình. Vui lòng không gửi các thắc mắc về thuế, tờ khai thuế hoặc các khoản thanh toán đến địa chỉ trên.

Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế. Nếu có thắc mắc về thuế chưa được giải đáp từ thông tin trong ấn phẩm này hoặc phần Cách nhận trợ giúp về thuế ở cuối ấn phẩm này, vui lòng truy cập trang Trợ lý thuế tương tác của IRS tại IRS.gov/Help/ITA (tiếng Anh) nơi bạn có thể tìm thấy các chủ đề bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc xem các danh mục được liệt kê.

Nhận mẫu đơn, hướng dẫn, và ấn phẩm về thuế. Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để tải xuống các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành và của các năm trước.

Đặt mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn và các ấn phẩm. Truy cập IRS.gov/OrderForms để đăng ký nhận mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành; gọi 800-829-3676 để đăng ký nhận mẫu đơn và hướng dẫn của các năm trước. IRS sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn cho các mẫu đơn và ấn phẩm trong thời gian sớm nhất. Không gửi lại các yêu cầu bạn đã gửi cho chúng tôi. Bạn có thể nhận các mẫu đơn và ấn phẩm nhanh hơn qua hình thức trực tuyến.

1. Các quy tắc cho mọi người

Chương này thảo luận về các Quy tắc từ 1 đến 7. Bạn phải đáp ứng tất cả 7 quy tắc để đủ điều kiện nhận EIC. Nếu bạn không đáp ứng tất cả 7 quy tắc, bạn không thể nhận được tín thuế và bạn không cần đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Nếu bạn đáp ứng tất cả 7 quy tắc trong chương này, thì hãy đọc chương 2 hoặc chương 3 (tùy theo điều kiện nào áp dụng) để biết thêm các quy tắc bạn phải đáp ứng.

Quy tắc 1 — Hạn mức tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI)

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn phải ít hơn:

 • $56.838 ($63.398 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có ba trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ trở lên,

 • $52.918 ($59.478 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $46.560 ($53.120 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $17.640 ($24.210 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI).

AGI là số tiền trên dòng 11 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Nếu AGI của bạn bằng hoặc hơn giới hạn áp dụng được liệt kê ở trên, bạn không thể yêu cầu EIC. Bạn không cần phải đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Ví dụ — AGI vượt quá hạn mức.

AGI của bạn là $45.000, bạn là độc thân, và bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ. Bạn không thể yêu cầu EIC vì AGI của bạn không ít hơn $46.560. Tuy nhiên, nếu tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, bạn có thể yêu cầu EIC vì AGI của bạn thấp hơn $53.120.

Tài sản chung.

Nếu bạn đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai thuế như chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật về tài sản chung, AGI của bạn bao gồm phần tiền lương của cả bạn và vợ/chồng của bạn mà bạn cần phải bao gồm trong tổng thu nhập. Điều này khác với các quy tắc tài sản chung được áp dụng theo Quy tắc 7.

Quy tắc 2 — Bạn phải có số An sinh Xã hội hợp lệ (SSN)

Để yêu cầu EIC, bạn (và vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung) phải có SSN hợp lệ do Sở An sinh Xã hội (SSA) cấp không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2023 (bao gồm cả gia hạn).

Trẻ đủ điều kiện của bạn phải có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế (bao gồm cả gia hạn) để bạn có thể yêu cầu EIC cao hơn dựa trên đứa trẻ đó. Nếu bạn có ít nhất một trẻ đạt được yêu cầu để trở thành đủ điều kiện của bạn cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2023 (bao gồm cả gia hạn), bạn co thể yêu cầu EIC cho bản thân nếu bạn đủ điều kiện. Bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC duy nhất nếu bạn có đủ điều kiện. Để biết thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện không có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế của bạn, xem Bảng EIC.

Một SSN hợp lệ cho EIC trừ khi nó được cấp sau ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn) của bạn hoặc nó được cấp chỉ để xin hoặc nhận phúc lợi do liên bang tài trợ và không được cho phép làm việc. Một ví dụ của phúc lợi do liên bang tài trợ là Medicaid.

.This is an Image: taxtip.gifNếu bạn, vợ/chồng của bạn, hoặc trẻ của bạn có thẻ an sinh xã hội với “Not valid for employment (Không hợp lệ cho việc làm)” được in trên đó và tình trạng nhập cư của bạn, vợ/chồng của bạn, hoặc trẻ của bạn đã thay đổi để cá nhân bây giờ là một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, yêu cầu SSA cho một thẻ an sinh xã hội mà không có chú giải..

Công dân Hoa Kỳ.

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ khi bạn nhận được SSN của mình, bạn có một SSN hợp lệ.

Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS hoặc DHS

Nếu thẻ an sinh xã hội của bạn ghi “Valid for work only with INS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS)” hoặc “Valid for work only with DHS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của DHS,” bạn có một SSN hợp lệ, nhưng chỉ khi sự cho phép đó vẫn còn hiệu lực.

SSN bị thiếu hoặc không chính xác.

Nếu SSN của bạn hoặc vợ/chồng của bạn bị thiếu trên tờ khai thuế hoặc không chính xác, bạn có thể không nhận được EIC.

Nếu SSN của bạn hoặc vợ/chồng của bạn bị thiếu trên tờ khai thuế vì bạn hoặc vợ/chồng của bạn không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2023 (bao gồm cả thời gian gia hạn) và sau đó bạn nhận được SSN hợp lệ, bạn không thể nộp tờ khai được điều chỉnh để yêu cầu EIC. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc vợ/chồng của bạn được cấp SSN không hợp lệ cho EIC, nhưng đến ngày đến hạn của tờ khai thuế năm 2023 (bao gồm cả thời gian gia hạn), bạn hoặc vợ/chồng của bạn đủ điều kiện nhận thẻ an sinh xã hội mà không có "Not valid for employment" ("Không hợp lệ cho việc làm") được in trên đó, bạn có thể yêu cầu EIC trên tờ khai gốc hoặc bản được điều chỉnh năm 2023 ngay cả khi thẻ an sinh xã hội không được cập nhật trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2023 (bao gồm cả các phần mở rộng).

Mã số thuế khác.

Bạn không thể nhận EIC nếu thay vì SSN, bạn (hoặc vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung) có mã số thuế cá nhân (ITIN). ITIN được cấp bởi IRS cho những người không phải là công dân mà không thể có SSN.

Không có SSN.

Nếu bạn không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn), nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR). Bạn không thể yêu cầu EIC trên tờ khai thuế gốc hoặc tờ khai được điều chỉnh năm 2023.

Lấy SSN.

Nếu bạn (hoặc vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung) không có SSN, bạn có thể nộp đơn xin SSN bằng cách nộp Mẫu SS-5 với SSA. Bạn có thể lấy Mẫu SS-5 trực tuyến tại SSA.gov/forms/ss—5.pdf (tiếng Anh), từ văn phòng SSA địa phương của bạn hoặc bằng cách gọi cho SSA theo số 1-800-772-1213.

Sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà vẫn chưa có SSN.

Nếu sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà bạn vẫn chưa có SSN, bạn có thể yêu cầu gia hạn tự động 6 tháng để nộp tờ khai thuế. Bạn có thể được gia hạn bằng cách nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân . Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn cho Mẫu 4868. Thay vì nộp Mẫu 4868, bạn có thể xin gia hạn tự động bằng cách thực hiện thanh toán theo phương thức điện tử vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai.

Quy tắc 3 — Nếu bạn ly thân với vợ/chồng của mình và không khai thuế chung, bạn phải đáp ứng một số quy tắc nhất định

Nếu bạn đã kết hôn, bạn thường phải khai thuế chung để yêu cầu EIC. Tuy nhiên, có quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân

Quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân.

Qúy vị có thể yêu cầu EIC nếu bạn đã kết hôn, không khai thuế chung, có trẻ đủ điều kiện sống chung với bạn hơn nữa năm 2023, và có một trong những trường hợp sau đây áp dụng.

 • Bạn sống riêng biệt với vợ/chồng của bạn 6 tháng cuối của năm 2023, hoặc

 • Bạn đã ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của mình theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định về bảo trì ly hôn và bạn đã không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của bạn vào cuối năm 2023.

Nếu bạn đạt được các yêu cầu trên, chọn ô ở đầu của Bảng EIC (Mẫu 1040).

.This is an Image: taxtip.gifHãy đảm bảo rằng bạn hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của mình để liệt kê trẻ đủ điều kiện của mình. Hoàn thành và đính kèm Bảng EIC cho dù trẻ đủ điều kiện của bạn có SSN hợp lệ hay không..

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ của bạn đạt được yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của bạn cho mục đích yêu cầu EIC mà không có SSN hợp lệ, bạn vẫn có thể đủ điều kiện yêu cầu EIC cho bản thân..

Quy tắc 4 — Bạn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú cả năm

Nếu bạn là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm, bạn không thể yêu cầu EIC trừ khi tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Bạn chỉ có thể sử dụng tư cách khai thuế đó nếu vợ/chồng của bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú và bạn chọn được coi là thường trú nhân Hoa Kỳ. Nếu bạn thực hiện lựa chọn này, bạn và vợ/chồng của bạn bị đánh thuế trên thu nhập trên toàn cầu. Nếu bạn cần thêm thông tin về việc lựa chọn này, lấy Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế Hoa Kỳ cho Người nước ngoài. Nếu bạn là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ thời điểm nào trong năm và tư cách khai thuế của bạn không phải là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Quy tắc 5 — Bạn không thể nộp Mẫu 2555

Bạn không thể yêu cầu EIC nếu bạn nộp Mẫu 2555, Thu nhập kiếm được ở nước ngoài. Bạn nộp mẫu đơn này để loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài khỏi tổng thu nhập của mình, hoặc để khấu trừ hoặc loại trừ số tiền cho nhà ở nước ngoài. Lãnh thổ địa của Hoa Kỳ không phải là nước ngoài. Xem Ấn phẩm 54, Hướng dẫn thuế cho Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú sống ở nước ngoài, để biết thêm thông tin chi tiết.

Quy tắc 6 — Thu nhập đầu tư của bạn phải là $11.000 hoặc ít hơn

Bạn không thể yêu cầu EIC trừ khi thu nhập đầu tư của bạn là $11.000 hoặc ít hơn. Nếu thu nhập đầu tư của bạn nhiều hơn $11.000, bạn không thể yêu cầu khoản tín thuế này.

Sử dụng Bảng Tính 1 trong chương này để tính thu nhập đầu tư của bạn.

Bảng Tính 1. Thu nhập đầu tư

Sử dụng bảng tính này để tính thu nhập đầu tư cho EIC khi bạn nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Tiền lãi và Cổ tức        
1. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2b 1. _____
2. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2a, cộng với bất kỳ số tiền nào trên Mẫu 8814, dòng 1b 2. _____
3. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 3b 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 8z, Bảng 1 (Mẫu 1040), mà là từ Mẫu 8814 nếu bạn đang nộp mẫu đó để báo cáo thu nhập từ tiền lãi và cổ tức của con bạn trên tờ khai thuế của mình. (Nếu con bạn nhận được cổ tức của Quỹ Thường trực Tiểu bang Alaska, hãy sử dụng Bảng Tính 2 trong chương này để tính số tiền cần nhập vào dòng này.) 4. _____
Thu nhập lãi vốn ròng        
5. Nhập số tiền từ dòng 7 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0- 5. _____    
6. Nhập bất kỳ khoản lãi nào từ dòng 7 của Mẫu 4797, Bán tài sản kinh doanh. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0-. (Tuy nhiên, nếu bạn đã hoàn thành các dòng 8 và 9 của Mẫu 4797, thay vào đó hãy nhập số tiền từ dòng 9) 6. _____    
7. Lấy dòng 5 của bảng tính này trừ đi dòng 6 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 7. _____
Tiền bản quyền và thu nhập cho thuê từ tài sản cá nhân        
8. Nhập bất kỳ khoản thu nhập tiền bản quyền nào từ Bảng E, dòng 23b, cộng với bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được thể hiện trong Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 8l 8. _____    
9. Nhập bất kỳ chi phí nào từ dòng 20 của Bảng E, liên quan đến thu nhập tiền bản quyền, cộng với bất kỳ chi phí nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được khấu trừ trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 24b 9. _____    
10. Lấy số tiền trên dòng 8 của bảng tính này trừ đi số tiền trên dòng 9 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 10. _____
Hoạt động thụ động        
11. Nhập tổng thu nhập ròng bất kỳ từ các hoạt động thụ động nào (chẳng hạn như thu nhập được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, 29a (cột (h)), 34a (cột (d)), hoặc 40; hoặc thu nhập thông thường được xác định là “FPA” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 11. _____    
12. Nhập tổng số tiền lỗ từ các hoạt động thụ động (chẳng hạn như khoản lỗ có trong Bảng E, dòng 26, 29b (cột (g)), 34b (cột (c)), hoặc 40; hoặc một khoản lỗ thông thường được xác định là “PAL” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 12. _____    
13. Cộng số tiền trên dòng 11 và 12 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 13. _____
14. Cộng số tiền trên các dòng 1, 2, 3, 4, 7, 10 và 13. Nhập tổng số. Đây là thu nhập đầu tư của bạn 14. _____
15. Số tiền trên dòng 14 có nhiều hơn $11.000?
Có. Bạn không thể nhận được tín thuế.
Không. Đến Bước 3 của hướng dẫn của Mẫu 1040 cho dòng 27 để tìm hiểu xem bạn có thể nhận khoản tín thuế hay không (trừ khi bạn đang sử dụng ấn phẩm này để tìm hiểu xem bạn có thể nhận tín thuế hay không; trong trường hợp đó, đến Quy tắc 7, tiếp theo).
   
 
Hướng dẫn cho dòng 11 và 12. Khi xác định số tiền cần nhập ở dòng 11 và 12, đừng tính đến bất kỳ khoản thu nhập (hoặc lỗ) bản quyền nào được đưa vào dòng 26 của Bảng E hoặc bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) nào được bao gồm trong thu nhập kiếm được của bạn hoặc trên dòng 1, 2 , 3, 4, 7 hoặc 10 của bảng tính này. Để tìm hiểu xem thu nhập ở dòng 26 hoặc dòng 40 của Bảng E có phải là từ một hoạt động thụ động hay không, xem hướng dẫn của Bảng E. Nếu bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) từ bất động sản cho thuê nào được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, không phải từ hoạt động thụ động, nhập “NPA” và số thu nhập (hoặc tiền lỗ) đó trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 26.

Bảng Tính 2. Bảng Tính cho Dòng 4 của Bảng Tính 1

Chỉ hoàn thành bảng tính này nếu Mẫu 8814 bao gồm cổ tức Quỹ Thường trực Tiểu bang Alaska.

Lưu ý. Điền vào một Bảng Tính 2 riêng biệt cho mỗi Mẫu 8814.    
1. Nhập số tiền từ dòng 2a của Mẫu 8814 1. _____
2. Nhập số tiền từ dòng 2b của Mẫu 8814 2. _____
3. Lấy dòng 1 trừ đi dòng 2 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 1a của Mẫu 8814 4. _____
5. Cộng dòng 3 và 4 5. _____
6. Nhập số tiền cổ tức Quỹ Thường trực Tiểu bang Alaska của trẻ 6. _____
7. Lấy dòng 6 chia cho dòng 5. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân (làm tròn đến ít nhất ba chữ số) 7. _____
8. Nhập số tiền bất kỳ từ Mẫu 8814, dòng 12 8. _____
9. Nhân dòng 7 với dòng 8 9. _____
10. Lấy dòng 8 trừ dòng 9. Nhập kết quả vào dòng 4 của Bảng Tính 1 10. _____
  (Nếu nộp nhiều hơn một Mẫu 8814, hãy nhập trên dòng 4 của Bảng Tính 1 tổng số tiền trên dòng 10 của tất cả các Bảng Tính 2)    

Quy tắc 7 — Bạn phải có thu nhập kiếm được

Tín thuế này được gọi là tín thuế “thu nhập kiếm được” bởi vì, để đủ điều kiện, bạn phải làm việc và kiếm được thu nhập. Nếu bạn đã kết hôn và khai thuế chung, bạn đáp ứng quy tắc này nếu ít nhất một người vợ/chồng làm việc và có thu nhập kiếm được. Nếu bạn là nhân viên, thu nhập kiếm được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế mà bạn nhận được từ chủ lao động của mình.

Quy tắc 15 có thông tin sẽ giúp bạn tính số thu nhập kiếm được của bạn. Nếu bạn tự kinh doanh hoặc là một nhân viên pháp định, bạn sẽ tính thu nhập kiếm được của mình trên Bảng Tính EIC B trong hướng dẫn của Mẫu 1040.

Thu nhập kiếm được

Thu nhập kiếm được bao gồm tất cả các loại thu nhập sau.

 1. Tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản tiền chịu thuế trả cho nhân viên. Tiền trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Tiền trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và quyền lợi nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà bạn có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được, như được giải thích ở phần sau của chương này.

 2. Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

 3. Tổng thu nhập nhận được khi là một nhân viên pháp định.

Tiền công, tiền lương, và tiền boa được khai báo trên ô 1 của Mẫu W-2.

Tiền công, tiền lương và tiền boa bạn nhận được khi làm việc được khai báo cho bạn trên Mẫu W-2, trong ô 1. Bạn nên khai báo số này trên dòng 1a của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Các loại thu nhập kiếm được khác.

Các loại thu nhập kiếm được khác không được khai báo trên Mẫu W-2, trong ô 1, bao gồm tiền lương của nhân viên tại gia, thu nhập tiền boa không được khai báo cho chủ lao động của bạn, một số khoản thanh toán miễn Medicaid nếu bạn chọn bao gồm các khoản thanh toán không chịu thuế trong thu nhập kiếm được cho mục đích yêu cầu EIC, lợi ích chăm sóc người phụ thuộc chịu thuế, chủ lao động cung cấp quyền lợi nhận con nuôi từ Mẫu 8839, tiền lương từ Mẫu 8919 và thu nhập kiếm được khác. Bạn nên khai báo những điều này trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1b đến 1h.

Lựa chọn lương chiến đấu không chịu thuế.

Bạn có thể chọn bao gồm khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình cho mục đích nhận EIC. Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của bạn phải được hiển thị trên Mẫu W-2 của bạn, trong ô 12, với mã Q. Lựa chọn bao gồm tiền lương chiến đấu không chịu thuế trong thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm EIC của bạn. Để biết thông tin chi tiết, xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

Bạn có thể có thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh nếu:

 • Bạn sở hữu doanh nghiệp của riêng mình, hoặc

 • Bạn là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu.

Nhà ở của mục sư.

Giá trị cho thuê nhà hoặc phụ cấp nhà ở được cung cấp cho mục sư như một phần lương của mục sư nói chung không phải chịu thuế thu nhập nhưng được bao gồm trong thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Vì lý do đó, nó được bao gồm trong thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC (ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt ở phần dưới).

Nhân viên pháp định.

Bạn là một nhân viên pháp định nếu bạn nhận được Mẫu W-2 mà trên đó ô “Statutory employee (Nhân viên pháp định)” (ô 13) được chọn. Bạn khai báo thu nhập và chi phí của mình với tư cách là nhân viên pháp định trên Bảng C (Mẫu 1040).

Quyền lợi của đình công và đóng cửa.

Các quyền lợi được trả cho bạn dưới dạng quyền lợi đình công hoặc đóng cửa, bao gồm cả tiền mặt và giá trị thị trường hợp lý của tài sản khác (không phải quà tặng chân thật), thường phải chịu thuế. Nếu các khoản quyền lợi đình công và đóng cửa phải chịu thuế, thì các khoản quyền lợi này thường là thu nhập kiếm được. Bạn nên khai báo số tiền quyền lợi đình công và đóng cửa chịu thuế của mình trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1h.

Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt

Phần này dành cho những người đã có những mẫu đơn sau được phê duyệt:

 • Mẫu 4361, Đơn xin Miễn thuế tự kinh doanh cho Mục sư, thành viên của các dòng tu và các học viên khoa học Cơ đốc, hoặc

 • Mẫu 4029, Đơn xin miễn thuế An sinh Xã hội và Medicare và miễn các phúc lợi.

Mỗi mẫu đơn được phê duyệt miễn một số thu nhập không phải chịu thuế an sinh xã hội. Mỗi mẫu đơn được thảo luận ở đây về khoản nào là thu nhập kiếm được hay không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Mẫu 4361.

Cho dù bạn có Mẫu 4361 được phê duyệt hay không, số tiền bạn nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư với tư cách là một nhân viên được tính là thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm tiền công, tiền lương, tiền boa và các thù lao nhân viên chịu thuế khác.

Nếu bạn có Mẫu 4361 được phê duyệt, tiền phụ cấp thuê nhà để ở không chịu thuế hoặc giá trị cho thuê không chịu thuế của một ngôi nhà sẽ không phải là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, số tiền bạn nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư, nhưng không phải là một nhân viên, không được tính là thu nhập kiếm được. Ví dụ bao gồm phí thực hiện hôn lễ và tiền thù lao để phát biểu.

Mẫu 4029.

Cho dù bạn có Mẫu 4029 được phê duyệt hay không, tất cả tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao nhân viên chịu thuế khác được tính là thu nhập kiếm được. Tuy nhiên, số tiền bạn nhận được với tư cách là một cá nhân tự kinh doanh không được tính là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, khi tính thu nhập kiếm được, không trừ các khoản lỗ trên Bảng C hoặc F đã được khai báo trên dòng 1a đến 1h của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Quyền lợi cho người thương tật

Nếu bạn nghỉ hưu do thương tật, quyền lợi chịu thuế mà bạn nhận được theo chương trình hưu trí do thương tật của chủ lao động của bạn là thu nhập kiếm được cho đến khi bạn đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu. Tuổi nghỉ hưu tối thiểu nói chung là độ tuổi sớm nhất mà bạn có thể nhận được tiền hưu bổng hoặc niên kim nếu bạn không bị thương tật. Bạn phải khai báo tiền trả cho người thương tật chịu thuế của mình trên dòng 1h của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR cho đến khi bạn đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu.

Bắt đầu từ ngày sau khi bạn đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu, tiền trả bạn nhận được sẽ bị đánh thuế như một khoản hưu bổng và không được coi là thu nhập kiếm được. Khai báo tiền trả hưu bổng chịu thuế trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 5a và 5b

Khoản thanh toán bảo hiểm cho người thương tật.

Các khoản chi trả bạn nhận được từ hợp đồng bảo hiểm thương tật mà bạn đã trả phí mua bảo hiểm không phải là thu nhập kiếm được. Không quan trọng bạn đã đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu hay chưa. Nếu hợp đồng này được thực hiện thông qua chủ lao động của bạn, số tiền có thể được hiển thị trong ô 12 của Mẫu W-2 của bạn với mã J.

Thu nhập không phải là thu nhập kiếm được

Ví dụ về các khoản không phải là thu nhập kiếm được bao gồm tiền lời và cổ tức, lương hưu và niên kim, phúc lợi an sinh xã hội và nghỉ hưu đường sắt (bao gồm quyền lợi cho người bị thương tật), trợ cấp ly hôn và trợ cấp con cái, tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp bồi thường cho người lao động, bồi thường thất nghiệp (bảo hiểm), các khoản chi trả chăm sóc nuôi dưỡng không phải chịu thuế, và các quyền lợi dành cho cựu chiến binh, bao gồm cả các khoản chi trả phục hồi chức năng của Bộ Cựu Chiến Binh. Không bao gồm bất kỳ khoản nào trong số này vào thu nhập kiếm được của bạn.

Thu nhập khi là một tù nhân.

Khoản tiền bạn nhận được cho dịch vụ bạn đã thực hiện khi là một tù nhân trong cơ sở hình sự không phải là thu nhập kiếm được khi tính EIC.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động không chịu thuế không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Đây là các khoản chi trả bằng tiền mặt mà một số người nhận được từ một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương quản lý các chương trình hỗ trợ công được tài trợ theo TANF của liên bang để đổi lại một số hoạt động công việc nhất định như (1) các hoạt động trải nghiệm làm việc (bao gồm cả tu sửa hoặc sửa chữa nhà ở công cộng) nếu không có đủ việc làm trong khu vực tư nhân, hoặc (2) các hoạt động chương trình dịch vụ cộng đồng.

Tài sản chung.

Nếu bạn đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai với tình trạng chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật tài sản chung, thu nhập kiếm được của bạn để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà vợ/chồng của bạn kiếm được mà được coi là thuộc về bạn theo các luật đó. Số tiền đó không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC, mặc dù bạn phải đưa nó vào tổng thu nhập trên tờ khai thuế thu nhập của mình. Thu nhập kiếm được của bạn bao gồm toàn bộ số tiền bạn kiếm được, ngay cả khi một phần trong số đó được coi là thuộc về vợ/chồng của bạn theo luật tài sản chung của vợ chồng của tiểu bang bạn.

Người đồng hành cùng giới tại Nevada, Washington, và California.

Nếu bạn là người đồng hành cùng giới đã đăng ký ở Nevada, Washington hoặc California, các quy tắc tương tự cũng được áp dụng. Thu nhập kiếm được của bạn để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà người đồng hành của bạn kiếm được. Thu nhập kiếm được của bạn bao gồm toàn bộ số tiền bạn kiếm được. Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn phẩm 555..

Các khoản thanh toán của Chương trình Dự trữ bảo tồn (CRP).

Nếu bạn đang nhận quyền lợi hưu trí an sinh xã hội hoặc quyền lợi an sinh xã hội cho người bị khuyết tật tại thời điểm bạn nhận bất kỳ khoản chi trả CRP nào, thì khoản chi trả CRP của bạn không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Tiền lương quân đội không phải chịu thuế.

Tiền lượng không chịu thuế cho các thành viên của Lực lượng Vũ trang không được coi là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Ví dụ về tiền lương quân đội không phải chịu thuế là lương chiến đấu, Phụ cấp Nhà ở cơ bản (BAH) và Phụ cấp Sinh hoạt phí cơ bản (BAS). Xem Ấn phẩm 3, Hướng dẫn về thuế cho Lực lượng Vũ trang, để biết thêm thông tin.

.This is an Image: taxtip.gif Lương chiến đấu. Bạn cũng có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không phải chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4..

2. Các quy tắc nếu bạn có trẻ đủ điều kiện

Nếu bạn đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1, hãy sử dụng chương này để xem liệu bạn có trẻ đủ điều kiện hay không. Chương này thảo luận về Quy tắc 8 đến 10. Bạn phải đáp ứng tất cả ba quy tắc đó, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận EIC với một trẻ đủ điều kiện.

Thực hiện theo các quy tắc này nếu bạn có trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành đứa trẻ đủ điều kiện của bạn cho mục đích yêu cầu EIC, ngay cả khi đứa trẻ đủ điều kiện để bạn yêu cầu EIC không có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2023 của bạn (bao gồm cả gia hạn).

Khi bạn nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, bạn phải đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của bạn nếu bạn co ít nhất một trẻ đạt yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của bạn cho mục đích yêu cầu EIC ngay cả khi trẻ không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai thuế của bạn (bao gồm gia hạn). Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ của bạn không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC. Nếu bạn đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu bạn không đáp ứng Quy tắc 8, bạn không có trẻ đủ điều kiện. Đọc chương 3 để tìm hiểu xem bạn có thể nhận được EIC mà không có trẻ đủ điều kiện hay không.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con bạn đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các bạn có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, bạn không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi bạn có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy tắc 8 — Đứa trẻ của bạn phải đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và việc khai thuế chung

Đứa trẻ của bạn là một trẻ đủ điều kiện nếu trẻ đáp ứng đủ 4 thử thách. Bốn thử thách bao gồm:

 1. Mối quan hệ,

 2. Tuổi tác,

 3. Tình trạng cư trú, và

 4. Việc khai thuế chung.

Thử thách về mối quan hệ

Để trở thành một trẻ đủ điều kiện, trẻ của bạn phải là:

 • Con trai, con gái, con kế, con nuôi tạm, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu nội/ngoại); hoặc

 • Anh/em, chị/em, anh/em khác cha/mẹ, chị/em khác cha/mẹ, anh/em kế, chị/em kế, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu trai hoặc cháu gái của bạn).

Các định nghĩa sau đây làm rõ thử thách mối quan hệ.

Con nuôi chính thức.

Con nuôi chính thức luôn được coi như con ruột của bạn. Thuật ngữ “con nuôi chính thức” bao gồm một đứa trẻ được cho làm con nuôi hợp pháp của bạn.

Con nuôi tạm.

Để yêu cầu EIC, một người là con nuôi tạm của bạn nếu đứa trẻ được cho làm con nuôi của bạn bởi một cơ quan giới thiệu có thẩm quyền hoặc theo phán quyết, phán quyết chính thức, hoặc lệnh khác của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Cơ quan giới thiệu có thẩm quyền bao gồm:

 • Cơ quan chính phủ địa phương hoặc tiểu bang,

 • Một tổ chức được miễn thuế được cấp phép bởi một tiểu bang, và

 • Một chính phủ bộ lạc da đỏ hoặc một tổ chức được chính phủ bộ lạc da đỏ ủy quyền để giới thiệu trẻ em da đỏ cần được nhận nuôi.

Ví dụ.

D, 12 tuổi, đã được một cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm giao trẻ vào nhà nhận nuôi tạm cách đây 2 năm. D là con nuôi tạm của bạn.

Thử thách về tuổi tác

Trẻ của bạn phải:

 1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm 2023 và ít tuổi hơn bạn (hoặc vợ/chồng của bạn, nếu bạn khai thuế chung);

 2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm 2023, là sinh viên và ít tuổi hơn bạn (hoặc vợ/chồng của bạn, nếu bạn khai thuế chung); hoặc

 3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn bất kỳ lúc nào trong năm 2023, bất kể tuổi tác.

Các ví dụ và định nghĩa sau đây làm rõ thử thách tuổi tác.

Ví dụ 1 — Trẻ không dưới 19 tuổi.

Trẻ của bạn, S, tròn 19 tuổi vào ngày 10 tháng 12. Trừ khi S bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn hoặc là một sinh viên, S không phải là một trẻ đủ điều kiện bởi vì, vào cuối năm, S không dưới 19 tuổi.

Ví dụ 2 — Trẻ không nhỏ tuổi hơn bạn hoặc vợ/chồng của bạn.

Anh chị em của bạn 23 tuổi, B, đang là sinh viên toàn thời gian và chưa lập gia đình, sống cùng vợ chồng bạn. B không bị khuyết tật. Cả bạn và vợ/chồng của bạn đều 21 tuổi và bạn khai thuế chung. B không phải là trẻ đủ điều kiện của bạn vì anh ấy không nhỏ tuổi hơn bạn hoặc vợ/chồng của bạn.

Ví dụ 3 — Trẻ nhỏ tuổi hơn vợ/chồng của bạn nhưng không nhỏ tuổi hơn bạn.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ việc vợ/chồng của bạn 25 tuổi. Bởi vì B nhỏ tuổi hơn vợ/chồng của bạn, B là trẻ đủ điều kiện của bạn, mặc dù B không nhỏ tuổi hơn bạn.

Định nghĩa sinh viên.

Để đủ điều kiện là sinh viên, trẻ của bạn phải là, trong một khoảng thời gian của mỗi tháng trong bất kỳ 5 tháng nào theo lịch trong năm dương lịch:

 1. Sinh viên toàn thời gian tại trường có đội ngũ giảng viên chính quy, khóa học và sinh viên chính quy tại trường; hoặc

 2. Một sinh viên tham gia một khóa đào tạo toàn thời gian, tại trang trại do một trường học được mô tả ở (1), hoặc chính phủ tiểu bang, quận hoặc địa phương cung cấp.

5 tháng dương lịch không cần liên tiếp.

Sinh viên toàn thời gian là sinh viên phải đăng ký số giờ học hoặc số khóa học mà trường học xem là đi học toàn thời gian.

Định nghĩa trường học.

Trường học có thể là trường tiểu học, trường trung học đệ nhất cấp hoặc trung học đệ nhị cấp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trường kỹ thuật, thương mại hoặc cơ khí. Tuy nhiên, lớp huấn luyện thực hành ngay trên công việc đương nhiệm, các trường học hàm thụ và các trường chỉ cung cấp các khóa học qua internet không được tính là trường để yêu cầu EIC.

Học sinh trung học học nghề.

Học sinh làm việc theo các giai đoạn xen kẽ với các kỳ học (công việc “co-op”) trong ngành công nghiệp tư nhân như là một phần của khóa học chính quy của trường và đào tạo thực hành được coi là học sinh toàn thời gian.

Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn.

Đứa trẻ của bạn bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn nếu cả hai điều sau đây được áp dụng.

 1. Trẻ của bạn không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động có lợi đáng kể nào vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần.

 2. Bác sĩ xác định tình trạng đã kéo dài hoặc có thể kéo dài liên tục trong ít nhất một năm hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể có nghĩa là thực hiện các nhiệm vụ đáng kể trong một khoảng thời gian hợp lý trong khi làm việc để được trả công hoặc lợi nhuận, hoặc trong công việc thường được thực hiện để được trả công hoặc lợi nhuận. Làm việc toàn thời gian (hoặc làm việc bán thời gian được thực hiện theo sự thuận tiện của chủ lao động) trong hoàn cảnh công việc cạnh tranh với mức lương tối thiểu cho thấy trẻ có thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể không phải là việc làm để chăm sóc bản thân hoặc nhà của bạn. Đó không phải là công việc không được trả công về sở thích, liệu pháp hoặc đào tạo tâm lý mang tính thể chế, đi học, câu lạc bộ, chương trình xã hội và các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, làm loại công việc này có thể cho thấy trẻ có khả năng tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Thực tế là trẻ không làm việc trong một thời gian không tự nó chứng tỏ trẻ không thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Để biết các ví dụ về hoạt động thu nhập đáng kể, xem Ấn phẩm 524.

Thử thách về tình trạng cư trú

Đứa trẻ của bạn phải sống với bạn ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2023.

.This is an Image: caution.gifBạn không thể yêu cầu EIC cho một đứa trẻ đã không sống với bạn hơn nửa năm, ngay cả khi bạn đã trả phần lớn chi phí sinh hoạt của đứa trẻ. IRS có thể yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cho thấy bạn đã sống với một trẻ đủ điều kiện. Các tài liệu bạn có thể muốn giữ cho mục đích này bao gồm hồ sơ trường học và giữ trẻ và các hồ sơ khác cho thấy địa chỉ của con bạn..

Các phần sau làm rõ về thử thách về tình trạng cư trú.

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc các khu vực thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của bạn có thể là bất kỳ địa điểm nào mà bạn thường xuyên sinh sống. Bạn không cần một ngôi nhà truyền thống. Ví dụ, nếu đứa trẻ của bạn đã sống với bạn hơn nửa năm tại một hoặc nhiều chỗ ở cho người vô gia cư, đứa trẻ của bạn sẽ đáp ứng được thử thách về tình trạng cư trú.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

Thời gian tại ngũ được gia hạn.

Thời gian tại ngũ được gia hạn có nghĩa là bạn được gọi hoặc được lệnh làm nhiệm vụ không xác định thời hạn hoặc trong thời gian hơn 90 ngày. Khi bạn bắt đầu thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn, bạn vẫn được coi là đã thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn ngay cả khi bạn không phục vụ quá 90 ngày.

Sự ra đời hoặc qua đời của một đứa trẻ.

Một đứa trẻ sinh ra hoặc qua đời vào năm 2023 được coi là đã sống với bạn hơn nửa năm 2023 nếu nhà của bạn là nhà của đứa trẻ trong hơn một nửa thời gian nó còn sống vào năm 2023.

Vắng mặt tạm thời.

Tính thời gian bạn hoặc con bạn vắng mặt tạm thời do một hoàn cảnh đặc biệt là thời gian đứa trẻ sống với bạn. Ví dụ về một trường hợp đặc biệt bao gồm ốm đau, đi học, đi công tác, đi nghỉ, nghĩa vụ quân sự và bị giam giữ trong cơ sở dành cho trẻ vị thành niên.

Con nuôi.

Nếu bạn nhận nuôi một đứa trẻ vào năm 2023, và đứa trẻ đó đã được bạn cho làm con nuôi hợp pháp vào năm 2023, hoặc đứa trẻ đó là đứa trẻ được tạm nuôi đủ điều kiện được nuôi cùng với bạn trong năm 2023, đứa trẻ đó được coi là đã sống với bạn hơn nửa năm 2023 nếu nhà chính của bạn là nhà chính của đứa trẻ này trong hơn một nửa thời gian trẻ được nhận nuôi hoặc ở cùng với bạn vào năm 2023.

Trẻ bị bắt cóc.

Một đứa trẻ bị bắt cóc được coi là sống với bạn hơn nửa năm nếu đứa trẻ đó đã sống với bạn hơn một nửa khoảng thời gian của năm trước ngày bị bắt cóc hoặc sau ngày đứa trẻ trở về. Đứa trẻ phải được các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng đã bị bắt cóc bởi một người nào đó không phải là thành viên trong gia đình bạn hoặc gia đình của đứa trẻ. Điều này áp dụng cho tất cả các năm cho đến khi đứa trẻ được trả lại. Tuy nhiên, năm cuối cùng có thể áp dụng quy định này là năm trước của:

 1. Năm có xác nhận rằng đứa trẻ đã chết, hoặc

 2. Năm đứa trẻ sẽ được 18 tuổi.

Nếu trẻ đủ điều kiện của bạn đã bị bắt cóc và đáp ứng các yêu cầu này, hãy nhập “KC,” thay vì một số, trên dòng 6 của Bảng EIC.

Thử thách về khai thuế chung

Để đạt được thử thách này, đứa trẻ không thể nộp một tờ khai thuế chung trong năm.

Ngoại lệ.

Một ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng nếu đứa trẻ của bạn và vợ/chồng của trẻ nộp tờ khai chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả.

Ví dụ 1 — Trẻ khai thuế chung.

Bạn đã hỗ trợ cho trẻ 18 tuổi của mình và trẻ đã sống với bạn cả năm trong khi vợ/chồng của trẻ tham gia Quân Đội. Vợ/chồng của trẻ đã kiếm được $25.000 trong năm. Cặp đôi nộp một tờ khai chung vì thế trẻ không phải là trẻ đủ điều kiện của bạn.

Ví dụ 2 — Trẻ khai thuế chung để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Trẻ 18 tuổi của bạn và người vợ/chồng 17 tuổi của trẻ có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Họ không có con. Cả hai cũng không bắt buộc phải khai thuế. Thuế đã được trừ khỏi lương của họ, vì vậy họ khai thuế chung chỉ để được hoàn lại số thuế đã khấu lưu. Ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng, vì vậy trẻ của bạn có thể là trẻ đủ điều kiện nếu tất cả các tiêu chuẩn khác đều được đáp ứng.

Ví dụ 3 — Trẻ khai thuế chung để yêu cầu tín thuế cơ hội người Mỹ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích từ tiền lương của trẻ của bạn. Trẻ và vợ/chồng của trẻ không bắt buộc phải khai thuế, nhưng họ khai thuế chung để yêu cầu khoản tín thuế cơ hội người Mỹ trị giá $124 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì họ yêu cầu khoản tín thuế cơ hội Mỹ là lý do để họ nộp tờ khai, họ không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Ngoại lệ đối với thử thách về khai thuế chung không được áp dụng, vì vậy trẻ của bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của bạn.

Trẻ đã kết hôn.

Ngay cả khi trẻ của bạn không khai thuế chung, nếu trẻ của bạn đã kết hôn vào cuối năm, thì trẻ không thể là trẻ đủ điều kiện của bạn trừ khi:

 1. Bạn có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc, hoặc

 2. Lý do bạn không thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc là bạn để cha mẹ khác của đứa trẻ xác nhận đứa trẻ là người phụ thuộc theo Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) mô tả ở phần sau.

.This is an Image: caution.gif Số an sinh xã hội (SSN). Để được yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn dựa trên một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ đó phải có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn tờ khai thuế năm 2023 (bao gồm cả gia hạn), trừ khi đứa trẻ được sinh ra và mất vào năm 2023 và bạn đính kèm với tờ khai của mình bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, giấy chứng tử, hoặc hồ sơ bệnh viện cho thấy một ca sinh sống sót. Bạn không thể yêu cầu EIC dựa trên một trẻ đủ điều kiện nếu:.

 1. SSN của trẻ đủ điều kiện bị thiếu trong tờ khai thuế của bạn hoặc không chính xác;

 2. Thẻ an sinh xã hội của trẻ đủ điều kiện có ghi “Not valid for employment (Không hợp lệ để làm việc)” và được cấp để xin phúc lợi do liên bang tài trợ; hoặc

 3. Thay vì SSN, trẻ đủ điều kiện có:

  1. ITIN được cấp cho một người không phải là công dân mà không thể có SSN, hoặc

  2. Mã số người đóng thuế cho việc nhận con nuôi (ATIN), được cấp cho cha mẹ nhận con nuôi mà không thể có SSN cho đứa trẻ được nhận nuôi cho đến khi quá trình nhận con nuôi hoàn tất.

Nếu bạn có nhiều hơn một trẻ đủ điều kiện và chỉ một đứa trẻ có SSN hợp lệ, bạn chỉ có thể kê khai đứa trẻ đó để yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn. Để biết thêm thông tin về SSN, xem Quy tắc 2.

.This is an Image: taxtip.gifNếu“Not Valid for Employment (Không hợp lệ cho việc làm)” được in trên thẻ an xinh xã hội của trẻ của bạn và tình trạng di trú của trẻ đã thay đổi do đó trẻ của bạn bây giờ là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, yêu cầu SSA cho một thẻ an sinh xã hội mà không có chú giải..

.This is an Image: taxtip.gifNếu bạn có một đứa trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ, bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC cho bản thân..

Quy tắc 9 — Trẻ đủ điều kiện của bạn không thể được nhiều hơn một người kê khai để yêu cầu EIC

Đôi khi một đứa trẻ đáp ứng các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện của nhiều hơn một người. Tuy nhiên, chỉ một trong số những người này thực sự có thể coi đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ người đó mới có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện để nhận tất cả những quyền lợi được hưởng sau đây (miễn là người đó đủ điều kiện nhận từng quyền lợi).

 1. Tín thuế trẻ em, tín thuế cho người phụ thuộc khác, hoặc tín thuế trẻ em bổ sung.

 2. Tư cách khai thuế là chủ gia đình.

 3. Khoản tín thuế cho các chi phí chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc.

 4. Loại trừ quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc.

 5. EIC.

Người còn lại không thể nhận bất kỳ quyền lợi nào trong số các quyền lợi này dựa theo trẻ đủ điều kiện này. Nói cách khác, bạn và người còn lại không thể thỏa thuận phân chia các nguồn lợi từ việc đóng thuế này giữa hai người. Người còn lại không thể nhận bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào trong số này trừ khi người đó có một trẻ đủ điều kiện khác.

Các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực), ở phần sau, giải thích xem ai có thể yêu cầu EIC khi nhiều người có cùng một trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, các quy tắc phá hòa không áp dụng nếu người kia là vợ/chồng của bạn và bạn khai thuế chung.

Các quy tắc phá hòa.

Để xác định người nào có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu năm nguồn lợi từ việc đóng thuế vừa được liệt kê, các quy tắc phá hòa sau đây sẽ được áp dụng. Cho mục đích của quy tắc phá hòa, thuật ngữ “cha/mẹ” có nghĩa là cha/mẹ đẻ hoặc nuôi của một cá nhân. Nó không bao gồm cha/mẹ kế hoặc cha/mẹ tạm nuôi trừ khi người đó đã nhận nuôi cá nhân đó.

 • Nếu chỉ một trong số những người này là cha/mẹ của đứa trẻ, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ đó.

 • Nếu cha mẹ khai thuế chung và có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha mẹ đó.

 • Nếu cha mẹ không khai thuế chung nhưng cả hai cha mẹ đều kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, IRS sẽ coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ mà đứa trẻ đã sống cùng trong một khoảng thời gian dài hơn trong năm. Nếu đứa trẻ sống với mỗi cha/mẹ trong cùng một khoảng thời gian, IRS sẽ coi đứa trẻ đó là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ có AGI cao hơn trong năm.

 • Nếu không có cha/mẹ nào có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm.

 • Nếu cha/mẹ có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện nhưng không có cha/mẹ nào kê khai như vậy thì đứa trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm, nhưng chỉ khi AGI của người đó cao hơn AGI cao nhất của bất kỳ cha/mẹ nào của đứa trẻ mà có thể kê khai đứa trẻ.

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ đủ điều kiện của bạn được coi, theo các quy tắc phá hòa, như là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2023, bạn có thể nhận khoản EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện..

Theo các quy tắc phá hòa này, bạn và người còn lại có thể chọn người nào trong số bạn kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 1 đến 12.

Nếu bạn không thể yêu cầu EIC vì trẻ đủ điều kiện của bạn được coi, theo các quy tắc phá hòa, là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2023, bạn có thể nhận EIC bằng cách sử dụng một trẻ đủ điều kiện khác hoặc nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu người còn lại không thể yêu cầu EIC.

Nếu bạn và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện nhưng người kia không thể yêu cầu EIC vì người đó không đủ điều kiện hoặc thu nhập kiếm được hoặc AGI của họ quá cao, bạn có thể coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 6 7. Nhưng bạn không thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC nếu người kia sử dụng đứa trẻ để yêu cầu bất kỳ nguồn lợi nào trong số 5 nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này.

Ví dụ.

Các ví dụ sau đây có thể giúp bạn xác định xem bạn có thể yêu cầu EIC hay không khi bạn và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 1 — Trẻ sống với cha/mẹ và ông (bà).

Bạn và trẻ 2 tuổi S sống với cha/mẹ của bạn cả năm. Bạn 25 tuổi, chưa kết hôn và AGI của bạn là $9.000. Thu nhập duy nhất của bạn là $9.000 từ một công việc bán thời gian. Thu nhập duy nhất của cha/mẹ bạn là $22.000 từ công việc, và AGI của họ là $22.000. Cha/mẹ kia của trẻ không sống với bạn hay S. Quy tắc đặc biệt được giải thích ở phần sau cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng. S là trẻ đủ điều kiện của cả bạn và cha/mẹ bạn vì S đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung đối với cả bạn và cha/mẹ bạn. Tuy nhiên, chỉ một người trong số các bạn có thể coi S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này mà người đó đủ điều kiện). S không phải là một trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác, kể cả người cha/mẹ kia. Nếu bạn không kê khai S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, cha/mẹ của bạn có thể coi S như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà cha/mẹ của bạn đủ điều kiện).

Ví dụ 2 — Cha/mẹ có AGI cao hơn ông/bà.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ AGI của bạn là $25.000. Vì AGI của cha/mẹ bạn không cao hơn AGI của bạn, nên cha/mẹ của bạn không thể kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ có bạn mới có thể kê khai S.

Ví dụ 3 — Hai người kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc bạn và cha/mẹ của bạn đều kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, bạn với tư cách là cha/mẹ của đứa trẻ sẽ là người duy nhất được phép kê khai S là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó mà bạn đủ điều kiện. IRS sẽ không cho phép cha/mẹ của bạn yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó dựa theo S. Cha/mẹ của bạn không thể nhận EIC cho người đóng thuế mà không có trẻ đủ điều kiện vì AGI của bà ấy hơn $17.640.

Ví dụ 4 — Trẻ đủ điều kiện được phân chia giữa hai người.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc bạn cũng có hai con nhỏ khác là trẻ đủ điều kiện của cả bạn và cha/mẹ của bạn. Chỉ một trong các bạn có thể kê khai mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu AGI của cha/mẹ bạn cao hơn của bạn, bạn có thể cho phép cha/mẹ của bạn kê khai một hoặc nhiều đứa trẻ. Ví dụ, nếu bạn kê khai một đứa trẻ, cha/mẹ bạn có thể kê khai hai đứa trẻ còn lại.

Ví dụ 5 — Người đóng thuế là một trẻ đủ điều kiện.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc bạn chỉ mới 18 tuổi. Điều này có nghĩa là bạn là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn. Bởi vì theo Quy tắc 10, sẽ thảo luận tiếp theo, bạn không thể yêu cầu EIC và không thể kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ cha/mẹ của bạn mới có thể coi S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu cha/mẹ của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để yêu cầu EIC và bạn không kê khai S là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, cha/mẹ của bạn có thể kê khai cả bạn và S là những trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC.

Ví dụ 6 — Ông/bà có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc cha/mẹ của bạn kiếm được $50.000 từ công việc. Bởi vì thu nhập kiếm được của cha/mẹ bạn quá cao nên bà không thể yêu cầu EIC, chỉ bạn mới có thể yêu cầu EIC bằng cách kê khai S.

Ví dụ 7 — Cha/mẹ có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc bạn kiếm được $50.000 từ công việc của mình và AGI của bạn là $50.500. Thu nhập kiếm được của bạn quá cao không thể yêu cầu EIC. Nhưng cha/mẹ của bạn cũng không thể yêu cầu EIC, vì AGI của bà không cao hơn của bạn.

Ví dụ 8 — Cha mẹ ly thân.

Bạn, vợ/chồng của bạn, và trẻ 10 tuổi J sống với nhau cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, khi vợ/chồng của bạn dọn ra khỏi nhà. Vào tháng 8 và tháng 9, J sống cùng bạn. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, J sống với cha/mẹ kia của J. J là một trẻ đủ điều kiện của cả bạn và vợ/chồng của bạn vì J đã sống với mỗi người trong hơn nửa năm và vì J đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác và khai thuế chung của cả hai người. Vào cuối năm đó, bạn và vợ/chồng của bạn vẫn chưa ly hôn, ly thân về mặt pháp lý hoặc ly thân theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản, vì vậy Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng.

Bạn và vợ/chồng của bạn sẽ khai thuế riêng. Vợ/chồng của bạn đồng ý để bạn coi J như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là, nếu vợ/chồng của bạn không kê khai J là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó, bạn có thể kê khai J là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó mà bạn đủ điều kiện. Tuy nhiên, bạn không thể yêu cầu EIC vì bạn và vợ/chồng của bạn đã không sống xa nhau trong 6 tháng cuối năm 2023 và mặc dù bạn đã sống riêng biệt vào cuối năm 2023, nhưng bạn vẫn chưa ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Do đó, bạn không đáp ứng các yêu cầu cho một số vợ chồng ly hôn để yêu cầu EIC với tư cách là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và bạn và vợ/chồng của bạn không sống riêng biệt trong 6 tháng cuối của năm 2023. Xem Ấn phẩm 503.

Ví dụ 9 — Cha mẹ ly thân kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 8, ngoại trừ việc bạn và vợ/chồng của bạn đều kê khai J là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ vợ/chồng của bạn mới được phép kê khai J như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do, trong năm 2023, J đã sống với vợ/chồng của bạn ta lâu hơn với bạn. Bạn không thể yêu cầu EIC vì bạn là người vợ/chồng đã ly hôn mà không khai thuế chung và bạn không có trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, tư cách khai thuế của vợ/chồng của bạn cũng là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, tại vì bạn và vợ/chồng của bạn đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2023 hoặc bạn không phải ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Vì vậy, vợ/chồng của bạn không đạt được yêu cầu để nhận EIC như là người vợ/chồng đã ly hôn mà không khai thuế chung. Xem Quy tắc 3. Vợ/chồng của bạn cũng không thể yêu cầu tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc tại vị tư cách khai thuế của vợ/chồng của bạn là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và bạn và vợ/chồng của bạn đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2023. Xem Ấn phẩm 503.

Ví dụ 10 — Cha mẹ chưa kết hôn.

Bạn, đứa trẻ 5 tuổi, L, và cha/mẹ kia của L đã sống với nhau cả năm. Bạn và cha/mẹ kia của L chưa kết hôn. L là một trẻ đủ điều kiện của cả bạn và cha/mẹ kia của L vì L đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả bạn và cha/mẹ kia của L. Thu nhập kiếm được và AGI của bạn là $12.000, và thu nhập kiếm được và AGI của cha/mẹ kia của L là $14.000. Không ai trong số các bạn có bất kỳ thu nhập nào khác. Cha/mẹ kia của L đồng ý để bạn coi L như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu người cha/mẹ kia không kê khai L là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, bạn có thể kê khai L là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà bạn đủ điều kiện.

Ví dụ 11 — Cha mẹ chưa kết hôn kê khai cùng một trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 10 ngoại trừ việc bạn và cha/mẹ kia của L đều kê khai L là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ cha/mẹ kia của L mới được coi L là trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của cha/mẹ kia của L , $14.000, nhiều hơn AGI của bạn, $12.000. Bạn có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 12 — Trẻ không sống với cha mẹ.

Bạn và trẻ của anh/chị/em của bạn, M, sống với cha/mẹ bạn cả năm. Bạn 25 tuổi và AGI của bạn là $9.300. Thu nhập duy nhất của bạn là từ một công việc bán thời gian. AGI của cha/mẹ bạn là $15.000. Thu nhập duy nhất của cha/mẹ của bạn là từ công việc. Cha mẹ của M khai thuế chung, có AGI dưới $9.000, và không sống với bạn hoặc M. M là một trẻ đủ điều kiện của cả bạn và cha/mẹ của bạn vì M đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả bạn và cha/mẹ của bạn. Tuy nhiên, chỉ cha/mẹ của bạn mới có thể coi M như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của cha/mẹ của bạn, $15.000, nhiều hơn AGI của bạn, $9.300.

Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau).

Một đứa trẻ sẽ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ không giám hộ nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Cha mẹ:

  1. Ly hôn hoặc ly thân về mặt pháp lý theo như một phán quyết chính thức về ly hôn hoặc duy trì ly thân;

  2. Ly thân theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản; hoặc

  3. Không sống cùng nhau mọi lúc trong 6 tháng cuối năm 2023.

 2. Đứa trẻ đã nhận được hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của mình trong năm từ cha mẹ.

 3. Đứa trẻ được một hoặc cả hai cha mẹ giám hộ trong hơn một nửa năm 2023.

 4. Một trong hai điều sau đây là đúng.

  1. Cha/mẹ giám hộ ký vào Mẫu 8332 hoặc một tuyên bố về cơ bản tương tự nói rằng người cha/mẹ giám hộ sẽ không kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc trong năm, và cha/mẹ không giám hộ đính kèm mẫu đơn hoặc tuyên bố đó vào tờ khai của họ. Nếu phán quyết chính thức về ly hôn hoặc thỏa thuận ly thân có hiệu lực sau năm 1984 và trước năm 2009, cha/mẹ không giám hộ có thể đính kèm một số trang nhất định từ phán quyết hoặc thỏa thuận thay vì Mẫu 8332.

  2. Một phán quyết chính thức trước năm 1985 về ly hôn hoặc duy trì cuộc sống riêng biệt hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản áp dụng cho năm 2023 quy định rằng cha/mẹ không giám hộ có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc và cha/mẹ không giám hộ cung cấp ít nhất $600 để hỗ trợ đứa trẻ trong năm 2023.

Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn phẩm 501. Nếu một đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ không giám hộ theo quy tắc đặc biệt này đối với con của cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau), thì chỉ cha/mẹ không giám hộ mới có thể yêu cầu khoản tín thuế trẻ em hoặc khoản tín thuế người phụ thuộc khác đối với trẻ em. Tuy nhiên, chỉ cha/mẹ giám hộ, nếu đủ điều kiện, hoặc người đóng thuế đủ điều kiện khác mới có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Để biết chi tiết và ví dụ, xem Áp dụng các quy tắc phá hòa cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) trong Ấn phẩm 501.

Quy tắc 10 — Bạn không thể là trẻ đủ điều kiện của người đóng thuế khác

Bạn là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (chẳng hạn như cha mẹ, người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi của bạn) nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Bạn là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, bạn là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Bạn đã là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Bạn sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Bạn không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy tắc 8.

Nếu bạn là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, bạn không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà bạn là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Bạn và trẻ của bạn sống với cha/mẹ của bạn cả năm. Bạn năm nay 22 tuổi, chưa lập gia đình và học trường thương mại toàn thời gian. Bạn đã có một công việc bán thời gian và kiếm được $5.700. Bạn không có thu nhập nào khác. Bởi vì bạn đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, bạn là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của bạn. Cha/mẹ của bạn có thể yêu cầu EIC nếu cha/mẹ của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Vì bạn là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của bạn, bạn không thể yêu cầu EIC. Điều này vẫn đúng ngay cả khi cha/mẹ của bạn không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Đứa trẻ của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ bạn đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc khai thuế.

Các dữ kiện tương tự như trong ví dụ cuối cùng ngoại trừ cha/mẹ của bạn không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2023 và không nộp tờ khai thuế năm 2023. Kết quả là bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của bạn. Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Nộp tờ khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ cha/mẹ của bạn có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương. Cha/mẹ của bạn khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Kết quả là bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của bạn. Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Nộp tờ khai để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ cha/mẹ của bạn đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì cha/mẹ của bạn đã nộp tờ khai để nhận EIC, cha/mẹ của bạn không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là bạn là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của bạn. Bạn không thể yêu cầu EIC.

3. Các quy tắc nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện

Sử dụng chương này nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện và đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1. Chương này thảo luận về Quy tắc 11 đến 14. Bạn phải đáp ứng tất cả 4 quy tắc này, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận EIC mà không có trẻ đủ điều kiện. Nếu bạn đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện.

Nếu bạn đáp ứng Quy tắc 8, bạn có một trẻ đủ điều kiện. Nếu bạn đáp ứng Quy tắc 8 và không yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện, bạn có thể yêu cầu EIC mà không cần một trẻ đủ điều kiện.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con bạn đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các bạn có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, bạn không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi bạn có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy tắc 11 — Bạn phải đáp ứng yêu cầu về tuổi tác

Bạn phải ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2023. Nếu bạn đã kết hôn khai thuế chung, bạn hoặc vợ/chồng của bạn phải ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2023. Không quan trọng người vợ/chồng nào đáp ứng thử thách tuổi tác, miễn là một trong hai vợ chồng làm đáp ứng.

Bạn đáp ứng thử thách tuổi tác nếu bạn sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 1958 và trước ngày 2 tháng 1 năm 1999. Nếu bạn đã kết hôn khai thuế chung, bạn đáp ứng thử thách tuổi tác nếu bạn hoặc vợ/chồng của bạn sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 1958, và trước ngày 2 tháng 1 năm 1999.

Nếu bạn và vợ/chồng của bạn đều không đáp ứng thử thách tuổi tác, bạn không thể yêu cầu EIC. Nhập "No" ("Không") trên dòng chấm chấm kế dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ 1.

Bạn 28 tuổi và chưa kết hôn. Bạn đáp ứng thử thách tuổi tác.

Ví dụ 2—Người vợ/chồng đáp ứng thử thách tuổi tác.

Bạn đã kết hôn khai thuế chung. Bạn 23 tuổi và vợ/chồng của bạn 27 tuổi. Bạn đáp ứng thử thách tuổi tác vì vợ/chồng của bạn ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi.

Người vợ/chồng qua đời.

Nếu bạn khai thuế chung với vợ/chồng của bạn và người đó đã qua đời vào năm 2023, quý đã đáp ứng thử thách tuổi tác nếu bạn ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi vào thời điểm cuối năm 2023, hoặc vợ/chồng của bạn ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi vào thời điểm qua đời.

Vợ/chồng của bạn được coi là đạt 25 tuổi vào một ngày trước ngày sinh nhật thứ 25 của người đó. Tuy nhiên quy tắc để đạt tuổi 65 thì khác; vợ/chồng của bạn đạt 65 tuổi vào ngày sinh nhật thứ 65. .

Ngay cả khi vợ/chồng của bạn sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1999, họ không được coi là ít nhất 25 tuổi vào thời điểm cuối năm 2023 trừ khi họ đã ít nhất 25 tuổi vào thời điểm qua đời.

Ví dụ 1.

Bạn đã kết hôn và khai thuế chung với vợ/chồng của mình mà đã qua đời vào tháng 8 năm 2023. Bạn 67 tuổi. Vợ/chồng của bạn sẽ đạt 65 tuổi vào tháng 11 năm 2023. Vì vợ/chồng của qúy vị dưới 65 tuổi khi họ qua đời nên bạn đáp ứng thử thách tuổi tác.

Ví dụ 2.

Vợ/chồng của bạn sinh ngày 14 tháng 2 năm 1998 và mất ngày 13 tháng 2 năm 2023. Vợ/chồng của bạn được coi là 25 tuổi vào thời điểm qua đời. Tuy nhiên, nếu vợ/chồng của bạn qua đời vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, thì vợ/chồng của bạn không được coi là 25 tuổi vào thời điểm qua đời và ít nhất cũng chưa đủ 25 tuổi vào cuối năm 2023.

Người đóng thuế qua đời.

Người đóng thuế qua đời vào năm 2023 đáp ứng thử thách tuổi tác nếu người đóng thuế ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào thời điểm qua đời.

Người đóng thuế được coi là đủ 25 tuổi vào ngày trước sinh nhật lần thứ 25 của người đóng thuế. Tuy nhiên, quy tắc để đạt tuổi 65 thì khác; người đóng thuế đạt 65 tuổi vào ngày sinh nhật thứ 65 của người đóng thuế.

Ngay cả khi người đóng thuế sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1999, họ không được coi là ít nhất 25 tuổi vào thời điểm cuối năm 2023 trừ khi họ đã ít nhất 25 tuổi vào thời điểm qua đời.

Quy tắc 12 — Bạn không thể là người phụ thuộc của người khác

Nếu bạn không khai thuế chung, bạn đáp ứng quy tắc này nếu bạn không chọn ô bên dưới tên của bạn có nội dung “Ai đó có thể kê khai bạn là người phụ thuộc”.

Nếu bạn khai thuế chung, bạn đáp ứng quy tắc này nếu bạn không chọn ô nào trong hai ô có nội dung “Ai đó có thể kê khai bạn là người phụ thuộc” hoặc “Ai đó có thể kê khai vợ/chồng của bạn là người phụ thuộc”.

Nếu bạn không chắc liệu người khác có thể kê khai bạn là người phụ thuộc hay không, xem Ấn phẩm 501 và đọc các quy tắc kê khai người phụ thuộc.

Nếu người khác có thể kê khai bạn là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của họ, nhưng họ không kê khai, bạn vẫn không thể yêu cầu khoản tín thuế trừ khi người có thể yêu cầu bạn trên tờ khai thuế của họ không bắt buộc phải khai thuế thu nhập và không khai thuế hoặc chỉ khai thuế để yêu cầu hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả.

Ví dụ 1.

Vào năm 2023, bạn 25 tuổi, độc thân và sống ở nhà với cha mẹ. Bạn đã làm việc và không phải là sinh viên. Bạn đã kiếm được $7.500. Cha mẹ của bạn không thể kê khai bạn là người phụ thuộc. Khi nộp tờ khai thuế, bạn không đánh dấu vào ô "Someone can claim you as a dependent" (“Ai đó có thể kê khai bạn là người phụ thuộc”). Bạn đáp ứng quy tắc này. Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.

Ví dụ 2.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1, ngoại trừ việc bạn đã kiếm được $2.000. Cha mẹ của bạn có thể kê khai bạn là người phụ thuộc nhưng quyết định không làm như vậy. Bạn không đáp ứng quy tắc này. Bạn không thể yêu cầu khoản tín thuế vì cha mẹ bạn đã có thể kê khai bạn là người phụ thuộc.

Khai thuế chung.

Nói chung, bạn không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu bạn đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, một người khác có thể kê khai bạn là người phụ thuộc nếu bạn và vợ/chồng của bạn khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả bạn và vợ/chồng của bạn đều không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu bạn yêu cầu EIC trên tờ khai thuế chung của mình.

Ví dụ 1 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Bạn 26 tuổi. Bạn và vợ/chồng của bạn sống với cha mẹ bạn và có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Cả bạn và vợ/chồng bạn đều không phải khai thuế. Bạn chưa có con. Thuế đã được trừ khỏi lương của bạn, vì vậy bạn khai thuế chung chỉ để được hoàn thuế đã khấu lưu. Cha mẹ của bạn không bị mất tính đủ điều kiện kê khai bạn là người phụ thuộc chỉ vì bạn đã khai thuế chung.

Ví dụ 2 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích ra khỏi lương của bạn. Ngoài ra, bạn và vợ/chồng của bạn không bắt buộc phải khai thuế, nhưng bạn khai thuế chung để yêu cầu EIC trị giá $63 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì yêu cầu EIC là lý do bạn nộp tờ khai, bạn không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả. Cha mẹ bạn không thể kê khai bạn hoặc vợ/chồng của bạn là người phụ thuộc.

Quy tắc 13 — Bạn không thể là trẻ đủ điều kiện của người đóng thuế khác

Bạn là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (cha mẹ, người giám hộ, cha mẹ nuôi của bạn, v.v.) nếu tất cả các tuyên bố sau đây đều đúng.

 1. Bạn là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, bạn là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Bạn là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Bạn sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Bạn không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy tắc 8.

Nếu bạn là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, bạn không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà bạn là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Bạn đã sống với cha/mẹ của bạn cả năm. Bạn 26 tuổi, chưa lập gia đình và bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn. Thu nhập duy nhất của bạn là từ một trung tâm cộng đồng nơi bạn đến ba ngày một tuần để trả lời điện thoại. Bạn đã kiếm được $5.000 trong năm và cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính mình. Bởi vì bạn đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, bạn là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn để yêu cầu EIC. Cha/mẹ của bạn có thể yêu cầu EIC nếu cha/mẹ của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Bởi vì bạn là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn, bạn không thể yêu cầu EIC. Điều này là như vậy ngay cả khi cha/mẹ của bạn không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Khai thuế chung.

Nói chung, bạn không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu bạn đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, bạn có thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu bạn và vợ/chồng của bạn khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả bạn và vợ/chồng của bạn đều không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu bạn yêu cầu EIC trên tờ khai chung của bạn.

Con của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc nộp tờ khai thuế.

Bạn đã sống cả năm với cha/mẹ của mình. Bạn 27 tuổi, chưa kết hôn, bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, và kiếm được $13.000. Bạn không có thu nhập nào khác, không có con cái và đã cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính bạn. Cha/mẹ của bạn không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải khai thuế năm 2023 và không khai thuế năm 2023. Do đó, bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn. Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ cha/mẹ của bạn có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương. Cha/mẹ của bạn khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Do đó, bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn. Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ cha/mẹ của bạn đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì cha/mẹ của bạn đã nộp tờ khai để nhận EIC, cha/mẹ của bạn không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là bạn là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ bạn. Bạn không thể yêu cầu EIC.

Quy tắc 14—Bạn phải sống tại hoa kỳ trong hơn nửa năm

Nhà của bạn (và của vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung) phải là ở Hoa Kỳ hơn nửa năm.

Nếu không, hãy nhập “Không” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của bạn có thể là bất kỳ địa điểm nào mà bạn thường xuyên sinh sống. Bạn không cần phải có một ngôi nhà truyền thống. Nếu bạn đã sống trong một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm, bạn đáp ứng quy tắc này.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn (được định nghĩa trong chương 2) được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

4. Tính toán và yêu cầu EIC

Bạn phải đáp ứng một quy tắc nữa để yêu cầu EIC.

Bạn cần biết số thu nhập kiếm được của mình để xem bạn có đáp ứng quy tắc trong chương này hay không. Bạn cũng cần biết số tiền đó để tính khoản EIC của mình.

Quy tắc 15—Hạn mức thu nhập kiếm được

Thu nhập kiếm được của bạn phải nhỏ hơn:

 • $56.838 ($63.398 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

 • $52.918 ($59.478 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $46.560 ($53.120 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $17.640 ($24.210 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Thu nhập kiếm được

Thu nhập kiếm được thường có nghĩa là lương bổng, tiền lương, tiền boa, các khoản phải trả cho nhân viên chịu thuế khác và thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Khoản chi trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Khoản chi trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và trợ cấp nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà bạn có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được sẽ được giải thích chi tiết trong Quy tắc 7 trong chương 1.

Tính toán khoản thu nhập kiếm được.

Nếu bạn là người tự kinh doanh, nhân viên pháp định, hoặc một thành viên của giới tăng lữ hoặc một nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE (Mẫu 1040), bạn sẽ tính toán thu nhập kiếm được bằng cách dùng bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27 và điền vào Phần 4 của Bảng Tính EIC B của hướng dẫn của Mẫu 1040. .Bảo đảm xem Giáo sĩ hoặc Nhân viên nhà thờ, bất cứ điều nào áp dụng, trước khi hoàn thành bảng tính trong Bước 5.

Giáo sĩ.

Nếu bạn là thành viên của giới tăng lữ mà đã nộp Bảng SE và số tiền trên dòng 2 của bảng đó bao gồm số tiền cũng được báo cáo trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1z, hãy lấy số tiền trên dòng 1z của Mẫu 1040 hoặc 1040 -SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27. Nhập “Clergy (Giáo sĩ)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Nhân viên nhà thờ.

Nhân viên nhà thờ có nghĩa là một nhân viên (không phải là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu) của một nhà thờ hoặc tổ chức đủ điều kiện do nhà thờ quản lý được miễn thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ lao động. Nếu bạn nhận lương bổng với tư cách là nhân viên nhà thờ và đã bao gồm bất kỳ số tiền nào trên cả dòng 5a của Bảng SE và Mẫu 1040, dòng 1a, hãy lấy số tiền trên dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27.

Khoản thanh toán miễn Medicaid.

Khi hoàn thành bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040, dòng 27, nhập khoản thanh toán miễn Medicaid bạn loại trừ khỏi thu nhập trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 8s, trừ khi bạn chọn bao gồm số tiền này vào thu nhập kiếm được, trong trường hợp này nhập -0-. Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán này, xem Ấn phẩm 525.

.This is an Image: taxtip.gifNếu bạn và vợ/chồng của bạn đều nhận được các khoản thanh toán miễn Medicaid trong năm, bạn và vợ/chồng của bạn có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau về việc đưa toàn bộ số tiền thanh toán của bạn vào thu nhập kiếm được. Chỉ nhập số tiền thanh toán miễn Medicaid mà bạn và vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung, không muốn đưa vào thu nhập kiếm được. Để bao gồm tất cả số tiền thanh toán miễn Medicaid không chịu thuế trong thu nhập kiếm được, hãy nhập -0-..

Lương chiến đấu không chịu thuế.

Bạn có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Nếu bạn thực hiện lựa chọn này, bạn phải bao gồm vào thu nhập kiếm được tất cả lương chiến đấu không chịu thuế mà bạn đã nhận được.

Nếu bạn đang khai thuế chung và cả bạn và vợ/chồng của bạn đều nhận được lương chiến đấu không phải chịu thuế, mỗi người có thể tự mình lựa chọn. Nói cách khác, nếu một trong hai người thực hiện lựa chọn đó, người kia cũng có thể làm như vậy nhưng không bắt buộc.

Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của bạn sẽ được hiển thị trên Mẫu W-2 của bạn trong ô 12 với mã Q.

Lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm số tiền EIC của bạn. Hãy xác định khoản tín thuế có và không có khoản lương chiến đấu không chịu thuế của bạn trước khi thực hiện lựa chọn đó. Việc thực hiện lựa chọn đó làm tăng hay giảm số tiền EIC của bạn phụ thuộc vào tổng thu nhập kiếm được, tư cách khai thuế và số trẻ đủ điều kiện của bạn. Nếu thu nhập kiếm được của bạn mà không bao gồm lương chiến đấu ít hơn số tiền được hiển thị bên dưới cho số con của bạn, bạn có thể được hưởng lợi từ việc lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế của bạn vào thu nhập kiếm được và bạn nên tính khoản tín thuế theo cả hai cách. Nếu thu nhập kiếm được của bạn mà không có lương chiến đấu bằng hoặc nhiều hơn những số tiền này, bạn sẽ không được hưởng lợi từ việc bao gồm lương chiến đấu vào thu nhập kiếm được của bạn.

 • $7.840 nếu bạn không có trẻ có SSN hợp lệ.

 • $11.750 nếu bạn có một trẻ có SSN hợp lệ.

 • $16.510 nếu bạn có hai trẻ trở lên có SSN hợp lệ.

.This is an Image: caution.gifNếu bạn chọn sử dụng khoản tiền chiến đấu không chịu thuế để tính EIC của mình, hãy nhập số tiền đó vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1i.

IRS sẽ tính EIC cho bạn

IRS sẽ tính EIC cho bạn nếu bạn làm theo hướng dẫn của dòng 27 của Hướng dẫn cho Mẫu 1040.

.This is an Image: caution.gifVui lòng không yêu cầu IRS tính EIC của bạn trừ khi bạn đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, bạn phải đáp ứng Quy tắc 15 trong chương này cũng như các quy tắc trong chương 1 và chương 2 hoặc chương 3, tùy theo điều kiện nào áp dụng cho bạn. Nếu khoản tín thuế của bạn bị giảm hoặc không được phép trong bất kỳ năm nào sau năm 1996, các quy tắc trong chương 5 cũng có thể được áp dụng..

Cách tự tính EIC

Để tự tính EIC, sử dụng Bảng Tính EIC trong Hướng dẫn cho Mẫu 1040. Nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện, hoàn thành Bảng EIC (sẽ được thảo luận ở phần sau của chương này) và đính kèm vào tờ khai thuế của bạn.

Nếu bạn muốn IRS tính EIC cho bạn, xem IRS sẽ tính EIC cho bạn, ở phần trước.

Hướng dẫn Đặc biệt — Bảng Tính EIC

Bạn sẽ cần quyết định sử dụng Bảng Tính EIC A hay Bảng Tính EIC B để tính số tiền EIC của bạn. Phần này giải thích cách sử dụng các bảng tính này và cách khai báo EIC khi bạn khai thuế.

Bảng Tính EIC A.

Sử dụng Bảng Tính EIC A nếu bạn không phải là người tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào vào năm 2023 và không phải là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE, hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C.

Bảng Tính EIC B.

Sử dụng Bảng Tính EIC B nếu bạn tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2023 hoặc là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C. Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây áp dụng cho bạn, hãy đọc đoạn đó và sau đó hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh từ $400 trở lên.

Nếu thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh của bạn là $400 trở lên, hãy bảo đảm điền chính xác vào Bảng SE (Mẫu 1040) và nộp số tiền thuế tự kinh doanh thích hợp. Nếu không, bạn có thể không nhận được tất cả EIC mà bạn được hưởng.

.This is an Image: caution.gifKhi tính toán thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh, bạn phải kê khai tất cả các chi phí kinh doanh được phép của mình..

Khi nào sử dụng các phương pháp tính toán thu nhập ròng tùy chọn.

Việc sử dụng các phương pháp tùy chọn trong Bảng SE để tính toán thu nhập ròng của bạn từ công việc tự kinh doanh có thể giúp bạn đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc cung cấp cho bạn một khoản tín thuế lớn hơn. Nếu thu nhập ròng của bạn (không sử dụng các phương pháp tùy chọn này) dưới $6.560, xem Hướng dẫn cho Bảng SE để biết chi tiết về các phương pháp tùy chọn.

Khi cả hai vợ chồng đều có thu nhập tự kinh doanh.

Bạn phải hoàn thành cả Phần 1 và Phần 2 của Bảng Tính EIC B nếu tất cả các điều kiện sau đây áp dụng cho bạn.

 1. Bạn là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế.

 2. Cả bạn và vợ/chồng của bạn đều có thu nhập từ việc tự kinh doanh.

 3. Bạn hoặc vợ/chồng của bạn nộp Bảng SE và người kia không nộp Bảng SE.

Nhân viên pháp định.

Nhân viên pháp định báo cáo tiền lương và chi phí trên Bảng C. Họ không nộp Bảng SE. Nếu bạn là nhân viên pháp định, hãy nhập số tiền từ dòng 1 của Bảng C trong Phần 3 khi bạn hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Bảng EIC

Bạn phải hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai thuế nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện và đang yêu cầu EIC. Bảng EIC cung cấp cho IRS thông tin về những trẻ đủ điều kiện của bạn, bao gồm tên, tuổi, SSN, mối quan hệ với bạn và khoảng thời gian chúng sống với bạn trong năm.

.This is an Image: caution.gifNếu bạn được yêu cầu hoàn thành và đính kèm Bảng EIC nhưng không thực hiện, sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai thuế và hoàn lại tiền cho bạn..

.This is an Image: taxtip.gifHoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai thuế của bạn mặc dù trẻ đủ điều kiện của bạn không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của bạn không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC..

5. EIC không được cho phép

.This is an Image: caution.gifNếu EIC của bạn cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị IRS từ chối (không được cho phép) hoặc giảm bớt, bạn có thể cần phải hoàn thành một mẫu đơn bổ sung để yêu cầu tín thuế đó cho năm 2023..

Chương này dành cho những người có EIC cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 đã bị IRS từ chối hoặc giảm bớt. Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn có thể cần phải hoàn thành Mẫu 8862, Thông Tin Để Yêu Cầu Một Số Tín Thuế Sau Khi Không Được Cho Phép, và đính kèm nó vào tờ khai năm 2023 của bạn để yêu cầu tín thuế cho năm 2023. Chương này giải thích khi nào bạn cần đính kèm Mẫu 8862. Để biết thêm thông tin, xem Mẫu 8862 và các hướng dẫn riêng.

Chương này cũng giải thích các quy tắc đối với một số người không thể yêu cầu EIC trong khoảng thời gian nhiều năm sau khi EIC của họ bị từ chối hoặc giảm bớt.

Mẫu 8862

Nếu EIC của bạn cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối hoặc giảm bớt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy, bạn phải đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn thành vào tờ khai thuế tiếp theo của mình để yêu cầu EIC. Bạn cũng phải đủ điều kiện để yêu cầu EIC bằng cách đáp ứng tất cả các quy tắc được mô tả trong ấn phẩm này.

Ngoại lệ 1.

Không nộp Mẫu 8862 nếu điều (1) hoặc (2) dưới đây là đúng.

 1. Sau khi EIC của bạn bị giảm hoặc không được cho phép vào năm trước đó:

  1. Bạn đã nộp Mẫu 8862 vào một năm sau đó và EIC của bạn cho năm sau đó đã được cho phép, và

  2. EIC của bạn không bị giảm hoặc được cho phép vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy.

 2. Bạn yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2023 và lý do duy nhất khiến EIC của bạn bị giảm hoặc không được cho phép vào năm trước đó là vì IRS xác định rằng đứa trẻ liệt kê trên Bảng EIC không phải là trẻ đủ điều kiện của bạn.

Trong mỗi trường hợp này, bạn có thể nhận EIC mà không cần nộp Mẫu 8862 nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho EIC.

Ngoại lệ 2.

Không nộp Mẫu 8862 hoặc nhận EIC cho:

 • 2 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của bạn là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, hoặc

 • 10 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của bạn là do gian lận.

Thêm thông tin.

Để biết thông tin chi tiết, xem Bạn có bị cấm yêu cầu EIC trong khoảng thời gian nhiều năm không? trong chương này.

Ngày mà EIC của bạn bị từ chối và ngày bạn nộp tờ khai năm 2023 ảnh hưởng đến việc bạn cần đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2023 hay tờ khai sau này hay không. Các ví dụ sau đây giải thích liệu Mẫu 8862 có cần thiết cho năm 2023 hay 2024 hay không.

Ví dụ 1 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2023.

Bạn đã nộp tờ khai thuế năm 2022 vào tháng 3 năm 2023 và yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện. IRS đã đặt câu hỏi về khoản EIC, và bạn không thể chứng minh đứa trẻ đó là một trẻ đủ điều kiện. Vào tháng 9 năm 2023, bạn nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho bạn biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi bạn nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Bạn đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của bạn đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2023. Để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai năm 2023, bạn phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai đó. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC mà không có một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai thuế năm 2023 của bạn, bạn không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ví dụ 2 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2024.

Các sự kiện tương tự như trong ví dụ trước, ngoại trừ việc bạn nhận được thông báo thiếu nợ pháp định vào tháng 2 năm 2024. Vì thời hạn 90 ngày được đề cập trong thông báo pháp định chưa hết khi bạn sẵn sàng nộp tờ khai thuế cho năm 2023, bạn không nên đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2023 của mình. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện cho năm 2023, bạn phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế của bạn cho năm đó. Để yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2024, bạn không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ngoại lệ đối với lỗi toán học hoặc đánh máy.

Nếu EIC của bạn bị từ chối hoặc bị cắt giảm do lỗi toán học hoặc đánh máy, vui lòng không đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế tiếp theo của bạn. Ví dụ: nếu tính toán số học của bạn không chính xác, IRS có thể sửa lại. Nếu bạn không cung cấp SSN chính xác, IRS có thể từ chối EIC. Những loại lỗi này được gọi là lỗi toán học hoặc lỗi đánh máy.

Bỏ sót Mẫu 8862.

Nếu bạn được yêu cầu đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế năm 2023 và bạn yêu cầu EIC mà không đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn chỉnh, yêu cầu của bạn sẽ tự động bị từ chối. Đây được coi là một lỗi toán học hoặc đánh máy. Bạn sẽ không được phép yêu cầu EIC nếu không có Mẫu 8862 hoàn chỉnh.

Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

Bạn có thể phải cung cấp cho IRS các tài liệu hoặc thông tin bổ sung trước khi khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EIC mà bạn yêu cầu được chuyển cho bạn, ngay cả khi bạn đính kèm Mẫu 8862 đã được điền đầy đủ vào tờ khai của mình.

Bạn có bị cấm yêu cầu EIC trong khoảng thời gian nhiều năm không?

Nếu EIC của bạn cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối và người ta xác định rằng lỗi của bạn là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, thì bạn không thể yêu cầu EIC trong 2 năm tiếp theo. Nếu lỗi của bạn là do gian lận, thì bạn không thể yêu cầu EIC trong 10 năm tới. Ngày mà EIC của bạn bị từ chối và ngày bạn nộp tờ khai năm 2023 ảnh hưởng đến những năm mà bạn bị cấm yêu cầu EIC. Các ví dụ sau đây thể hiện những năm bạn bị cấm yêu cầu EIC.

Ví dụ 3 — Không thể yêu cầu EIC trong 2 năm.

Bạn đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2022 mà bạn đã nộp vào tháng 3 năm 2023. IRS xác định rằng bạn không được hưởng EIC và lỗi của bạn là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC. Vào tháng 9 năm 2023, bạn nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho bạn biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi bạn nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Bạn đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của bạn đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2023. Bạn không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2023 hoặc 2024. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của bạn cho năm 2024, bạn phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của bạn cho năm đó.

Ví dụ 4.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 3, ngoại trừ EIC năm 2022 của bạn không bị từ chối cho đến khi bạn nộp tờ khai năm 2023. Bạn không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2024 hoặc 2025. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của bạn cho năm 2026, bạn phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của bạn cho năm đó.

Ví dụ 5 — Không thể yêu cầu EIC trong 10 năm.

Bạn đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2022 mà bạn đã nộp vào tháng 2 năm 2023. IRS xác định rằng bạn không được hưởng EIC và lỗi của bạn là do gian lận. Vào tháng 9 năm 2023, bạn nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho bạn biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi bạn nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Bạn đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của bạn đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2023. Bạn không thể yêu cầu EIC cho các niên thuế từ 2023 đến 2032. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của bạn cho năm 2033, bạn phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của bạn cho năm đó.

6. Các ví dụ chi tiết

Các trang tiếp theo có hai ví dụ chi tiết (với một Bảng EIC và Bảng Tính EIC đã điền đầy đủ thông tin) có thể hữu ích nếu bạn có thắc mắc về việc yêu cầu EIC.

Ví dụ 1—S Jamie

S Jamie 63 tuổi và đã nghỉ hưu. S nhận được $7.000 phúc lợi an sinh xã hội trong năm và $17.000 từ một công việc bán thời gian. S cũng nhận được khoản lương hưu chịu thuế là $7.400. S không có thu nhập nào khác. AGI của S trên dòng 11 của Mẫu 1040 là $24.400 ($17.000 + $7.400).

S không kết hôn và sống một mình ở Hoa Kỳ trong cả năm. S không thể được kê khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác, không có bất kỳ khoản thu nhập đầu tư nào, và không có trẻ đủ điều kiện.

S đọc các bước để kiểm tra tính đủ điều kiện trong hướng dẫn của Mẫu 1040. Trong Bước 1 S phát hiện ra rằng, vì AGI của S ($24.400) không dưới $24.210, nên S không thể nhận EIC. S hoàn thành phần còn lại của Mẫu 1040 và nộp nó cho IRS.

Ví dụ 2 — C và J Grey

C và J Grey có hai trẻ, 10 tuổi và 8 tuổi. Bọn trẻ sống với C và J trong suốt năm 2023. C kiếm được $15.000 và J có lương $18.030. Nhà Grey nhận được $525 tiền lời vào tài khoản tiết kiệm của họ. Họ không có thu nhập nào khác vào năm 2023.

C và J có Mẫu 1040 năm 2023 và các hướng dẫn. Họ muốn xem liệu họ có đủ điều kiện cho EIC hay không, vì vậy họ làm theo các bước trong hướng dẫn cho dòng 27.

Bước 1.

Số tiền C và J nhập vào Mẫu 1040, dòng 11, là $33.555. Cả hai đều có SSN hợp lệ, mà họ đã có trong nhiều năm. Họ đã kết hôn và khai thuế chung. Cả C và J đều không phải là người nước ngoài tạm trú. Do đó, câu trả lời họ đưa ra cho các câu hỏi trong Bước 1 cho phép họ tiếp tục Bước 2.

Bước 2.

Thu nhập đầu tư duy nhất mà nhà Grey có là thu nhập từ tiền lãi $525 của họ. Số tiền đó không quá $11.000, vì vậy họ trả lời “No (Không)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 2 và tới Bước 3.

Bước 3.

Con của họ, đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung để trở thành trẻ đủ điều kiện của C và J, vì vậy C và J trả lời “Yes (Có)” cho câu hỏi đầu tiên trong Bước 3. Con của họ không phải là trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác. Cả hai đứa trẻ đều có SSN hợp lệ, chúng có ngay sau khi được sinh ra. C và J đang khai thuế chung, vì vậy họ trả lời “Yes (Có)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 3. Điều này có nghĩa là họ có thể nhảy qua câu hỏi 3 đến 6 và Bước 4 và tới Bước 5.

Bước 5.

C và J tính toán thu nhập kiếm được của họ là $33.030, số tiền lương bổng cộng lại của họ. Số tiền này ít hơn $59.478, vì vậy họ đi đến Bước 6 để tính khoản tín thuế của họ.

Bước 6.

C và J muốn tự mình tính khoản EIC của họ, vì vậy họ hoàn thành Bảng Tính EIC theo hướng dẫn của Mẫu 1040.

Hoàn thành Bảng Tính EIC.

C và J hoàn thành bảng tính của họ như sau.

 1. C và J nhập tổng thu nhập kiếm được của họ ($33.030) vào dòng 1.

 2. Để tìm khoản tín thuế của mình, họ truy cập Bảng EIC. Họ nhận thấy thu nhập kiếm được của họ là $33.030 là trong khoảng $33.000 đến $33.050. Tại vị cả hai con của họ có SSN hợp lệ, họ theo dòng này đến cột dành cho 2 trẻ bên dưới Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế và tìm $5.571. Họ nhập $5.571 trên dòng 2.

 3. Họ nhập AGI ở dòng 3 ($33.555) và thấy rằng nó khác với số tiền ở dòng 1.

 4. Họ tra cứu $33.555 trong Bảng EIC và nhập số tiền $5.455 trên dòng 5.

 5. Họ nhập $5.455 trên dòng 6. Đây là số tiền nhỏ hơn giữa số tiền của dòng 2 ($5.574) và số tiền dòng 5 ($5.455).

 6. Nhà Grey nhập $5.455 trên dòng 27 của Mẫu 1040 của họ. Bây giờ họ sẽ hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai của họ. Họ sẽ giữ Bảng Tính EIC để làm hồ sơ.

Danh sách kiểm tra Tính đủ điều kiện của EIC

Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn trả lời “Có” cho tất cả các câu hỏi sau.
    Không
1. AGI của bạn có nhỏ hơn:
 • $17.640 ($24.210 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $46.560 ($53.120 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $52.918 ($59.478 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $56.838 ($63.398 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy tắc 1.)
2. Bạn và vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung, có SSN hợp lệ mà bạn nhận được vào ngày đến hạn của tờ khai năm 2023 (bao gồm cả gia hạn) không? (Xem Quy tắc 2.)
3. Bạn có khai thuế chung với vợ/chồng của bạn hoặc bạn có đáp ứng quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân không? (Xem Quy tắc 3.) Trả lời “Có” nếu bạn không có kết hôn vào cuối năm 2023.
Lưu ý: Nếu bạn là người nước ngoài tạm trú, trả lời “Có” chỉ khi tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. (Xem Quy tắc 4.)
4. Trả lời “Có” nếu bạn không nộp Mẫu 2555. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy tắc 5.)
5. Thu nhập đầu tư của bạn là $10.300 hoặc ít hơn? (Xem Quy tắc 6.)
6. Tổng thu nhập kiếm được của bạn ít nhất là $1 nhưng ít hơn:
 • $17.640 ($24.210 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $46.560 ($53.120 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $52.918 ($59.478 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $56.838 ($63.398 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu bạn có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy tắc 715.)
7. Trả lời “Có” nếu (a) bạn không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, hoặc (b) bạn đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy tắc 1013.)
  DỪNG LẠI: Nếu bạn có một trẻ mà bạn muốn kê khai cho EIC, hãy trả lời câu hỏi 8 và 9 và bỏ qua câu 10–12. Nếu bạn không có trẻ đủ điều kiện hoặc nếu một người khác được quyền coi con bạn là một trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực) được giải thích trong Quy tắc 9, bỏ qua câu hỏi 8 và 9 và trả lời 10–12.    
8. Trẻ của bạn có đáp ứng được các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho một trẻ đủ điều kiện không? (Xem Quy tắc 8.)
9. Trẻ của bạn có phải là trẻ đủ điều kiện chỉ của bạn không? Trả lời “Có” nếu (a) trẻ đủ điều kiện của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của bất kỳ người nào khác, hoặc (b) trẻ đủ điều kiện của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác nhưng bạn là người có quyền đối xử với đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa được giải thích trong Quy tắc 9.  
10. Bạn (hoặc vợ/chồng của bạn nếu khai thuế chung) có ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2023 không? (Xem Quy tắc 11.)
11. Trả lời “Có” nếu (a) bạn không thể được kê khai là người phụ thuộc trong tờ khai thuế của bất kỳ ai khác, hoặc (b) bạn đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy tắc 12.)
12. Nhà chính của bạn (và của vợ/chồng của bạn nếu khai thuế chung) có ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm không? (Xem Quy tắc 14.)

 
 
 
Nếu bạn trả lời “Không” cho bất kỳ câu hỏi nào áp dụng đối với bạn: Bạn không thể yêu cầu EIC.

Cách nhận trợ giúp về thuế

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề thuế; cần trợ giúp về việc chuẩn bị tờ khai thuế; hoặc muốn tải xuống các ấn phẩm, mẫu đơn hoặc hướng dẫn miễn phí, truy cập IRS.gov để tìm kiếm các nguồn tài nguyên có thể giúp bạn ngay lập tức.

Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế.

Sau khi bạn nhận được tất cả các bảng kê tiền lương và thu nhập của mình (các Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, v.v.); bảng kê phụ cấp thất nghiệp (qua thư hoặc định dạng kỹ thuật số) hoặc bản kê khai thanh toán khác của chính phủ (Mẫu 1099-G); và sao kê tiền lãi, cổ tức và hưu bổng từ các ngân hàng và công ty đầu tư (Mẫu 1099), bạn có một số phương án để chuẩn bị và khai thuế. Bạn có thể tự mình chuẩn bị tờ khai thuế. xem mình có đủ điều kiện được chuẩn bị khai thuế miễn phí hay không hoặc thuê một chuyên gia thuế để chuẩn bị tờ khai thuế cho bạn.

Các tùy chọn miễn phí để khai thuế.

Lựa chọn của bạn để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế trực tuyến hoặc nộp tại cộng đồng địa phương, nếu bạn đủ điều kiện, bao gồm những điều sau đây.

 • Free File. Chương trình này cho phép bạn chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang miễn phí bằng cách sử dụng phần mềm hoặc Mẫu đơn Free File tự điền. Tuy nhiên, việc khai thuế tiểu bang có thể không có sẵn thông qua Free File. Truy cập IRS.gov/FreeFile để xem liệu bạn có hội đủ điều kiện cho các tùy chọn khai thuế liên bang trực tuyến miễn phí, nộp khai thuế điện tử và ký gửi hoặc thanh toán trực tiếp hay không.

 • VITA. Chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) đưa ra trợ giúp về thuế miễn phí cho những người có thu nhập từ thấp đến trung bình, người khuyết tật và người đóng thuế có vốn tiếng Anh hạn chế mà cần được giúp đỡ trong việc chuẩn bị tờ khai thuế của riêng họ. Truy cập IRS.gov/VITA, tải xuống ứng dụng miễn phí IRS2Go hoặc gọi số 800-906-9887 để nắm được thông tin về cách khai thuế miễn phí.

 • TCE. Chương trình Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên. Tình nguyện viên của TCE chuyên giải đáp các câu hỏi về hưu bổng và các vấn đề liên quan đến hưu trí dành riêng cho người cao niên. Truy cập IRS.gov/TCE (tiếng Anh) hoặc tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí để biết thông tin về dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế miễn phí.

 • MilTax. Các thành viên của Quân Đội Hoa Kỳ và các cựu chiến binh đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax, một dịch vụ thuế miễn phí do Bộ Quốc Phòng cung cấp thông qua Military OneSource. Để biết thêm thông tin, truy cập MilitaryOneSource (tiếng Anh) (MilitaryOneSource.mil/MilTax (tiếng Anh)).

  Ngoài ra, IRS cung cấp các Mẫu đơn Free File tự điền, có thể điền trực tuyến và sau đó e-file bất kể thu nhập.

Sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp chuẩn bị tờ khai thuế của bạn.

Truy cập IRS.gov/Tools để tiếp cận những công cụ sau.

.This is an Image: compute.gif Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế của bạn. Trên IRS.gov, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật về các sự kiện hiện hành và những thay đổi trong luật thuế..

 • IRS.gov/Help: Nhiều loại công cụ giúp bạn có câu trả lời cho một số thắc mắc phổ biến nhất về thuế.

 • IRS.gov/ITA (tiếng Anh): Trợ lý thuế tương tác, một công cụ sẽ đưa ra câu hỏi cho bạn, và dựa vào đầu vào của bạn, cung cấp câu trả lời về một số chủ đề về luật thuế.

 • IRS.gov/Forms (tiếng Anh): Tìm kiếm các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về những thay đổi hiện tại và đường dẫn tương tác để giúp bạn tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

 • Bạn cũng có thể truy cập thông tin về thuế trong phần mềm khai thuế qua mạng thông tin điện tử.

.

Cần một người để khai thuế giúp bạn?

Có nhiều kiểu người khai thuế, bao gồm chuyên viên khai thuế, đại diện đã đăng ký, kế toán viên chứng thực (CPA), luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn khác. Nếu bạn lựa chọn nhờ người khác khai thuế giúp mình, hãy chọn người khai thuế đó một cách khôn ngoan. Chuyên viên khai thuế được trả tiền:

 • Chịu trách nhiệm chính về tính chính xác thực chất tổng thể của tờ khai thuế của bạn,

 • Bắt buộc phải ký vào tờ khai thuế, và

 • Bắt buộc phải ghi kèm mã số chuyên viên khai thuế (PTIN) của họ.

.This is an Image: caution.gifMặc dù người khai thuế luôn ký vào tờ khai nhưng cuối cùng bạn phải chịu trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin cần thiết để người khai thuế chuẩn bị chính xác tờ khai của bạn và đảm bảo tính chính xác của mọi mục được khai báo trên tờ khai. Bất kỳ ai được trả tiền để khai thuế cho người khác đều phải có hiểu biết thấu đáo về các vấn đề thuế. Để biết thêm thông tin về cách chọn người khai thuế, hãy truy cập Mẹo chọn người khai thuế trên IRS.gov..

Chủ lao động có thể đăng ký sử dụng Dịch vụ cho Doanh nghiệp trực tuyến.

Sở An sinh Xã hội (SSA) cung cấp dịch vụ trực tuyến tại SSA.gov/employer (tiếng Anh) với các tùy chọn nộp mẫu W-2 nhanh chóng, miễn phí và bảo mật cho CPA, kế toán viên, đại diện đã đăng ký và những người xử lý các Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế, và Mẫu W-2c, Báo cáo Tiền lương và thuế được chỉnh sửa.

Truyền thông xã hội của IRS.

Truy cập IRS.gov/SocialMedia (tiếng Anh) để xem các công cụ truyền thông xã hội khác nhau mà IRS sử dụng để chia sẻ thông tin mới nhất về các thay đổi về thuế, cảnh báo lừa đảo, các sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ. Tại IRS, quyền riêng tư và bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công cụ này để chia sẻ thông tin công khai với bạn. Vui lòng không đăng số an sinh xã hội (SSN) hay thông tin bảo mật khác của bạn lên các trang mạng xã hội. Hãy luôn bảo vệ danh tính của mình khi sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Các kênh YouTube sau của IRS có các video thông tin ngắn gọn về các chủ đề khác nhau bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và ASL liên quan đến thuế.

Xem video của IRS.

Cổng thông tin Video của IRS (IRSVideos.gov (tiếng Anh)) có đăng tải các nội dung thuyết trình có hình và tiếng dành cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và chuyên gia thuế.

Thông tin thuế trực tuyến bằng ngôn ngữ khác.

Bạn có thể xem thông tin tại IRS.gov/MyLanguage (tiếng Anh) nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn.

Dịch vụ Thông dịch qua điện thoại (OPI) miễn phí.

IRS cam kết phục vụ người đóng thuế có trình độ tiếng Anh giới hạn (LEP) bằng cách cung cấp các dịch vụ OPI. Dịch vụ OPI là một chương trình do liên bang tài trợ và được cung cấp tại các Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế (TAC), hầu hết các văn phòng của IRS, và tất cả các địa điểm khai thuế của VITA/TCE. Dịch vụ OPI có thể tiếp cận được trên 350 ngôn ngữ.

Đường dây Trợ giúp trợ năng sẵn có cho người đóng thuế khuyết tật.

Người đóng thuế cần thông tin về dịch vụ trợ năng có thể gọi 833-690-0598. Đường dây Trợ giúp trợ năng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trợ năng hiện tại và tương lai sẵn có ở các định dạng phương tiện thay thế (ví dụ, chữ nổi, chữ in lớn, âm thanh v.v.). Đường dây Trợ giúp trợ năng không có khả năng truy cập tài khoản IRS của bạn. Để được trợ giúp về luật thuế, hoàn thuế, hoặc vấn đề liên quan đến tài khoản, truy cập IRS.gov/LetUsHelp

Ghi chú.

Mẫu 9000, Phương tiện thay thế ưa chuộn, hoặc Mẫu 9000(SP) cho phép bạn chọn nhận một số thư từ hoặc văn bản ở các định dạng sau.

 • Bản in tiêu chuẩn.

 • Bản in khổ lớn.

 • Chử nổi Braille.

 • Âm thanh (MP3).

 • Tệp văn bản thuần túy (TXT).

 • Tệp chử nổi sẵn sàng (BRF).

Thiên tai.

Truy cập IRS.gov/DisasterRelief (tiếng Anh) để xem miễn giảm thuế do thiên tai có sẵn.

Lấy các mẫu đơn và ấn phẩm thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để xem, tải xuống hoặc in tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm cần thiết. Hoặc bạn có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng.

Lấy các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế ở định dạng eBook.

Tải xuống và xem hầu hết các ấn phẩm và hướng dẫn thuế phổ biến (bao gồm Hướng dẫn cho Mẫu 1040) trên thiết bị di động bằng eBook tại IRS.gov/eBooks (tiếng Anh).

eBook của IRS đã được kiểm tra bằng cách sử dụng iBooks cho iPad của Apple. eBook của chúng tôi chưa được kiểm tra trên các eBook chuyên dụng khác, và chức năng eBook có thể không hoạt động như ý định.

Truy cập tài khoản trực tuyến của bạn (chỉ áp dụng cho cá nhân đóng thuế).

Truy cập IRS.gov/Account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của bạn.

 • Xem số tiền bạn nợ và phân tích theo năm thuế.

 • Xem chi tiết kế hoạch thanh toán hoặc đăng ký kế hoạch thanh toán mới..

 • Thực hiện thanh toán hoặc xem lịch sử thanh toán trong 5 năm và bất kỳ khoản thanh toán nào đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch.

 • Truy cập hồ sơ thuế của bạn, bao gồm dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất, và bản ghi.

 • Xem bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc của IRS.

 • Phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế.

 • Xem địa chỉ của bạn trong hồ sơ hoặc quản lý phương thức liên lạc ưa chuộn của bạn.

Lấy bản ghi của tờ khai thuế.

Với tài khoản trực tuyến, bạn có thể truy cập nhiều thông tin khác nhau để trợ giúp bạn trong mùa thuế. Bạn có thể lấy bản ghi, xem lại tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất và nhận được tổng thu nhập được điều chỉnh của mình. Tạo hoặc truy cập tài khoản trực tuyến của bạn tại IRS.gov/Account.

Tài khoản Chuyên gia thuế.

Công cụ này cho phép chuyên gia thuế của bạn gửi ủy quyền yêu cầu truy cập tài khoản trực tuyến của IRS của cá nhân đóng thuế. Để biết thêm thông tin, truy cập IRS.gov/TaxProAccount (tiếng Anh).

Sử dụng ký gửi trực tiếp.

Cách an toàn và dễ dàng nhất để nhận tiền hoàn thuế là e-file và chọn ký gửi trực tiếp, việc này sẽ chuyển trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chính của bạn một cách an toàn bằng phương thức điện tử. Phương thức chuyển khoản trực tiếp cũng giúp tránh khả năng thất lạc, mất cắp, phá hủy, hoặc chuyển trả lại séc gửi không thành công về IRS. Cứ 10 người đóng thuế lại có 8 người chọn hình thức chuyển khoản trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng, truy cập IRS.gov/DirectDeposit để biết thêm thông tin về nơi tìm ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến..

Báo cáo và giải quyết vấn đề trộm cấp danh tính liên quan đến thuế.

 • Hành vi trộm cấp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của bạn để thực hiện hành vi gian lận thuế. Thuế của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu SSN của bạn được sử dụng để khai báo gian lận hoặc để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc tín thuế.

 • IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế bằng thư điện tử, gọi điện thoại, tin nhắn văn bản (bao gồm cả đường dẫn rút ngắn) hay các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp hoặc xác minh thông tin cá nhân hoặc tài chính. Điều này bao gồm các yêu cầu về số nhận dạng cá nhân (PIN), mật khẩu hoặc thông tin tương tự đối với thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc các tài khoản tài chính khác.

 • Truy cập IRS.gov/IdentityTheft, trang mạng của IRS về Trung tâm về trộm cắp danh tính, để biết thông tin về hành vi trộm cắp danh tính và bảo vệ an toàn dữ liệu cho người đóng thuế, người hành nghề thuế và doanh nghiệp. Nếu bạn bị mất hoặc lấy cắp số an sinh xã hội hoặc bạn nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế, bạn có thể tìm hiểu các bước mình nên thực hiện.

 • Lấy PIN bảo vệ danh tính (IP PIN). Mã IP PIN là các số gồm sáu chữ số được cấp cho người đóng thuế để giúp ngăn chặn việc lạm dụng SSN của họ trong gian lận trên tờ khai thuế thu nhập liên bang. Khi bạn có một IP PIN, điều đó sẽ ngăn người khác nộp tờ khai thuế với SSN của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập IRS.gov/IPPIN.

Các cách để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của bạn.

 • Truy cập IRS.gov/Refunds.

 • Tải ứng dụng chính thức IRS2Go về thiết bị di động để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của bạn.

 • Gọi đến đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954.

.This is an Image: caution.gif IRS không thể cấp tiền hoàn thuế trước giữa tháng 2 cho những tờ khai có yêu cầu EIC hoặc tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ số tiền hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến các khoản tín thuế này..

Thực hiện thanh toán thuế.

Các khoản thanh toán thuế Hoa Kỳ phải được nộp cho IRS bằng đô la Mỹ. Tài sản điện tử không được chấp nhận. Truy cập IRS.gov/Payments để biết thông tin về cách thực hiện thanh toán bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây.

 • Direct Pay của IRS: Thanh toán hóa đơn tính thuế cá nhân hoặc khoản tiền thuế ước tính một cách trực tiếp từ tài khoản sử dụng chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm miễn phí cho bạn.

 • Thẻ ghi nợ, thẻ tính dụng, hoặc ví điện tử: Chọn một nhà xử lý thanh toán đã được phê duyệt để thanh toán qua mạng hoặc qua điện thoại.

 • Trích ngân điện tử: Lên lịch thanh toán khi nộp thuế liên bang bằng phần mềm khai thuế hoặc thông qua một chuyên gia thuế.

 • Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử: Lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp. Việc ghi danh là bắt buộc.

 • Séc hoặc lệnh phiếu: Gửi phương tiện thanh toán của bạn qua đường bưu điện về địa chỉ được nêu trong thông báo hoặc hướng dẫn.

 • Tiền mặt: Bạn có thể thanh toán thuế bằng tiền mặt tại một cửa tiệm bán lẻ có tham gia.

 • Chuyển khoản trong ngày: Bạn có thể thực hiện chuyển khoản trong ngày từ cơ quan tài chính của mình. Hãy liên hệ với cơ quan tài chính của bạn để biết khả năng thực hiện, chi phí và khung thời gian.

Ghi chú.

IRS sử dụng công nghệ mã hóa mới nhất để đảm bảo rằng các khoản thanh toán điện tử bạn thực hiện trực tuyến, qua điện thoại, hoặc từ một thiết bị di động sử dụng IRS2Go là an toàn và bảo đảm. Việc thanh toán điện tử là nhanh chóng, dễ dàng và nhanh hơn việc gửi séc hoặc lệnh phiếu.

Sẽ ra sao nếu tôi không thể trả thuế ngay?

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn.

 • Đăng ký một thỏa thuận thanh toán trực tuyến (IRS.gov/OPA) để đáp ứng nghĩa vụ thuế của bạn trả góp hàng tháng nếu bạn không thể trả đầy đủ thuế ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất quá trình trực tuyến, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc liệu thỏa thuận của bạn đã được chấp thuận hay chưa.

 • Sử dụng Công cụ Thẩm định Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh) để xem bạn có thể giải quyết khoản nợ thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền bạn còn nợ hay không. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề nghị Thỏa hiệp, vui lòng vào trang IRS.gov/OIC..

Nộp tờ khai được điều chỉnh.

Truy cập IRS.gov/Form1040X để biết thông tin và cập nhật.

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh của bạn.

Truy cập IRS.gov/WMAR để theo dõi tình trạng của các tờ khai sửa đổi cho Mẫu 1040-X.

.This is an Image: caution.gifCó thể mất tới 3 tuần kể từ ngày bạn nộp tờ khai được điều chỉnh thì thông tin này mới hiển thị trên hệ thống của chúng tôi, và thời gian xử lý có thể lên tới 16 tuần..

Am hiểu về thông báo hoặc thư từ của IRS mà bạn nhận được..

Truy cập IRS.gov/Notices để tìm thêm thông tin về việc phản hồi một thông báo hay thư từ của IRS.

Phản hồi thư hoặc thông báo của IRS.

Bây giờ bạn có thể tải lên phản hồi cho tất cả các thông báo và thư bằng Công cụ tải lên tài liệu. Đối với các thông báo yêu cầu hành động bổ sung, người đóng thuế sẽ được chuyển hướng thích hợp trên IRS.gov để thực hiện hành động tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về công cụ này, hãy truy cập IRS.gov/Upload.

Ghi chú.

Bạn có thể sử dụng Bảng LEP (Mẫu 1040), Yêu cầu thay đổi tùy chọn ngôn ngữ, để nêu lên ưu tiên nhận thông báo, thư tín, hoặc các thông tin được viết khác từ IRS bằng một ngôn ngữ khác. Bạn có thể không nhận được thông tin liên lạc bằng văn bản bằng ngôn ngữ được yêu cầu ngay lập tức. Cam kết của IRS đối với người đóng thuế LEP là một phần của lịch trình nhiều năm dự kiến bắt đầu cung cấp bản dịch vào năm 2023. Bạn sẽ tiếp tục nhận được thông tin liên lạc, bao gồm thông báo và thư bằng tiếng Anh cho đến khi chúng được dịch sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Liên lạc với TAC tại địa phương bạn.

Xin lưu ý rằng nhiều câu hỏi có thể được giải đáp trên trang IRS.gov mà không cần đến TAC. Truy cập IRS.gov/LetUsHelp để xem các chủ đề mà mọi người thắc mắc nhiều nhất. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, TAC sẽ trợ giúp về thuế khi có vấn đề về thuế không thể giải quyết được qua mạng hoặc điện thoại. Hiện tại, tất cả các TAC đều cung cấp dịch vụ với hình thức hẹn trước để bạn biết trước là mình có thể nhận dịch vụ cần đến mà không mất thời gian dài chờ đợi. Trước khi đến đó, hãy vào trang IRS.gov/TACLocator (tiếng Anh) để tìm TAC gần nhất và kiểm tra giờ làm việc, dịch vụ cung cấp và các cuộc hẹn để lựa chọn. Hoặc trên ứng dụng IRS2Go, dưới thẻ Stay Connected, hãy chọn tùy chọn Contact Us và nhấp vào “Local Offices”.

Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (TAS) sẵn sàng trợ giúp bạn

TAS là gì?

TAS là một tổ chức độc lập trong IRS có nhiệm vụ trợ giúp người khai thuế và bảo vệ quyền của người đóng thuế. TAS cố gắng đảm bảo mỗi người đóng thuế đều được đối xử công bằng và bạn biết và hiểu quyền của mình theo Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế (tiếng Anh).

Cách để hiểu về Quyền hạn của Người đóng thuế của bạn?

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế mô tả 10 quyền cơ bản mà tất cả những người đóng thuế đều có khi làm việc với IRS. Truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov (tiếng Anh) để tìm hiểu ý nghĩa của những quyền này đối với bạn và cách áp dụng. Đây chính là quyền của bạn . Am hiểu chúng. Sử dụng chúng.

TAS có thể làm gì cho bạn?

TAS có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn không thể giải quyết với IRS. và dịch vụ của họ là miễn phí. Nếu đủ tiêu chuẩn để được họ hỗ trợ, bạn sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ làm việc với bạn xuyên suốt cả quá trình và sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề của bạn. TAS có thể giúp bạn nếu:

 • Vấn đề của bạn đang gây ra khó khăn tài chính cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn;

 • Bạn (hoặc doanh nghiệp của bạn) phải đối mặt với nguy cơ chịu hành động bất lợi trước mắt; hoặc

 • Bạn đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS nhưng không nhận được phản hồi, hoặc đến ngày hẹn mà IRS vẫn chưa phản hồi.

Làm thế nào để liên hệ với TAS?

TAS có văn phòng ở mỗi bang, Đặc khu Columbia và Puerto Rico. Để tìm số điện thoại của người biện hộ:

TAS còn giúp gì cho người đóng thuế?

TAS nỗ lực giải quyết các vấn đề có quy mô lớn và gây ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu bạn biết đến sự tồn tại của một trong các vấn đề lớn này, vui lòng khai báo điều đó cho họ tại IRS.gov/SAMS.

Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC)

LITC độc lập hoàn toàn với IRS và TAS. LITC đại diện cho các cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. LITC có thể đại diện cho người đóng thuế trong kiểm toán, kháng cáo và tranh chấp truy thu thuế trước IRS và tòa án. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ. Để tìm một LITC ở gần bạn, truy cập trang web của LITC tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov/LITC (tiếng Anh) hoặc xem Ấn phẩm 4134, Danh sách Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp, tại IRS.gov/pub/irs-pdf/p4134.pdf (tiếng Anh).

Ấn phẩm 596 - Tài Liệu Bổ Sung

Bảng EIC

Bảng Tín thuế Thu nhập kiếm được (EIC) 2023
Lưu ý. Đây không phải là một bảng thuế.

This is an Image: 49000w80.gif

EIC Table Excerpt Example

1. Để tìm khoản tín thuế của bạn, hãy đọc “Ít nhất - Nhưng ít hơn” các cột và tìm dòng bao gồm số tiền bạn được yêu cầu tra cứu từ Bảng Tính EIC của mình. 2. Sau đó, chuyển đến cột bao gồm tư cách khai thuế của bạn và số lượng trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ như đã định nghĩa ở phần trước mà bạn có. Nhập khoản tín thuế từ cột đó trên Bảng Tính EIC của bạn. Ví dụ. Nếu tư cách khai thuế của bạn là độc thân, bạn có trẻ đủ điều kiện và số tiền bạn đang tra cứu từ Bảng Tính EIC của bạn là $2.455, bạn sẽ nhập $842.
Và tư cách khai thuế của bạn là–
Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là– Độc thân, chủ gia đình, hoặc người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện★và bạn có–

★ Dùng cột này nếu tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và bạn đủ điều kiện yêu cầu EIC

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế và bạn có–
0 1 2 3 0 1 2 3
Ít nhất Nhưng ít hơn Khoản tín thuế của bạn là– Khoản tín thuế của bạn là–
1 50 2 9 10 11 2 9 10 11
50 100 6 26 30 34 6 26 30 34
100 150 10 43 50 56 10 43 50 56
150 200 13 60 70 79 13 60 70 79
200 250 17 77 90 101 17 77 90 101
250 300 21 94 110 124 21 94 110 124
300 350 25 111 130 146 25 111 130 146
350 400 29 128 150 169 29 128 150 169
400 450 33 145 170 191 33 145 170 191
450 500 36 162 190 214 36 162 190 214
500 550 40 179 210 236 40 179 210 236
550 600 44 196 230 259 44 196 230 259
600 650 48 213 250 281 48 213 250 281
650 700 52 230 270 304 52 230 270 304
700 750 55 247 290 326 55 247 290 326
750 800 59 264 310 349 59 264 310 349
800 850 63 281 330 371 63 281 330 371
850 900 67 298 350 394 67 298 350 394
900 950 71 315 370 416 71 315 370 416
950 1.000 75 332 390 439 75 332 390 439
1.000 1.050 78 349 410 461 78 349 410 461
1.050 1.100 82 366 430 484 82 366 430 484
1.100 1.150 86 383 450 506 86 383 450 506
1.150 1.200 90 400 470 529 90 400 470 529
1.200 1.250 94 417 490 551 94 417 490 551
1.250 1.300 98 434 510 574 98 434 510 574
1.300 1.350 101 451 530 596 101 451 530 596
1.350 1.400 105 468 550 619 105 468 550 619
1.400 1.450 109 485 570 641 109 485 570 641
1.450 1.500 113 502 590 664 113 502 590 664
1.500 1.550 117 519 610 686 117 519 610 686
1.550 1.600 120 536 630 709 120 536 630 709
1.600 1.650 124 553 650 731 124 553 650 731
1.650 1.700 128 570 670 754 128 570 670 754
1.700 1.750 132 587 690 776 132 587 690 776
1.750 1.800 136 604 710 799 136 604 710 799
1.800 1.850 140 621 730 821 140 621 730 821
1.850 1.900 143 638 750 844 143 638 750 844
1.900 1.950 147 655 770 866 147 655 770 866
1.950 2.000 151 672 790 889 151 672 790 889
2.000 2.050 155 689 810 911 155 689 810 911
2.050 2.100 159 706 830 934 159 706 830 934
2.100 2.150 163 723 850 956 163 723 850 956
2.150 2.200 166 740 870 979 166 740 870 979
2.200 2.250 170 757 890 1.001 170 757 890 1.001
2.250 2.300 174 774 910 1.024 174 774 910 1.024
2.300 2.350 178 791 930 1.046 178 791 930 1.046
2.350 2.400 182 808 950 1.069 182 808 950 1.069
2.400 2.450 186 825 970 1.091 186 825 970 1.091
2.450 2.500 189 842 990 1.114 189 842 990 1.114
2.500 2.550 193 859 1.010 1.136 193 859 1.010 1.136
2.550 2.600 197 876 1.030 1.159 197 876 1.030 1.159
2.600 2.650 201 893 1.050 1.181 201 893 1.050 1.181
2.650 2.700 205 910 1.070 1.204 205 910 1.070 1.204
2.700 2.750 208 927 1.090 1.226 208 927 1.090 1.226
2.750 2.800 212 944 1.110 1.249 212 944 1.110 1.249
2.800 2.850 216 961 1.130 1.271 216 961 1.130 1.271
2.850 2.900 220 978 1.150 1.294 220 978 1.150 1.294
2.900 2.950 224 995 1.170 1.316 224 995 1.170 1.316
2.950 3.000 228 1.012 1.190 1.339 228 1.012 1.190 1.339
3.000 3.050 231 1.029 1.210 1.361 231 1.029 1.210 1.361
3.050 3.100 235 1.046 1.230 1.384 235 1.046 1.230 1.384
3.100 3.150 239 1.063 1.250 1.406 239 1.063 1.250 1.406
3.150 3.200 243 1.080 1.270 1.429 243 1.080 1.270 1.429
3.200 3.250 247 1.097 1.290 1.451 247 1.097 1.290 1.451
3.250 3.300 251 1.114 1.310 1.474 251 1.114 1.310 1.474
3.300 3.350 254 1.131 1.330 1.496 254 1.131 1.330 1.496
3.350 3.400 258 1.148 1.350 1.519 258 1.148 1.350 1.519
3.400 3.450 262 1.165 1.370 1.541 262 1.165 1.370 1.541
3.450 3.500 266 1.182 1.390 1.564 266 1.182 1.390 1.564
3.500 3.550 270 1.199 1.410 1.586 270 1.199 1.410 1.586
3.550 3.600 273 1.216 1.430 1.609 273 1.216 1.430 1.609
3.600 3.650 277 1.233 1.450 1.631 277 1.233 1.450 1.631
3.650 3.700 281 1.250 1.470 1.654 281 1.250 1.470 1.654
3.700 3.750 285 1.267 1.490 1.676 285 1.267 1.490 1.676
3.750 3.800 289 1.284 1.510 1.699 289 1.284 1.510 1.699
3.800 3.850 293 1.301 1.530 1.721 293 1.301 1.530 1.721
3.850 3.900 296 1.318 1.550 1.744 296 1.318 1.550 1.744
3.900 3.950 300 1.335 1.570 1.766 300 1.335 1.570 1.766
3.950 4.000 304 1.352 1.590 1.789 304 1.352 1.590 1.789
4.000 4.050 308 1.369 1.610 1.811 308 1.369 1.610 1.811
4.050 4.100 312 1.386 1.630 1.834 312 1.386 1.630 1.834
4.100 4.150 316 1.403 1.650 1.856 316 1.403 1.650 1.856
4.150 4.200 319 1.420 1.670 1.879 319 1.420 1.670 1.879
4.200 4.250 323 1.437 1.690 1.901 323 1.437 1.690 1.901
4.250 4.300 327 1.454 1.710 1.924 327 1.454 1.710 1.924
4.300 4.350 331 1.471 1.730 1.946 331 1.471 1.730 1.946
4.350 4.400 335 1.488 1.750 1.969 335 1.488 1.750 1.969
4.400 4.450 339 1.505 1.770 1.991 339 1.505 1.770 1.991
4.450 4.500 342 1.522 1.790 2.014 342 1.522 1.790 2.014
4.500 4.550 346 1.539 1.810 2.036 346 1.539 1.810 2.036
4.550 4.600 350 1.556 1.830 2.059 350 1.556 1.830 2.059
4.600 4.650 354 1.573 1.850 2.081 354 1.573 1.850 2.081
4.650 4.700 358 1.590 1.870 2.104 358 1.590 1.870 2.104
4.700 4.750 361 1.607 1.890 2.126 361 1.607 1.890 2.126
4.750 4.800 365 1.624 1.910 2.149 365 1.624 1.910 2.149
4.800 4.850 369 1.641 1.930 2.171 369 1.641 1.930 2.171
4.850 4.900 373 1.658 1.950 2.194 373 1.658 1.950 2.194
4.900 4.950 377 1.675 1.970 2.216 377 1.675 1.970 2.216
4.950 5.000 381 1.692 1.990 2.239 381 1.692 1.990 2.239
5.000 5.050 384 1.709 2.010 2.261 384 1.709 2.010 2.261
5.050 5.100 388 1.726 2.030 2.284 388 1.726 2.030 2.284
5.100 5.150 392 1.743 2.050 2.306 392 1.743 2.050 2.306
5.150 5.200 396 1.760 2.070 2.329 396 1.760 2.070 2.329
5.200 5.250 400 1.777 2.090 2.351 400 1.777 2.090 2.351
5.250 5.300 404 1.794 2.110 2.374 404 1.794 2.110 2.374
5.300 5.350 407 1.811 2.130 2.396 407 1.811 2.130 2.396
5.350 5.400 411 1.828 2.150 2.419 411 1.828 2.150 2.419
5.400 5.450 415 1.845 2.170 2.441 415 1.845 2.170 2.441
5.450 5.500 419 1.862 2.190 2.464 419 1.862 2.190 2.464
5.500 5.550 423 1.879 2.210 2.486 423 1.879 2.210 2.486
5.550 5.600 426 1.896 2.230 2.509 426 1.896 2.230 2.509
5.600 5.650 430 1.913 2.250 2.531 430 1.913 2.250 2.531
5.650 5.700 434 1.930 2.270 2.554 434 1.930 2.270 2.554
5.700 5.750 438 1.947 2.290 2.576 438 1.947 2.290 2.576
5.750 5.800 442 1.964 2.310 2.599 442 1.964 2.310 2.599
5.800 5.850 446 1.981 2.330 2.621 446 1.981 2.330 2.621
5.850 5.900 449 1.998 2.350 2.644 449 1.998 2.350 2.644
5.900 5.950 453 2.015 2.370 2.666 453 2.015 2.370 2.666
5.950 6.000 457 2.032 2.390 2.689 457 2.032 2.390 2.689
6.000 6.050 461 2.049 2.410 2.711 461 2.049 2.410 2.711
6.050 6.100 465 2.066 2.430 2.734 465 2.066 2.430 2.734
6.100 6.150 469 2.083 2.450 2.756 469 2.083 2.450 2.756
6.150 6.200 472 2.100 2.470 2.779 472 2.100 2.470 2.779
6.200 6.250 476 2.117 2.490 2.801 476 2.117 2.490 2.801
6.250 6.300 480 2.134 2.510 2.824 480 2.134 2.510 2.824
6.300 6.350 484 2.151 2.530 2.846 484 2.151 2.530 2.846
6.350 6.400 488 2.168 2.550 2.869 488 2.168 2.550 2.869
6.400 6.450 492 2.185 2.570 2.891 492 2.185 2.570 2.891
6.450 6.500 495 2.202 2.590 2.914 495 2.202 2.590 2.914
6.500 6.550 499 2.219 2.610 2.936 499 2.219 2.610 2.936
6.550 6.600 503 2.236 2.630 2.959 503 2.236 2.630 2.959
6.600 6.650 507 2.253 2.650 2.981 507 2.253 2.650 2.981
6.650 6.700 511 2.270 2.670 3.004 511 2.270 2.670 3.004
6.700 6.750 514 2.287 2.690 3.026 514 2.287 2.690 3.026
6.750 6.800 518 2.304 2.710 3.049 518 2.304 2.710 3.049
6.800 6.850 522 2.321 2.730 3.071 522 2.321 2.730 3.071
6.850 6.900 526 2.338 2.750 3.094 526 2.338 2.750 3.094
6.900 6.950 530 2.355 2.770 3.116 530 2.355 2.770 3.116
6.950 7.000 534 2.372 2.790 3.139 534 2.372 2.790 3.139
7.000 7.050 537 2.389 2.810 3.161 537 2.389 2.810 3.161
7.050 7.100 541 2.406 2.830 3.184 541 2.406 2.830 3.184
7.100 7.150 545 2.423 2.850 3.206 545 2.423 2.850 3.206
7.150 7.200 549 2.440 2.870 3.229 549 2.440 2.870 3.229
7.200 7.250 553 2.457 2.890 3.251 553 2.457 2.890 3.251
7.250 7.300 557 2.474 2.910 3.274 557 2.474 2.910 3.274
7.300 7.350 560 2.491 2.930 3.296 560 2.491 2.930 3.296
7.350 7.400 564 2.508 2.950 3.319 564 2.508 2.950 3.319
7.400 7.450 568 2.525 2.970 3.341 568 2.525 2.970 3.341
7.450 7.500 572 2.542 2.990 3.364 572 2.542 2.990 3.364
7.500 7.550 576 2.559 3.010 3.386 576 2.559 3.010 3.386
7.550 7.600 579 2.576 3.030 3.409 579 2.576 3.030 3.409
7.600 7.650 583 2.593 3.050 3.431 583 2.593 3.050 3.431
7.650 7.700 587 2.610 3.070 3.454 587 2.610 3.070 3.454
7.700 7.750 591 2.627 3.090 3.476 591 2.627 3.090 3.476
7.750 7.800 595 2.644 3.110 3.499 595 2.644 3.110 3.499
7.800 7.850 600 2.661 3.130 3.521 600 2.661 3.130 3.521
7.850 7.900 600 2.678 3.150 3.544 600 2.678 3.150 3.544
7.900 7.950 600 2.695 3.170 3.566 600 2.695 3.170 3.566
7.950 8.000 600 2.712 3.190 3.589 600 2.712 3.190 3.589
8.000 8.050 600 2.729 3.210 3.611 600 2.729 3.210 3.611
8.050 8.100 600 2.746 3.230 3.634 600 2.746 3.230 3.634
8.100 8.150 600 2.763 3.250 3.656 600 2.763 3.250 3.656
8.150 8.200 600 2.780 3.270 3.679 600 2.780 3.270 3.679
8.200 8.250 600 2.797 3.290 3.701 600 2.797 3.290 3.701
8.250 8.300 600 2.814 3.310 3.724 600 2.814 3.310 3.724
8.300 8.350 600 2.831 3.330 3.746 600 2.831 3.330 3.746
8.350 8.400 600 2.848 3.350 3.769 600 2.848 3.350 3.769
8.400 8.450 600 2.865 3.370 3.791 600 2.865 3.370 3.791
8.450 8.500 600 2.882 3.390 3.814 600 2.882 3.390 3.814
8.500 8.550 600 2.899 3.410 3.836 600 2.899 3.410 3.836
8.550 8.600 600 2.916 3.430 3.859 600 2.916 3.430 3.859
8.600 8.650 600 2.933 3.450 3.881 600 2.933 3.450 3.881
8.650 8.700 600 2.950 3.470 3.904 600 2.950 3.470 3.904
8.700 8.750 600 2.967 3.490 3.926 600 2.967 3.490 3.926
8.750 8.800 600 2.984 3.510 3.949 600 2.984 3.510 3.949
8.800 8.850 600 3.001 3.530 3.971 600 3.001 3.530 3.971
8.850 8.900 600 3.018 3.550 3.994 600 3.018 3.550 3.994
8.900 8.950 600 3.035 3.570 4.016 600 3.035 3.570 4.016
8.950 9.000 600 3.052 3.590 4.039 600 3.052 3.590 4.039
9.000 9.050 600 3.069 3.610 4.061 600 3.069 3.610 4.061
9.050 9.100 600 3.086 3.630 4.084 600 3.086 3.630 4.084
9.100 9.150 600 3.103 3.650 4.106 600 3.103 3.650 4.106
9.150 9.200 600 3.120 3.670 4.129 600 3.120 3.670 4.129
9.200 9.250 600 3.137 3.690 4.151 600 3.137 3.690 4.151
9.250 9.300 600 3.154 3.710 4.174 600 3.154 3.710 4.174
9.300 9.350 600 3.171 3.730 4.196 600 3.171 3.730 4.196
9.350 9.400 600 3.188 3.750 4.219 600 3.188 3.750 4.219
9.400 9.450 600 3.205 3.770 4.241 600 3.205 3.770 4.241
9.450 9.500 600 3.222 3.790 4.264 600 3.222 3.790 4.264
9.500 9.550 600 3.239 3.810 4.286 600 3.239 3.810 4.286
9.550 9.600 600 3.256 3.830 4.309 600 3.256 3.830 4.309
9.600 9.650 600 3.273 3.850 4.331 600 3.273 3.850 4.331
9.650 9.700 600 3.290 3.870 4.354 600 3.290 3.870 4.354
9.700 9.750 600 3.307 3.890 4.376 600 3.307 3.890 4.376
9.750 9.800 600 3.324 3.910 4.399 600 3.324 3.910 4.399
9.800 9.850 598 3.341 3.930 4.421 600 3.341 3.930 4.421
9.850 9.900 594 3.358 3.950 4.444 600 3.358 3.950 4.444
9.900 9.950 590 3.375 3.970 4.466 600 3.375 3.970 4.466
9.950 10.000 586 3.392 3.990 4.489 600 3.392 3.990 4.489
10.000 10.050 583 3.409 4.010 4.511 600 3.409 4.010 4.511
10.050 10.100 579 3.426 4.030 4.534 600 3.426 4.030 4.534
10.100 10.150 575 3.443 4.050 4.556 600 3.443 4.050 4.556
10.150 10.200 571 3.460 4.070 4.579 600 3.460 4.070 4.579
10.200 10.250 567 3.477 4.090 4.601 600 3.477 4.090 4.601
10.250 10.300 563 3.494 4.110 4.624 600 3.494 4.110 4.624
10.300 10.350 560 3.511 4.130 4.646 600 3.511 4.130 4.646
10.350 10.400 556 3.528 4.150 4.669 600 3.528 4.150 4.669
10.400 10.450 552 3.545 4.170 4.691 600 3.545 4.170 4.691
10.450 10.500 548 3.562 4.190 4.714 600 3.562 4.190 4.714
10.500 10.550 544 3.579 4.210 4.736 600 3.579 4.210 4.736
10.550 10.600 540 3.596 4.230 4.759 600 3.596 4.230 4.759
10.600 10.650 537 3.613 4.250 4.781 600 3.613 4.250 4.781
10.650 10.700 533 3.630 4.270 4.804 600 3.630 4.270 4.804
10.700 10.750 529 3.647 4.290 4.826 600 3.647 4.290 4.826
10.750 10.800 525 3.664 4.310 4.849 600 3.664 4.310 4.849
10.800 10.850 521 3.681 4.330 4.871 600 3.681 4.330 4.871
10.850 10.900 518 3.698 4.350 4.894 600 3.698 4.350 4.894
10.900 10.950 514 3.715 4.370 4.916 600 3.715 4.370 4.916
10.950 11.000 510 3.732 4.390 4.939 600 3.732 4.390 4.939
11.000 11.050 506 3.749 4.410 4.961 600 3.749 4.410 4.961
11.050 11.100 502 3.766 4.430 4.984 600 3.766 4.430 4.984
11.100 11.150 498 3.783 4.450 5.006 600 3.783 4.450 5.006
11.150 11.200 495 3.800 4.470 5.029 600 3.800 4.470 5.029
11.200 11.250 491 3.817 4.490 5.051 600 3.817 4.490 5.051
11.250 11.300 487 3.834 4.510 5.074 600 3.834 4.510 5.074
11.300 11.350 483 3.851 4.530 5.096 600 3.851 4.530 5.096
11.350 11.400 479 3.868 4.550 5.119 600 3.868 4.550 5.119
11.400 11.450 475 3.885 4.570 5.141 600 3.885 4.570 5.141
11.450 11.500 472 3.902 4.590 5.164 600 3.902 4.590 5.164
11.500 11.550 468 3.919 4.610 5.186 600 3.919 4.610 5.186
11.550 11.600 464 3.936 4.630 5.209 600 3.936 4.630 5.209
11.600 11.650 460 3.953 4.650 5.231 600 3.953 4.650 5.231
11.650 11.700 456 3.970 4.670 5.254 600 3.970 4.670 5.254
11.700 11.750 452 3.987 4.690 5.276 600 3.987 4.690 5.276
11.750 11.800 449 3.995 4.710 5.299 600 3.995 4.710 5.299
11.800 11.850 445 3.995 4.730 5.321 600 3.995 4.730 5.321
11.850 11.900 441 3.995 4.750 5.344 600 3.995 4.750 5.344
11.900 11.950 437 3.995 4.770 5.366 600 3.995 4.770 5.366
11.950 12.000 433 3.995 4.790 5.389 600 3.995 4.790 5.389
12.000 12.050 430 3.995 4.810 5.411 600 3.995 4.810 5.411
12.050 12.100 426 3.995 4.830 5.434 600 3.995 4.830 5.434
12.100 12.150 422 3.995 4.850 5.456 600 3.995 4.850 5.456
12.150 12.200 418 3.995 4.870 5.479 600 3.995 4.870 5.479
12.200 12.250 414 3.995 4.890 5.501 600 3.995 4.890 5.501
12.250 12.300 410 3.995 4.910 5.524 600 3.995 4.910 5.524
12.300 12.350 407 3.995 4.930 5.546 600 3.995 4.930 5.546
12.350 12.400 403 3.995 4.950 5.569 600 3.995 4.950 5.569
12.400 12.450 399 3.995 4.970 5.591 600 3.995 4.970 5.591
12.450 12.500 395 3.995 4.990 5.614 600 3.995 4.990 5.614
12.500 12.550 391 3.995 5.010 5.636 600 3.995 5.010 5.636
12.550 12.600 387 3.995 5.030 5.659 600 3.995 5.030 5.659
12.600 12.650 384 3.995 5.050 5.681 600 3.995 5.050 5.681
12.650 12.700 380 3.995 5.070 5.704 600 3.995 5.070 5.704
12.700 12.750 376 3.995 5.090 5.726 600 3.995 5.090 5.726
12.750 12.800 372 3.995 5.110 5.749 600 3.995 5.110 5.749
12.800 12.850 368 3.995 5.130 5.771 600 3.995 5.130 5.771
12.850 12.900 365 3.995 5.150 5.794 600 3.995 5.150 5.794
12.900 12.950 361 3.995 5.170 5.816 600 3.995 5.170 5.816
12.950 13.000 357 3.995 5.190 5.839 600 3.995 5.190 5.839
13.000 13.050 353 3.995 5.210 5.861 600 3.995 5.210 5.861
13.050 13.100 349 3.995 5.230 5.884 600 3.995 5.230 5.884
13.100 13.150 345 3.995 5.250 5.906 600 3.995 5.250 5.906
13.150 13.200 342 3.995 5.270 5.929 600 3.995 5.270 5.929
13.200 13.250 338 3.995 5.290 5.951 600 3.995 5.290 5.951
13.250 13.300 334 3.995 5.310 5.974 600 3.995 5.310 5.974
13.300 13.350 330 3.995 5.330 5.996 600 3.995 5.330 5.996
13.350 13.400 326 3.995 5.350 6.019 600 3.995 5.350 6.019
13.400 13.450 322 3.995 5.370 6.041 600 3.995 5.370 6.041
13.450 13.500 319 3.995 5.390 6.064 600 3.995 5.390 6.064
13.500 13.550 315 3.995 5.410 6.086 600 3.995 5.410 6.086
13.550 13.600 311 3.995 5.430 6.109 600 3.995 5.430 6.109
13.600 13.650 307 3.995 5.450 6.131 600 3.995 5.450 6.131
13.650 13.700 303 3.995 5.470 6.154 600 3.995 5.470 6.154
13.700 13.750 299 3.995 5.490 6.176 600 3.995 5.490 6.176
13.750 13.800 296 3.995 5.510 6.199 600 3.995 5.510 6.199
13.800 13.850 292 3.995 5.530 6.221 600 3.995 5.530 6.221
13.850 13.900 288 3.995 5.550 6.244 600 3.995 5.550 6.244
13.900 13.950 284 3.995 5.570 6.266 600 3.995 5.570 6.266
13.950 14.000 280 3.995 5.590 6.289 600 3.995 5.590 6.289
14.000 14.050 277 3.995 5.610 6.311 600 3.995 5.610 6.311
14.050 14.100 273 3.995 5.630 6.334 600 3.995 5.630 6.334
14.100 14.150 269 3.995 5.650 6.356 600 3.995 5.650 6.356
14.150 14.200 265 3.995 5.670 6.379 600 3.995 5.670 6.379
14.200 14.250 261 3.995 5.690 6.401 600 3.995 5.690 6.401
14.250 14.300 257 3.995 5.710 6.424 600 3.995 5.710 6.424
14.300 14.350 254 3.995 5.730 6.446 600 3.995 5.730 6.446
14.350 14.400 250 3.995 5.750 6.469 600 3.995 5.750 6.469
14.400 14.450 246 3.995 5.770 6.491 600 3.995 5.770 6.491
14.450 14.500 242 3.995 5.790 6.514 600 3.995 5.790 6.514
14.500 14.550 238 3.995 5.810 6.536 600 3.995 5.810 6.536
14.550 14.600 234 3.995 5.830 6.559 600 3.995 5.830 6.559
14.600 14.650 231 3.995 5.850 6.581 600 3.995 5.850 6.581
14.650 14.700 227 3.995 5.870 6.604 600 3.995 5.870 6.604
14.700 14.750 223 3.995 5.890 6.626 600 3.995 5.890 6.626
14.750 14.800 219 3.995 5.910 6.649 600 3.995 5.910 6.649
14.800 14.850 215 3.995 5.930 6.671 600 3.995 5.930 6.671
14.850 14.900 212 3.995 5.950 6.694 600 3.995 5.950 6.694
14.900 14.950 208 3.995 5.970 6.716 600 3.995 5.970 6.716
14.950 15.000 204 3.995 5.990 6.739 600 3.995 5.990 6.739
15.000 15.050 200 3.995 6.010 6.761 600 3.995 6.010 6.761
15.050 15.100 196 3.995 6.030 6.784 600 3.995 6.030 6.784
15.100 15.150 192 3.995 6.050 6.806 600 3.995 6.050 6.806
15.150 15.200 189 3.995 6.070 6.829 600 3.995 6.070 6.829
15.200 15.250 185 3.995 6.090 6.851 600 3.995 6.090 6.851
15.250 15.300 181 3.995 6.110 6.874 600 3.995 6.110 6.874
15.300 15.350 177 3.995 6.130 6.896 600 3.995 6.130 6.896
15.350 15.400 173 3.995 6.150 6.919 600 3.995 6.150 6.919
15.400 15.450 169 3.995 6.170 6.941 600 3.995 6.170 6.941
15.450 15.500 166 3.995 6.190 6.964 600 3.995 6.190 6.964
15.500 15.550 162 3.995 6.210 6.986 600 3.995 6.210 6.986
15.550 15.600 158 3.995 6.230 7.009 600 3.995 6.230 7.009
15.600 15.650 154 3.995 6.250 7.031 600 3.995 6.250 7.031
15.650 15.700 150 3.995 6.270 7.054 600 3.995 6.270 7.054
15.700 15.750 146 3.995 6.290 7.076 600 3.995 6.290 7.076
15.750 15.800 143 3.995 6.310 7.099 600 3.995 6.310 7.099
15.800 15.850 139 3.995 6.330 7.121 600 3.995 6.330 7.121
15.850 15.900 135 3.995 6.350 7.144 600 3.995 6.350 7.144
15.900 15.950 131 3.995 6.370 7.166 600 3.995 6.370 7.166
15.950 16.000 127 3.995 6.390 7.189 600 3.995 6.390 7.189
16.000 16.050 124 3.995 6.410 7.211 600 3.995 6.410 7.211
16.050 16.100 120 3.995 6.430 7.234 600 3.995 6.430 7.234
16.100 16.150 116 3.995 6.450 7.256 600 3.995 6.450 7.256
16.150 16.200 112 3.995 6.470 7.279 600 3.995 6.470 7.279
16.200 16.250 108 3.995 6.490 7.301 600 3.995 6.490 7.301
16.250 16.300 104 3.995 6.510 7.324 600 3.995 6.510 7.324
16.300 16.350 101 3.995 6.530 7.346 600 3.995 6.530 7.346
16.350 16.400 97 3.995 6.550 7.369 600 3.995 6.550 7.369
16.400 16.450 93 3.995 6.570 7.391 596 3.995 6.570 7.391
16.450 16.500 89 3.995 6.590 7.414 592 3.995 6.590 7.414
16.500 16.550 85 3.995 6.604 7.430 588 3.995 6.604 7.430
16.550 16.600 81 3.995 6.604 7.430 584 3.995 6.604 7.430
16.600 16.650 78 3.995 6.604 7.430 580 3.995 6.604 7.430
16.650 16.700 74 3.995 6.604 7.430 576 3.995 6.604 7.430
16.700 16.750 70 3.995 6.604 7.430 573 3.995 6.604 7.430
16.750 16.800 66 3.995 6.604 7.430 569 3.995 6.604 7.430
16.800 16.850 62 3.995 6.604 7.430 565 3.995 6.604 7.430
16.850 16.900 59 3.995 6.604 7.430 561 3.995 6.604 7.430
16.900 16.950 55 3.995 6.604 7.430 557 3.995 6.604 7.430
16.950 17.000 51 3.995 6.604 7.430 553 3.995 6.604 7.430
17.000 17.050 47 3.995 6.604 7.430 550 3.995 6.604 7.430
17.050 17.100 43 3.995 6.604 7.430 546 3.995 6.604 7.430
17.100 17.150 39 3.995 6.604 7.430 542 3.995 6.604 7.430
17.150 17.200 36 3.995 6.604 7.430 538 3.995 6.604 7.430
17.200 17.250 32 3.995 6.604 7.430 534 3.995 6.604 7.430
17.250 17.300 28 3.995 6.604 7.430 531 3.995 6.604 7.430
17.300 17.350 24 3.995 6.604 7.430 527 3.995 6.604 7.430
17.350 17.400 20 3.995 6.604 7.430 523 3.995 6.604 7.430
17.400 17.450 16 3.995 6.604 7.430 519 3.995 6.604 7.430
17.450 17.500 13 3.995 6.604 7.430 515 3.995 6.604 7.430
17.500 17.550 9 3.995 6.604 7.430 511 3.995 6.604 7.430
17.550 17.600 5 3.995 6.604 7.430 508 3.995 6.604 7.430
17.600 17.650 *

* Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $17.600 nhưng ít hơn $17.640, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của bạn là $2.

Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là $17.640 hoặc nhiều hơn, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, bạn không thể nhận tín thuế này.

3.995 6.604 7.430 504 3.995 6.604 7.430
17.650 17.700 0 3.995 6.604 7.430 500 3.995 6.604 7.430
17.700 17.750 0 3.995 6.604 7.430 496 3.995 6.604 7.430
17.750 17.800 0 3.995 6.604 7.430 492 3.995 6.604 7.430
17.800 17.850 0 3.995 6.604 7.430 488 3.995 6.604 7.430
17.850 17.900 0 3.995 6.604 7.430 485 3.995 6.604 7.430
17.900 17.950 0 3.995 6.604 7.430 481 3.995 6.604 7.430
17.950 18.000 0 3.995 6.604 7.430 477 3.995 6.604 7.430
18.000 18.050 0 3.995 6.604 7.430 473 3.995 6.604 7.430
18.050 18.100 0 3.995 6.604 7.430 469 3.995 6.604 7.430
18.100 18.150 0 3.995 6.604 7.430 466 3.995 6.604 7.430
18.150 18.200 0 3.995 6.604 7.430 462 3.995 6.604 7.430
18.200 18.250 0 3.995 6.604 7.430 458 3.995 6.604 7.430
18.250 18.300 0 3.995 6.604 7.430 454 3.995 6.604 7.430
18.300 18.350 0 3.995 6.604 7.430 450 3.995 6.604 7.430
18.350 18.400 0 3.995 6.604 7.430 446 3.995 6.604 7.430
18.400 18.450 0 3.995 6.604 7.430 443 3.995 6.604 7.430
18.450 18.500 0 3.995 6.604 7.430 439 3.995 6.604 7.430
18.500 18.550 0 3.995 6.604 7.430 435 3.995 6.604 7.430
18.550 18.600 0 3.995 6.604 7.430 431 3.995 6.604 7.430
18.600 18.650 0 3.995 6.604 7.430 427 3.995 6.604 7.430
18.650 18.700 0 3.995 6.604 7.430 423 3.995 6.604 7.430
18.700 18.750 0 3.995 6.604 7.430 420 3.995 6.604 7.430
18.750 18.800 0 3.995 6.604 7.430 416 3.995 6.604 7.430
18.800 18.850 0 3.995 6.604 7.430 412 3.995 6.604 7.430
18.850 18.900 0 3.995 6.604 7.430 408 3.995 6.604 7.430
18.900 18.950 0 3.995 6.604 7.430 404 3.995 6.604 7.430
18.950 19.000 0 3.995 6.604 7.430 400 3.995 6.604 7.430
19.000 19.050 0 3.995 6.604 7.430 397 3.995 6.604 7.430
19.050 19.100 0 3.995 6.604 7.430 393 3.995 6.604 7.430
19.100 19.150 0 3.995 6.604 7.430 389 3.995 6.604 7.430
19.150 19.200 0 3.995 6.604 7.430 385 3.995 6.604 7.430
19.200 19.250 0 3.995 6.604 7.430 381 3.995 6.604 7.430
19.250 19.300 0 3.995 6.604 7.430 378 3.995 6.604 7.430
19.300 19.350 0 3.995 6.604 7.430 374 3.995 6.604 7.430
19.350 19.400 0 3.995 6.604 7.430 370 3.995 6.604 7.430
19.400 19.450 0 3.995 6.604 7.430 366 3.995 6.604 7.430
19.450 19.500 0 3.995 6.604 7.430 362 3.995 6.604 7.430
19.500 19.550 0 3.995 6.604 7.430 358 3.995 6.604 7.430
19.550 19.600 0 3.995 6.604 7.430 355 3.995 6.604 7.430
19.600 19.650 0 3.995 6.604 7.430 351 3.995 6.604 7.430
19.650 19.700 0 3.995 6.604 7.430 347 3.995 6.604 7.430
19.700 19.750 0 3.995 6.604 7.430 343 3.995 6.604 7.430
19.750 19.800 0 3.995 6.604 7.430 339 3.995 6.604 7.430
19.800 19.850 0 3.995 6.604 7.430 335 3.995 6.604 7.430
19.850 19.900 0 3.995 6.604 7.430 332 3.995 6.604 7.430
19.900 19.950 0 3.995 6.604 7.430 328 3.995 6.604 7.430
19.950 20.000 0 3.995 6.604 7.430 324 3.995 6.604 7.430
20.000 20.050 0 3.995 6.604 7.430 320 3.995 6.604 7.430
20.050 20.100 0 3.995 6.604 7.430 316 3.995 6.604 7.430
20.100 20.150 0 3.995 6.604 7.430 313 3.995 6.604 7.430
20.150 20.200 0 3.995 6.604 7.430 309 3.995 6.604 7.430
20.200 20.250 0 3.995 6.604 7.430 305 3.995 6.604 7.430
20.250 20.300 0 3.995 6.604 7.430 301 3.995 6.604 7.430
20.300 20.350 0 3.995 6.604 7.430 297 3.995 6.604 7.430
20.350 20.400 0 3.995 6.604 7.430 293 3.995 6.604 7.430
20.400 20.450 0 3.995 6.604 7.430 290 3.995 6.604 7.430
20.450 20.500 0 3.995 6.604 7.430 286 3.995 6.604 7.430
20.500 20.550 0 3.995 6.604 7.430 282 3.995 6.604 7.430
20.550 20.600 0 3.995 6.604 7.430 278 3.995 6.604 7.430
20.600 20.650 0 3.995 6.604 7.430 274 3.995 6.604 7.430
20.650 20.700 0 3.995 6.604 7.430 270 3.995 6.604 7.430
20.700 20.750 0 3.995 6.604 7.430 267 3.995 6.604 7.430
20.750 20.800 0 3.995 6.604 7.430 263 3.995 6.604 7.430
20.800 20.850 0 3.995 6.604 7.430 259 3.995 6.604 7.430
20.850 20.900 0 3.995 6.604 7.430 255 3.995 6.604 7.430
20.900 20.950 0 3.995 6.604 7.430 251 3.995 6.604 7.430
20.950 21.000 0 3.995 6.604 7.430 247 3.995 6.604 7.430
21.000 21.050 0 3.995 6.604 7.430 244 3.995 6.604 7.430
21.050 21.100 0 3.995 6.604 7.430 240 3.995 6.604 7.430
21.100 21.150 0 3.995 6.604 7.430 236 3.995 6.604 7.430
21.150 21.200 0 3.995 6.604 7.430 232 3.995 6.604 7.430
21.200 21.250 0 3.995 6.604 7.430 228 3.995 6.604 7.430
21.250 21.300 0 3.995 6.604 7.430 225 3.995 6.604 7.430
21.300 21.350 0 3.995 6.604 7.430 221 3.995 6.604 7.430
21.350 21.400 0 3.995 6.604 7.430 217 3.995 6.604 7.430
21.400 21.450 0 3.995 6.604 7.430 213 3.995 6.604 7.430
21.450 21.500 0 3.995 6.604 7.430 209 3.995 6.604 7.430
21.500 21.550 0 3.995 6.604 7.430 205 3.995 6.604 7.430
21.550 21.600 0 3.995 6.604 7.430 202 3.995 6.604 7.430
21.600 21.650 0 3.985 6.590 7.416 198 3.995 6.604 7.430
21.650 21.700 0 3.977 6.580 7.405 194 3.995 6.604 7.430
21.700 21.750 0 3.969 6.569 7.395 190 3.995 6.604 7.430
21.750 21.800 0 3.961 6.559 7.384 186 3.995 6.604 7.430
21.800 21.850 0 3.953 6.548 7.374 182 3.995 6.604 7.430
21.850 21.900 0 3.945 6.538 7.363 179 3.995 6.604 7.430
21.900 21.950 0 3.937 6.527 7.353 175 3.995 6.604 7.430
21.950 22.000 0 3.929 6.517 7.342 171 3.995 6.604 7.430
22.000 22.050 0 3.921 6.506 7.332 167 3.995 6.604 7.430
22.050 22.100 0 3.913 6.496 7.321 163 3.995 6.604 7.430
22.100 22.150 0 3.905 6.485 7.311 160 3.995 6.604 7.430
22.150 22.200 0 3.897 6.474 7.300 156 3.995 6.604 7.430
22.200 22.250 0 3.889 6.464 7.289 152 3.995 6.604 7.430
22.250 22.300 0 3.881 6.453 7.279 148 3.995 6.604 7.430
22.300 22.350 0 3.873 6.443 7.268 144 3.995 6.604 7.430
22.350 22.400 0 3.865 6.432 7.258 140 3.995 6.604 7.430
22.400 22.450 0 3.857 6.422 7.247 137 3.995 6.604 7.430
22.450 22.500 0 3.849 6.411 7.237 133 3.995 6.604 7.430
22.500 22.550 0 3.841 6.401 7.226 129 3.995 6.604 7.430
22.550 22.600 0 3.833 6.390 7.216 125 3.995 6.604 7.430
22.600 22.650 0 3.825 6.380 7.205 121 3.995 6.604 7.430
22.650 22.700 0 3.817 6.369 7.195 117 3.995 6.604 7.430
22.700 22.750 0 3.809 6.359 7.184 114 3.995 6.604 7.430
22.750 22.800 0 3.801 6.348 7.174 110 3.995 6.604 7.430
22.800 22.850 0 3.793 6.338 7.163 106 3.995 6.604 7.430
22.850 22.900 0 3.785 6.327 7.153 102 3.995 6.604 7.430
22.900 22.950 0 3.777 6.317 7.142 98 3.995 6.604 7.430
22.950 23.000 0 3.769 6.306 7.132 94 3.995 6.604 7.430
23.000 23.050 0 3.761 6.295 7.121 91 3.995 6.604 7.430
23.050 23.100 0 3.753 6.285 7.110 87 3.995 6.604 7.430
23.100 23.150 0 3.745 6.274 7.100 83 3.995 6.604 7.430
23.150 23.200 0 3.737 6.264 7.089 79 3.995 6.604 7.430
23.200 23.250 0 3.729 6.253 7.079 75 3.995 6.604 7.430
23.250 23.300 0 3.721 6.243 7.068 72 3.995 6.604 7.430
23.300 23.350 0 3.713 6.232 7.058 68 3.995 6.604 7.430
23.350 23.400 0 3.705 6.222 7.047 64 3.995 6.604 7.430
23.400 23.450 0 3.697 6.211 7.037 60 3.995 6.604 7.430
23.450 23.500 0 3.689 6.201 7.026 56 3.995 6.604 7.430
23.500 23.550 0 3.681 6.190 7.016 52 3.995 6.604 7.430
23.550 23.600 0 3.673 6.180 7.005 49 3.995 6.604 7.430
23.600 23.650 0 3.665 6.169 6.995 45 3.995 6.604 7.430
23.650 23.700 0 3.657 6.159 6.984 41 3.995 6.604 7.430
23.700 23.750 0 3.649 6.148 6.974 37 3.995 6.604 7.430
23.750 23.800 0 3.641 6.138 6.963 33 3.995 6.604 7.430
23.800 23.850 0 3.633 6.127 6.952 29 3.995 6.604 7.430
23.850 23.900 0 3.625 6.116 6.942 26 3.995 6.604 7.430
23.900 23.950 0 3.617 6.106 6.931 22 3.995 6.604 7.430
23.950 24.000 0 3.609 6.095 6.921 18 3.995 6.604 7.430
24.000 24.050 0 3.601 6.085 6.910 14 3.995 6.604 7.430
24.050 24.100 0 3.593 6.074 6.900 10 3.995 6.604 7.430
24.100 24.150 0 3.585 6.064 6.889 7 3.995 6.604 7.430
24.150 24.200 0 3.577 6.053 6.879 3 3.995 6.604 7.430
24.200 24.250 0 3.569 6.043 6.868 *

* Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $24.200 nhưng ít hơn $24.210, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của bạn là $0.

Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là $24.210 hoặc nhiều hơn, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, bạn không thể nhận tín thuế này.

3.995 6.604 7.430
24.250 24.300 0 3.561 6.032 6.858 0 3.995 6.604 7.430
24.300 24.350 0 3.553 6.022 6.847 0 3.995 6.604 7.430
24.350 24.400 0 3.545 6.011 6.837 0 3.995 6.604 7.430
24.400 24.450 0 3.537 6.001 6.826 0 3.995 6.604 7.430
24.450 24.500 0 3.529 5.990 6.816 0 3.995 6.604 7.430
24.500 24.550 0 3.521 5.980 6.805 0 3.995 6.604 7.430
24.550 24.600 0 3.513 5.969 6.795 0 3.995 6.604 7.430
24.600 24.650 0 3.505 5.959 6.784 0 3.995 6.604 7.430
24.650 24.700 0 3.497 5.948 6.773 0 3.995 6.604 7.430
24.700 24.750 0 3.489 5.937 6.763 0 3.995 6.604 7.430
24.750 24.800 0 3.481 5.927 6.752 0 3.995 6.604 7.430
24.800 24.850 0 3.473 5.916 6.742 0 3.995 6.604 7.430
24.850 24.900 0 3.465 5.906 6.731 0 3.995 6.604 7.430
24.900 24.950 0 3.457 5.895 6.721 0 3.995 6.604 7.430
24.950 25.000 0 3.449 5.885 6.710 0 3.995 6.604 7.430
25.000 25.050 0 3.441 5.874 6.700 0 3.995 6.604 7.430
25.050 25.100 0 3.433 5.864 6.689 0 3.995 6.604 7.430
25.100 25.150 0 3.425 5.853 6.679 0 3.995 6.604 7.430
25.150 25.200 0 3.417 5.843 6.668 0 3.995 6.604 7.430
25.200 25.250 0 3.409 5.832 6.658 0 3.995 6.604 7.430
25.250 25.300 0 3.401 5.822 6.647 0 3.995 6.604 7.430
25.300 25.350 0 3.393 5.811 6.637 0 3.995 6.604 7.430
25.350 25.400 0 3.385 5.801 6.626 0 3.995 6.604 7.430
25.400 25.450 0 3.377 5.790 6.616 0 3.995 6.604 7.430
25.450 25.500 0 3.369 5.780 6.605 0 3.995 6.604 7.430
25.500 25.550 0 3.361 5.769 6.594 0 3.995 6.604 7.430
25.550 25.600 0 3.353 5.758 6.584 0 3.995 6.604 7.430
25.600 25.650 0 3.345 5.748 6.573 0 3.995 6.604 7.430
25.650 25.700 0 3.337 5.737 6.563 0 3.995 6.604 7.430
25.700 25.750 0 3.329 5.727 6.552 0 3.995 6.604 7.430
25.750 25.800 0 3.321 5.716 6.542 0 3.995 6.604 7.430
25.800 25.850 0 3.313 5.706 6.531 0 3.995 6.604 7.430
25.850 25.900 0 3.305 5.695 6.521 0 3.995 6.604 7.430
25.900 25.950 0 3.297 5.685 6.510 0 3.995 6.604 7.430
25.950 26.000 0 3.289 5.674 6.500 0 3.995 6.604 7.430
26.000 26.050 0 3.281 5.664 6.489 0 3.995 6.604 7.430
26.050 26.100 0 3.274 5.653 6.479 0 3.995 6.604 7.430
26.100 26.150 0 3.266 5.643 6.468 0 3.995 6.604 7.430
26.150 26.200 0 3.258 5.632 6.458 0 3.995 6.604 7.430
26.200 26.250 0 3.250 5.622 6.447 0 3.995 6.604 7.430
26.250 26.300 0 3.242 5.611 6.437 0 3.995 6.604 7.430
26.300 26.350 0 3.234 5.600 6.426 0 3.995 6.604 7.430
26.350 26.400 0 3.226 5.590 6.415 0 3.995 6.604 7.430
26.400 26.450 0 3.218 5.579 6.405 0 3.995 6.604 7.430
26.450 26.500 0 3.210 5.569 6.394 0 3.995 6.604 7.430
26.500 26.550 0 3.202 5.558 6.384 0 3.995 6.604 7.430
26.550 26.600 0 3.194 5.548 6.373 0 3.995 6.604 7.430
26.600 26.650 0 3.186 5.537 6.363 0 3.995 6.604 7.430
26.650 26.700 0 3.178 5.527 6.352 0 3.995 6.604 7.430
26.700 26.750 0 3.170 5.516 6.342 0 3.995 6.604 7.430
26.750 26.800 0 3.162 5.506 6.331 0 3.995 6.604 7.430
26.800 26.850 0 3.154 5.495 6.321 0 3.995 6.604 7.430
26.850 26.900 0 3.146 5.485 6.310 0 3.995 6.604 7.430
26.900 26.950 0 3.138 5.474 6.300 0 3.995 6.604 7.430
26.950 27.000 0 3.130 5.464 6.289 0 3.995 6.604 7.430
27.000 27.050 0 3.122 5.453 6.279 0 3.995 6.604 7.430
27.050 27.100 0 3.114 5.443 6.268 0 3.995 6.604 7.430
27.100 27.150 0 3.106 5.432 6.258 0 3.995 6.604 7.430
27.150 27.200 0 3.098 5.421 6.247 0 3.995 6.604 7.430
27.200 27.250 0 3.090 5.411 6.236 0 3.995 6.604 7.430
27.250 27.300 0 3.082 5.400 6.226 0 3.995 6.604 7.430
27.300 27.350 0 3.074 5.390 6.215 0 3.995 6.604 7.430
27.350 27.400 0 3.066 5.379 6.205 0 3.995 6.604 7.430
27.400 27.450 0 3.058 5.369 6.194 0 3.995 6.604 7.430
27.450 27.500 0 3.050 5.358 6.184 0 3.995 6.604 7.430
27.500 27.550 0 3.042 5.348 6.173 0 3.995 6.604 7.430
27.550 27.600 0 3.034 5.337 6.163 0 3.995 6.604 7.430
27.600 27.650 0 3.026 5.327 6.152 0 3.995 6.604 7.430
27.650 27.700 0 3.018 5.316 6.142 0 3.995 6.604 7.430
27.700 27.750 0 3.010 5.306 6.131 0 3.995 6.604 7.430
27.750 27.800 0 3.002 5.295 6.121 0 3.995 6.604 7.430
27.800 27.850 0 2.994 5.285 6.110 0 3.995 6.604 7.430
27.850 27.900 0 2.986 5.274 6.100 0 3.995 6.604 7.430
27.900 27.950 0 2.978 5.264 6.089 0 3.995 6.604 7.430
27.950 28.000 0 2.970 5.253 6.079 0 3.995 6.604 7.430
28.000 28.050 0 2.962 5.242 6.068 0 3.995 6.604 7.430
28.050 28.100 0 2.954 5.232 6.057 0 3.995 6.604 7.430
28.100 28.150 0 2.946 5.221 6.047 0 3.995 6.604 7.430
28.150 28.200 0 2.938 5.211 6.036 0 3.986 6.592 7.418
28.200 28.250 0 2.930 5.200 6.026 0 3.978 6.582 7.407
28.250 28.300 0 2.922 5.190 6.015 0 3.970 6.571 7.397
28.300 28.350 0 2.914 5.179 6.005 0 3.962 6.561 7.386
28.350 28.400 0 2.906 5.169 5.994 0 3.954 6.550 7.376
28.400 28.450 0 2.898 5.158 5.984 0 3.946 6.540 7.365
28.450 28.500 0 2.890 5.148 5.973 0 3.938 6.529 7.355
28.500 28.550 0 2.882 5.137 5.963 0 3.930 6.519 7.344
28.550 28.600 0 2.874 5.127 5.952 0 3.922 6.508 7.334
28.600 28.650 0 2.866 5.116 5.942 0 3.914 6.498 7.323
28.650 28.700 0 2.858 5.106 5.931 0 3.906 6.487 7.313
28.700 28.750 0 2.850 5.095 5.921 0 3.898 6.477 7.302
28.750 28.800 0 2.842 5.085 5.910 0 3.890 6.466 7.292
28.800 28.850 0 2.834 5.074 5.899 0 3.882 6.456 7.281
28.850 28.900 0 2.826 5.063 5.889 0 3.874 6.445 7.270
28.900 28.950 0 2.818 5.053 5.878 0 3.866 6.434 7.260
28.950 29.000 0 2.810 5.042 5.868 0 3.858 6.424 7.249
29.000 29.050 0 2.802 5.032 5.857 0 3.850 6.413 7.239
29.050 29.100 0 2.794 5.021 5.847 0 3.842 6.403 7.228
29.100 29.150 0 2.786 5.011 5.836 0 3.834 6.392 7.218
29.150 29.200 0 2.778 5.000 5.826 0 3.826 6.382 7.207
29.200 29.250 0 2.770 4.990 5.815 0 3.818 6.371 7.197
29.250 29.300 0 2.762 4.979 5.805 0 3.810 6.361 7.186
29.300 29.350 0 2.754 4.969 5.794 0 3.802 6.350 7.176
29.350 29.400 0 2.746 4.958 5.784 0 3.794 6.340 7.165
29.400 29.450 0 2.738 4.948 5.773 0 3.786 6.329 7.155
29.450 29.500 0 2.730 4.937 5.763 0 3.778 6.319 7.144
29.500 29.550 0 2.722 4.927 5.752 0 3.770 6.308 7.134
29.550 29.600 0 2.714 4.916 5.742 0 3.762 6.298 7.123
29.600 29.650 0 2.706 4.906 5.731 0 3.755 6.287 7.113
29.650 29.700 0 2.698 4.895 5.720 0 3.747 6.277 7.102
29.700 29.750 0 2.690 4.884 5.710 0 3.739 6.266 7.091
29.750 29.800 0 2.682 4.874 5.699 0 3.731 6.255 7.081
29.800 29.850 0 2.674 4.863 5.689 0 3.723 6.245 7.070
29.850 29.900 0 2.666 4.853 5.678 0 3.715 6.234 7.060
29.900 29.950 0 2.658 4.842 5.668 0 3.707 6.224 7.049
29.950 30.000 0 2.650 4.832 5.657 0 3.699 6.213 7.039
30.000 30.050 0 2.642 4.821 5.647 0 3.691 6.203 7.028
30.050 30.100 0 2.634 4.811 5.636 0 3.683 6.192 7.018
30.100 30.150 0 2.626 4.800 5.626 0 3.675 6.182 7.007
30.150 30.200 0 2.618 4.790 5.615 0 3.667 6.171 6.997
30.200 30.250 0 2.610 4.779 5.605 0 3.659 6.161 6.986
30.250 30.300 0 2.602 4.769 5.594 0 3.651 6.150 6.976
30.300 30.350 0 2.594 4.758 5.584 0 3.643 6.140 6.965
30.350 30.400 0 2.586 4.748 5.573 0 3.635 6.129 6.955
30.400 30.450 0 2.578 4.737 5.563 0 3.627 6.119 6.944
30.450 30.500 0 2.570 4.727 5.552 0 3.619 6.108 6.934
30.500 30.550 0 2.562 4.716 5.541 0 3.611 6.098 6.923
30.550 30.600 0 2.554 4.705 5.531 0 3.603 6.087 6.912
30.600 30.650 0 2.546 4.695 5.520 0 3.595 6.076 6.902
30.650 30.700 0 2.538 4.684 5.510 0 3.587 6.066 6.891
30.700 30.750 0 2.530 4.674 5.499 0 3.579 6.055 6.881
30.750 30.800 0 2.522 4.663 5.489 0 3.571 6.045 6.870
30.800 30.850 0 2.514 4.653 5.478 0 3.563 6.034 6.860
30.850 30.900 0 2.506 4.642 5.468 0 3.555 6.024 6.849
30.900 30.950 0 2.498 4.632 5.457 0 3.547 6.013 6.839
30.950 31.000 0 2.490 4.621 5.447 0 3.539 6.003 6.828
31.000 31.050 0 2.482 4.611 5.436 0 3.531 5.992 6.818
31.050 31.100 0 2.475 4.600 5.426 0 3.523 5.982 6.807
31.100 31.150 0 2.467 4.590 5.415 0 3.515 5.971 6.797
31.150 31.200 0 2.459 4.579 5.405 0 3.507 5.961 6.786
31.200 31.250 0 2.451 4.569 5.394 0 3.499 5.950 6.776
31.250 31.300 0 2.443 4.558 5.384 0 3.491 5.940 6.765
31.300 31.350 0 2.435 4.547 5.373 0 3.483 5.929 6.755
31.350 31.400 0 2.427 4.537 5.362 0 3.475 5.918 6.744
31.400 31.450 0 2.419 4.526 5.352 0 3.467 5.908 6.733
31.450 31.500 0 2.411 4.516 5.341 0 3.459 5.897 6.723
31.500 31.550 0 2.403 4.505 5.331 0 3.451 5.887 6.712
31.550 31.600 0 2.395 4.495 5.320 0 3.443 5.876 6.702
31.600 31.650 0 2.387 4.484 5.310 0 3.435 5.866 6.691
31.650 31.700 0 2.379 4.474 5.299 0 3.427 5.855 6.681
31.700 31.750 0 2.371 4.463 5.289 0 3.419 5.845 6.670
31.750 31.800 0 2.363 4.453 5.278 0 3.411 5.834 6.660
31.800 31.850 0 2.355 4.442 5.268 0 3.403 5.824 6.649
31.850 31.900 0 2.347 4.432 5.257 0 3.395 5.813 6.639
31.900 31.950 0 2.339 4.421 5.247 0 3.387 5.803 6.628
31.950 32.000 0 2.331 4.411 5.236 0 3.379 5.792 6.618
32.000 32.050 0 2.323 4.400 5.226 0 3.371 5.782 6.607
32.050 32.100 0 2.315 4.390 5.215 0 3.363 5.771 6.597
32.100 32.150 0 2.307 4.379 5.205 0 3.355 5.761 6.586
32.150 32.200 0 2.299 4.368 5.194 0 3.347 5.750 6.576
32.200 32.250 0 2.291 4.358 5.183 0 3.339 5.739 6.565
32.250 32.300 0 2.283 4.347 5.173 0 3.331 5.729 6.554
32.300 32.350 0 2.275 4.337 5.162 0 3.323 5.718 6.544
32.350 32.400 0 2.267 4.326 5.152 0 3.315 5.708 6.533
32.400 32.450 0 2.259 4.316 5.141 0 3.307 5.697 6.523
32.450 32.500 0 2.251 4.305 5.131 0 3.299 5.687 6.512
32.500 32.550 0 2.243 4.295 5.120 0 3.291 5.676 6.502
32.550 32.600 0 2.235 4.284 5.110 0 3.283 5.666 6.491
32.600 32.650 0 2.227 4.274 5.099 0 3.275 5.655 6.481
32.650 32.700 0 2.219 4.263 5.089 0 3.267 5.645 6.470
32.700 32.750 0 2.211 4.253 5.078 0 3.259 5.634 6.460
32.750 32.800 0 2.203 4.242 5.068 0 3.251 5.624 6.449
32.800 32.850 0 2.195 4.232 5.057 0 3.243 5.613 6.439
32.850 32.900 0 2.187 4.221 5.047 0 3.235 5.603 6.428
32.900 32.950 0 2.179 4.211 5.036 0 3.227 5.592 6.418
32.950 33.000 0 2.171 4.200 5.026 0 3.219 5.582 6.407
33.000 33.050 0 2.163 4.189 5.015 0 3.211 5.571 6.397
33.050 33.100 0 2.155 4.179 5.004 0 3.203 5.560 6.386
33.100 33.150 0 2.147 4.168 4.994 0 3.195 5.550 6.375
33.150 33.200 0 2.139 4.158 4.983 0 3.187 5.539 6.365
33.200 33.250 0 2.131 4.147 4.973 0 3.179 5.529 6.354
33.250 33.300 0 2.123 4.137 4.962 0 3.171 5.518 6.344
33.300 33.350 0 2.115 4.126 4.952 0 3.163 5.508 6.333
33.350 33.400 0 2.107 4.116 4.941 0 3.155 5.497 6.323
33.400 33.450 0 2.099 4.105 4.931 0 3.147 5.487 6.312
33.450 33.500 0 2.091 4.095 4.920 0 3.139 5.476 6.302
33.500 33.550 0 2.083 4.084 4.910 0 3.131 5.466 6.291
33.550 33.600 0 2.075 4.074 4.899 0 3.123 5.455 6.281
33.600 33.650 0 2.067 4.063 4.889 0 3.115 5.445 6.270
33.650 33.700 0 2.059 4.053 4.878 0 3.107 5.434 6.260
33.700 33.750 0 2.051 4.042 4.868 0 3.099 5.424 6.249
33.750 33.800 0 2.043 4.032 4.857 0 3.091 5.413 6.239
33.800 33.850 0 2.035 4.021 4.846 0 3.083 5.403 6.228
33.850 33.900 0 2.027 4.010 4.836 0 3.075 5.392 6.217
33.900 33.950 0 2.019 4.000 4.825 0 3.067 5.381 6.207
33.950 34.000 0 2.011 3.989 4.815 0 3.059 5.371 6.196
34.000 34.050 0 2.003 3.979 4.804 0 3.051 5.360 6.186
34.050 34.100 0 1.995 3.968 4.794 0 3.043 5.350 6.175
34.100 34.150 0 1.987 3.958 4.783 0 3.035 5.339 6.165
34.150 34.200 0 1.979 3.947 4.773 0 3.027 5.329 6.154
34.200 34.250 0 1.971 3.937 4.762 0 3.019 5.318 6.144
34.250 34.300 0 1.963 3.926 4.752 0 3.011 5.308 6.133
34.300 34.350 0 1.955 3.916 4.741 0 3.003 5.297 6.123
34.350 34.400 0 1.947 3.905 4.731 0 2.995 5.287 6.112
34.400 34.450 0 1.939 3.895 4.720 0 2.987 5.276 6.102
34.450 34.500 0 1.931 3.884 4.710 0 2.979 5.266 6.091
34.500 34.550 0 1.923 3.874 4.699 0 2.971 5.255 6.081
34.550 34.600 0 1.915 3.863 4.689 0 2.963 5.245 6.070
34.600 34.650 0 1.907 3.853 4.678 0 2.956 5.234 6.060
34.650 34.700 0 1.899 3.842 4.667 0 2.948 5.224 6.049
34.700 34.750 0 1.891 3.831 4.657 0 2.940 5.213 6.038
34.750 34.800 0 1.883 3.821 4.646 0 2.932 5.202 6.028
34.800 34.850 0 1.875 3.810 4.636 0 2.924 5.192 6.017
34.850 34.900 0 1.867 3.800 4.625 0 2.916 5.181 6.007
34.900 34.950 0 1.859 3.789 4.615 0 2.908 5.171 5.996
34.950 35.000 0 1.851 3.779 4.604 0 2.900 5.160 5.986
35.000 35.050 0 1.843 3.768 4.594 0 2.892 5.150 5.975
35.050 35.100 0 1.835 3.758 4.583 0 2.884 5.139 5.965
35.100 35.150 0 1.827 3.747 4.573 0 2.876 5.129 5.954
35.150 35.200 0 1.819 3.737 4.562 0 2.868 5.118 5.944
35.200 35.250 0 1.811 3.726 4.552 0 2.860 5.108 5.933
35.250 35.300 0 1.803 3.716 4.541 0 2.852 5.097 5.923
35.300 35.350 0 1.795 3.705 4.531 0 2.844 5.087 5.912
35.350 35.400 0 1.787 3.695 4.520 0 2.836 5.076 5.902
35.400 35.450 0 1.779 3.684 4.510 0 2.828 5.066 5.891
35.450 35.500 0 1.771 3.674 4.499 0 2.820 5.055 5.881
35.500 35.550 0 1.763 3.663 4.488 0 2.812 5.045 5.870
35.550 35.600 0 1.755 3.652 4.478 0 2.804 5.034 5.859
35.600 35.650 0 1.747 3.642 4.467 0 2.796 5.023 5.849
35.650 35.700 0 1.739 3.631 4.457 0 2.788 5.013 5.838
35.700 35.750 0 1.731 3.621 4.446 0 2.780 5.002 5.828
35.750 35.800 0 1.723 3.610 4.436 0 2.772 4.992 5.817
35.800 35.850 0 1.715 3.600 4.425 0 2.764 4.981 5.807
35.850 35.900 0 1.707 3.589 4.415 0 2.756 4.971 5.796
35.900 35.950 0 1.699 3.579 4.404 0 2.748 4.960 5.786
35.950 36.000 0 1.691 3.568 4.394 0 2.740 4.950 5.775
36.000 36.050 0 1.683 3.558 4.383 0 2.732 4.939 5.765
36.050 36.100 0 1.676 3.547 4.373 0 2.724 4.929 5.754
36.100 36.150 0 1.668 3.537 4.362 0 2.716 4.918 5.744
36.150 36.200 0 1.660 3.526 4.352 0 2.708 4.908 5.733
36.200 36.250 0 1.652 3.516 4.341 0 2.700 4.897 5.723
36.250 36.300 0 1.644 3.505 4.331 0 2.692 4.887 5.712
36.300 36.350 0 1.636 3.494 4.320 0 2.684 4.876 5.702
36.350 36.400 0 1.628 3.484 4.309 0 2.676 4.865 5.691
36.400 36.450 0 1.620 3.473 4.299 0 2.668 4.855 5.680
36.450 36.500 0 1.612 3.463 4.288 0 2.660 4.844 5.670
36.500 36.550 0 1.604 3.452 4.278 0 2.652 4.834 5.659
36.550 36.600 0 1.596 3.442 4.267 0 2.644 4.823 5.649
36.600 36.650 0 1.588 3.431 4.257 0 2.636 4.813 5.638
36.650 36.700 0 1.580 3.421 4.246 0 2.628 4.802 5.628
36.700 36.750 0 1.572 3.410 4.236 0 2.620 4.792 5.617
36.750 36.800 0 1.564 3.400 4.225 0 2.612 4.781 5.607
36.800 36.850 0 1.556 3.389 4.215 0 2.604 4.771 5.596
36.850 36.900 0 1.548 3.379 4.204 0 2.596 4.760 5.586
36.900 36.950 0 1.540 3.368 4.194 0 2.588 4.750 5.575
36.950 37.000 0 1.532 3.358 4.183 0 2.580 4.739 5.565
37.000 37.050 0 1.524 3.347 4.173 0 2.572 4.729 5.554
37.050 37.100 0 1.516 3.337 4.162 0 2.564 4.718 5.544
37.100 37.150 0 1.508 3.326 4.152 0 2.556 4.708 5.533
37.150 37.200 0 1.500 3.315 4.141 0 2.548 4.697 5.523
37.200 37.250 0 1.492 3.305 4.130 0 2.540 4.686 5.512
37.250 37.300 0 1.484 3.294 4.120 0 2.532 4.676 5.501
37.300 37.350 0 1.476 3.284 4.109 0 2.524 4.665 5.491
37.350 37.400 0 1.468 3.273 4.099 0 2.516 4.655 5.480
37.400 37.450 0 1.460 3.263 4.088 0 2.508 4.644 5.470
37.450 37.500 0 1.452 3.252 4.078 0 2.500 4.634 5.459
37.500 37.550 0 1.444 3.242 4.067 0 2.492 4.623 5.449
37.550 37.600 0 1.436 3.231 4.057 0 2.484 4.613 5.438
37.600 37.650 0 1.428 3.221 4.046 0 2.476 4.602 5.428
37.650 37.700 0 1.420 3.210 4.036 0 2.468 4.592 5.417
37.700 37.750 0 1.412 3.200 4.025 0 2.460 4.581 5.407
37.750 37.800 0 1.404 3.189 4.015 0 2.452 4.571 5.396
37.800 37.850 0 1.396 3.179 4.004 0 2.444 4.560 5.386
37.850 37.900 0 1.388 3.168 3.994 0 2.436 4.550 5.375
37.900 37.950 0 1.380 3.158 3.983 0 2.428 4.539 5.365
37.950 38.000 0 1.372 3.147 3.973 0 2.420 4.529 5.354
38.000 38.050 0 1.364 3.136 3.962 0 2.412 4.518 5.344
38.050 38.100 0 1.356 3.126 3.951 0 2.404 4.507 5.333
38.100 38.150 0 1.348 3.115 3.941 0 2.396 4.497 5.322
38.150 38.200 0 1.340 3.105 3.930 0 2.388 4.486 5.312
38.200 38.250 0 1.332 3.094 3.920 0 2.380 4.476 5.301
38.250 38.300 0 1.324 3.084 3.909 0 2.372 4.465 5.291
38.300 38.350 0 1.316 3.073 3.899 0 2.364 4.455 5.280
38.350 38.400 0 1.308 3.063 3.888 0 2.356 4.444 5.270
38.400 38.450 0 1.300 3.052 3.878 0 2.348 4.434 5.259
38.450 38.500 0 1.292 3.042 3.867 0 2.340 4.423 5.249
38.500 38.550 0 1.284 3.031 3.857 0 2.332 4.413 5.238
38.550 38.600 0 1.276 3.021 3.846 0 2.324 4.402 5.228
38.600 38.650 0 1.268 3.010 3.836 0 2.316 4.392 5.217
38.650 38.700 0 1.260 3.000 3.825 0 2.308 4.381 5.207
38.700 38.750 0 1.252 2.989 3.815 0 2.300 4.371 5.196
38.750 38.800 0 1.244 2.979 3.804 0 2.292 4.360 5.186
38.800 38.850 0 1.236 2.968 3.793 0 2.284 4.350 5.175
38.850 38.900 0 1.228 2.957 3.783 0 2.276 4.339 5.164
38.900 38.950 0 1.220 2.947 3.772 0 2.268 4.328 5.154
38.950 39.000 0 1.212 2.936 3.762 0 2.260 4.318 5.143
39.000 39.050 0 1.204 2.926 3.751 0 2.252 4.307 5.133
39.050 39.100 0 1.196 2.915 3.741 0 2.244 4.297 5.122
39.100 39.150 0 1.188 2.905 3.730 0 2.236 4.286 5.112
39.150 39.200 0 1.180 2.894 3.720 0 2.228 4.276 5.101
39.200 39.250 0 1.172 2.884 3.709 0 2.220 4.265 5.091
39.250 39.300 0 1.164 2.873 3.699 0 2.212 4.255 5.080
39.300 39.350 0 1.156 2.863 3.688 0 2.204 4.244 5.070
39.350 39.400 0 1.148 2.852 3.678 0 2.196 4.234 5.059
39.400 39.450 0 1.140 2.842 3.667 0 2.188 4.223 5.049
39.450 39.500 0 1.132 2.831 3.657 0 2.180 4.213 5.038
39.500 39.550 0 1.124 2.821 3.646 0 2.172 4.202 5.028
39.550 39.600 0 1.116 2.810 3.636 0 2.164 4.192 5.017
39.600 39.650 0 1.108 2.800 3.625 0 2.157 4.181 5.007
39.650 39.700 0 1.100 2.789 3.614 0 2.149 4.171 4.996
39.700 39.750 0 1.092 2.778 3.604 0 2.141 4.160 4.985
39.750 39.800 0 1.084 2.768 3.593 0 2.133 4.149 4.975
39.800 39.850 0 1.076 2.757 3.583 0 2.125 4.139 4.964
39.850 39.900 0 1.068 2.747 3.572 0 2.117 4.128 4.954
39.900 39.950 0 1.060 2.736 3.562 0 2.109 4.118 4.943
39.950 40.000 0 1.052 2.726 3.551 0 2.101 4.107 4.933
40.000 40.050 0 1.044 2.715 3.541 0 2.093 4.097 4.922
40.050 40.100 0 1.036 2.705 3.530 0 2.085 4.086 4.912
40.100 40.150 0 1.028 2.694 3.520 0 2.077 4.076 4.901
40.150 40.200 0 1.020 2.684 3.509 0 2.069 4.065 4.891
40.200 40.250 0 1.012 2.673 3.499 0 2.061 4.055 4.880
40.250 40.300 0 1.004 2.663 3.488 0 2.053 4.044 4.870
40.300 40.350 0 996 2.652 3.478 0 2.045 4.034 4.859
40.350 40.400 0 988 2.642 3.467 0 2.037 4.023 4.849
40.400 40.450 0 980 2.631 3.457 0 2.029 4.013 4.838
40.450 40.500 0 972 2.621 3.446 0 2.021 4.002 4.828
40.500 40.550 0 964 2.610 3.435 0 2.013 3.992 4.817
40.550 40.600 0 956 2.599 3.425 0 2.005 3.981 4.806
40.600 40.650 0 948 2.589 3.414 0 1.997 3.970 4.796
40.650 40.700 0 940 2.578 3.404 0 1.989 3.960 4.785
40.700 40.750 0 932 2.568 3.393 0 1.981 3.949 4.775
40.750 40.800 0 924 2.557 3.383 0 1.973 3.939 4.764
40.800 40.850 0 916 2.547 3.372 0 1.965 3.928 4.754
40.850 40.900 0 908 2.536 3.362 0 1.957 3.918 4.743
40.900 40.950 0 900 2.526 3.351 0 1.949 3.907 4.733
40.950 41.000 0 892 2.515 3.341 0 1.941 3.897 4.722
41.000 41.050 0 884 2.505 3.330 0 1.933 3.886 4.712
41.050 41.100 0 877 2.494 3.320 0 1.925 3.876 4.701
41.100 41.150 0 869 2.484 3.309 0 1.917 3.865 4.691
41.150 41.200 0 861 2.473 3.299 0 1.909 3.855 4.680
41.200 41.250 0 853 2.463 3.288 0 1.901 3.844 4.670
41.250 41.300 0 845 2.452 3.278 0 1.893 3.834 4.659
41.300 41.350 0 837 2.441 3.267 0 1.885 3.823 4.649
41.350 41.400 0 829 2.431 3.256 0 1.877 3.812 4.638
41.400 41.450 0 821 2.420 3.246 0 1.869 3.802 4.627
41.450 41.500 0 813 2.410 3.235 0 1.861 3.791 4.617
41.500 41.550 0 805 2.399 3.225 0 1.853 3.781 4.606
41.550 41.600 0 797 2.389 3.214 0 1.845 3.770 4.596
41.600 41.650 0 789 2.378 3.204 0 1.837 3.760 4.585
41.650 41.700 0 781 2.368 3.193 0 1.829 3.749 4.575
41.700 41.750 0 773 2.357 3.183 0 1.821 3.739 4.564
41.750 41.800 0 765 2.347 3.172 0 1.813 3.728 4.554
41.800 41.850 0 757 2.336 3.162 0 1.805 3.718 4.543
41.850 41.900 0 749 2.326 3.151 0 1.797 3.707 4.533
41.900 41.950 0 741 2.315 3.141 0 1.789 3.697 4.522
41.950 42.000 0 733 2.305 3.130 0 1.781 3.686 4.512
42.000 42.050 0 725 2.294 3.120 0 1.773 3.676 4.501
42.050 42.100 0 717 2.284 3.109 0 1.765 3.665 4.491
42.100 42.150 0 709 2.273 3.099 0 1.757 3.655 4.480
42.150 42.200 0 701 2.262 3.088 0 1.749 3.644 4.470
42.200 42.250 0 693 2.252 3.077 0 1.741 3.633 4.459
42.250 42.300 0 685 2.241 3.067 0 1.733 3.623 4.448
42.300 42.350 0 677 2.231 3.056 0 1.725 3.612 4.438
42.350 42.400 0 669 2.220 3.046 0 1.717 3.602 4.427
42.400 42.450 0 661 2.210 3.035 0 1.709 3.591 4.417
42.450 42.500 0 653 2.199 3.025 0 1.701 3.581 4.406
42.500 42.550 0 645 2.189 3.014 0 1.693 3.570 4.396
42.550 42.600 0 637 2.178 3.004 0 1.685 3.560 4.385
42.600 42.650 0 629 2.168 2.993 0 1.677 3.549 4.375
42.650 42.700 0 621 2.157 2.983 0 1.669 3.539 4.364
42.700 42.750 0 613 2.147 2.972 0 1.661 3.528 4.354
42.750 42.800 0 605 2.136 2.962 0 1.653 3.518 4.343
42.800 42.850 0 597 2.126 2.951 0 1.645 3.507 4.333
42.850 42.900 0 589 2.115 2.941 0 1.637 3.497 4.322
42.900 42.950 0 581 2.105 2.930 0 1.629 3.486 4.312
42.950 43.000 0 573 2.094 2.920 0 1.621 3.476 4.301
43.000 43.050 0 565 2.083 2.909 0 1.613 3.465 4.291
43.050 43.100 0 557 2.073 2.898 0 1.605 3.454 4.280
43.100 43.150 0 549 2.062 2.888 0 1.597 3.444 4.269
43.150 43.200 0 541 2.052 2.877 0 1.589 3.433 4.259
43.200 43.250 0 533 2.041 2.867 0 1.581 3.423 4.248
43.250 43.300 0 525 2.031 2.856 0 1.573 3.412 4.238
43.300 43.350 0 517 2.020 2.846 0 1.565 3.402 4.227
43.350 43.400 0 509 2.010 2.835 0 1.557 3.391 4.217
43.400 43.450 0 501 1.999 2.825 0 1.549 3.381 4.206
43.450 43.500 0 493 1.989 2.814 0 1.541 3.370 4.196
43.500 43.550 0 485 1.978 2.804 0 1.533 3.360 4.185
43.550 43.600 0 477 1.968 2.793 0 1.525 3.349 4.175
43.600 43.650 0 469 1.957 2.783 0 1.517 3.339 4.164
43.650 43.700 0 461 1.947 2.772 0 1.509 3.328 4.154
43.700 43.750 0 453 1.936 2.762 0 1.501 3.318 4.143
43.750 43.800 0 445 1.926 2.751 0 1.493 3.307 4.133
43.800 43.850 0 437 1.915 2.740 0 1.485 3.297 4.122
43.850 43.900 0 429 1.904 2.730 0 1.477 3.286 4.111
43.900 43.950 0 421 1.894 2.719 0 1.469 3.275 4.101
43.950 44.000 0 413 1.883 2.709 0 1.461 3.265 4.090
44.000 44.050 0 405 1.873 2.698 0 1.453 3.254 4.080
44.050 44.100 0 397 1.862 2.688 0 1.445 3.244 4.069
44.100 44.150 0 389 1.852 2.677 0 1.437 3.233 4.059
44.150 44.200 0 381 1.841 2.667 0 1.429 3.223 4.048
44.200 44.250 0 373 1.831 2.656 0 1.421 3.212 4.038
44.250 44.300 0 365 1.820 2.646 0 1.413 3.202 4.027
44.300 44.350 0 357 1.810 2.635 0 1.405 3.191 4.017
44.350 44.400 0 349 1.799 2.625 0 1.397 3.181 4.006
44.400 44.450 0 341 1.789 2.614 0 1.389 3.170 3.996
44.450 44.500 0 333 1.778 2.604 0 1.381 3.160 3.985
44.500 44.550 0 325 1.768 2.593 0 1.373 3.149 3.975
44.550 44.600 0 317 1.757 2.583 0 1.365 3.139 3.964
44.600 44.650 0 309 1.747 2.572 0 1.358 3.128 3.954
44.650 44.700 0 301 1.736 2.561 0 1.350 3.118 3.943
44.700 44.750 0 293 1.725 2.551 0 1.342 3.107 3.932
44.750 44.800 0 285 1.715 2.540 0 1.334 3.096 3.922
44.800 44.850 0 277 1.704 2.530 0 1.326 3.086 3.911
44.850 44.900 0 269 1.694 2.519 0 1.318 3.075 3.901
44.900 44.950 0 261 1.683 2.509 0 1.310 3.065 3.890
44.950 45.000 0 253 1.673 2.498 0 1.302 3.054 3.880
45.000 45.050 0 245 1.662 2.488 0 1.294 3.044 3.869
45.050 45.100 0 237 1.652 2.477 0 1.286 3.033 3.859
45.100 45.150 0 229 1.641 2.467 0 1.278 3.023 3.848
45.150 45.200 0 221 1.631 2.456 0 1.270 3.012 3.838
45.200 45.250 0 213 1.620 2.446 0 1.262 3.002 3.827
45.250 45.300 0 205 1.610 2.435 0 1.254 2.991 3.817
45.300 45.350 0 197 1.599 2.425 0 1.246 2.981 3.806
45.350 45.400 0 189 1.589 2.414 0 1.238 2.970 3.796
45.400 45.450 0 181 1.578 2.404 0 1.230 2.960 3.785
45.450 45.500 0 173 1.568 2.393 0 1.222 2.949 3.775
45.500 45.550 0 165 1.557 2.382 0 1.214 2.939 3.764
45.550 45.600 0 157 1.546 2.372 0 1.206 2.928 3.753
45.600 45.650 0 149 1.536 2.361 0 1.198 2.917 3.743
45.650 45.700 0 141 1.525 2.351 0 1.190 2.907 3.732
45.700 45.750 0 133 1.515 2.340 0 1.182 2.896 3.722
45.750 45.800 0 125 1.504 2.330 0 1.174 2.886 3.711
45.800 45.850 0 117 1.494 2.319 0 1.166 2.875 3.701
45.850 45.900 0 109 1.483 2.309 0 1.158 2.865 3.690
45.900 45.950 0 101 1.473 2.298 0 1.150 2.854 3.680
45.950 46.000 0 93 1.462 2.288 0 1.142 2.844 3.669
46.000 46.050 0 85 1.452 2.277 0 1.134 2.833 3.659
46.050 46.100 0 78 1.441 2.267 0 1.126 2.823 3.648
46.100 46.150 0 70 1.431 2.256 0 1.118 2.812 3.638
46.150 46.200 0 62 1.420 2.246 0 1.110 2.802 3.627
46.200 46.250 0 54 1.410 2.235 0 1.102 2.791 3.617
46.250 46.300 0 46 1.399 2.225 0 1.094 2.781 3.606
46.300 46.350 0 38 1.388 2.214 0 1.086 2.770 3.596
46.350 46.400 0 30 1.378 2.203 0 1.078 2.759 3.585
46.400 46.450 0 22 1.367 2.193 0 1.070 2.749 3.574
46.450 46.500 0 14 1.357 2.182 0 1.062 2.738 3.564
46.500 46.550 0 6 1.346 2.172 0 1.054 2.728 3.553
46.550 46.600 0 *

* Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $46.550 nhưng ít hơn $46.560, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của bạn là $1.

Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là $46.560 hoặc nhiều hơn, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, bạn không thể nhận tín thuế này.

1.336 2.161 0 1.046 2.717 3.543
46.600 46.650 0 0 1.325 2.151 0 1.038 2.707 3.532
46.650 46.700 0 0 1.315 2.140 0 1.030 2.696 3.522
46.700 46.750 0 0 1.304 2.130 0 1.022 2.686 3.511
46.750 46.800 0 0 1.294 2.119 0 1.014 2.675 3.501
46.800 46.850 0 0 1.283 2.109 0 1.006 2.665 3.490
46.850 46.900 0 0 1.273 2.098 0 998 2.654 3.480
46.900 46.950 0 0 1.262 2.088 0 990 2.644 3.469
46.950 47.000 0 0 1.252 2.077 0 982 2.633 3.459
47.000 47.050 0 0 1.241 2.067 0 974 2.623 3.448
47.050 47.100 0 0 1.231 2.056 0 966 2.612 3.438
47.100 47.150 0 0 1.220 2.046 0 958 2.602 3.427
47.150 47.200 0 0 1.209 2.035 0 950 2.591 3.417
47.200 47.250 0 0 1.199 2.024 0 942 2.580 3.406
47.250 47.300 0 0 1.188 2.014 0 934 2.570 3.395
47.300 47.350 0 0 1.178 2.003 0 926 2.559 3.385
47.350 47.400 0 0 1.167 1.993 0 918 2.549 3.374
47.400 47.450 0 0 1.157 1.982 0 910 2.538 3.364
47.450 47.500 0 0 1.146 1.972 0 902 2.528 3.353
47.500 47.550 0 0 1.136 1.961 0 894 2.517 3.343
47.550 47.600 0 0 1.125 1.951 0 886 2.507 3.332
47.600 47.650 0 0 1.115 1.940 0 878 2.496 3.322
47.650 47.700 0 0 1.104 1.930 0 870 2.486 3.311
47.700 47.750 0 0 1.094 1.919 0 862 2.475 3.301
47.750 47.800 0 0 1.083 1.909 0 854 2.465 3.290
47.800 47.850 0 0 1.073 1.898 0 846 2.454 3.280
47.850 47.900 0 0 1.062 1.888 0 838 2.444 3.269
47.900 47.950 0 0 1.052 1.877 0 830 2.433 3.259
47.950 48.000 0 0 1.041 1.867 0 822 2.423 3.248
48.000 48.050 0 0 1.030 1.856 0 814 2.412 3.238
48.050 48.100 0 0 1.020 1.845 0 806 2.401 3.227
48.100 48.150 0 0 1.009 1.835 0 798 2.391 3.216
48.150 48.200 0 0 999 1.824 0 790 2.380 3.206
48.200 48.250 0 0 988 1.814 0 782 2.370 3.195
48.250 48.300 0 0 978 1.803 0 774 2.359 3.185
48.300 48.350 0 0 967 1.793 0 766 2.349 3.174
48.350 48.400 0 0 957 1.782 0 758 2.338 3.164
48.400 48.450 0 0 946 1.772 0 750 2.328 3.153
48.450 48.500 0 0 936 1.761 0 742 2.317 3.143
48.500 48.550 0 0 925 1.751 0 734 2.307 3.132
48.550 48.600 0 0 915 1.740 0 726 2.296 3.122
48.600 48.650 0 0 904 1.730 0 718 2.286 3.111
48.650 48.700 0 0 894 1.719 0 710 2.275 3.101
48.700 48.750 0 0 883 1.709 0 702 2.265 3.090
48.750 48.800 0 0 873 1.698 0 694 2.254 3.080
48.800 48.850 0 0 862 1.687 0 686 2.244 3.069
48.850 48.900 0 0 851 1.677 0 678 2.233 3.058
48.900 48.950 0 0 841 1.666 0 670 2.222 3.048
48.950 49.000 0 0 830 1.656 0 662 2.212 3.037
49.000 49.050 0 0 820 1.645 0 654 2.201 3.027
49.050 49.100 0 0 809 1.635 0 646 2.191 3.016
49.100 49.150 0 0 799 1.624 0 638 2.180 3.006
49.150 49.200 0 0 788 1.614 0 630 2.170 2.995
49.200 49.250 0 0 778 1.603 0 622 2.159 2.985
49.250 49.300 0 0 767 1.593 0 614 2.149 2.974
49.300 49.350 0 0 757 1.582 0 606 2.138 2.964
49.350 49.400 0 0 746 1.572 0 598 2.128 2.953
49.400 49.450 0 0 736 1.561 0 590 2.117 2.943
49.450 49.500 0 0 725 1.551 0 582 2.107 2.932
49.500 49.550 0 0 715 1.540 0 574 2.096 2.922
49.550 49.600 0 0 704 1.530 0 566 2.086 2.911
49.600 49.650 0 0 694 1.519 0 559 2.075 2.901
49.650 49.700 0 0 683 1.508 0 551 2.065 2.890
49.700 49.750 0 0 672 1.498 0 543 2.054 2.879
49.750 49.800 0 0 662 1.487 0 535 2.043 2.869
49.800 49.850 0 0 651 1.477 0 527 2.033 2.858
49.850 49.900 0 0 641 1.466 0 519 2.022 2.848
49.900 49.950 0 0 630 1.456 0 511 2.012 2.837
49.950 50.000 0 0 620 1.445 0 503 2.001 2.827
50.000 50.050 0 0 609 1.435 0 495 1.991 2.816
50.050 50.100 0 0 599 1.424 0 487 1.980 2.806
50.100 50.150 0 0 588 1.414 0 479 1.970 2.795
50.150 50.200 0 0 578 1.403 0 471 1.959 2.785
50.200 50.250 0 0 567 1.393 0 463 1.949 2.774
50.250 50.300 0 0 557 1.382 0 455 1.938 2.764
50.300 50.350 0 0 546 1.372 0 447 1.928 2.753
50.350 50.400 0 0 536 1.361 0 439 1.917 2.743
50.400 50.450 0 0 525 1.351 0 431 1.907 2.732
50.450 50.500 0 0 515 1.340 0 423 1.896 2.722
50.500 50.550 0 0 504 1.329 0 415 1.886 2.711
50.550 50.600 0 0 493 1.319 0 407 1.875 2.700
50.600 50.650 0 0 483 1.308 0 399 1.864 2.690
50.650 50.700 0 0 472 1.298 0 391 1.854 2.679
50.700 50.750 0 0 462 1.287 0 383 1.843 2.669
50.750 50.800 0 0 451 1.277 0 375 1.833 2.658
50.800 50.850 0 0 441 1.266 0 367 1.822 2.648
50.850 50.900 0 0 430 1.256 0 359 1.812 2.637
50.900 50.950 0 0 420 1.245 0 351 1.801 2.627
50.950 51.000 0 0 409 1.235 0 343 1.791 2.616
51.000 51.050 0 0 399 1.224 0 335 1.780 2.606
51.050 51.100 0 0 388 1.214 0 327 1.770 2.595
51.100 51.150 0 0 378 1.203 0 319 1.759 2.585
51.150 51.200 0 0 367 1.193 0 311 1.749 2.574
51.200 51.250 0 0 357 1.182 0 303 1.738 2.564
51.250 51.300 0 0 346 1.172 0 295 1.728 2.553
51.300 51.350 0 0 335 1.161 0 287 1.717 2.543
51.350 51.400 0 0 325 1.150 0 279 1.706 2.532
51.400 51.450 0 0 314 1.140 0 271 1.696 2.521
51.450 51.500 0 0 304 1.129 0 263 1.685 2.511
51.500 51.550 0 0 293 1.119 0 255 1.675 2.500
51.550 51.600 0 0 283 1.108 0 247 1.664 2.490
51.600 51.650 0 0 272 1.098 0 239 1.654 2.479
51.650 51.700 0 0 262 1.087 0 231 1.643 2.469
51.700 51.750 0 0 251 1.077 0 223 1.633 2.458
51.750 51.800 0 0 241 1.066 0 215 1.622 2.448
51.800 51.850 0 0 230 1.056 0 207 1.612 2.437
51.850 51.900 0 0 220 1.045 0 199 1.601 2.427
51.900 51.950 0 0 209 1.035 0 191 1.591 2.416
51.950 52.000 0 0 199 1.024 0 183 1.580 2.406
52.000 52.050 0 0 188 1.014 0 175 1.570 2.395
52.050 52.100 0 0 178 1.003 0 167 1.559 2.385
52.100 52.150 0 0 167 993 0 159 1.549 2.374
52.150 52.200 0 0 156 982 0 151 1.538 2.364
52.200 52.250 0 0 146 971 0 143 1.527 2.353
52.250 52.300 0 0 135 961 0 135 1.517 2.342
52.300 52.350 0 0 125 950 0 127 1.506 2.332
52.350 52.400 0 0 114 940 0 119 1.496 2.321
52.400 52.450 0 0 104 929 0 111 1.485 2.311
52.450 52.500 0 0 93 919 0 103 1.475 2.300
52.500 52.550 0 0 83 908 0 95 1.464 2.290
52.550 52.600 0 0 72 898 0 87 1.454 2.279
52.600 52.650 0 0 62 887 0 79 1.443 2.269
52.650 52.700 0 0 51 877 0 71 1.433 2.258
52.700 52.750 0 0 41 866 0 63 1.422 2.248
52.750 52.800 0 0 30 856 0 55 1.412 2.237
52.800 52.850 0 0 20 845 0 47 1.401 2.227
52.850 52.900 0 0 9 835 0 39 1.391 2.216
52.900 52.950 0 0 *

* Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $52.900 nhưng ít hơn $52.918, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của bạn là $2.

Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là $52.918 hoặc nhiều hơn, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, bạn không thể nhận tín thuế này.

824 0 31 1.380 2.206
52.950 53.000 0 0 0 814 0 23 1.370 2.195
53.000 53.050 0 0 0 803 0 15 1.359 2.185
53.050 53.100 0 0 0 792 0 7 1.348 2.174
53.100 53.150 0 0 0 782 0 **

* Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $53.100 nhưng ít hơn $53.120, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của bạn là $2.

Nếu số tiền bạn đang tra cứu từ bảng tính là $53.120 hoặc nhiều hơn, và bạn không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, bạn không thể nhận tín thuế này.

1.338 2.163
53.150 53.200 0 0 0 771 0 0 1.327 2.153
53.200 53.250 0 0 0 761 0 0 1.317 2.142
53.250 53.300 0 0 0 750 0 0 1.306 2.132
53.300 53.350