Ấn phẩm 596 (2021), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EIC)

Để sử dụng trong việc chuẩn bị 2021 Tờ khai


Ấn phẩm 596 - Tài liệu giới thiệu

Những Thay Đổi Trong Tương Lai

Để biết thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan đến Ấn Phẩm 596, chẳng hạn như luật được ban hành sau khi được xuất bản, truy cập IRS.gov/Pub596.

EIC là gì?

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EIC) là một khoản tín thuế dành cho một số người nhất định làm việc và có thu nhập kiếm được dưới $57.414. Tín thuế thường có nghĩa là nhiều tiền hơn trong túi của quý vị. Nó làm giảm số tiền thuế quý vị phải trả. EIC cũng có thể mang lại cho quý vị một tiền hoàn thuế.

Tôi Có Thể Yêu Cầu EIC Không?

Để yêu cầu khoản EIC, quý vị phải đáp ứng một số quy tắc. Các quy tắc này được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng . Bảng 1. Tóm Gọn về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được

Đầu tiên, quý vị phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong cột này. Thứ hai, quý vị phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong một trong số các cột này, tùy theo quy tắc nào áp dụng. Thứ ba, quý vị phải đáp ứng quy tắc trong cột này.
Chương 1.
Quy Tắc cho Mọi Người
Chương 2.
Quy Tắc Nếu Quý Vị Có Trẻ Đủ Điều Kiện
Chương 3.
Quy Tắc Nếu Quý Vị Không Có Trẻ Đủ Điều Kiện
Chương 4.
Tính Toán và Yêu Cầu EIC
1. Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của quý vị phải ít hơn:

• $51.464 ($57.414 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

• $47.915 ($53.865 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $42.158 ($48.108 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $21.430 ($27.380 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
2. Quý vị phải có số an sinh xã hội hợp lệ không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn).

3. Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu nhất định nếu quý vị đã tách biệt với vợ / chồng của mình và không khai thuế chung.

4. Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài trong cả năm.

5. Quý vị không thể nộp Mẫu 2555 (liên quan đến thu nhập kiếm được ở nước ngoài).

6. Thu nhập đầu tư của quý vị phải là $10.000 hoặc ít hơn.

7. Quý vị phải có thu nhập kiếm được.
8. Trẻ của quý vị phải đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, cư trú và khai thuế chung.

9. Trẻ đủ điều kiện của quý vị không được kê khai bởi nhiều hơn một người để yêu cầu EIC.

10. Quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.
11. Quý vị phải đáp ứng yêu cầu về tuổi.

12. Quý vị không thể là người phụ thuộc của một người khác.

13. Quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.

14. Quý vị phải sống tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.
15. Thu nhập kiếm được của quý vị phải ít hơn:

• $51.464 ($57.414 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

• $47.915 ($53.865 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $42.158 ($48.108 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $21.430 ($27.380 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 

Tôi Có Cần Ấn Phẩm Này Không?

Một số người nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR phải sử dụng Bảng Tính 1 trong ấn phẩm này, thay vì Bước 2 trong hướng dẫn của Mẫu 1040 và 1040-SR, khi họ đang kiểm tra xem họ có thể nhận EIC hay không. Quý vị là một trong những người đó nếu bất kỳ câu nào sau đây đúng cho năm 2021.

 • Quý vị nộp Bảng E (Mẫu 1040).

 • Quý vị khai báo thu nhập từ việc cho thuê tài sản cá nhân không được sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh.

 • Quý vị khai báo thu nhập trên Bảng 1 (Mẫu 1040) dòng 8z, từ Mẫu 8814 (liên quan đến lựa chọn để khai báo tiền lời và cổ tức của trẻ).

 • Quý vị có thu nhập hoặc lỗ từ một hoạt động thụ động.

 • Quý vị khai báo số tiền trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 7, bao gồm số tiền từ Mẫu 4797.

Nếu không có câu nào ở trên áp dụng cho quý vị, hướng dẫn của mẫu thuế của quý vị có thể có tất cả thông tin quý vị cần để tìm hiểu xem quý vị có thể yêu cầu EIC hay không và tính toán khoản EIC của quý vị. Quý vị có thể không cần ấn phẩm này. Nhưng quý vị có thể đọc nó để biết liệu quý vị có thể nhận khoản EIC hay không và để tìm hiểu thêm về EIC.

Tôi Có Phải Có Con Để Đủ Điều Kiện Yêu Cầu EIC Không?

Không, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC mà không cần có trẻ đủ điều kiện nếu thu nhập kiếm được của quý vị ít hơn $21.430 ($ 27.380 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) và:

 • Quý vị ít nhất là 19 tuổi,

 • Quý vị là một sinh viên cụ thể (không phải là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện hoặc một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện) và ít nhất là 24 tuổi, hoặc

 • Quý vị là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện hoặc một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện và ít nhất là 18 tuổi.

Xem chương 3.

Làm Cách Nào Để Tôi Tính Toán Số Tiền EIC?

Nếu quý vị có thể yêu cầu EIC, quý vị có thể yêu cầu IRS tính khoản tín thuế của quý vị, hoặc quý vị có thể tự tính toán. Để tự tính toán, quý vị có thể hoàn thành một bảng tính trong hướng dẫn cho mẫu đơn quý vị nộp. Để tìm hiểu làm thế nào để IRS tính khoản tín thuế cho quý vị, xem chương 4.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhanh Chóng Tìm Được Thông Tin Cụ Thể?

Quý vị có thể sử dụng chỉ mục để tra cứu thông tin cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, các mục nhập chỉ mục sẽ đưa quý vị đến các tiêu đề, bảng hoặc bảng tính.

Có Trợ Giúp Trực Tuyến Không?

Có. Quý vị có thể sử dụng Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho EITC tại IRS.gov/EITC để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận tín thuế hay không. Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho EITC có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Quy Định Mới cho năm 2021

Số tiền thu nhập kiếm được. Số tiền thu nhập tối đa quý vị có thể kiếm được mà vẫn nhận được tín thuế đã tăng lên. Quý vị có thể nhận được tín thuế nếu:

 • Quý vị có ba trẻ đủ điều kiện hoặc nhiều hơn có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $51.464 ($57.414 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $47.915 ($53.865 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $42.158 ($48.108 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế), hoặc

 • Quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $21.430 ($27.380 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế).

Tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị cũng phải ít hơn số tiền vừa được liệt kê áp dụng cho quý vị. Để biết thông tin chi tiết, xem Quy Tắc 1 và 15.

Nộp Bảng EIC (Mẫu 1040) nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị có ít nhất một trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC, hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR của quý vị ngay cả khi đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin, bao gồm cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC.

Luật miễn áp dụng thuế. Luật pháp gần đây đã cung cấp một số quyền lợi nhất định liên quan đến thuế, bao gồm cả lựa chọn để sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị để tính khoản tín thuế thu nhập kiếm được năm 2021 của quý vị. Xem Lựa chọn để sử dụng thu nhập kiếm được của năm trước, để biết thêm thông tin.

Yêu cầu về tuổi cho người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện. Trong năm 2021, các quy tắc đặc biệt được áp dụng liên quan đến các yêu cầu về độ tuổi đối với một số người nộp hồ sơ yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện. Xem Quy Tắc 11—Quý Vị Phải Đáp Ứng Yêu Cầu về Tuổi, để biết thêm thông tin.

Vợ chồng tách biệt. Nếu quý vị đã kết hôn, nhưng không khai thuế chung, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Xem Quy Tắc 3—Nếu Quý Vị Tách Biệt với Người Phối Ngẫu và Không Khai Thuế Chung, Quý Vị Phải Đáp Ứng Một Số Quy Tắc Nhất Định, để biết thêm thông tin.

Số tiền thu nhập đầu tư. Số tiền thu nhập đầu tư tối đa mà quý vị có thể có và vẫn nhận được khoản tín thuế là $10.000. Xem Quy Tắc 6 — Thu Nhập Đầu Tư của Quý Vị Phải Là $10.000 hoặc Ít Hơn.

Lời nhắc

EIC cho bản thân. Nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi là trẻ đủ điều kiện theo quy tắc phá hòa của một người khác cho năm 2021, quý vị có thể nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có con đủ điều kiện.

EIC tăng lên đối với một số tờ khai thuế chung nhất định. Một người đã kết hôn khai thuế chung có thể nhận được khoản EIC nhiều hơn người có cùng thu nhập nhưng với tình trạng khai thuế khác. Do đó, bảng EIC có các cột khác nhau dành cho những người đã kết hôn khai thuế chung so với những người khác. Khi quý vị tra cứu khoản EIC của mình trong Bảng EIC, hãy bảo đảm sử dụng cột chính xác cho tình trạng khai thuế của quý vị và số trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ mà quý vị có.

Tín thuế thu nhập kiếm được không ảnh hưởng đến một số phúc lợi xã hội nhất định. Bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào quý vị nhận do EIC không được tính là thu nhập trong quá trình xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị hoặc bất kỳ ai để nhận phúc lợi hoặc hỗ trợ, hay số tiền quý vị hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang nào hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này bao gồm những chương trình sau.

 • Chương Trình Trợ Giúp Tạm Thời Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn (TANF).

 • Medicaid.

 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI).

 • Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (phiếu trợ cấp thực phẩm).

 • Nhà ở thu nhập thấp.

Ngoài ra, khi xác định tính đủ điều kiện, khoản tiền hoàn thuế không thể được tính là một nguồn lực trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được. Kiểm tra với điều phối viên phúc lợi địa phương về những quyền lợi được hưởng của quý vị để tìm hiểu xem liệu khoản tiền hoàn thuế có ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị hay không.

Tiền trợ cấp Medicaid. Đã có các thay đổi đối với cách xử lý các khoản tiền trợ cấp Medicaid cho các mục đích của tín thuế thu nhập kiếm được. Xem Thu Nhập Kiếm Được để biết thêm thông tin.

Đừng bỏ qua khoản tín thuế của tiểu bang của quý vị. Nếu quý vị có thể yêu cầu khoản EIC trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của mình, quý vị có thể nhận một khoản tín thuế tương tự trên tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang hoặc địa phương của quý vị. Để biết danh sách các tiểu bang cung cấp khoản EIC tiểu bang, truy cập IRS.gov/EITC.

IRS đặt câu hỏi về khoản EIC. IRS có thể yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu để chứng minh rằng quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết những tài liệu cần gửi cho chúng tôi. Chúng có thể bao gồm: giấy khai sinh, học bạ, v.v. Quá trình rà soát tính đủ điều kiện của quý vị sẽ làm chậm trễ việc hoàn lại tiền của quý vị.

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Ấn Phẩm 596. Publicación 596SP, Crédito por Ingreso del Trabajo, là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Ấn Phẩm 596. Truy cập IRS.gov/Pub596SP (tiếng Anh). Hoặc xem Yêu cầu các mẫu đơn và ấn phẩm hoặc Cách Nhận Trợ Giúp Thuế, ở phần sau, để tìm hiểu cách yêu cầu ấn phẩm này cũng như các mẫu đơn và ấn phẩm khác của IRS.

Các bức ảnh chụp trẻ em mất tích. Sở Thuế Vụ tự hào là một đối tác của Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Em Mất Tích và Bị Bóc Lột. Các bức ảnh chụp những đứa trẻ này do Trung Tâm chọn có thể xuất hiện trong ấn phẩm này ở các trang không in nội dung. Quý vị có thể góp phần đưa những đứa trẻ này về nhà bằng cách xem các bức ảnh và gọi số 800-THE-LOST (800-843-5678) nếu quý vị nhận ra một đứa trẻ.

Nhận xét và gợi ý. Chúng tôi hoan nghênh nhận xét của quý vị về ấn phẩm này cũng như gợi ý cho các phiên bản sắp tới.Quý vị có thể gửi nhận xét cho chúng tôi thông qua IRS.gov/FormComments (tiếng Anh). Hoặc quý vị có thể viết thư gửi đến Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224.Mặc dù chúng tôi không thể trả lời riêng cho từng nhận xét nhưng chúng tôi đánh giá cao phản hồi của quý vị và sẽ xem xét các nhận xét và đề xuất trong quá trình sửa đổi các mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn và ấn phẩm. Vui lòng không các thắc mắc về thuế, tờ khai thuế hoặc khoản thanh toán đến địa chỉ trên.

Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế. Nếu có thắc mắc về thuế chưa được giải đáp từ thông tin trong ấn phẩm này hoặc phần Cách Nhận Trợ Giúp Thuế ở cuối ấn phẩm này, vui lòng truy cập trang Trợ Lý Thuế Tương Tác của IRS tại IRS.gov/Help/ITA nơi quý vị có thể tìm thấy các chủ đề bằng tính năng tìm kiếm hoặc xem các hạng mục được liệt kê.

Nhận mẫu đơn, hướng dẫn, và ấn phẩm về thuế. Truy cập IRS.gov/Forms để tải xuống các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành và của các năm trước.

Đặc các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Truy cập IRS.gov/OrderForms để đăng ký nhận mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành; gọi 800-829-3676 để đăng ký nhận mẫu đơn và hướng dẫn của các năm trước. IRS sẽ xử lý yêu cầu của quý vị về các mẫu đơn và ấn phẩm trong thời gian sớm nhất. Không gửi lại yêu cầu mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Quý vị có thể nhận các mẫu đơn và ấn phẩm nhanh hơn qua hình thức trực tuyến.

1. Quy Tắc Cho Mọi Người

Chương này thảo luận về các Quy Tắc từ 1 đến 7. Quý vị phải đáp ứng tất cả 7 quy tắc để đủ điều kiện nhận tín thuế thu nhập kiếm được. Nếu quý vị không đáp ứng tất cả 7 quy tắc, quý vị không thể nhận được tín thuế và quý vị không cần đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Nếu quý vị đáp ứng tất cả 7 quy tắc trong chương này, thì hãy đọc chương 2 hoặc chương 3 (tùy theo điều kiện nào áp dụng) để biết thêm các quy tắc quý vị phải đáp ứng.

Quy tắc 1 — Giới Hạn Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI)

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của quý vị phải ít hơn:

 • $51.464 ($57.414 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ trở lên,

 • $47.915 ($53.865 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $42.158 ($48.108 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $21.430 ($27.380 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI).

AGI là số tiền trên dòng 11 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Nếu AGI của quý vị bằng hoặc hơn giới hạn áp dụng được liệt kê ở trên, quý vị không thể yêu cầu EIC. Quý vị không cần phải đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Ví dụ — AGI vượt quá giới hạn.

AGI của quý vị là $43.550, quý vị là độc thân, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ. Quý vị không thể yêu cầu EIC vì AGI của quý vị không ít hơn $42.158. Tuy nhiên, nếu tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, quý vị có thể yêu cầu EIC vì AGI của quý vị thấp hơn $48.108.

Tài sản chung.

Nếu quý vị đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai thuế như chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy Tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật về tài sản chung, AGI của quý vị bao gồm phần tiền lương của cả quý vị và người phối ngẫu mà quý vị cần phải bao gồm trong tổng thu nhập. Điều này khác với các quy tắc tài sản chung được áp dụng theo Quy Tắc 7.

Quy Tắc 2 — Quý Vị Phải Có Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ (SSN)

Để yêu cầu EIC, quý vị (và người phối ngẫu, nếu khai thuế chung) phải có SSN hợp lệ do Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cấp không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn).

Trẻ đủ điều kiện của quý vị phải có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn) để quý vị có thể yêu cầu EIC cao hơn dựa trên đứa trẻ đó. Nếu quý vị có ít nhất một trẻ đạt được yêu cầu để trở thành đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn), quý vị co thể yêu cầu EIC cho bản thân nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC duy nhất nếu quý vị có đủ điều kiện. Để biết thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện không có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế của quý vị, xem Bảng EIC.

Một SSN hợp lệ cho EIC trừ khi nó được cấp sau ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn) của quý vị hoặc nó được cấp chỉ để xin hoặc nhận phúc lợi do liên bang tài trợ và không được cho phép làm việc. Một ví dụ của phúc lợi do liên bang tài trợ là Medicaid..

Công dân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ khi quý vị nhận được SSN của mình, quý vị có một SSN hợp lệ.

Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS hoặc DHS

Nếu thẻ an sinh xã hội của quý vị ghi “Valid for work only with INS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS)” hoặc “Valid for work only with DHS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của DHS,” quý vị có một SSN hợp lệ, nhưng chỉ khi sự cho phép đó vẫn còn hiệu lực.

SSN bị thiếu hoặc không chính xác.

Nếu SSN của quý vị hoặc người phối ngẫu bị thiếu trên tờ khai thuế hoặc không chính xác, quý vị có thể không nhận được EIC.

Nếu SSN của quý vị hoặc người phối ngẫu bị thiếu trên tờ khai thuế vì quý vị hoặc người phối ngẫu không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2021 (bao gồm cả thời gian gia hạn) và sau đó quý vị nhận được SSN hợp lệ, quý vị không thể nộp tờ khai được điều chỉnh để yêu cầu EIC.

Mã số nhận dạng người đóng thuế cá nhân khác.

Quý vị không thể nhận EIC nếu thay vì SSN, quý vị (hoặc người phối ngẫu, nếu khai thuế chung) có mã số thuế cá nhân (ITIN). ITIN được cấp bởi Sở Thuế Vụ cho những người không phải là công dân mà không thể có SSN.

Không có SSN.

Nếu quý vị không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn), nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR). Quý vị không thể yêu cầu EIC trên tờ khai thuế gốc hoặc tờ khai được điều chỉnh năm 2021.

Lấy SSN.

Nếu quý vị (hoặc người phối ngẫu, nếu khai thuế chung) không có SSN, quý vị có thể nộp đơn xin SSN bằng cách nộp Mẫu SS-5 với SSA. Quý vị có thể lấy Mẫu SS-5 trực tuyến tại SSA.gov/forms/ss—5.pdf (tiếng Anh), từ văn phòng SSA địa phương của quý vị hoặc bằng cách gọi cho SSA theo số 1-800-772-1213.

Sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà vẫn chưa có SSN.

Nếu sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà quý vị vẫn chưa có SSN, quý vị có thể yêu cầu gia hạn tự động 6 tháng để nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể được gia hạn bằng cách nộp Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân . Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn cho Mẫu 4868. Thay vì nộp Mẫu 4868, quý vị có thể xin gia hạn tự động bằng cách thực hiện thanh toán theo phương thức điện tử vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai.

Quy Tắc 3 — Nếu Quý Vị Tách Biệt với Người Phối Ngẫu và Không Khai Thuế Chung, Quý Vị Phải Đáp Ứng Một Số Quy Tắc Nhất Định

Nếu quý vị đã kết hôn, quý vị thường phải khai thuế chung để yêu cầu EIC. Tuy nhiên, có quy tắc đặc biệt cho vợ chồng tách biệt

Quy tắc đặc biệt cho vợ chồng tách biệt.

Qúy vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đã kết hôn, không khai thuế chung, có trẻ đủ điều kiện sống chung với quý vị hơn nữa năm 2021, và có một trong những trường hợp sau đây áp dụng.

 • Quý vị sống riêng biệt với người phối ngẫu 6 tháng cuối của năm 2021, hoặc

 • Quý vị đã ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của mình theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định về bảo trì ly hôn và quý vị đã không sống trong cùng một hộ gia đình với người phối ngẫu vào cuối năm 2021.

Nếu quý vị đạt được các yêu cầu trên, chọn ô ở đầu của Bảng EIC (Mẫu 1040).

.This is an Image: taxtip.gifHãy đảm bảo rằng quý vị hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của mình để liệt kê trẻ đủ điều kiện của mình. Hoàn thành và đính kèm Bảng EIC cho dù trẻ đủ điều kiện của quý vị có SSN hợp lệ hay không..

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ của quý vị đạt được yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC mà không có SSN hợp lệ, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện yêu cầu EIC cho bản thân..

Quy Tắc 4 — Quý Vị Phải Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Cả Năm

Nếu quý vị (hoặc người phối ngẫu, nếu đã kết hôn) là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm, quý vị không thể yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được trừ khi tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Quý vị chỉ có thể sử dụng tình trạng khai thuế đó nếu một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài và quý vị chọn đối xử với người phối ngẫu tạm trú như một thường trú nhân Hoa Kỳ. Nếu quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị và người phối ngẫu bị đánh thuế trên thu nhập trên toàn cầu. Nếu quý vị cần thêm thông tin về việc lựa chọn này, lấy Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài . Nếu quý vị (hoặc người phối ngẫu, nếu đã kết hôn) là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ thời điểm nào trong năm và tình trạng khai thuế của quý vị không phải là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Quy Tắc 5 — Quý Vị Không Thể Nộp Mẫu 2555

Quý vị không thể yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được nếu quý vị nộp Mẫu 2555, Thu Nhập Kiếm Được Ở Nước Ngoài. Quý vị nộp mẫu đơn này để loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài khỏi tổng thu nhập của mình, hoặc để khấu trừ hoặc loại trừ số tiền cho nhà ở nước ngoài. Thuộc địa của Hoa Kỳ không phải là nước ngoài. Xem Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Ở Nước Ngoài, để biết thêm thông tin chi tiết.

Quy Tắc 6 — Thu Nhập Đầu Tư của Quý Vị Phải là $10.000 hoặc Ít Hơn

Quý vị không thể yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được trừ khi thu nhập đầu tư của quý vị là $10.000 hoặc ít hơn. Nếu thu nhập đầu tư của quý vị nhiều hơn $10.000, quý vị không thể yêu cầu khoản tín thuế này.

Sử dụng Bảng Tính 1 trong chương này để tính thu nhập đầu tư của quý vị.

Bảng Tính 1. Thu Nhập Đầu Tư

Sử dụng bảng tính này để tính thu nhập đầu tư cho khoản tín thuế thu nhập kiếm được khi quý vị nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Tiền Lời và Cổ Tức        
1. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2b 1. _____
2. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2a, cộng với bất kỳ số tiền nào trên Mẫu 8814, dòng 1b 2. _____
3. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 3b 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 8z, Bảng 1 (Mẫu 1040), mà là từ Mẫu 8814 nếu quý vị đang nộp mẫu đó để báo cáo thu nhập từ tiền lời và cổ tức của con quý vị trên tờ khai thuế của mình. (Nếu con quý vị nhận được cổ tức của Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska, hãy sử dụng Bảng Tính 2 trong chương này để tính số tiền cần nhập vào dòng này.) 4. _____
Thu Nhập Lãi Vốn Ròng        
5. Nhập số tiền từ dòng 7 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0- 5. _____    
6. Nhập bất kỳ khoản lãi nào từ dòng 7 của Mẫu 4797: Bán Tài Sản Kinh Doanh. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0-. (Tuy nhiên, nếu quý vị đã hoàn thành các dòng 8 và 9 của Mẫu 4797, thay vào đó hãy nhập số tiền từ dòng 9) 6. _____    
7. Lấy dòng 5 của bảng tính này trừ đi dòng 6 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 7. _____
Tiền Bản Quyền và Thu Nhập Cho Thuê Từ Tài Sản Cá Nhân        
8. Nhập bất kỳ khoản thu nhập tiền bản quyền nào từ Bảng E, dòng 23b, cộng với bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được thể hiện trong Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 8k 8. _____    
9. Nhập bất kỳ chi phí nào từ dòng 20 của Bảng E, liên quan đến thu nhập tiền bản quyền, cộng với bất kỳ chi phí nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được khấu trừ trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 24b 9. _____    
10. Lấy số tiền trên dòng 8 của bảng tính này trừ đi số tiền trên dòng 9 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 10. _____
Hoạt Động Thụ Động        
11. Nhập tổng thu nhập ròng bất kỳ từ các hoạt động thụ động nào (chẳng hạn như thu nhập được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, 29a (cột (h)), 34a (cột (d)), hoặc 40; hoặc thu nhập thông thường được xác định là “FPA” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 11. _____    
12. Nhập tổng số tiền lỗ từ các hoạt động thụ động (chẳng hạn như khoản lỗ có trong Bảng E, dòng 26, 29b (cột (g)), 34b (cột (c)), hoặc 40; hoặc một khoản lỗ thông thường được xác định là “PAL” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 12. _____    
13. Cộng số tiền trên dòng 11 và 12 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 13. _____
14. Cộng số tiền trên các dòng 1, 2, 3, 4, 7, 10 và 13. Nhập tổng số. Đây là thu nhập đầu tư của quý vị 14. _____
15. Số tiền trên dòng 14 có nhiều hơn $10.000?
Có. Quý vị không thể nhận được tín thuế.
Không. Đến Bước 3 của hướng dẫn của Mẫu 1040 và 1040-SR cho dòng 27a để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận khoản tín thuế hay không (trừ khi quý vị đang sử dụng ấn phẩm này để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận tín thuế hay không; trong trường hợp đó, đến Quy Tắc 7, tiếp theo).
   
 
Hướng dẫn cho dòng 11 và 12. Khi xác định số tiền cần nhập ở dòng 11 và 12, đừng tính đến bất kỳ khoản thu nhập (hoặc lỗ) bản quyền nào được đưa vào dòng 26 của Bảng E hoặc bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) nào được bao gồm trong thu nhập kiếm được của quý vị hoặc trên dòng 1, 2 , 3, 4, 7 hoặc 10 của bảng tính này. Để tìm hiểu xem thu nhập ở dòng 26 hoặc dòng 40 của Bảng E có phải là từ một hoạt động thụ động hay không, xem hướng dẫn của Bảng E. Nếu bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) từ bất động sản cho thuê nào được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, không phải từ hoạt động thụ động, ghi “NPA” và số thu nhập (hoặc tiền lỗ) đó trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 26.

Bảng Tính 2. Bảng Tính cho Dòng 4 của Bảng Tính 1

Chỉ hoàn thành bảng tính này nếu Mẫu 8814 bao gồm cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska.

Lưu ý. Điền vào một Bảng Tính 2 riêng biệt cho mỗi Mẫu 8814.    
1. Nhập số tiền từ dòng 2a của Mẫu 8814 1. _____
2. Nhập số tiền từ dòng 2b của Mẫu 8814 2. _____
3. Lấy dòng 1 trừ đi dòng 2 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 1a của Mẫu 8814 4. _____
5. Cộng dòng 3 và 4 5. _____
6. Nhập số tiền cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska của trẻ 6. _____
7. Lấy dòng 6 chia cho dòng 5. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân (làm tròn đến ít nhất ba chữ số) 7. _____
8. Nhập số tiền bất kỳ từ Mẫu 8814, dòng 12 8. _____
9. Nhân dòng 7 với dòng 8 9. _____
10. Lấy dòng 8 trừ dòng 9. Nhập kết quả vào dòng 4 của Bảng Tính 1 10. _____
  (Nếu nộp nhiều hơn một Mẫu 8814, hãy nhập trên dòng 4 của Bảng Tính 1 tổng số tiền trên dòng 10 của tất cả các Bảng Tính 2)    

Ví dụ — Hoàn Thành Bảng Tính 2.

Con quý vị 10 tuổi có thu nhập từ tiền lời chịu thuế là $400, cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska là $1.000 và cổ tức thông thường là $1.100, trong đó $500 là cổ tức đủ điều kiện. Quý vị chọn báo cáo thu nhập này khi quý vị khai thuế. Quý vị nhập $400 trên dòng 1a của Mẫu 8814, $2.100 ($1.000 + $1.100) trên dòng 2a và $500 trên dòng 2b. Sau khi hoàn thành các dòng từ 4 đến 11, quý vị nhập $240 trên dòng 12 của Mẫu 8814 và dòng 8 của Bảng 1 (Mẫu 1040). Trên Bảng Tính 2, quý vị nhập $2.100 trên dòng 1, $500 trên dòng 2, $1.600 trên dòng 3, $400 trên dòng 4, $2.000 trên dòng 5, $1.000 trên dòng 6, 0.500 trên dòng 7, $240 trên dòng 8, $120 trên dòng 9 và $120 trên dòng 10. Sau đó, quý vị nhập $120 trên dòng 4 của Bảng Tính 1.

Quy Tắc 7 — Quý Vị Phải Có Thu Nhập Kiếm Được

Tín thuế này được gọi là tín thuế “thu nhập kiếm được” bởi vì, để đủ điều kiện, quý vị phải làm việc và kiếm được thu nhập. Nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu ít nhất một người phối ngẫu làm việc và có thu nhập kiếm được. Nếu quý vị là nhân viên, thu nhập kiếm được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế mà quý vị nhận được từ chủ lao động của mình.

Quy Tắc 15 có thông tin sẽ giúp quý vị tính số thu nhập kiếm được của quý vị. Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc là một nhân viên pháp định, quý vị sẽ tính thu nhập kiếm được của mình trên Bảng Tính EIC B trong hướng dẫn của Mẫu 1040 và 1040-SR.

Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được bao gồm tất cả các loại thu nhập sau.

 1. Tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản tiền chịu thuế trả cho nhân viên. Tiền trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Tiền trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và quyền lợi nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được, như được giải thích ở phần sau của chương này.

 2. Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

 3. Tổng thu nhập nhận được khi là một nhân viên pháp định.

Tiền công, tiền lương, và tiền boa.

Tiền công, tiền lương và tiền boa quý vị nhận được khi làm việc được khai báo cho quý vị trên Mẫu W-2, trong ô 1. Quý vị nên khai báo cáo số này trên dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Lựa chọn lương chiến đấu không chịu thuế.

Quý vị có thể chọn bao gồm khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình cho mục đích nhận tín thuế thu nhập kiếm được. Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị phải được hiển thị trên Mẫu W-2 của quý vị, trong ô 12, với mã Q. Lựa chọn bao gồm tiền lương chiến đấu không chịu thuế trong thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm EIC của quý vị. Để biết thông tin chi tiết, xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

Quý vị có thể có thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh nếu:

 • Quý vị sở hữu doanh nghiệp của riêng mình, hoặc

 • Quý vị là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu.

Nhà ở của mục sư.

Giá trị cho thuê nhà hoặc phụ cấp nhà ở được cung cấp cho mục sư như một phần lương của mục sư nói chung không phải chịu thuế thu nhập nhưng được bao gồm trong thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Vì lý do đó, nó được bao gồm trong thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC (ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt ở phần dưới).

Nhân viên pháp định.

Quý vị là một nhân viên pháp định nếu quý vị nhận được Mẫu W-2 mà trên đó ô “Statutory employee (Nhân viên pháp định” (ô 13) được chọn. Quý vị khai báo thu nhập và chi phí của mình với tư cách là nhân viên pháp định trên Bảng C (Mẫu 1040).

Quyền lợi đình công.

Quyền lợi đình công do công đoàn trả cho các thành viên là thu nhập kiếm được.

Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt

Phần này dành cho những người đã có những mẫu đơn sau được phê duyệt:

 • Mẫu 4361: Đơn Xin Miễn Thuế Tự Kinh Doanh cho Mục Sư, Thành Viên của Các Dòng Tu và Các Học Viên Khoa Học Cơ Đốc, hoặc

 • Mẫu 4029: Đơn Xin Miễn Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare và Các Quyền Lợi.

Mỗi mẫu đơn được phê duyệt miễn một số thu nhập không phải chịu thuế an sinh xã hội. Mỗi mẫu đơn được thảo luận ở đây về khoản nào là thu nhập kiếm được hay không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Mẫu 4361.

Cho dù quý vị có Mẫu 4361 được phê duyệt hay không, số tiền quý vị nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư với tư cách là một nhân viên được tính là thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm tiền công, tiền lương, tiền boa và các thù lao nhân viên chịu thuế khác.

Nếu quý vị có Mẫu 4361 được phê duyệt, tiền phụ cấp thuê nhà để ở không chịu thuế hoặc giá trị cho thuê không chịu thuế của một ngôi nhà sẽ không phải là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, số tiền quý vị nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư, nhưng không phải là một nhân viên, không được tính là thu nhập kiếm được. Ví dụ bao gồm phí thực hiện hôn lễ và tiền thù lao để phát biểu.

Mẫu 4029.

Cho dù quý vị có Mẫu 4029 được phê duyệt hay không, tất cả tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao nhân viên chịu thuế khác được tính là thu nhập kiếm được. Tuy nhiên, số tiền quý vị nhận được với tư cách là một cá nhân tự kinh doanh không được tính là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, khi tính thu nhập kiếm được, không trừ các khoản lỗ trên Bảng C hoặc F vào lương bổng trên dòng 1 của Mẫu 1040 và 1040-SR.

Quyền Lợi Cho Người Thương Tật

Nếu quý vị nghỉ hưu do thương tật, quyền lợi chịu thuế mà quý vị nhận được theo chương trình hưu trí do thương tật của chủ lao động của quý vị là thu nhập kiếm được cho đến khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu. Tuổi nghỉ hưu tối thiểu nói chung là độ tuổi sớm nhất mà quý vị có thể nhận được tiền hưu bổng hoặc niên kim nếu quý vị không bị thương tật. Quý vị phải khai báo tiền trả cho người thương tật chịu thuế của mình trên dòng 1 của Mẫu 1040 và 1040-SR cho đến khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu.

Bắt đầu từ ngày sau khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu, tiền trả quý vị nhận được sẽ bị đánh thuế như một khoản hưu bổng và không được coi là thu nhập kiếm được. Khai báo tiền trả hưu bổng chịu thuế trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 5a và 5b

Khoản thanh toán bảo hiểm cho người thương tật.

Các khoản chi trả quý vị nhận được từ hợp đồng bảo hiểm thương tật mà quý vị đã trả phí mua bảo hiểm không phải là thu nhập kiếm được. Không quan trọng quý vị đã đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu hay chưa. Nếu hợp đồng này được thực hiện thông qua chủ lao động của quý vị, số tiền có thể được hiển thị trong ô 12 của Mẫu W-2 của quý vị với mã J.

Thu Nhập Không Phải Là Thu Nhập Kiếm Được

Ví dụ về các khoản không phải là thu nhập kiếm được bao gồm tiền lời và cổ tức, lương hưu và niên kim, phúc lợi an sinh xã hội và nghỉ hưu đường sắt (bao gồm quyền lợi cho người bị thương tật), trợ cấp ly hôn và trợ cấp con cái, tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp bồi thường cho người lao động, bồi thường thất nghiệp (bảo hiểm), các khoản chi trả chăm sóc nuôi dưỡng không phải chịu thuế, và các quyền lợi dành cho cựu chiến binh, bao gồm cả các khoản chi trả phục hồi chức năng của Bộ Cựu Chiến Binh. Không bao gồm bất kỳ khoản nào trong số này vào thu nhập kiếm được của quý vị.

Thu nhập khi là một tù nhân.

Khoản tiền quý vị nhận được cho công việc quý vị đã thực hiện khi là một tù nhân trong cơ sở hình sự không phải là thu nhập kiếm được khi tính tín thuế thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm khoản tiền cho công việc được thực hiện trong một chương trình vừa ở tù vừa đi làm hoặc khi đang ở nhà chuyển tiếp.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động không chịu thuế không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Đây là các khoản chi trả bằng tiền mặt mà một số người nhận được từ một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương quản lý các chương trình hỗ trợ công được tài trợ theo Chương Trình Trợ Giúp Tạm Thời Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn (TANF) của liên bang để đổi lại một số hoạt động công việc nhất định như (1) các hoạt động trải nghiệm làm việc (bao gồm cả tu sửa hoặc sửa chữa nhà ở công cộng) nếu không có đủ việc làm trong khu vực tư nhân, hoặc (2) các hoạt động chương trình dịch vụ cộng đồng.

Tài sản chung.

Nếu quý vị đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai với tình trạng chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy Tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật tài sản chung, thu nhập kiếm được của quý vị để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà người phối ngẫu của quý vị kiếm được mà được coi là thuộc về quý vị theo các luật đó. Số tiền đó không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC, mặc dù quý vị phải đưa nó vào tổng thu nhập trên tờ khai thuế thu nhập của mình. Thu nhập kiếm được của quý vị bao gồm toàn bộ số tiền quý vị kiếm được, ngay cả khi một phần trong số đó được coi là thuộc về người phối ngẫu của quý vị theo luật tài sản chung của vợ chồng của tiểu bang quý vị.

Người đồng hành cùng giới tại Nevada, Washington, và California.

Nếu quý vị là người đồng hành cùng giới đã đăng ký ở Nevada, Washington hoặc California, các quy tắc tương tự cũng được áp dụng. Thu nhập kiếm được của quý vị để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà người đồng hành của quý vị kiếm được. Thu nhập kiếm được của quý vị bao gồm toàn bộ số tiền quý vị kiếm được. Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn Phẩm 555.

Các khoản chi trả của Chương Trình Dự Trữ Bảo Tồn (CRP).

Nếu quý vị đang nhận quyền lợi hưu trí an sinh xã hội hoặc quyền lợi an sinh xã hội cho người bị khuyết tật tại thời điểm quý vị nhận bất kỳ khoản chi trả CRP nào, thì khoản chi trả CRP của quý vị không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Tiền lương quân đội không phải chịu thuế.

Tiền lượng không chịu thuế cho các thành viên của Quân Đội không được coi là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Ví dụ về tiền lương quân đội không phải chịu thuế là lương chiến đấu, Phụ Cấp Nhà Ở Cơ Bản (BAH) và Phụ Cấp Sinh Hoạt Phí Cơ Bản (BAS). Xem Ấn Phẩm 3: Sổ Chỉ Dẫn Khai Thuế Cho Quân Đội, để biết thêm thông tin.

.This is an Image: taxtip.gif Lương chiến đấu. Quý vị cũng có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không phải chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4..

2. Các Quy Tắc Nếu Quý Vị Có Trẻ Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1, hãy sử dụng chương này để xem liệu quý vị có trẻ đủ điều kiện hay không. Chương này thảo luận về Quy Tắc 8 đến 10. Quý vị phải đáp ứng tất cả ba quy tắc đó, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận tín thuế thu nhập kiếm được với một trẻ đủ điều kiện.

Khi quý vị nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, quý vị phải đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của quý vị nếu quý vị co ít nhất một trẻ đạt yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC ngay cả khi trẻ không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai thuế của quý vị (bao gồm gia hạn). Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC. Nếu quý vị đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu quý vị không đáp ứng Quy Tắc 8, quý vị không có trẻ đủ điều kiện. Đọc chương 3 để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận được khoản tín thuế thu nhập kiếm được mà không có trẻ đủ điều kiện hay không.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con quý vị đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các quý vị có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, quý vị không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi quý vị có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy Tắc 8 — Đứa Trẻ của Quý Vị Phải Đáp Ứng Các Thử Thách về Mối Quan Hệ, Tuổi Tác, Tình Trạng Cư Trú và Việc Khai Thuế Chung

Đứa trẻ của quý vị là một trẻ đủ điều kiện nếu trẻ đáp ứng đủ 4 thử thách. Bốn thử thách bao gồm:

 1. Mối quan hệ,

 2. Tuổi tác,

 3. Tình trạng cư trú, và

 4. Việc khai thuế chung.

Thử Thách về Mối Quan Hệ

Để trở thành một trẻ đủ điều kiện, trẻ của quý vị phải là:

 • Con trai, con gái, con kế, con nuôi tạm, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu nội/ngoại); hoặc

 • Anh/em, chị/em, anh/em khác cha/mẹ, chị/em khác cha/mẹ, anh/em kế, chị/em kế, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu trai hoặc cháu gái của quý vị).

Các định nghĩa sau đây làm rõ thử thách mối quan hệ.

Con nuôi chính thức.

Con nuôi chính thức luôn được coi như con ruột của quý vị. Thuật ngữ “con nuôi chính thức” bao gồm một đứa trẻ được cho làm con nuôi hợp pháp của quý vị.

Con nuôi tạm.

Để yêu cầu EIC, một người là con nuôi tạm của quý vị nếu đứa trẻ được cho làm con nuôi của quý vị bởi một cơ quan giới thiệu có thẩm quyền hoặc theo phán quyết, phán quyết chính thức, hoặc lệnh khác của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Cơ quan giới thiệu có thẩm quyền bao gồm:

 • Cơ quan chính phủ địa phương hoặc tiểu bang,

 • Một tổ chức được miễn thuế được cấp phép bởi một tiểu bang, và

 • Một chính phủ bộ lạc da đỏ hoặc một tổ chức được chính phủ bộ lạc da đỏ ủy quyền để giới thiệu trẻ em da đỏ cần được nhận nuôi.

Ví dụ.

Debbie, 12 tuổi, đã được một cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm giao trẻ vào nhà nhận nuôi tạm cách đây 2 năm. Debbie là con nuôi tạm của quý vị.

Thử Thách về Tuổi Tác

Trẻ của quý vị phải:

 1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm 2021 và ít tuổi hơn quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung);

 2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm 2021, là sinh viên và ít tuổi hơn quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung); hoặc

 3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn bất kỳ lúc nào trong năm 2021, bất kể tuổi tác.

Các ví dụ và định nghĩa sau đây làm rõ thử thách tuổi tác.

Ví dụ 1 — Trẻ không dưới 19 tuổi.

Con trai quý vị tròn 19 tuổi vào ngày 10 tháng 12. Trừ khi anh ấy bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn hoặc là một sinh viên, anh ấy không phải là một trẻ đủ điều kiện bởi vì, vào cuối năm, anh ấy không dưới 19 tuổi.

Ví dụ 2 — Trẻ không nhỏ tuổi hơn quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị.

Anh trai của quý vị 23 tuổi, đang là sinh viên toàn thời gian và chưa lập gia đình, sống cùng vợ chồng quý vị. Anh ấy không bị khuyết tật. Cả quý vị và người phối ngẫu của quý vị đều 21 tuổi và quý vị khai thuế chung. Anh trai của quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị vì anh ấy không nhỏ tuổi hơn quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị.

Ví dụ 3 — Trẻ nhỏ tuổi hơn người phối ngẫu của quý vị nhưng không nhỏ tuổi hơn quý vị.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ việc người phối ngẫu của quý vị 25 tuổi. Bởi vì anh trai của quý vị nhỏ tuổi hơn người phối ngẫu của quý vị, anh ấy là trẻ đủ điều kiện của quý vị, mặc dù anh ấy không nhỏ tuổi hơn quý vị.

Định nghĩa sinh viên.

Để đủ điều kiện là sinh viên, con quý vị phải là, trong một khoảng thời gian của mỗi tháng trong bất kỳ 5 tháng nào theo lịch trong năm dương lịch:

 1. Sinh viên toàn thời gian tại trường có đội ngũ giảng viên chính quy, khóa học và sinh viên chính quy tại trường; hoặc

 2. Một sinh viên tham gia một khóa đào tạo toàn thời gian, tại trang trại do một trường học được mô tả ở (1), hoặc chính phủ tiểu bang, quận hoặc địa phương cung cấp.

5 tháng dương lịch không cần liên tiếp.

Sinh viên toàn thời gian là sinh viên phải đăng ký số giờ học hoặc số khóa học mà trường học xem là đi học toàn thời gian.

Định nghĩa trường học.

Trường học có thể là trường tiểu học, trường trung học đệ nhất cấp hoặc trung học đệ nhị cấp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trường kỹ thuật, thương mại hoặc cơ khí. Tuy nhiên, lớp huấn luyện thực hành ngay trên công việc đương nhiệm, các trường học hàm thụ và các trường chỉ cung cấp các khóa học qua Internet không được tính là trường để yêu cầu EIC.

Học sinh trung học học nghề.

Học sinh làm việc theo các giai đoạn xen kẽ với các kỳ học (công việc “co-op”) trong ngành công nghiệp tư nhân như là một phần của khóa học chính quy của trường và đào tạo thực hành được coi là học sinh toàn thời gian.

Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn.

Đứa trẻ của quý vị bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn nếu cả hai điều sau đây được áp dụng.

 1. Người đó không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động có lợi đáng kể nào vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần.

 2. Bác sĩ xác định tình trạng đã kéo dài hoặc có thể kéo dài liên tục trong ít nhất một năm hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể có nghĩa là thực hiện các nhiệm vụ đáng kể trong một khoảng thời gian hợp lý trong khi làm việc để được trả công hoặc lợi nhuận, hoặc trong công việc thường được thực hiện để được trả công hoặc lợi nhuận. Làm việc toàn thời gian (hoặc làm việc bán thời gian được thực hiện theo sự thuận tiện của chủ lao động) trong hoàn cảnh công việc cạnh tranh với mức lương tối thiểu cho thấy trẻ có thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể không phải là việc làm để chăm sóc bản thân hoặc nhà của quý vị. Đó không phải là công việc không được trả công về sở thích, liệu pháp hoặc đào tạo tâm lý mang tính thể chế, đi học, câu lạc bộ, chương trình xã hội và các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, làm loại công việc này có thể cho thấy trẻ có khả năng tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Thực tế là trẻ không làm việc trong một thời gian không tự nó chứng tỏ trẻ không thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Để biết các ví dụ về hoạt động thu nhập đáng kể, xem Ấn Phẩm 524.

Thử Thách về Tình Trạng Cư Trú

Đứa trẻ của quý vị phải sống với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021.

.This is an Image: caution.gifQuý vị không thể yêu cầu EIC cho một đứa trẻ đã không sống với quý vị hơn nửa năm, ngay cả khi quý vị đã trả phần lớn chi phí sinh hoạt của đứa trẻ. IRS có thể yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu cho thấy quý vị đã sống với một trẻ đủ điều kiện. Các tài liệu quý vị có thể muốn giữ cho mục đích này bao gồm hồ sơ trường học và giữ trẻ và các hồ sơ khác cho thấy địa chỉ của con quý vị..

Các phần sau làm rõ về thử thách về tình trạng cư trú.

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc các khu vực thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Quý vị không cần một ngôi nhà truyền thống. Ví dụ, nếu đứa trẻ của quý vị đã sống với quý vị hơn nửa năm tại một hoặc nhiều chỗ ở cho người vô gia cư, đứa trẻ của quý vị sẽ đáp ứng được thử thách về tình trạng cư trú.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

Thời gian tại ngũ được gia hạn.

Thời gian tại ngũ được gia hạn có nghĩa là quý vị được gọi hoặc được lệnh làm nhiệm vụ không xác định thời hạn hoặc trong thời gian hơn 90 ngày. Khi quý vị bắt đầu thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn, quý vị vẫn được coi là đã thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn ngay cả khi quý vị không phục vụ quá 90 ngày.

Sự ra đời hoặc qua đời của một đứa trẻ.

Một đứa trẻ sinh ra hoặc qua đời vào năm 2021 được coi là đã sống với quý vị hơn nửa năm 2021 nếu nhà của quý vị là nhà của đứa trẻ trong hơn một nửa thời gian nó còn sống vào năm 2021.

Vắng mặt tạm thời.

Tính thời gian quý vị hoặc con quý vị vắng mặt tạm thời do một hoàn cảnh đặc biệt là thời gian đứa trẻ sống với quý vị. Ví dụ về một trường hợp đặc biệt bao gồm ốm đau, đi học, đi công tác, đi nghỉ, nghĩa vụ quân sự và bị giam giữ trong cơ sở dành cho trẻ vị thành niên.

Con nuôi.

Nếu quý vị nhận nuôi một đứa trẻ vào năm 2021, và đứa trẻ đó đã được quý vị cho làm con nuôi hợp pháp vào năm 2021, hoặc đứa trẻ đó là đứa trẻ được tạm nuôi đủ điều kiện được nuôi cùng với quý vị trong năm 2021, đứa trẻ đó được coi là đã sống với quý vị hơn nửa năm 2021 nếu nhà chính của quý vị là nhà chính của đứa trẻ này trong hơn một nửa thời gian trẻ được nhận nuôi hoặc ở cùng với quý vị vào năm 2021.

Trẻ bị bắt cóc.

Một đứa trẻ bị bắt cóc được coi là sống với quý vị hơn nửa năm nếu đứa trẻ đó đã sống với quý vị hơn một nửa khoảng thời gian của năm trước ngày bị bắt cóc hoặc sau ngày đứa trẻ trở về. Đứa trẻ phải được các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng đã bị bắt cóc bởi một người nào đó không phải là thành viên trong gia đình quý vị hoặc gia đình của đứa trẻ. Điều này áp dụng cho tất cả các năm cho đến khi đứa trẻ được trả lại. Tuy nhiên, năm cuối cùng có thể áp dụng quy định này là năm trước của:

 1. Năm có xác nhận rằng đứa trẻ đã chết, hoặc

 2. Năm đứa trẻ sẽ được 18 tuổi.

Nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị đã bị bắt cóc và đáp ứng các yêu cầu này, hãy nhập “KC,” thay vì một số, trên dòng 6 của Bảng EIC.

Thử Thách Về Khai Thuế Chung

Để đạt được thử thách này, đứa trẻ không thể nộp một tờ khai thuế chung trong năm.

Ngoại lệ.

Một ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng nếu đứa trẻ của quý vị và người phối ngẫu của trẻ nộp tờ khai chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Trẻ khai thuế chung.

Quý vị đã hỗ trợ con gái 18 tuổi của mình và cô ấy đã sống với quý vị cả năm trong khi chồng cô ấy tham gia Quân Đội. Anh ấy đã kiếm được $25.000 trong năm. Cặp đôi nộp một tờ khai chung. Bởi vì con gái của quý vị và chồng của cô ấy khai thuế chung, cô ấy không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Ví dụ 2 — Trẻ khai thuế chung để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Con trai 18 tuổi của quý vị và người vợ 17 tuổi có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Họ không có con. Cả hai cũng không bắt buộc phải khai thuế. Thuế đã được trừ khỏi lương của họ, vì vậy họ khai thuế chung chỉ để được hoàn lại số thuế đã khấu lưu. Ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng, vì vậy con trai của quý vị có thể là trẻ đủ điều kiện nếu tất cả các tiêu chuẩn khác đều được đáp ứng.

Ví dụ 3 — Trẻ khai thuế chung để yêu cầu tín thuế cơ hội Mỹ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích từ tiền lương của con trai quý vị. Anh ấy và vợ không bắt buộc phải khai thuế, nhưng họ khai thuế chung để yêu cầu khoản tín thuế cơ hội Mỹ trị giá $124 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì họ yêu cầu khoản tín thuế cơ hội Mỹ là lý do để họ nộp tờ khai, họ không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Ngoại lệ đối với thử thách về khai thuế chung không được áp dụng, vì vậy con trai của quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Trẻ đã kết hôn.

Ngay cả khi con quý vị không khai thuế chung, nếu con quý vị đã kết hôn vào cuối năm, thì nó không thể là trẻ đủ điều kiện của quý vị trừ khi:

 1. Quý vị có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc, hoặc

 2. Lý do quý vị không thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc là quý vị để cha mẹ khác của đứa trẻ xác nhận đứa trẻ là người phụ thuộc theo Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) mô tả ở phần sau.

.This is an Image: caution.gif Số an sinh xã hội (SSN). Để được yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn dựa trên một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ đó phải có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn tờ khai thuế năm 2021 (bao gồm cả gia hạn), trừ khi đứa trẻ được sinh ra và mất vào năm 2021 và quý vị đính kèm với tờ khai của mình bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, giấy chứng tử, hoặc hồ sơ bệnh viện cho thấy một ca sinh sống sót. Quý vị không thể yêu cầu EIC dựa trên một trẻ đủ điều kiện nếu:.

 1. SSN của trẻ đủ điều kiện bị thiếu trong tờ khai thuế của quý vị hoặc không chính xác;

 2. Thẻ an sinh xã hội của trẻ đủ điều kiện có ghi “Not valid for employment (Không hợp lệ để làm việc)” và được cấp để xin phúc lợi do liên bang tài trợ; hoặc

 3. Thay vì SSN, trẻ đủ điều kiện có:

  1. Mã số thuế cá nhân (ITIN), được cấp cho một người không phải là công dân mà không thể có SSN, hoặc

  2. Mã số người đóng thuế cho việc nhận con nuôi (ATIN), được cấp cho cha mẹ nhận con nuôi mà không thể có SSN cho đứa trẻ được nhận nuôi cho đến khi quá trình nhận con nuôi hoàn tất.

.

Nếu quý vị có nhiều hơn một trẻ đủ điều kiện và chỉ một đứa trẻ có SSN hợp lệ, quý vị chỉ có thể kê khai đứa trẻ đó để yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn. Để biết thêm thông tin về SSN, xem Quy Tắc 2.

.This is an Image: taxtip.gifNếu quý vị có một đứa trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC cho bản thân..

Quy Tắc 9 — Trẻ Đủ Điều Kiện của Quý Vị Không Thể Được Nhiều Hơn Một Người Kê Khai Để Yêu Cầu EIC

Đôi khi một đứa trẻ đáp ứng các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện của nhiều hơn một người. Tuy nhiên, chỉ một trong số những người này thực sự có thể coi đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ người đó mới có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện để nhận tất cả những quyền lợi được hưởng sau đây (miễn là người đó đủ điều kiện nhận từng quyền lợi).

 1. Tín thuế trẻ em không hoàn lại, tín thuế cho người phụ thuộc khác, tín thuế trẻ em có thể hoàn lại, và tín thuế trẻ em bổ sung.

 2. Tình trạng khai thuế chủ gia đình.

 3. Khoản tín thuế cho các chi phí chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc.

 4. Loại trừ quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc.

 5. EIC.

Người còn lại không thể nhận bất kỳ quyền lợi nào trong số các quyền lợi này dựa theo trẻ đủ điều kiện này. Nói cách khác, quý vị và người còn lại không thể thỏa thuận phân chia các nguồn lợi từ việc đóng thuế này giữa hai người. Người còn lại không thể nhận bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào trong số này trừ khi anh ta hoặc cô ta có một trẻ đủ điều kiện khác.

Các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực), ở phần sau, giải thích xem ai có thể yêu cầu EIC khi nhiều người có cùng một trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, các quy tắc phá hòa không áp dụng nếu người kia là người phối ngẫu của quý vị và quý vị khai thuế chung.

Các quy tắc phá hòa.

Để xác định người nào có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu 6 nguồn lợi từ việc đóng thuế vừa được liệt kê, các quy tắc phá hòa sau đây sẽ được áp dụng.

 • Nếu chỉ một trong số những người này là cha/mẹ của đứa trẻ, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của phụ huynh đó.

 • Nếu cha mẹ khai thuế chung và có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha mẹ đó.

 • Nếu cha mẹ không khai thuế chung nhưng cả cha và mẹ đều kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, IRS sẽ coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện của cha hay mẹ mà đứa trẻ đã sống cùng trong một khoảng thời gian dài hơn trong năm. Nếu đứa trẻ sống với mỗi phụ huynh trong cùng một khoảng thời gian, IRS sẽ coi đứa trẻ đó là trẻ đủ điều kiện của cha hoặc mẹ có tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) cao hơn trong năm.

 • Nếu không có cha mẹ nào có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm.

 • Nếu cha mẹ có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện nhưng không có cha mẹ nào kê khai như vậy thì đứa trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm, nhưng chỉ khi AGI của người đó cao hơn AGI cao nhất của bất kỳ cha mẹ nào của đứa trẻ mà có thể kê khai đứa trẻ.

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi, theo các quy tắc phá hòa, như là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2021, quý vị có thể nhận khoản EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện..

Theo các quy tắc phá hòa này, quý vị và người còn lại có thể chọn người nào trong số quý vị kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 1 đến 12.

Nếu quý vị không thể yêu cầu EIC vì trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi, theo các quy tắc phá hòa, là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2021, quý vị có thể nhận EIC bằng cách sử dụng một trẻ đủ điều kiện khác hoặc nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu người còn lại không thể yêu cầu EIC.

Nếu quý vị và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện nhưng người kia không thể yêu cầu EIC vì người đó không đủ điều kiện hoặc thu nhập kiếm được hoặc AGI của họ quá cao, quý vị có thể coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 6 7. Nhưng quý vị không thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC nếu người kia sử dụng đứa trẻ để yêu cầu bất kỳ nguồn lợi nào trong số 5 nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này.

Ví dụ.

Các ví dụ sau đây có thể giúp quý vị xác định xem quý vị có thể yêu cầu EIC hay không khi quý vị và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 1 — Trẻ sống với cha (mẹ) và ông (bà).

Quý vị và cậu con trai 2 tuổi Jimmy sống với mẹ của quý vị cả năm. Quý vị 25 tuổi, chưa kết hôn và AGI của quý vị là $9.000. Thu nhập duy nhất của quý vị là $9.000 từ một công việc bán thời gian. Thu nhập duy nhất của mẹ quý vị là $22.000 từ công việc của bà, và AGI của bà là $22.000. Bố của Jimmy không sống với quý vị hay Jimmy. Quy tắc đặc biệt được giải thích ở phần sau cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng. Jimmy là trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và mẹ quý vị vì cậu bé đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung đối với cả quý vị và mẹ quý vị. Tuy nhiên, chỉ một người trong số các quý vị có thể coi cậu bé như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này mà người đó đủ điều kiện). Cậu ấy không phải là một trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác, kể cả cha của mình. Nếu quý vị không kê khai Jimmy là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, mẹ quý vị có thể coi cậu ấy như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà bà ấy đủ điều kiện).

Ví dụ 2 — Cha (mẹ) có AGI cao hơn ông (bà).

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ AGI của quý vị là $25.000. Vì AGI của mẹ quý vị không cao hơn AGI của quý vị, nên bà ấy không thể kê khai Jimmy là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ có quý vị mới có thể kê khai cậu bé.

Ví dụ 3 — Hai người kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị và mẹ quý vị đều kê khai Jimmy là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, quý vị với tư cách là mẹ của đứa trẻ sẽ là người duy nhất được phép kê khai Jimmy là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện. IRS sẽ không cho phép mẹ quý vị yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó dựa theo Jimmy. Mẹ của quý vị không thể nhận EIC cho người đóng thuế mà không có trẻ đủ điều kiện vì AGI của bà ấy hơn $21.430.

Ví dụ 4 — Trẻ đủ điều kiện được phân chia giữa hai người.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị cũng có hai con nhỏ khác là trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và mẹ quý vị. Chỉ một trong các quý vị có thể kê khai mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu AGI của mẹ quý vị cao hơn của quý vị, quý vị có thể cho phép mẹ quý vị kê khai một hoặc nhiều đứa trẻ. Ví dụ, nếu quý vị kê khai một đứa trẻ, mẹ quý vị có thể kê khai hai đứa trẻ còn lại.

Ví dụ 5 — Người đóng thuế là một trẻ đủ điều kiện.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị chỉ mới 18 tuổi. Điều này có nghĩa là quý vị là một trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị. Bởi vì theo Quy Tắc 10, sẽ thảo luận tiếp theo, quý vị không thể yêu cầu EIC và không thể kê khai con trai quý vị là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ mẹ của quý vị mới có thể coi Jimmy là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu mẹ của quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để yêu cầu EIC và quý vị không kê khai Jimmy là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, mẹ của quý vị có thể kê khai cả quý vị và Jimmy là những trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC.

Ví dụ 6 — Ông (bà) có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc mẹ quý vị kiếm được $50.000 từ công việc của mình. Bởi vì thu nhập kiếm được của mẹ quý vị quá cao nên bà không thể yêu cầu EIC, chỉ quý vị mới có thể yêu cầu EIC bằng cách kê khai con trai của quý vị.

Ví dụ 7 — Cha (mẹ) có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị kiếm được $50.000 từ công việc của mình và AGI của quý vị là $50.500. Thu nhập kiếm được của quý vị quá cao không thể yêu cầu EIC. Nhưng mẹ của quý vị cũng không thể yêu cầu EIC, vì AGI của bà không cao hơn của quý vị.

Ví dụ 8 — Cha mẹ ly thân.

Quý vị, chồng quý vị và cậu con trai 10 tuổi Joey sống với nhau cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, khi chồng quý vị dọn ra khỏi nhà. Vào tháng 8 và tháng 9, Joey sống cùng quý vị. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, Joey sống với chồng quý vị, tức là cha của Joey. Joey là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và chồng quý vị vì cậu bé đã sống với mỗi người trong hơn nửa năm và vì cậu đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác và khai thuế chung của cả hai người. Vào cuối năm đó, quý vị và chồng vẫn chưa ly hôn, ly thân về mặt pháp lý hoặc ly thân theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản, vì vậy Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng.

Quý vị và chồng quý vị sẽ khai thuế riêng biệt. Chồng quý vị đồng ý để quý vị coi Joey như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là, nếu chồng của quý vị không kê khai Joey là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó, quý vị có thể kê khai cậu bé là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện. Tuy nhiên, quý vị không thể yêu cầu EIC vì quý vị và chồng đã không sống xa nhau trong 6 tháng cuối năm 2021 và mặc dù quý vị đã sống riêng biệt vào cuối năm 2021, nhưng quý vị vẫn chưa ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Do đó, quý vị không đáp ứng các yêu cầu để yêu cầu EIC với tư cách là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị và chồng của quý vị không sống riêng biệt trong 6 tháng cuối của năm 2021. Xem Ấn Phẩm 503.

Ví dụ 9 — Cha mẹ ly thân kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 8, ngoại trừ việc quý vị và chồng quý vị đều kê khai Joey là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ chồng quý vị mới được phép kê khai Joey như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do, trong năm 2021, cậu bé đã sống với anh ta lâu hơn với quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC vì tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị không co trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, tình trạng khai thuế của chồng quý vị cũng là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, tại vị quý vị và chồng của quý vị đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2021 hoặc quý vị không phải ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Vì vậy, chồng của quý vị không đạt được yêu cầu để nhận EIC như là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. Xem Quy Tắc 3. Chồng của quý vị cũng không thể yêu cầu tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc tại vị tình trạng khai thuế của anh ta là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị và chồng của quý vị đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2021. Xem Ấn Phẩm 503.

Ví dụ 10 — Cha mẹ chưa kết hôn.

Quý vị, đứa con trai 5 tuổi của quý vị và cha của đứa trẻ đã sống với nhau cả năm. Quý vị và cha của đứa trẻ chưa kết hôn. Con trai của quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và cha của cậu bé vì cậu bé đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả quý vị và cha của cậu. Thu nhập kiếm được và AGI của quý vị là $12.000, và thu nhập kiếm được và AGI của cha của con quý vị là $14.000. Không ai trong số các quý vị có bất kỳ thu nhập nào khác. Cha của đứa trẻ đồng ý để quý vị coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu người cha không kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, quý vị có thể kê khai cậu bé là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện.

Ví dụ 11 — Cha mẹ chưa kết hôn kê khai cùng một đứa con.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 10 ngoại trừ việc quý vị và cha của con quý vị đều kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ cha của đứa trẻ mới được coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của anh ấy, $14.000, nhiều hơn AGI của quý vị, $12.000. Quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 12 — Trẻ em không sống với cha mẹ.

Quý vị và cháu gái 7 tuổi, con của chị gái quý vị, sống với mẹ quý vị cả năm. Quý vị 25 tuổi và AGI của quý vị là $9.300. Thu nhập duy nhất của quý vị là từ một công việc bán thời gian. AGI của mẹ quý vị là $15.000. Thu nhập duy nhất của bà là từ công việc của mình. Cha mẹ của người cháu gái khai thuế chung, có AGI dưới $9.000, và không sống với quý vị hoặc con của họ. Cháu gái của quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và mẹ quý vị vì nó đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả quý vị và mẹ quý vị. Tuy nhiên, chỉ mẹ của quý vị mới có thể coi cô bé như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của mẹ quý vị, $15.000, nhiều hơn AGI của quý vị, $9.300.

Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau).

Một đứa trẻ sẽ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha (mẹ) không giám hộ nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Cha mẹ:

  1. Ly hôn hoặc ly thân về mặt pháp lý theo như một phán quyết chính thức về ly hôn hoặc duy trì ly thân;,

  2. Ly thân theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản; hoặc

  3. Không sống cùng nhau mọi lúc trong 6 tháng cuối năm 2021, cho dù họ đã hoặc chưa kết hôn.

 2. Đứa trẻ đã nhận được hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của mình trong năm từ cha mẹ.

 3. Đứa trẻ được một hoặc cả hai cha mẹ giám hộ trong hơn một nửa năm 2021.

 4. Một trong hai điều sau đây là đúng.

  1. Cha (mẹ) giám hộ ký vào Mẫu 8332 hoặc một tuyên bố về cơ bản tương tự nói rằng họ sẽ không kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc trong năm, và cha (mẹ) không giám hộ đính kèm mẫu đơn hoặc tuyên bố đó vào tờ khai của họ. Nếu phán quyết chính thức về ly hôn hoặc thỏa thuận ly thân có hiệu lực sau năm 1984 và trước năm 2009, cha (mẹ) không giám hộ có thể đính kèm một số trang nhất định từ phán quyết hoặc thỏa thuận thay vì Mẫu 8332.

  2. Một phán quyết chính thức trước năm 1985 về ly hôn hoặc duy trì cuộc sống riêng biệt hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản áp dụng cho năm 2021 quy định rằng cha (mẹ) không giám hộ có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc và cha (mẹ) không giám hộ cung cấp ít nhất $600 để hỗ trợ đứa trẻ trong năm 2021.

Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn Phẩm 501. Nếu một đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha (mẹ) không giám hộ theo quy tắc đặc biệt này đối với con của cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau), thì chỉ cha (mẹ) không giám hộ mới có thể yêu cầu khoản tín thuế trẻ em hoặc khoản tín thuế người phụ thuộc khác đối với trẻ em. Tuy nhiên, chỉ cha (mẹ) giám hộ, nếu đủ điều kiện, hoặc người đóng thuế đủ điều kiện khác mới có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Để biết chi tiết và ví dụ, xem Áp dụng các quy tắc phá hòa cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) trong Ấn Phẩm 501.

Quy Tắc 10 — Quý Vị Không Thể Là Trẻ Đủ Điều Kiện của Người Đóng Thuế Khác

Quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (chẳng hạn như cha mẹ, người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi của quý vị) nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Quý vị là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, quý vị là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Quý vị đã là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc người phối ngẫu của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc người phối ngẫu của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Quý vị sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Quý vị không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy Tắc 8.

Nếu quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà quý vị là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “Không” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Quý vị và con gái quý vị sống với mẹ quý vị cả năm. Quý vị năm nay 22 tuổi, chưa lập gia đình và học trường thương mại toàn thời gian. Quý vị đã có một công việc bán thời gian và kiếm được $5.700. Quý vị không có thu nhập nào khác. Bởi vì quý vị đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, quý vị là một trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị. Bà ấy có thể yêu cầu EIC nếu bà ấy đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Vì quý vị là trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này vẫn đúng ngay cả khi mẹ của quý vị không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Đứa trẻ của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ quý vị đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc khai thuế.

Các dữ kiện tương tự như trong ví dụ cuối cùng ngoại trừ mẹ của quý vị không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2021 và không phải nộp tờ khai thuế năm 2021. Kết quả là quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ mẹ của quý vị có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của bà. Bà ấy khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Kết quả là quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ mẹ của quý vị đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì bà ấy đã nộp tờ khai để nhận EIC, bà ấy không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là quý vị là trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC.

3. Các Quy Tắc Nếu Quý Vị Không Có Trẻ Đủ Điều Kiện

Sử dụng chương này nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện và đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1. Chương này thảo luận về Quy tắc 11 đến 14. Quý vị phải đáp ứng tất cả 4 quy tắc đó, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận tín thuế thu nhập kiếm được mà không có trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện.

Nếu quý vị đáp ứng Quy Tắc 8, quý vị có một trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị đáp ứng Quy Tắc 8 và không yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không cần một trẻ đủ điều kiện.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con quý vị đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các quý vị có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, quý vị không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi quý vị có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy Tắc 11 — Quý Vị Phải Đạt Yêu Cầu về Tuổi Tác

Đối với năm 2021, quý vị không cần phải dưới 65 tuổi để yêu cầu EIC. Tuổi tối thiểu để yêu cầu EIC nói chung là 19 tuổi; tuy nhiên, nếu quý vị là một sinh viên được chỉ định (không phải là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện hoặc một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện), quý vị cần phải từ 24 tuổi trở lên. Nếu quý vị là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện hoặc một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện, quý vị phải ít nhất là 18 tuổi.

Quý vị hoặc người phối ngẫu nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, ít nhất 19 tuổi vào cuối năm 2021 nếu quý vị và người phối ngẫu khai thuế chung, sinh trước ngày 2 tháng 1, 2003.

Quý vị hoặc người phối ngẫu nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, ít nhất 24 tuổi vào cuối năm 2021 nếu quý vị và người phối ngẫu khai thuế chung, sinh trước ngày 2 tháng 1, 1998.

Quý vị hoặc người phối ngẫu nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, ít nhất 18 tuổi vào cuối năm 2021 nếu quý vị và người phối ngẫu khai thuế chung, sinh trước ngày 2 tháng 1, 2004.

Cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện.

Quý vị là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện nếu (1) vào hoặc sau ngày quý vị đủ 14 tuổi, quý vị được tạm nuôi dưới sự giám sát hoặc điều hành của một tổ chức quản lý (hoặc đủ điều kiện quản lý) một chương trình theo phần B (liên quan đến các cơ quan phúc lợi trẻ em) hoặc phần E (liên quan đến các khoản liên bang thanh toán hàng tháng cho trẻ em đủ điều kiện) của mục IV của Đạo Luật An Sinh Xã Hội (không liên quan đến việc liệu hỗ trợ liên bang có được cung cấp cho quý vị theo phần E đó hay không) và (2) quý vị đồng ý cho các tổ chức quản lý một kế hoạch theo phần B hoặc phần E của mục IV của Đạo Luật An Sinh Xã Hội tiết lộ thông tin liên quan đến tình trạng của quý vị với tư cách là một cựu thanh niên nuôi tạm đủ điều kiện.

.This is an Image: taxtip.gifNếu quý vị đủ điều kiện là một cựu thanh niên nuôi tạm và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để yêu cầu EIC, hãy đánh dấu vào ô trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27a..

Thanh niên vô gia cư đủ điều kiện.

Quý vị là một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện nếu quý vị chứng nhận rằng quý vị là trẻ không đi kèm hoặc là thanh niên vô gia cư hoặc có nguy cơ bị vô gia cư và đang tự nuôi sống bản thân.

.This is an Image: taxtip.gifĐể chứng nhận quý vị là một thanh niên vô gia cư đủ điều kiện và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để yêu cầu EIC, hãy đánh dấu vào ô trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27a...

Sinh viên được chỉ định.

Quý vị đủ điều kiện là một sinh viên được chỉ định nếu quý vị đã đăng ký vào một chương trình dẫn đến bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng chỉ giáo dục được công nhận khác và thực hiện ít nhất một nửa khối lượng công việc bình thường cho khóa học của quý vị trong ít nhất 5 tháng theo lịch của năm hoặc một giai đoạn học tập, nếu dài hơn. Để xác định xem quý vị đã đăng ký trong ít nhất 5 tháng theo lịch hay chưa, hãy đếm bất kỳ tháng nào quý vị đã đăng ký trong ít nhất một phần của tháng. 5 tháng không cần liên tiếp. Để biết thêm thông tin về việc liệu chương trình giáo dục hoặc khối lượng khóa học của quý vị có đáp ứng đủ tiêu chuẩn để quý vị trở thành một sinh viên được chỉ định hay không, xem Hướng dẫn cho Mẫu 8863.

Ví dụ 1.

Quý vị là 19 tuổi, không kết hôn, và không phải là sinh viên được chỉ định. Quý vị đáp ứng được thử thách tuổi tác.

Ví dụ 2—Người phối ngẫu đáp ứng được thử thách tuổi tác.

Quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Cả quý vị và người phối ngẫu đều không phải là sinh viên được chỉ định hoặc là cựu thanh niên tạm nuôi hoặc là thanh niên vô gia cư. Quý vị là 18 tuổi và người phối ngẫu là 21 tuổi. Quý vị đáp ứng được thử thách tuổi tác tại vì người phối ngẫu của quý vị ít nhất là 19 tuổi.

Người phối ngẫu qua đời.

Nếu quý vị khai thuế chung với người phối ngẫu của mình và người đó đã qua đời vào năm 2021, quý đã đáp ứng tuổi tối thiểu nếu người phối ngẫu của quý vị đáp ứng tuổi tối thiểu vào thời điểm qua đời.

Người phối ngẫu của quý vị được coi là đạt tuổi thối thiểu vào một ngày trước ngày sinh nhật của người đó . Người phối ngẫu của quý vị không được coi là ở tuổi tối thiểu vào cuối năm 2021 trừ khi người đó đạt tuổi tối thiểu vào thời điểm người đó qua đời..

Ví dụ.

Quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Cả quý vị và người phối ngẫu đều không phải là cựu thanh niên tạm nuôi, thanh niên vô gia cư, hoặc sinh viên được chỉ định. Người phối ngẫu của quý vị sinh ngày 14 tháng 2, 2002 và mất ngày 13 tháng 2, 2021. Người phối ngẫu của quý vị được coi là 19 tuổi vào thời điểm qua đời. Tuy nhiên, nếu người phối ngẫu của quý vị qua đời vào ngày 12 tháng 2, 2021, thì người phối ngẫu của quý vị chưa được coi là 19 tuổi vào thời điểm qua đời và ít nhất là 19 tuổi vào cuối năm 2021.

Người đóng thuế qua đời.

Một người đóng thuế qua đời vào năm 2021 đáp ứng thử tuổi tối thiểu nếu người đó đáp ứng tuổi tối thiểu vào thời điểm qua đời.

Người đóng thuế được coi là đủ tuổi tối thiểu vào một ngày trước ngày sinh nhật của họ. Người đóng thuế không được coi là ở tuổi tối thiểu trừ khi người đó đạt tuổi tối thiểu vào thời điểm người đó qua đời.

Quy Tắc 12 — Quý Vị Không Thể Là Người Phụ Thuộc của Người Khác

Nếu quý vị không khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu quý vị không chọn ô bên dưới tên của quý vị có nội dung “Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc”.

Nếu quý vị khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu quý vị không chọn ô nào trong hai ô có nội dung “Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc” hoặc “Ai đó có thể kê khai người phối ngẫu của quý vị là người phụ thuộc”.

Nếu quý vị không chắc liệu người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc hay không, xem Ấn Phẩm 501 và đọc các quy tắc kê khai người phụ thuộc.

Nếu người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của họ, nhưng họ không kê khai, quý vị vẫn không thể yêu cầu khoản tín thuế.

Ví dụ 1.

Vào năm 2021, quý vị 25 tuổi, độc thân và sống ở nhà với bố mẹ. Quý vị đã làm việc và không phải là sinh viên. Quý vị đã kiếm được $7.500. Cha mẹ của quý vị không thể kê khai quý vị là người phụ thuộc. Khi nộp tờ khai thuế, quý vị không đánh dấu vào ô “Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc”. Quý vị đáp ứng quy tắc này. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.

Ví dụ 2.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1, ngoại trừ việc quý vị đã kiếm được $2.000. Cha mẹ của quý vị có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc nhưng quyết định không làm như vậy. Quý vị không đáp ứng quy tắc này. Quý vị không thể yêu cầu khoản tín thuế vì cha mẹ quý vị đã có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc.

Khai thuế chung.

Nói chung, quý vị không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, một người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc nếu quý vị và người phối ngẫu của quý vị khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả quý vị và người phối ngẫu của quý vị đều không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu quý vị yêu cầu EIC trên tờ khai thuế chung của mình.

Ví dụ 1 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Quý vị 26 tuổi. Quý vị và vợ quý vị sống với bố mẹ quý vị và có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Cả quý vị và vợ quý vị đều không phải khai thuế. Quý vị chưa có con. Thuế đã được trừ khỏi lương của quý vị, vì vậy quý vị khai thuế chung chỉ để được hoàn thuế đã khấu lưu. Cha mẹ của quý vị không bị mất tính đủ điều kiện kê khai quý vị là người phụ thuộc chỉ vì quý vị đã khai thuế chung.

Ví dụ 2 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích ra khỏi lương của quý vị. Ngoài ra, quý vị và vợ quý vị không bắt buộc phải khai thuế, nhưng quý vị khai thuế chung để yêu cầu EIC trị giá $63 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì yêu cầu EIC là lý do quý vị nộp tờ khai, quý vị không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Cha mẹ quý vị không thể kê khai quý vị hoặc vợ quý vị là người phụ thuộc.

Quy Tắc 13 — Quý Vị Không Thể Là Trẻ Đủ Điều Kiện của Người Đóng Thuế Khác

Quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (cha mẹ, người giám hộ, cha mẹ nuôi của quý vị, v.v.) nếu tất cả các tuyên bố sau đây đều đúng.

 1. Quý vị là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, quý vị là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Quý vị là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc người phối ngẫu của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc người phối ngẫu của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Quý vị sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Quý vị không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy Tắc 8.

Nếu quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà quý vị là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Quý vị đã sống với mẹ của quý vị cả năm. Quý vị 26 tuổi, chưa lập gia đình và bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn. Thu nhập duy nhất của quý vị là từ một trung tâm cộng đồng nơi quý vị đến ba ngày một tuần để trả lời điện thoại. Quý vị đã kiếm được $5.000 trong năm và cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính mình. Bởi vì quý vị đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, quý vị là một trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị để yêu cầu EIC. Bà ấy có thể yêu cầu EIC nếu bà ấy đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Bởi vì quý vị là một trẻ đủ điều kiện của mẹ quý vị, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này là như vậy ngay cả khi mẹ của quý vị không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Khai thuế chung.

Nói chung, quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, quý vị có thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị và người phối ngẫu của quý vị khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả quý vị và người phối ngẫu của quý vị đều không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị yêu cầu EIC trên tờ khai chung của quý vị.

Con của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc nộp tờ khai thuế.

Quý vị đã sống cả năm với cha của mình. Quý vị 27 tuổi, chưa kết hôn, bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, và kiếm được $13.000. Quý vị không có thu nhập nào khác, không có con cái và đã cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính quý vị. Cha của quý vị không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải khai thuế năm 2021 và không khai thuế năm 2021. Do đó, quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ cha của quý vị có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của ông. Ông ấy khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Do đó, quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ cha của quý vị đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì ông ấy đã nộp tờ khai để nhận EIC, ông ấy không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là quý vị là trẻ đủ điều kiện của cha quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC.

Quy Tắc 14—Quý Vị Phải Sống Tại Hoa Kỳ Trong Hơn Nửa Năm

Nhà của quý vị (và của người phối ngẫu quý vị, nếu khai thuế chung) phải là ở Hoa Kỳ hơn nửa năm.

Nếu không, hãy nhập “Không” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Quý vị không cần phải có một ngôi nhà truyền thống. Nếu quý vị đã sống trong một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm, quý vị đáp ứng quy tắc này.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn (được định nghĩa trong chương 2) được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

4. Tính Toán và Yêu Cầu EIC

Quý vị phải đáp ứng một quy tắc nữa để yêu cầu EIC.

Quý vị cần biết số thu nhập kiếm được của mình để xem quý vị có đáp ứng quy tắc trong chương này hay không. Quý vị cũng cần biết số tiền đó để tính khoản EIC của mình.

Quy Tắc 15—Hạn Mức Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được của quý vị phải nhỏ hơn:

 • $51.464 ($57.414 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

 • $47.915 ($53.865 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $42.158 ($48.108 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $21.430 ($27.380 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được thường có nghĩa là lương bổng, tiền lương, tiền boa, các khoản phải trả cho nhân viên chịu thuế khác và thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Khoản chi trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Khoản chi trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và trợ cấp nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được sẽ được giải thích chi tiết trong Quy Tắc 7 trong chương 1.

Lựa chọn để sử dụng thu nhập kiếm được của năm trước.

Quý vị có thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của mình để tính khoản tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) cho năm 2021, nếu thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị nhiều hơn thu nhập kiếm được năm 2021 của quý vị. Để thực hiện việc lựa chọn này, nhập số tiền thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị vào dòng27c của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

.This is an Image: caution.gifQuý vị không thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2020 thay vì thu nhập kiếm được năm 2021. Quý vị chỉ có thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của mình nếu nó nhiều hơn thu nhập kiếm được năm 2021..

Nếu quý vị khai thuế chung và thực hiện lựa chọn này, thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị là tổng của thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị và thu nhập kiếm được năm 2019 của người phối ngẫu của quý vị.

Tính toán khoản thu nhập kiếm được.

Nếu quý vị là người tự kinh doanh, nhân viên pháp định, hoặc một thành viên của giới tăng lữ hoặc một nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE (Mẫu 1040), quý vị sẽ tính toán thu nhập kiếm được của mình khi điền vào Phần 4 của Bảng Tính EIC B trong hướng dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR.

Nếu không, hãy tính thu nhập kiếm được của quý vị bằng cách sử dụng bảng tính trong Bước 5 của các hướng dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR cho dòng 27a.

Khi sử dụng một trong những bảng tính đó để tính thu nhập kiếm được của mình, quý vị sẽ bắt đầu với số tiền trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, ở dòng 1. Sau đó, quý vị sẽ lấy số tiền đó trừ đi bất kỳ số tiền nào có trên dòng đó và được mô tả trong danh sách sau đây.

 • Học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu không được báo cáo trong Mẫu W-2. Học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu không được báo cáo cho quý vị trên Mẫu W-2 không được coi là thu nhập kiếm được cho khoản tín thuế thu nhập kiếm được.

 • Thu nhập của tù nhân. Khoản tiền quý vị nhận được cho công việc quý vị đã thực hiện khi là một tù nhân trong cơ sở hình sự không phải là thu nhập kiếm được cho khoản tín thuế thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm khoản tiền nhận được cho công việc được thực hiện trong một chương trình vừa ở tù vừa đi làm hoặc khi đang ở nhà chuyển tiếp. Nếu quý vị nhận được bất kỳ số tiền nào cho công việc đã hoàn thành trong khi là một tù nhân trong cơ sở hình sự và số tiền đó được bao gồm trong tổng số trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, ở dòng 1, hãy ghi “PRI” và số tiền đó trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

 • Lương hưu hoặc niên kim từ các chương trình lương được trì hoãn. Lương hưu hoặc niên kim từ chương trình lương được trì hoãn không đủ điều kiện hoặc chương trình phi chính phủ theo mục 457 không được coi là thu nhập kiếm được đối với khoản tín thuế thu nhập kiếm được. Nếu quý vị nhận được một số tiền như vậy và nó đã được bao gồm trong tổng số trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, ở dòng 1, hãy ghi “DFC” và số tiền đó trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR. Số tiền này có thể được báo cáo trong ô 11 của Mẫu W-2 của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được một số tiền như vậy nhưng ô 11 để trống, hãy liên lạc với chủ lao động của quý vị để biết số tiền nhận được dưới dạng lương hưu hoặc niên kim.

 • Tiền trợ cấp Medicaid. Một số khoản tiền trợ cấp Medicaid nhất định có thể được loại trừ khỏi thu nhập theo Thông Báo 2014-7. Quý vị có thể bao gồm các khoản chi trả này vào thu nhập kiếm được nếu quý vị được lợi từ việc đó. Để biết thêm thông tin về các khoản chi trả này, xem Ấn Phẩm 525.

Giáo sĩ.

Nếu quý vị là thành viên của giới tăng lữ mà đã nộp Bảng SE và số tiền trên dòng 2 của bảng đó bao gồm số tiền cũng được báo cáo trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1, hãy lấy số tiền trên dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040 -SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của các hướng dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR cho dòng 27. Nhập “Clergy (Giới tăng lữ)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27a (Mẫu 1040 và 1040-SR).

Nhân viên nhà thờ.

Nhân viên nhà thờ có nghĩa là một nhân viên (không phải là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu) của một nhà thờ hoặc tổ chức đủ điều kiện do nhà thờ quản lý được miễn thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ lao động. Nếu quý vị nhận lương bổng với tư cách là nhân viên nhà thờ và đã bao gồm bất kỳ số tiền nào trên cả dòng 5a của Bảng SE và Mẫu 1040 và 1040-SR, dòng 1, hãy lấy số tiền trên dòng 1 của Mẫu 1040 và 1040-SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của các hướng dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR cho dòng 27a.

Lương chiến đấu không chịu thuế.

Quý vị có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được. Nếu quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị phải bao gồm vào thu nhập kiếm được tất cả lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị đã nhận được.

Nếu quý vị đang khai thuế chung và cả quý vị và người phối ngẫu của quý vị đều nhận được lương chiến đấu không phải chịu thuế, mỗi người có thể tự mình lựa chọn. Nói cách khác, nếu một trong hai người thực hiện lựa chọn đó, người kia cũng có thể làm như vậy nhưng không bắt buộc.

Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị sẽ được hiển thị trên Mẫu W-2 của quý vị trong ô 12 với mã Q.

Lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm số tiền EIC của quý vị. Hãy xác định khoản tín thuế có và không có khoản lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị trước khi thực hiện lựa chọn đó. Việc thực hiện lựa chọn đó làm tăng hay giảm số tiền EIC của quý vị phụ thuộc vào tổng thu nhập kiếm được, tình trạng khai thuế và số trẻ đủ điều kiện của quý vị. Nếu thu nhập kiếm được của quý vị mà không bao gồm lương chiến đấu ít hơn số tiền được hiển thị bên dưới cho số con của quý vị, quý vị có thể được hưởng lợi từ việc lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị vào thu nhập kiếm được và quý vị nên tính khoản tín thuế theo cả hai cách. Nếu thu nhập kiếm được của quý vị mà không có lương chiến đấu bằng hoặc nhiều hơn những số tiền này, quý vị sẽ không được hưởng lợi từ việc bao gồm lương chiến đấu vào thu nhập kiếm được của quý vị.

 • $9.800 nếu quý vị không có trẻ có SSN hợp lệ.

 • $10.500 nếu quý vị có một trẻ có SSN hợp lệ.

 • $14.800 nếu quý vị có hai trẻ trở lên có SSN hợp lệ.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị chọn sử dụng khoản tiền chiến đấu không chịu thuế để tính EIC của mình, hãy nhập số tiền đó vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27b.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị đang sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của mình để tính EIC năm 2021 và quý vị đã chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế, hãy đảm bảo sử dụng lương chiến đấu không chịu thuế năm 2019 và nhập số tiền đó vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27b..

Các ví dụ sau đây minh họa tác động của việc bao gồm tiền lương chiến đấu không chịu thuế trong thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Ví dụ 1 — Lựa chọn làm tăng EIC.

George và Janice đã kết hôn và sẽ khai thuế chung. Họ có một trẻ đủ điều kiện. George đã tham gia quân đội và kiếm được $15.000 ($5.000 lương bổng chịu thuế + $10.000 lương chiến đấu không chịu thuế). Janice đã làm việc một thời gian trong năm và kiếm được $2.000. Thu nhập kiếm được chịu thuế và AGI của họ là $7.000. George và Janice hội đủ điều kiện để yêu cầu EIC và điền vào Bảng Tính EIC và Bảng EIC.

Khi họ hoàn thành Bảng Tính EIC mà không thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của mình, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $2.389. Khi họ hoàn thành Bảng Tính EIC với khoản lương chiến đấu không chịu thuế được cộng vào thu nhập kiếm được của họ, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $3.584. Bởi vì lựa chọn đó sẽ làm tăng EIC của họ, họ chọn thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ để yêu cầu EIC. Họ nhập $3.584 vào dòng 27b của Mẫu 1040. H

Ví dụ 2 — Lựa chọn không làm tăng EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1, ngoại trừ George có lương chiến đấu không chịu thuế là $30.000. Khi George và Janice thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $1.771. Bởi vì khoản tín thuế mà họ có thể nhận được nếu họ không thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ là $2.389, họ quyết định không thực hiện lựa chọn đó. Họ nhập $2.389 trên dòng 27b của Mẫu 1040.

IRS Sẽ Tính EIC Cho Quý Vị

IRS sẽ tính EIC cho quý vị nếu quý vị làm theo hướng dẫn.

 1. Nhập “EIC” vào khoảng trống bên trái của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27a. Sau đó, nếu quý vị có bất kỳ loại thu nhập nào được mô tả trước đó trong Thu nhập của tù nhân, Lương hưu hoặc niên kim từ các kế hoạch thù lao hoãn lại, Tiền trợ cấp Medicaid, hoặc, Giáo sĩ, làm theo các hướng dẫn được đưa ra ở đó. Nếu quý vị đã nhận được lương chiến đấu không chịu thuế và chọn bao gồm nó vào thu nhập kiếm được của quý vị cho EIC, nhập số tiền chiến đấu không chịu thuế vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27b. Để biết chi tiết, xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương này. Nếu quý vị chọn sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 để tính EIC của mình, nhập số tiền thu nhập kiếm được năm 2019 của quý vị vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 27c. Để biết thêm chi tiết, xem Lựa chọn sử dụng thu nhập kiếm được của năm trước trong chương này.

 2. Hoàn thành tất cả các phần khác của tờ khai áp dụng cho quý vị.

 3. Không điền vào các dòng liên quan đến tổng số tiền thanh toán, khoản thanh toán quá mức, tiền hoàn lại, hoặc số tiền quý vị nợ (dòng 33, 34, 35a và 37 (Mẫu 1040 và 1040-SR)).

 4. Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện, hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai thuế của quý vị. Đính kèm và hoàn thành Bảng EIC ngay cả khi trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ.

.This is an Image: caution.gifVui lòng không yêu cầu IRS tính EIC của quý vị trừ khi quý vị đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng Quy Tắc 15 trong chương này cũng như các quy tắc trong chương 1 và chương 2 hoặc chương 3, tùy theo điều kiện nào áp dụng cho quý vị. Nếu khoản tín thuế của quý vị bị giảm hoặc không được phép trong bất kỳ năm nào sau năm 1996, các quy tắc trong chương 5 cũng có thể được áp dụng..

Cách Tự Tính EIC

Để tự tính EIC, sử dụng Bảng Tính EIC trong hướng dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR. Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện, hoàn thành Bảng EIC (sẽ được thảo luận ở phần sau của chương này) và đính kèm vào tờ khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị muốn IRS tính EIC cho quý vị, xem IRS Sẽ Tính EIC Cho Quý Vị, ở phần trước.

Hướng Dẫn Đặc biệt — Bảng Tính EIC

Quý vị sẽ cần quyết định sử dụng Bảng Tính EIC A hay Bảng Tính EIC B để tính số tiền EIC của quý vị. Phần này giải thích cách sử dụng các bảng tính này và cách khai báo EIC khi quý vị khai thuế.

Bảng Tính EIC A.

Sử dụng Bảng Tính EIC A nếu quý vị không phải là người tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào vào năm 2021 và không phải là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE, hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C.

Bảng Tính EIC B.

Sử dụng Bảng Tính EIC B nếu quý vị tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021 hoặc là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C. Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây áp dụng cho quý vị, hãy đọc đoạn đó và sau đó hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh từ $400 trở lên.

Nếu thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh của quý vị là $400 trở lên, hãy bảo đảm điền chính xác vào Bảng SE (Mẫu 1040) và nộp số tiền thuế tự kinh doanh thích hợp. Nếu không, quý vị có thể không nhận được tất cả EIC mà quý vị được hưởng.

.This is an Image: caution.gifKhi tính toán thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh, quý vị phải kê khai tất cả các chi phí kinh doanh được phép của mình..

Khi nào sử dụng các phương pháp tính toán thu nhập ròng tùy chọn.

Việc sử dụng các phương pháp tùy chọn trong Bảng SE để tính toán thu nhập ròng của quý vị từ công việc tự kinh doanh có thể giúp quý vị đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc cung cấp cho quý vị một khoản tín thuế lớn hơn. Nếu thu nhập ròng của quý vị (không sử dụng các phương pháp tùy chọn này) dưới $5.880, xem hướng dẫn về Bảng SE để biết chi tiết về các phương pháp tùy chọn.

Khi cả hai vợ chồng đều có thu nhập tự kinh doanh.

Quý vị phải hoàn thành cả Phần 1 và Phần 2 của Bảng Tính EIC B nếu tất cả các điều kiện sau đây áp dụng cho quý vị.

 1. Quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế.

 2. Cả quý vị và người phối ngẫu đều có thu nhập từ việc tự kinh doanh.

 3. Quý vị hoặc người phối ngẫu nộp Bảng SE và người kia không nộp Bảng SE.

Nhân viên pháp định.

Nhân viên pháp định báo cáo tiền lương và chi phí trên Bảng C. Họ không nộp Bảng SE. Nếu quý vị là nhân viên pháp định, hãy nhập số tiền từ dòng 1 của Bảng C trong Phần 3 khi quý vị hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Bảng EIC

Quý vị phải hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai thuế nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện và đang yêu cầu EIC. Bảng EIC cung cấp cho IRS thông tin về những trẻ đủ điều kiện của quý vị, bao gồm tên, tuổi, SSN, mối quan hệ với quý vị và khoảng thời gian chúng sống với quý vị trong năm. Ví dụ về một Bảng EIC đã điền được trình bày trong chương 6.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị được yêu cầu hoàn thành và đính kèm Bảng EIC nhưng không thực hiện, sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai thuế và hoàn lại tiền cho quý vị..

.This is an Image: taxtip.gifHoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai thuế của quý vị mặc dù trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC..

5. EIC không được công nhận

.This is an Image: caution.gifNếu tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị IRS từ chối (không được công nhận) hoặc giảm bớt, quý vị có thể cần phải hoàn thành một mẫu đơn bổ sung để yêu cầu tín thuế đó cho năm 2021..

Chương này dành cho những người có tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 đã bị IRS từ chối hoặc giảm bớt. Nếu điều này áp dụng cho quý vị, quý vị có thể cần phải hoàn thành Mẫu 8862, Thông Tin Để Yêu Cầu Một Số Tín Thuế Sau Khi Không Được Công Nhận, và đính kèm nó vào tờ khai năm 2021 của quý vị để yêu cầu tín thuế cho năm 2021. Chương này giải thích khi nào quý vị cần đính kèm Mẫu 8862. Để biết thêm thông tin, xem Mẫu 8862 và các hướng dẫn riêng.

Chương này cũng giải thích các quy tắc đối với một số người không thể yêu cầu EIC trong khoảng thời gian nhiều năm sau khi EIC của họ bị từ chối hoặc giảm bớt.

Mẫu 8862

Nếu EIC của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối hoặc giảm bớt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy, quý vị phải đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn thành vào tờ khai thuế tiếp theo của mình để yêu cầu EIC. Quý vị cũng phải đủ điều kiện để yêu cầu EIC bằng cách đáp ứng tất cả các quy tắc được mô tả trong ấn phẩm này.

Ngoại lệ 1.

Không nộp Mẫu 8862 nếu điều (1) hoặc (2) dưới đây là đúng.

 1. Sau khi EIC của quý vị bị giảm hoặc từ chối vào năm trước đó:

  1. Quý vị đã nộp Mẫu 8862 vào một năm sau đó và EIC của quý vị cho năm sau đó đã được công nhận, và

  2. EIC của quý vị không bị giảm hoặc không bị từ chối vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy.

 2. Quý vị yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2021 và lý do duy nhất khiến EIC của quý vị bị giảm hoặc không được công nhận vào năm trước đó là vì IRS xác định rằng đứa trẻ liệt kê trên Bảng EIC không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Trong mỗi trường hợp này, quý vị có thể nhận EIC mà không cần nộp Mẫu 8862 nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho EIC.

Ngoại lệ 2.

Không nộp Mẫu 8862 hoặc nhận EIC cho:

 • 2 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, hoặc

 • 10 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của quý vị là do gian lận.

Thêm thông tin.

Để biết thông tin chi tiết, xem Quý Vị Có Bị Cấm Yêu Cầu EIC Trong Khoảng Thời Gian Nhiều Năm Không? trong chương này.

Ngày mà EIC của quý vị bị từ chối và ngày quý vị nộp tờ khai năm 2021 ảnh hưởng đến việc quý vị cần đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2021 hay tờ khai sau này hay không. Các ví dụ sau đây giải thích liệu Mẫu 8862 có cần thiết cho năm 2021 hay 2022 hay không.

Ví dụ 1 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2021.

Quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020 vào tháng 3 năm 2021 và yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện. IRS đã đặt câu hỏi về khoản EIC, và quý vị không thể chứng minh đứa trẻ đó là một trẻ đủ điều kiện. Vào tháng 9 năm 2021, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2021. Để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai năm 2021, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai đó. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC mà không có một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai thuế năm 2021 của quý vị, quý vị không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ví dụ 2 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2022.

Các sự kiện tương tự như trong ví dụ trước, ngoại trừ việc quý vị nhận được thông báo thiếu nợ pháp định vào tháng 2 năm 2022. Vì thời hạn 90 ngày được đề cập trong thông báo pháp định chưa hết khi quý vị sẵn sàng nộp tờ khai thuế cho năm 2021, quý vị không nên đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2021 của mình. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện cho năm 2022, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế của quý vị cho năm đó. Để yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2022, quý vị không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ngoại lệ đối với lỗi toán học hoặc đánh máy.

Nếu EIC của quý vị bị từ chối hoặc bị cắt giảm do lỗi toán học hoặc đánh máy, vui lòng không đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế tiếp theo của quý vị. Ví dụ: nếu tính toán số học của quý vị không chính xác, IRS có thể sửa lại. Nếu quý vị không cung cấp số an sinh xã hội chính xác, IRS có thể từ chối EIC. Những loại lỗi này được gọi là lỗi toán học hoặc lỗi đánh máy.

Bỏ sót Mẫu 8862.

Nếu quý vị được yêu cầu đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế năm 2021 và quý vị yêu cầu EIC mà không đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn chỉnh, yêu cầu của quý vị sẽ tự động bị từ chối. Đây được coi là một lỗi toán học hoặc đánh máy. Quý vị sẽ không được phép yêu cầu EIC nếu không có Mẫu 8862 hoàn chỉnh.

Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

Quý vị có thể phải cung cấp cho IRS các tài liệu hoặc thông tin bổ sung trước khi khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EIC mà quý vị yêu cầu được chuyển cho quý vị, ngay cả khi quý vị đính kèm Mẫu 8862 đã được điền đầy đủ vào tờ khai của mình.

Quý Vị Có Bị Cấm Yêu Cầu EIC Trong Khoảng Thời Gian Nhiều Năm Không?

Nếu EIC của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối và người ta xác định rằng lỗi của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, thì quý vị không thể yêu cầu EIC trong 2 năm tiếp theo. Nếu lỗi của quý vị là do gian lận, thì quý vị không thể yêu cầu EIC trong 10 năm tới. Ngày mà EIC của quý vị bị từ chối và ngày quý vị nộp tờ khai năm 2021 ảnh hưởng đến những năm mà quý vị bị cấm yêu cầu EIC. Các ví dụ sau đây thể hiện những năm quý vị bị cấm yêu cầu EIC.

Ví dụ 3 — Không thể yêu cầu EIC trong 2 năm.

Quý vị đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2020 mà quý vị đã nộp vào tháng 3 năm 2021. IRS xác định rằng quý vị không được hưởng EIC và lỗi của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC. Vào tháng 9 năm 2021, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2021. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2021 hoặc 2022. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 2023, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

Ví dụ 4.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 3, ngoại trừ EIC năm 2020 của quý vị không bị từ chối cho đến khi quý vị nộp tờ khai năm 2021. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2022 hoặc 2023. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 2024, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

Ví dụ 5 — Không thể yêu cầu EIC trong 10 năm.

Quý vị đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2020 mà quý vị đã nộp vào tháng 2 năm 2021. IRS xác định rằng quý vị không được hưởng EIC và lỗi của quý vị là do gian lận. Vào tháng 9 năm 2021, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2021. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho các niên thuế từ 2021 đến 2030. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 2031, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

6. Các Ví Dụ Chi Tiết

Các trang tiếp theo có hai ví dụ chi tiết (với một Bảng EIC và Bảng Tính EIC đã điền đầy đủ thông tin) có thể hữu ích nếu quý vị có thắc mắc về việc yêu cầu EIC.

Ví dụ 1—Sharon Rose

Sharon Rose 63 tuổi và đã nghỉ hưu. Bà nhận được $7.000 phúc lợi an sinh xã hội trong năm và $16.000 từ một công việc bán thời gian. Bà cũng nhận được khoản lương hưu chịu thuế là $6.400. Sharon không có thu nhập nào khác. AGI của bà ấy trên dòng 11 của Mẫu 1040 là $22.400 ($16.000 + $6.400).

Sharon không kết hôn và sống một mình ở Hoa Kỳ trong cả năm. Bà ấy không thể được kê khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác. Bà ấy không có bất kỳ khoản thu nhập đầu tư nào và không có trẻ đủ điều kiện.

Sharon đọc các bước để kiểm tra tính đủ điều kiện trong hướng dẫn của Mẫu 1040. Trong Bước 1 bà ấy phát hiện ra rằng, vì AGI của bà ấy ($22.400) không dưới $21.430, nên bà ấy không thể nhận EIC. Bà ấy hoàn thành phần còn lại của Mẫu 1040 và nộp nó cho IRS.

Ví dụ 2 — Cynthia và Jerry Grey

Cynthia và Jerry Grey có hai con, Kirk, 10 tuổi và Susanne, 8 tuổi. Bọn trẻ sống với Cynthia và Jerry trong suốt năm 2021. Cynthia kiếm được $15.000 và Jerry có lương $10.000. Nhà Grey nhận được $525 tiền lời vào tài khoản tiết kiệm của họ. Họ không có thu nhập nào khác vào năm 2021.

Cynthia và Jerry có Mẫu 1040 năm 2021 và các hướng dẫn. Họ muốn xem liệu họ có đủ điều kiện cho EIC hay không, vì vậy họ làm theo các bước trong hướng dẫn cho dòng 27a.

Bước 1.

Số tiền Cynthia và Jerry nhập vào Mẫu 1040, dòng 11, là $25.525. Cả hai đều có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ, mà họ đã có trong nhiều năm. Họ sẽ khai thuế chung. Cả Cynthia và Jerry đều không phải là người nước ngoài tạm trú. Do đó, câu trả lời họ đưa ra cho các câu hỏi trong Bước 1 cho phép họ tiếp tục Bước 2.

Bước 2.

Thu nhập đầu tư duy nhất mà nhà Grey có là thu nhập từ tiền lãi $525 của họ. Số tiền đó không quá $10.000, vì vậy họ trả lời “No (Không)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 2 và tới Bước 3.

Bước 3.

Con của họ, Kirk và Susanne, đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung để trở thành trẻ đủ điều kiện của Cynthia và Jerry, vì vậy Cynthia và Jerry trả lời “Có” cho câu hỏi đầu tiên trong Bước 3. Kirk và Susanne không phải là trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác. Cả hai đứa trẻ đều có SSN hợp lệ, chúng có ngay sau khi được sinh ra. Cynthia và Jerry đang khai thuế chung, vì vậy họ trả lời “Yes (Có)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 3. Điều này có nghĩa là họ có thể nhảy qua câu hỏi 3 đến 6 và Bước 4 và tới Bước 5.

Bước 5.

Cynthia và Jerry tính toán thu nhập kiếm được của họ là $25.000, số tiền lương bổng cộng lại của họ. Số tiền này ít hơn $53.865, vì vậy họ đi đến Bước 6 để tính khoản tín thuế của họ.

Bước 6.

Cynthia và Jerry muốn tự mình tính khoản EIC của họ, vì vậy họ hoàn thành Bảng Tính EIC theo hướng dẫn của Mẫu 1040 (hiển thị ở phần sau).

Hoàn thành Bảng Tính EIC.

Cynthia và Jerry hoàn thành bảng tính của họ như sau.

 1. Cynthia và Jerry nhập tổng thu nhập kiếm được của họ ($25.000) vào dòng 1.

 2. Để tìm khoản tín thuế của mình, họ vào Bảng EIC (được hiển thị sau trong ấn phẩm này). Phần của Bảng EIC mà họ sử dụng được bao gồm như một phần của ví dụ này. Họ nhận thấy thu nhập kiếm được của họ là $25.000 là trong khoảng $25.000 đến $25.050. Tại vị cả hai con của họ có SSN hợp lệ, họ theo dòng này đến cột dành cho 2 trẻ bên dưới Married filing jointly (Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) và tìm $5.980. Họ nhập $5.980 trên dòng 2.

 3. Họ nhập AGI ở dòng 3 ($25.525) và thấy rằng nó khác với số tiền ở dòng 1.

 4. Họ tra cứu $25.525 trong Bảng EIC và nhập số tiền $5.968 trên dòng 5.

 5. Họ nhập $5.968 trên dòng 6. Đây là số tiền nhỏ hơn giữa số tiền của dòng 2 ($5.980) và số tiền dòng 5 ($5.968).

 6. Nhà Grey nhập $5.968 trên dòng 27a của Mẫu 1040 của họ. Bây giờ họ sẽ hoàn thành Bảng EIC (sẽ hiển thị ở phần sau) và đính kèm vào tờ khai của họ. Họ sẽ giữ Bảng Tính EIC để làm hồ sơ.

Trích Đoạn Từ Bảng EIC cho Ví dụ 2

This is an Image: 49000w56.gif

Excerpt from EIC table for Cynthia and Jerry Grey's example

Please click here for the text description of the image.

Bảng Tính EIC đã điền — Cynthia và Jerry Grey

This is an Image: 49000w20.gif

Filled-in EIC Worksheet — Cynthia and Jerry Grey

Please click here for the text description of the image.

Bảng EIC đã điền — Cynthia và Jerry Grey

This is an Image: 15173a21.gif

Schedule EIC for Cynthia and Jerry's Example.

Please click here for the text description of the image.

Cách Nhận Trợ Giúp Thuế

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế, cần trợ giúp chuẩn bị tờ khai thuế, hoặc muốn tải xuống các ấn phẩm, mẫu đơn, hoặc hướng dẫn miễn phí, hãy truy cập IRS.gov để tìm các nguồn thông tin có thể giúp ích cho quý vị ngay lập tức.

Khai và nộp tờ khai thuế của quý vị.

Sau khi nhận được tất cả báo cáo lương bổng và thu nhập của quý vị (Các Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, v.v.); báo cáo bồi thường thất nghiệp (bằng thư hoặc ở định dạng kỹ thuật số) hoặc báo cáo các khoản chi trả khác của chính phủ (Mẫu 1099-G); tiền lời, cổ tức và báo cáo tiền hưu trí từ các ngân hàng và công ty đầu tư (Mẫu 1099), quý vị có một số lựa chọn để giúp khai và nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể tự chuẩn bị tờ khai thuế, xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được giúp khai thuế miễn phí không hay thuê một chuyên gia thuế để giúp khai thuế.

.This is an Image: caution.gifCho năm 2021, nếu quý vị nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP), tham khảo Thông Báo 1444–C, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế năm 2021 của Qúy Vị. Nếu quý vị nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, tham khảo Thư 6419..

Các lựa chọn giúp khai thuế miễn phí.

Truy cập IRS.gov để xem các lựa chọn của quý vị trong quá trình khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến hoặc tại cộng đồng địa phương nếu quý vị hội đủ điều kiện, trong đó bao gồm những điều sau đây.

 • Free File. Chương trình này cho phép quý vị khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang miễn phí bằng cách sử dụng phần mềm khai và nộp tờ khai thuế có thương hiệu hoặc các mẫu Free File tự điền. Tuy nhiên, việc khai thuế của tiểu bang có thể không có sẵn qua Free File. Truy cập IRS.gov/FreeFile để xem liệu quý vị có đủ điều kiện sử dụng các lựa chọn khai thuế liên bang trực tuyến miễn phí, khai thuế điện tử và ký thác trực tiếp hoặc chi trả hay không.

 • VITA. Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho những người có thu nhập từ thấp đến trung bình, người khuyết tật và người đóng thuế có khả năng nói tiếng Anh hạn chế, những người cần giúp chuẩn bị khai thuế cá nhân. Truy cập IRS.gov/VITA, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi số 800-906-9887 để biết thông tin về cách giúp khai thuế miễn phí.

 • TCE. Chương trình Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) cũng cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên. Các thiện nguyện viên của TCE chuyên trả lời các câu hỏi về lương hưu và các vấn đề liên quan đến hưu trí chỉ dành cho người cao niên. Truy cập IRS.gov/TCE, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi số 888-227-7669 để biết thông tin về cách giúp khai thuế miễn phí.

 • MilTax. Thành Viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ và cựu chiến binh đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax, dịch vụ thuế miễn phí do Bộ Quốc Phòng cung cấp thông qua Military OneSource. Để biết thêm thông tin truy cập MilitaryOneSource (MilitaryOneSource.mil/Tax (tiếng Anh)).

  Ngoài ra, IRS cung cấp các Mẫu Tự Điền Miễn Phí, có thể được hoàn thành trực tuyến và sau đó nộp dưới hình thức điện tử bất kể thu nhập.

Sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị.

Truy cập IRS.gov/Tools để biết những điều sau đây.

 • Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (IRS.gov/EITCAssistant) xác định liệu quý vị có đủ điều kiện nhận tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) hay không.

 • Công cụ Đơn Xin EIN Trực Tuyến (IRS.gov/EIN) giúp quý vị lấy được mã số thuế cho chủ lao động (EIN) miễn phí.

 • Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế (IRS.gov/W4app) giúp mọi người dễ dàng đóng đúng số tiền thuế trong năm hơn. Công cụ này là một cách tiện lợi và trực tuyến để kiểm tra và điều chỉnh tiền khấu lưu của quý vị. Công cụ này thân thiện hơn với người đóng thuế, bao gồm cả người hồi hưu và cá nhân tự kinh doanh. Các tính năng này bao gồm nội dung sau đây.

  ▶ Ngôn ngữ dễ hiểu.

  ▶ Có thể chuyển đổi giữa các màn hình, sửa các mục nhập trước đó và bỏ qua các màn hình không áp dụng.

  ▶ Mẹo và các đường dẫn để giúp quý vị xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận các khoản khấu trừ và tín thuế không.

  ▶ Trình theo dõi tiến độ.

  ▶ Tính năng thuế tự kinh doanh.

  ▶ Tự động tính quyền lợi an sinh xã hội chịu thuế.

.This is an Image: compute.gif Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của quý vị. Trên IRS.gov, quý vị có thể nhận được thông tin cập nhật về các sự kiện hiện tại và những thay đổi trong luật thuế..

 • IRS.gov/Help: Nhiều công cụ giúp quý vị nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến thuế.

 • IRS.gov/ITA (tiếng Anh): Trợ Lý Thuế Tương Tác, một công cụ sẽ hỏi quý vị câu hỏi và dựa trên đầu vào của quý vị, cung cấp trả lời về một số chủ đề về luật thuế vụ.

 • IRS.gov/Forms (tiếng Anh): Tìm các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về những thay đổi về thuế trong năm 2021 và hàng trăm đường dẫn tương tác để giúp quý vị tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

 • Quý vị cũng có thể truy cập thông tin luật thuế trong phần mềm khai thuế qua mạng thông tin điện tử của mình.

.

Quý vị cần ai đó giúp khai thuế?

Có nhiều loại người khai thuế, bao gồm chuyên viên khai thuế, đại diện đã đăng ký, kế toán viên được chứng nhận (CPA), luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn. Nếu quý vị chọn nhờ ai đó khai thuế, hãy chọn người đó một cách khôn ngoan. Chuyên viên khai thuế được trả phí:

 • Chịu trách nhiệm chính về tính chính xác tổng thể của tờ khai thuế,

 • Bắt buộc phải ký tên vào tờ khai thuế và

 • Bắt buộc phải cung cấp mã số thuế của người khai thuế (PTIN).

Mặc dù chuyên viên khai thuế luôn ký vào tờ khai thuế nhưng sau cùng quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chuyên viên khai thuế có thể hỗ trợ khai thuế chính xác. Bất kỳ ai được trả tiền để khai thuế cho người khác đều phải hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin về cách chọn chuyên viên khai thuế, hãy truy cập Mẹo Chọn Người Khai Thuế trên IRS.gov.

Khoản ứng trước tín thuế trẻ em.

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, các khoản ứng trước được gửi tự động cho người đóng thuế có trẻ đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí nhất định. Các khoản ứng trước tín thuế trẻ em là các khoản thanh toán sớm lên đến 50% khoản tín thuế trẻ em ước tính mà người đóng thuế có thể yêu cầu hợp lệ trên tờ khai năm 2021 của họ. Truy cập IRS.gov/AdvCTC để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thuế của quý vị.

Vi-rút corona.

Truy cập IRS.gov/Coronavirus (tiếng Anh) để biết các đường dẫn đến thông tin về tác động của vi-rút corona, cũng như các chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế có sẵn cho cá nhân và gia đình, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn và các tổ chức được miễn thuế.

Chủ lao động có thể đăng ký sử dụng Dịch Vụ Doanh Nghiệp Trực Tuyến.

Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cung cấp dịch vụ trực tuyến tại SSA.gov/employer (tiếng Anh) để có các lựa chọn nộp mẫu W-2 trực tuyến nhanh chóng, miễn phí và an toàn cho CPA, kế toán viên, đại diện đã đăng ký và cá nhân xử lý Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế và Mẫu W-2c, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế Đã Sửa Đổi.

Phương tiện truyền thông xã hội của IRS

Truy cập IRS.gov/SocialMedia (tiếng Anh) để xem nhiều công cụ mạng xã hội khác nhau mà IRS sử dụng để chia sẻ thông tin mới nhất về những thay đổi về thuế, cảnh báo lừa đảo, sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ. Tại IRS, sự riêng tư và an toàn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công cụ này để chia sẻ thông tin công cộng với quý vị. Đừng đăng số an sinh xã hội (SSN) của quý vị hoặc các thông tin bảo mật khác lên các trang mạng xã hội. Luôn bảo vệ danh tính của quý vị khi sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Những kênh YouTube sau đây của IRS cung cấp các đoạn video ngắn và cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến thuế bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL).

Xem video của IRS.

Cổng video IRS (IRSVideos.gov (tiếng Anh)) chứa các bản trình bày video và âm thanh cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các chuyên gia thuế.

Thông tin thuế trực tuyến bằng các ngôn ngữ khác.

Quý vị có thể tìm thông tin trên IRS.gov/MyLanguage (tiếng Anh) nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của quý vị.

Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại Miễn Phí.

IRS cam kết phục vụ khách hàng đa ngôn ngữ của chúng tôi bằng cách cung cấp các dịch vụ OPI. Dịch vụ OPI là một chương trình được liên bang tài trợ và có sẵn tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (TAC), các văn phòng IRS khác và mọi địa điểm khai thuế VITA / TCE. Dịch vụ OPI có thể truy cập bằng hơn 350 ngôn ngữ.

Đường Giây Trợ Năng có sẵn cho người đóng thuế khuyết tật.

Những người đóng thuế cần thông tin về các dịch vụ trợ năng có thể gọi 833-690-0598. Đường Giây Trợ Năng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trợ năng hiện tại và trong tương lai ở các định dạng phương tiện thay thế (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, âm thanh, v.v.).

Nhận các mẫu đơn và ấn phẩm thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để xem, tải xuống hoặc in tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm cần thiết. Hoặc quý vị có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng.

Nhận các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế ở định dạng sách điện tử.

Quý vị cũng có thể tải xuống và xem các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế phổ biến (bao gồm Hướng dẫn cho Mẫu 1040) trên thiết bị di động dưới dạng sách điện tử tại IRS.gov/eBooks (tiếng Anh).

Ghi chú.

Sách điện tử của IRS đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng iBooks của Apple dành cho iPad. Sách điện tử của chúng tôi chưa được thử nghiệm trên các trình đọc sách điện tử chuyên dụng khác và chức năng của sách điện tử có thể không hoạt động như dự kiến.

Truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị (chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân).

Truy cập IRS.gov/Account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của quý vị.

 • Xem số tiền quý vị nợ và phân tích theo năm thuế.

 • Xem chi tiết kế hoạch thanh toán hoặc đăng ký kế hoạch thanh toán mới..

 • Thực hiện thanh toán hoặc xem lịch sử thanh toán trong 5 năm và bất kỳ khoản thanh toán nào đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch.

 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị, bao gồm dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất, số tiền EIP của quý vị và bản ghi.

 • Xem bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc của IRS.

 • Phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế.

 • Xem địa chỉ của quý vị trong hồ sơ hoặc quản lý phương thức liên lạc ưa chuộn của quý vị.

Tài Khoản Chuyên Gia Thuế.

Công cụ này cho phép chuyên gia thuế của quý vị gửi yêu cầu ủy quyền để truy cập Tài khoản trực tuyến của IRS của quý vị. Để biết thêm thông tin, truy cậpIRS.gov/TaxProAccount (tiếng Anh).

Sử dụng ký gửi trực tiếp.

Cách nhanh nhất để nhận tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp, hình thức này sẽ trực tiếp chuyển tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của quý vị một cách an toàn và dưới hình thức điện tử. Ký gửi trực tiếp cũng tránh khả năng séc của quý vị có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc trả lại cho IRS vì không thể gửi được. Tám trong 10 người đóng thuế sử dụng phương thức ký gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Nếu quý vị không có một tài khoản ngân hàng, truy cập IRS.gov/DirectDeposit để biết thêm thông tin về nơi tìm ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến..

Lấy bản ghi của tờ khai thuế của quý vị.

Cách nhanh nhất để nhận bản sao bản ghi thuế của quý vị là truy cập IRS.gov/Transcripts. Bấm vào “Lấy Bản Ghi Trực Tuyến” hoặc “Lấy Bản Ghi Qua Đường Bưu Điện” để yêu cầu một bản sao bản ghi của quý vị. Nếu muốn, quý vị có thể đặt bản ghi của mình bằng cách gọi 800-908-9946.

Khai báo và giải quyết các vấn đề trộm cấp danh tính liên quan đến thuế.

 • Hành vi trộm cấp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện hành vi gian lận thuế. Thuế của quý vị có thể bị ảnh hưởng nếu SSN của quý vị được sử dụng để khai báo gian lận hoặc để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc tín thuế.

 • IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế bằng thư điện tử, gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hay các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chánh. Điều này bao gồm các yêu cầu về số nhận dạng cá nhân (PIN), mật khẩu hoặc thông tin tương tự đối với thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc các tài khoản tài chánh khác.

 • Truy cập IRS.gov/IdentityTheft, trang web Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính của IRS, để biết thông tin về hành vi mạo danh và bảo vệ an toàn dữ liệu cho người đóng thuế, chuyên gia thuế và doanh nghiệp. Nếu SSN của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc quý vị nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế, quý vị có thể tìm hiểu các bước quý vị nên thực hiện.

 • Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN). Số IP PIN là các số gồm sáu chữ số được gán cho người đóng thuế để giúp ngăn chặn việc lợi dụng SSN của họ hòng gian lận trên hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang. Việc có một số IP PIN sẽ ngăn người khác nộp tờ khai thuế với SSN của quý vị. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập IRS.gov/IPPIN.

Các cách để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Truy cập IRS.gov/Refunds.

 • Tải ứng dụng chính thức IRS2Go về thiết bị di động để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Gọi đến đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954.

Ghi chú.

IRS không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2 năm 2022 cho những trường hợp khai thuế đã yêu cầu EIC hoặc khoản tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến các khoản tín thuế này.

Thanh toán thuế.

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thông tin về cách thanh toán bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây.

 • Direct Pay của IRS: Thanh toán hóa đơn tính thuế cá nhân hoặc khoản tiền thuế ước tính một cách trực tiếp từ tài khoản sử dụng chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm miễn phí cho quý vị.

 • Thẻ Ghi Nợ hoặc Thẻ Tín Dụng: Chọn một hãng xử lý thanh toán đã được phê duyệt để chi trả trực tuyến hoặc qua điện thoại.

 • Trích Ngân Điện Tử: Lên lịch thanh toán khi nộp thuế liên bang bằng phần mềm khai thuế hoặc thông qua một chuyên gia thuế.

 • Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử: Lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp. Đăng ký là bắt buộc.

 • Séc hoặc Lệnh Phiếu: Gửi khoản chi trả của quý vị qua đường bưu điện về địa chỉ được ghi trong thông báo hoặc hướng dẫn.

 • Tiền mặt: Quý vị có thể nộp thuế bằng tiền mặt tại một cửa tiệm bán lẻ có tham gia.

 • Chuyển Khoản Trong Ngày: Quý vị có thể thực hiện chuyển khoản trong ngày từ tổ chức tài chánh của mình. Vui lòng liên lạc với tổ chức tài chánh của quý vị để biết khả năng thực hiện, chi phí và khung thời gian.

Sẽ ra sao nếu tôi không thể trả thuế ngay?

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thêm thông tin về các lựa chọn của quý vị.

 • Đăng ký một thỏa thuận thanh toán trực tuyến (IRS.gov/OPA) để đáp ứng nghĩa vụ thuế của quý vị trả góp hàng tháng nếu quý vị không thể trả đầy đủ thuế ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất quá trình trực tuyến, quý vị sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc liệu thỏa thuận của quý vị đã được chấp thuận hay chưa.

 • Sử dụng Thẩm Định Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để xem quý vị có thể giải quyết khoản nợ thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền quý vị còn nợ hay không. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp, vui lòng truy cập IRS.gov/OIC.

Nộp tờ khai được điều chỉnh.

Bây giờ, quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X điện tử bằng phần mềm khai thuế để sửa đổi Mẫu 1040 và 1040-SR năm 2019 hoặc 2020. Để làm điều đó, quý vị phải nộp bản gốc hồ sơ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của mình theo dạng điện tử. Các tờ khai thuế sửa đổi cho tất cả các năm trước phải được gửi qua đường bưu điện. Truy cập IRS.gov/Form1040X để biết thông tin và cập nhật.

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh của quý vị.

Truy cập IRS.gov/WMAR để theo dõi tình trạng của các tờ khai sửa đổi cho Mẫu 1040-X.

Ghi chú.

Có thể mất đến 3 tuần kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế sửa đổi để tờ khai này hiển thị trong hệ thống của chúng tôi và quá trình xử lý có thể mất đến 16 tuần.

Hiểu về thông báo hoặc thư của IRS mà quý vị đã nhận được.

Truy cập IRS.gov/Notices để tìm hiểu thêm thông tin về việc phản hồi một thông báo hay thư từ của IRS.

Quý vị có thể sử dụng Bảng LEP, Yêu Cầu Thay Đổi Ngôn Ngữ Ưa Chuộn, để nêu ưa chuộn nhận thông báo, thư từ, hoặc các liên lạc bằng văn bản khác từ IRS bằng một ngôn ngữ thay thế, khi có sẵn. Khi Bảng LEP của quý vị được xử lý, IRS sẽ xác định nhu cầu dịch thuật của quý vị và cung cấp cho quý vị bản dịch khi có sẵn. Nếu quý vị bị khuyết tật và cần thông báo ở định dạng trợ năng, xem Mẫu 9000.

Liên lạc với văn phòng IRS tại địa phương.

Xin lưu ý rằng nhiều câu hỏi có thể được giải đáp trên trang IRS.gov mà không cần đến TAC của IRS. Truy cập IRS.gov/LetUsHelp với các chủ đề mà mọi người hỏi nhiều nhất. Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp, Văn Phòng TAC của IRS sẽ cung cấp trợ giúp về thuế khi không thể xử lý vấn đề thuế trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hiện tại, tất cả các trung tâm TAC đều cung cấp dịch vụ với hình thức hẹn trước để quý vị biết trước là mình có thể nhận dịch vụ đang cần đến mà không mất nhiều thời gian chờ đợi. Trước khi đến tận nơi, vui lòng truy cập IRS.gov/TACLocator (tiếng Anh) để tìm trung tâm TAC gần nhất và kiểm tra giờ làm việc, dịch vụ cung cấp cũng như các tùy chọn cho một cuộc hẹn. Hoặc trên ứng dụng IRS2Go, dưới thẻ Giữ Kết Nối (Stay Connected), hãy chọn tùy chọn Liên Lạc Với Chúng Tôi (Contact Us) và nhấp vào “Văn Phòng Địa Phương“ (“Local Offices”).

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (TAS) Sẵn Sàng Trợ Giúp Quý Vị

TAS là gì?

TAS là một tổ chức độc lập trong IRS có nhiệm vụ trợ giúp người đóng thuế và bảo vệ các quyền của người đóng thuế. Công việc của họ là đảm bảo rằng mỗi người đóng thuế đều được đối xử công bằng cũng như để quý vị biết và hiểu được quyền hạn của mình theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (tiếng Anh).

Làm Cách Nào Để Tìm Hiểu về Quyền của Người Đóng Thuế?

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế mô tả 10 quyền căn bản mà tất cả người đóng thuế có khi làm việc với IRS. Truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov (tiếng Anh) để giúp quý vị hiểu những quyền này có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị và cách chúng áp dụng. Đây là quyền của quý vị . Biết chúng. Sử dụng chúng.

TAS Có Thể Làm Những Gì cho Quý Vị?

TAS có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị không thể giải quyết với IRS. và dịch vụ của họ là miễn phí. Nếu đủ tiêu chuẩn để được họ hỗ trợ, quý vị sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ làm việc với quý vị xuyên suốt cả quá trình và sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề của quý vị. TAS có thể giúp quý vị nếu:

 • Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn tài chánh cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị;

 • Quý vị (hoặc doanh nghiệp của quý vị) phải đối mặt với nguy cơ về hành động bất lợi trước mắt; hoặc

 • Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS nhưng không nhận được phản hồi, hoặc đến ngày hẹn mà IRS vẫn chưa phản hồi.

Quý Vị Có Thể Tiếp Cận TAS Bằng Cách Nào?

TAS có văn phòng ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Số điện thoại của viên chức trợ giúp người đóng thuế có trong danh bạ địa phương và tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov/Contact-Us (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể gọi cho họ theo số 877-777-4778.

TAS Giúp Người Đóng Thuế Bằng Cách Nào Khác?

TAS nỗ lực giải quyết các vấn đề có quy mô lớn và gây ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết đến sự tồn tại của một trong các vấn đề lớn này, vui lòng báo cáo điều đó cho họ tại IRS.gov/SAMS.

TAS dành cho Chuyên Gia Thuế

TAS có thể cung cấp đa dạng các thông tin cho chuyên gia thuế, bao gồm nội dung cập nhật và hướng dẫn luật thuế, các chương trình TAS và những cách thông báo cho TAS về các vấn đề mang tính hệ thống mà quý vị nhận thấy theo kinh nghiệm thực tế.

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC)

LITC là tổ chức độc lập với IRS. LITC đại diện cho cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS như kiểm xét, kháng cáo cũng như tranh chấp về vấn đề liên quan đến thuế vụ. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Để tìm LITC gần quý vị, truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov/about-us/Low-Income-Taxpayer-Clinics-LITC/ (tiếng Anh) hoặc xem Ấn Phẩm 4134 của IRS: Danh Sách Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Ấn phẩm 596 - Tài liệu bổ sung

Danh Sách Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện của EIC

Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị trả lời “Có” cho tất cả các câu hỏi sau.*
    Không
1. AGI của quý vị có nhỏ hơn:
 • $21.430 ($27.380 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $42.158 ($48.108 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $47.915 ($53.865 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $51.464 ($57.414 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy Tắc 1.)
2. Quý vị và người phối ngẫu nếu khai thuế chung, có SSN hợp lệ mà quý vị nhận được vào ngày đến hạn của tờ khai năm 2021 (bao gồm cả gia hạn) không? (Xem Quy Tắc 2.)
3. Tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, chủ gia đình, người góa chồng/góa vợ có đủ điều kiện, độc thân, hoặc là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị đáp ứng các yêu cầu để nhận EIC? (Xem Quy Tắc 3.)
Lưu ý: Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị là người nước ngoài tạm trú, trả lời “Có” chỉ khi tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. (Xem Quy Tắc 4.)
4. Trả lời “Có” nếu quý vị không nộp Mẫu 2555. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy Tắc 5.)
5. Thu nhập đầu tư của quý vị là $10.000 hoặc ít hơn? (Xem Quy Tắc 6.)
6. Tổng thu nhập kiếm được của quý vị ít nhất là $1 nhưng ít hơn:
 • $21.430 ($27.380 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $42.158 ($48.108 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $47.915 ($53.865 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $51.464 ($57.414 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy tắc 715.)
7. Trả lời “Có” nếu (a) quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, hoặc (b) quý vị đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy tắc 1013.)
  DỪNG LẠI: Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện, hãy trả lời câu hỏi 8 và 9 và bỏ qua câu 10–12. Nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện hoặc nếu một người khác được quyền coi con quý vị là một trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực) được giải thích trong Quy Tắc 9, bỏ qua câu hỏi 8 và 9 và trả lời 10–12.*    
8. Con quý vị có đáp ứng được các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho một trẻ đủ điều kiện không? (Xem Quy Tắc 8.)
9. Con của quý vị có phải là trẻ đủ điều kiện chỉ của quý vị không? Trả lời “Có” nếu (a) trẻ đủ điều kiện của quý vị không đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của bất kỳ người nào khác, hoặc (b) trẻ đủ điều kiện của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác nhưng quý vị là người có quyền đối xử với đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa được giải thích trong Quy Tắc 9.  
10. Quý vị (hoặc người phối ngẫu nếu khai thuế chung) có đáp ứng yêu cầu về tuổi vào cuối năm 2021 không? (Xem Quy Tắc 11.)
11. Trả lời “Có” nếu (a) quý vị không thể được kê khai là người phụ thuộc trong tờ khai thuế của bất kỳ ai khác, hoặc (b) quý vị đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy Tắc 12.)
12. Nhà chính của quý vị (và của người phối ngẫu nếu khai thuế chung) có ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm không? (Xem Quy Tắc 14.)

 
*NHỮNG NGƯỜI CÓ TRẺ ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Nếu quý vị trả lời “Có” cho các câu hỏi từ 1 đến 9, quý vị có thể yêu cầu EIC với trẻ đủ điều kiện. (Nếu quý vị có nhiều hơn một trẻ, quý vị có thể yêu cầu EIC với trẻ đủ điều kiện miễn là quý vị trả lời “Có” cho các câu hỏi từ 1 đến 7 và có thể trả lời “Có” cho câu hỏi 8 và 9 cho ít nhất một trẻ). Hãy nhớ điền vào Bảng EIC và đính kèm nó vào Mẫu 1040 của quý vị. Nếu quý vị trả lời “Có” cho các câu hỏi từ 1 đến 7 và “Không” cho câu hỏi 8, trả lời câu hỏi 10 đến câu 12 để xem liệu quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện hay không.
*NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TRẺ ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Nếu quý vị trả lời “Có” cho các câu hỏi từ 1 đến 7 và 10 đến 12, quý vị có thể yêu cầu EIC.
Nếu quý vị trả lời “Không” cho bất kỳ câu hỏi nào áp dụng đối với quý vị: Quý vị không thể yêu cầu EIC.

Bảng EIC

Bảng Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EIC) 2021
Lưu ý. Đây không phải là một bảng thuế.

This is an Image: 49000w80.gif

EIC Table Excerpt Example

Please click here for the text description of the image.

1. Để tìm khoản tín thuế của quý vị, hãy đọc “Ít nhất - Nhưng ít hơn” các cột và tìm dòng bao gồm số tiền quý vị được yêu cầu tra cứu từ Bảng Tính EIC của mình. 2. Sau đó, chuyển đến cột bao gồm tình trạng khai thuế của quý vị và số lượng trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ như đã định nghĩa ở phần trước mà quý vị có. Nhập khoản tín thuế từ cột đó trên Bảng Tính EIC của quý vị. Ví dụ. Nếu tình trạng khai thuế của quý vị là độc thân, quý vị có trẻ đủ điều kiện và số tiền quý vị đang tra cứu từ Bảng Tính EIC của quý vị là $2.455, quý vị sẽ nhập $842.
Và tình trạng khai thuế của quý vị là–
Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là– Độc thân, chủ gia đình, hoặc người góa vợ/chồng đủ điều kiện★
và quý vị có–

Dùng cột này nếu tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị đủ điều kiện yêu cầu EIC

Vợ và quý vị có–
0 1 2 3 0 1 2 3
Ít nhất Nhưng ít hơn Khoản tín thuế của quý vị là– Khoản tín thuế của quý vị là–
$1 $50 $4 $9 $10 $11 $4 $9 $10 $11
50 100 11 26 30 34 11 26 30 34
100 150 19 43 50 56 19 43 50 56
150 200 27 60 70 79 27 60 70 79
200 250 34 77 90 101 34 77 90 101
250 300 42 94 110 124 42 94 110 124
300 350 50 111 130 146 50 111 130 146
350 400 57 128 150 169 57 128 150 169
400 450 65 145 170 191 65 145 170 191
450 500 73 162 190 214 73 162 190 214
500 550 80 179 210 236 80 179 210 236
550 600 88 196 230 259 88 196 230 259
600 650 96 213 250 281 96 213 250 281
650 700 103 230 270 304 103 230 270 304
700 750 111 247 290 326 111 247 290 326
750 800 119 264 310 349 119 264 310 349
800 850 126 281 330 371 126 281 330 371
850 900 134 298 350 394 134 298 350 394
900 950 142 315 370 416 142 315 370 416
950 1.000 149 332 390 439 149 332 390 439
1.000 1.050 157 349 410 461 157 349 410 461
1.050 1.100 164 366 430 484 164 366 430 484
1.100 1.150 172 383 450 506 172 383 450 506
1.150 1.200 180 400 470 529 180 400 470 529
1.200 1.250 187 417 490 551 187 417 490 551
1.250 1.300 195 434 510 574 195 434 510 574
1.300 1.350 203 451 530 596 203 451 530 596
1.350 1.400 210 468 550 619 210 468 550 619
1.400 1.450 218 485 570 641 218 485 570 641
1.450 1.500 226 502 590 664 226 502 590 664
1.500 1.550 233 519 610 686 233 519 610 686
1.550 1.600 241 536 630 709 241 536 630 709
1.600 1.650 249 553 650 731 249 553 650 731
1.650 1.700 256 570 670 754 256 570 670 754
1.700 1.750 264 587 690 776 264 587 690 776
1.750 1.800 272 604 710 799 272 604 710 799
1.800 1.850 279 621 730 821 279 621 730 821
1.850 1.900 287 638 750 844 287 638 750 844
1.900 1.950 295 655 770 866 295 655 770 866
1.950 2.000 302 672 790 889 302 672 790 889
2.000 2.050 310 689 810 911 310 689 810 911
2.050 2.100 317 706 830 934 317 706 830 934
2.100 2.150 325 723 850 956 325 723 850 956
2.150 2.200 333 740 870 979 333 740 870 979
2.200 2.250 340 757 890 1.001 340 757 890 1.001
2.250 2.300 348 774 910 1.024 348 774 910 1.024
2.300 2.350 356 791 930 1.046 356 791 930 1.046
2.350 2.400 363 808 950 1.069 363 808 950 1.069
2.400 2.450 371 825 970 1.091 371 825 970 1.091
2.450 2.500 379 842 990 1.114 379 842 990 1.114
2.500 2.550 386 859 1.010 1.136 386 859 1.010 1.136
2.550 2.600 394 876 1.030 1.159 394 876 1.030 1.159
2.600 2.650 402 893 1.050 1.181 402 893 1.050 1.181
2.650 2.700 409 910 1.070 1.204 409 910 1.070 1.204
2.700 2.750 417 927 1.090 1.226 417 927 1.090 1.226
2.750 2.800 425 944 1.110 1.249 425 944 1.110 1.249
2.800 2.850 432 961 1.130 1.271 432 961 1.130 1.271
2.850 2.900 440 978 1.150 1.294 440 978 1.150 1.294
2.900 2.950 448 995 1.170 1.316 448 995 1.170 1.316
2.950 3.000 455 1.012 1.190 1.339 455 1.012 1.190 1.339
3.000 3.050 463 1.029 1.210 1.361 463 1.029 1.210 1.361
3.050 3.100 470 1.046 1.230 1.384 470 1.046 1.230 1.384
3.100 3.150 478 1.063 1.250 1.406 478 1.063 1.250 1.406
3.150 3.200 486 1.080 1.270 1.429 486 1.080 1.270 1.429
3.200 3.250 493 1.097 1.290 1.451 493 1.097 1.290 1.451
3.250 3.300 501 1.114 1.310 1.474 501 1.114 1.310 1.474
3.300 3.350 509 1.131 1.330 1.496 509 1.131 1.330 1.496
3.350 3.400 516 1.148 1.350 1.519 516 1.148 1.350 1.519
3.400 3.450 524 1.165 1.370 1.541 524 1.165 1.370 1.541
3.450 3.500 532 1.182 1.390 1.564 532 1.182 1.390 1.564
3.500 3.550 539 1.199 1.410 1.586 539 1.199 1.410 1.586
3.550 3.600 547 1.216 1.430 1.609 547 1.216 1.430 1.609
3.600 3.650 555 1.233 1.450 1.631 555 1.233 1.450 1.631
3.650 3.700 562 1.250 1.470 1.654 562 1.250 1.470 1.654
3.700 3.750 570 1.267 1.490 1.676 570 1.267 1.490 1.676
3.750 3.800 578 1.284 1.510 1.699 578 1.284 1.510 1.699
3.800 3.850 585 1.301 1.530 1.721 585 1.301 1.530 1.721
3.850 3.900 593 1.318 1.550 1.744 593 1.318 1.550 1.744
3.900 3.950 601 1.335 1.570 1.766 601 1.335 1.570 1.766
3.950 4.000 608 1.352 1.590 1.789 608 1.352 1.590 1.789
4.000 4.050 616 1.369 1.610 1.811 616 1.369 1.610 1.811
4.050 4.100 623 1.386 1.630 1.834 623 1.386 1.630 1.834
4.100 4.150 631 1.403 1.650 1.856 631 1.403 1.650 1.856
4.150 4.200 639 1.420 1.670 1.879 639 1.420 1.670 1.879
4.200 4.250 646 1.437 1.690 1.901 646 1.437 1.690 1.901
4.250 4.300 654 1.454 1.710 1.924 654 1.454 1.710 1.924
4.300 4.350 662 1.471 1.730 1.946 662 1.471 1.730 1.946
4.350 4.400 669 1.488 1.750 1.969 669 1.488 1.750 1.969
4.400 4.450 677 1.505 1.770 1.991 677 1.505 1.770 1.991
4.450 4.500 685 1.522 1.790 2.014 685 1.522 1.790 2.014
4.500 4.550 692 1.539 1.810 2.036 692 1.539 1.810 2.036
4.550 4.600 700 1.556 1.830 2.059 700 1.556 1.830 2.059
4.600 4.650 708 1.573 1.850 2.081 708 1.573 1.850 2.081
4.650 4.700 715 1.590 1.870 2.104 715 1.590 1.870 2.104
4.700 4.750 723 1.607 1.890 2.126 723 1.607 1.890 2.126
4.750 4.800 731 1.624 1.910 2.149 731 1.624 1.910 2.149
4.800 4.850 738 1.641 1.930 2.171 738 1.641 1.930 2.171
4.850 4.900 746 1.658 1.950 2.194 746 1.658 1.950 2.194
4.900 4.950 754 1.675 1.970 2.216 754 1.675 1.970 2.216
4.950 5.000 761 1.692 1.990 2.239 761 1.692 1.990 2.239
5.000 5.050 769 1.709 2.010 2.261 769 1.709 2.010 2.261
5.050 5.100 776 1.726 2.030 2.284 776 1.726 2.030 2.284
5.100 5.150 784 1.743 2.050 2.306 784 1.743 2.050 2.306
5.150 5.200 792 1.760 2.070 2.329 792 1.760 2.070 2.329
5.200 5.250 799 1.777 2.090 2.351 799 1.777 2.090 2.351
5.250 5.300 807 1.794 2.110 2.374 807 1.794 2.110 2.374
5.300 5.350 815 1.811 2.130 2.396 815 1.811 2.130 2.396
5.350 5.400 822 1.828 2.150 2.419 822 1.828 2.150 2.419
5.400 5.450 830 1.845 2.170 2.441 830 1.845 2.170 2.441
5.450 5.500 838 1.862 2.190 2.464 838 1.862 2.190 2.464
5.500 5.550 845 1.879 2.210 2.486 845 1.879 2.210 2.486
5.550 5.600 853 1.896 2.230 2.509 853 1.896 2.230 2.509
5.600 5.650 861 1.913 2.250 2.531 861 1.913 2.250 2.531
5.650 5.700 868 1.930 2.270 2.554 868 1.930 2.270 2.554
5.700 5.750 876 1.947 2.290 2.576 876 1.947 2.290 2.576
5.750 5.800 884 1.964 2.310 2.599 884 1.964 2.310 2.599
5.800 5.850 891 1.981 2.330 2.621 891 1.981 2.330 2.621
5.850 5.900 899 1.998 2.350 2.644 899 1.998 2.350 2.644
5.900 5.950 907 2.015 2.370 2.666 907 2.015 2.370 2.666
5.950 6.000 914 2.032 2.390 2.689 914 2.032 2.390 2.689
6.000 6.050 922 2.049 2.410 2.711 922 2.049 2.410 2.711
6.050 6.100 929 2.066 2.430 2.734 929 2.066 2.430 2.734
6.100 6.150 937 2.083 2.450 2.756 937 2.083 2.450 2.756
6.150 6.200 945 2.100 2.470 2.779 945 2.100 2.470 2.779
6.200 6.250 952 2.117 2.490 2.801 952 2.117 2.490 2.801
6.250 6.300 960 2.134 2.510 2.824 960 2.134 2.510 2.824
6.300 6.350 968 2.151 2.530 2.846 968 2.151 2.530 2.846
6.350 6.400 975 2.168 2.550 2.869 975 2.168 2.550 2.869
6.400 6.450 983 2.185 2.570 2.891 983 2.185 2.570 2.891
6.450 6.500 991 2.202 2.590 2.914 991 2.202 2.590 2.914
6.500 6.550 998 2.219 2.610 2.936 998 2.219 2.610 2.936
6.550 6.600 1.006 2.236 2.630 2.959 1.006 2.236 2.630 2.959
6.600 6.650 1.014 2.253 2.650 2.981 1.014 2.253 2.650 2.981
6.650 6.700 1.021 2.270 2.670 3.004 1.021 2.270 2.670 3.004
6.700 6.750 1.029 2.287 2.690 3.026 1.029 2.287 2.690 3.026
6.750 6.800 1.037 2.304 2.710 3.049 1.037 2.304 2.710 3.049
6.800 6.850 1.044 2.321 2.730 3.071 1.044 2.321 2.730 3.071
6.850 6.900 1.052 2.338 2.750 3.094 1.052 2.338 2.750 3.094
6.900 6.950 1.060 2.355 2.770 3.116 1.060 2.355 2.770 3.116
6.950 7.000 1.067 2.372 2.790 3.139 1.067 2.372 2.790 3.139
7.000 7.050 1.075 2.389 2.810 3.161 1.075 2.389 2.810 3.161
7.050 7.100 1.082 2.406 2.830 3.184 1.082 2.406 2.830 3.184
7.100 7.150 1.090 2.423 2.850 3.206 1.090 2.423 2.850 3.206
7.150 7.200 1.098 2.440 2.870 3.229 1.098 2.440 2.870 3.229
7.200 7.250 1.105 2.457 2.890 3.251 1.105 2.457 2.890 3.251
7.250 7.300 1.113 2.474 2.910 3.274 1.113 2.474 2.910 3.274
7.300 7.350 1.121 2.491 2.930 3.296 1.121 2.491 2.930 3.296
7.350 7.400 1.128 2.508 2.950 3.319 1.128 2.508 2.950 3.319
7.400 7.450 1.136 2.525 2.970 3.341 1.136 2.525 2.970 3.341
7.450 7.500 1.144 2.542 2.990 3.364 1.144 2.542 2.990 3.364
7.500 7.550 1.151 2.559 3.010 3.386 1.151 2.559 3.010 3.386
7.550 7.600 1.159 2.576 3.030 3.409 1.159 2.576 3.030 3.409
7.600 7.650 1.167 2.593 3.050 3.431 1.167 2.593 3.050 3.431
7.650 7.700 1.174 2.610 3.070 3.454 1.174 2.610 3.070 3.454
7.700 7.750 1.182 2.627 3.090 3.476 1.182 2.627 3.090 3.476
7.750 7.800 1.190 2.644 3.110 3.499 1.190 2.644 3.110 3.499
7.800 7.850 1.197 2.661 3.130 3.521 1.197 2.661 3.130 3.521
7.850 7.900 1.205 2.678 3.150 3.544 1.205 2.678 3.150 3.544
7.900 7.950 1.213 2.695 3.170 3.566 1.213 2.695 3.170 3.566
7.950 8.000 1.220 2.712 3.190 3.589 1.220 2.712 3.190 3.589
8.000 8.050 1.228 2.729 3.210 3.611 1.228 2.729 3.210 3.611
8.050 8.100 1.235 2.746 3.230 3.634 1.235 2.746 3.230 3.634
8.100 8.150 1.243 2.763 3.250 3.656 1.243 2.763 3.250 3.656
8.150 8.200 1.251 2.780 3.270 3.679 1.251 2.780 3.270 3.679
8.200 8.250 1.258 2.797 3.290 3.701 1.258 2.797 3.290 3.701
8.250 8.300 1.266 2.814 3.310 3.724 1.266 2.814 3.310 3.724
8.300 8.350 1.274 2.831 3.330 3.746 1.274 2.831 3.330 3.746
8.350 8.400 1.281 2.848 3.350 3.769 1.281 2.848 3.350 3.769
8.400 8.450 1.289 2.865 3.370 3.791 1.289 2.865 3.370 3.791
8.450 8.500 1.297 2.882 3.390 3.814 1.297 2.882 3.390 3.814
8.500 8.550 1.304 2.899 3.410 3.836 1.304 2.899 3.410 3.836
8.550 8.600 1.312 2.916 3.430 3.859 1.312 2.916 3.430 3.859
8.600 8.650 1.320 2.933 3.450 3.881 1.320 2.933 3.450 3.881
8.650 8.700 1.327 2.950 3.470 3.904 1.327 2.950 3.470 3.904
8.700 8.750 1.335 2.967 3.490 3.926 1.335 2.967 3.490 3.926
8.750 8.800 1.343 2.984 3.510 3.949 1.343 2.984 3.510 3.949
8.800 8.850 1.350 3.001 3.530 3.971 1.350 3.001 3.530 3.971
8.850 8.900 1.358 3.018 3.550 3.994 1.358 3.018 3.550 3.994
8.900 8.950 1.366 3.035 3.570 4.016 1.366 3.035 3.570 4.016
8.950 9.000 1.373 3.052 3.590 4.039 1.373 3.052 3.590 4.039
9.000 9.050 1.381 3.069 3.610 4.061 1.381 3.069 3.610 4.061
9.050 9.100 1.388 3.086 3.630 4.084 1.388 3.086 3.630 4.084
9.100 9.150 1.396 3.103 3.650 4.106 1.396 3.103 3.650 4.106
9.150 9.200 1.404 3.120 3.670 4.129 1.404 3.120 3.670 4.129
9.200 9.250 1.411 3.137 3.690 4.151 1.411 3.137 3.690 4.151
9.250 9.300 1.419 3.154 3.710 4.174 1.419 3.154 3.710 4.174
9.300 9.350 1.427 3.171 3.730 4.196 1.427 3.171 3.730 4.196
9.350 9.400 1.434 3.188 3.750 4.219 1.434 3.188 3.750 4.219
9.400 9.450 1.442 3.205 3.770 4.241 1.442 3.205 3.770 4.241
9.450 9.500 1.450 3.222 3.790 4.264 1.450 3.222 3.790 4.264
9.500 9.550 1.457 3.239 3.810 4.286 1.457 3.239 3.810 4.286
9.550 9.600 1.465 3.256 3.830 4.309 1.465 3.256 3.830 4.309
9.600 9.650 1.473 3.273 3.850 4.331 1.473 3.273 3.850 4.331
9.650 9.700 1.480 3.290 3.870 4.354 1.480 3.290 3.870 4.354
9.700 9.750 1.488 3.307 3.890 4.376 1.488 3.307 3.890 4.376
9.750 9.800 1.496 3.324 3.910 4.399 1.496 3.324 3.910 4.399
9.800 9.850 1.502 3.341 3.930 4.421 1.502 3.341 3.930 4.421
9.850 9.900 1.502 3.358 3.950 4.444 1.502 3.358 3.950 4.444
9.900 9.950 1.502 3.375 3.970 4.466 1.502 3.375 3.970 4.466
9.950 10.000 1.502 3.392 3.990 4.489 1.502 3.392 3.990 4.489
10.000 10.050 1.502 3.409 4.010 4.511 1.502 3.409 4.010 4.511
10.050 10.100 1.502 3.426 4.030 4.534 1.502 3.426 4.030 4.534
10.100 10.150 1.502 3.443 4.050 4.556 1.502 3.443 4.050 4.556
10.150 10.200 1.502 3.460 4.070 4.579 1.502 3.460 4.070 4.579
10.200 10.250 1.502 3.477 4.090 4.601 1.502 3.477 4.090 4.601
10.250 10.300 1.502 3.494 4.110 4.624 1.502 3.494 4.110 4.624
10.300 10.350 1.502 3.511 4.130 4.646 1.502 3.511 4.130 4.646
10.350 10.400 1.502 3.528 4.150 4.669 1.502 3.528 4.150 4.669
10.400 10.450 1.502 3.545 4.170 4.691 1.502 3.545 4.170 4.691
10.450 10.500 1.502 3.562 4.190 4.714 1.502 3.562 4.190 4.714
10.500 10.550 1.502 3.579 4.210 4.736 1.502 3.579 4.210 4.736
10.550 10.600 1.502 3.596 4.230 4.759 1.502 3.596 4.230 4.759
10.600 10.650 1.502 3.618 4.250 4.781 1.502 3.618 4.250 4.781
10.650 10.700 1.502 3.618 4.270 4.804 1.502 3.618 4.270 4.804
10.700 10.750 1.502 3.618 4.290 4.826 1.502 3.618 4.290 4.826
10.750 10.800 1.502 3.618 4.310 4.849 1.502 3.618 4.310 4.849
10.800 10.850 1.502 3.618 4.330 4.871 1.502 3.618 4.330 4.871
10.850 10.900 1.502 3.618 4.350 4.894 1.502 3.618 4.350 4.894
10.900 10.950 1.502 3.618 4.370 4.916 1.502 3.618 4.370 4.916
10.950 11.000 1.502 3.618 4.390 4.939 1.502 3.618 4.390 4.939
11.000 11.050 1.502 3.618 4.410 4.961 1.502 3.618 4.410 4.961
11.050 11.100 1.502 3.618 4.430 4.984 1.502 3.618 4.430 4.984
11.100 11.150 1.502 3.618 4.450 5.006 1.502 3.618 4.450 5.006
11.150 11.200 1.502 3.618 4.470 5.029 1.502 3.618 4.470 5.029
11.200 11.250 1.502 3.618 4.490 5.051 1.502 3.618 4.490 5.051
11.250 11.300 1.502 3.618 4.510 5.074 1.502 3.618 4.510 5.074
11.300 11.350 1.502 3.618 4.530 5.096 1.502 3.618 4.530 5.096
11.350 11.400 1.502 3.618 4.550 5.119 1.502 3.618 4.550 5.119
11.400 11.450 1.502 3.618 4.570 5.141 1.502 3.618 4.570 5.141
11.450 11.500 1.502 3.618 4.590 5.164 1.502 3.618 4.590 5.164
11.500 11.550 1.502 3.618 4.610 5.186 1.502 3.618 4.610 5.186
11.550 11.600 1.502 3.618 4.630 5.209 1.502 3.618 4.630 5.209
11.600 11.650 1.502 3.618 4.650 5.231 1.502 3.618 4.650 5.231
11.650 11.700 1.493 3.618 4.670 5.254 1.502 3.618 4.670 5.254
11.700 11.750 1.485 3.618 4.690 5.276 1.502 3.618 4.690 5.276
11.750 11.800 1.477 3.618 4.710 5.299 1.502 3.618 4.710 5.299
11.800 11.850 1.470 3.618 4.730 5.321 1.502 3.618 4.730 5.321
11.850 11.900 1.462 3.618 4.750 5.344 1.502 3.618 4.750 5.344
11.900 11.950 1.454 3.618 4.770 5.366 1.502 3.618 4.770 5.366
11.950 12.000 1.447 3.618 4.790 5.389 1.502 3.618 4.790 5.389
12.000 12.050 1.439 3.618 4.810 5.411 1.502 3.618 4.810 5.411
12.050 12.100 1.431 3.618 4.830 5.434 1.502 3.618 4.830 5.434
12.100 12.150 1.424 3.618 4.850 5.456 1.502 3.618 4.850 5.456
12.150 12.200 1.416 3.618 4.870 5.479 1.502 3.618 4.870 5.479
12.200 12.250 1.408 3.618 4.890 5.501 1.502 3.618 4.890 5.501
12.250 12.300 1.401 3.618 4.910 5.524 1.502 3.618 4.910 5.524
12.300 12.350 1.393 3.618 4.930 5.546 1.502 3.618 4.930 5.546
12.350 12.400 1.385 3.618 4.950 5.569 1.502 3.618 4.950 5.569
12.400 12.450 1.378 3.618 4.970 5.591 1.502 3.618 4.970 5.591
12.450 12.500 1.370 3.618 4.990 5.614 1.502 3.618 4.990 5.614
12.500 12.550 1.362 3.618 5.010 5.636 1.502 3.618 5.010 5.636
12.550 12.600 1.355 3.618 5.030 5.659 1.502 3.618 5.030 5.659
12.600 12.650 1.347 3.618 5.050 5.681 1.502 3.618 5.050 5.681
12.650 12.700 1.340 3.618 5.070 5.704 1.502 3.618 5.070 5.704
12.700 12.750 1.332 3.618 5.090 5.726 1.502 3.618 5.090 5.726
12.750 12.800 1.324 3.618 5.110 5.749 1.502 3.618 5.110 5.749
12.800 12.850 1.317 3.618 5.130 5.771 1.502 3.618 5.130 5.771
12.850 12.900 1.309 3.618 5.150 5.794 1.502 3.618 5.150 5.794
12.900 12.950 1.301 3.618 5.170 5.816 1.502 3.618 5.170 5.816
12.950 13.000 1.294 3.618 5.190 5.839 1.502 3.618 5.190 5.839
13.000 13.050 1.286 3.618 5.210 5.861 1.502 3.618 5.210 5.861
13.050 13.100 1.278 3.618 5.230 5.884 1.502 3.618 5.230 5.884
13.100 13.150 1.271 3.618 5.250 5.906 1.502 3.618 5.250 5.906
13.150 13.200 1.263 3.618 5.270 5.929 1.502 3.618 5.270 5.929
13.200 13.250 1.255 3.618 5.290 5.951 1.502 3.618 5.290 5.951
13.250 13.300 1.248 3.618 5.310 5.974 1.502 3.618 5.310 5.974
13.300 13.350 1.240 3.618 5.330 5.996 1.502 3.618 5.330 5.996
13.350 13.400 1.232 3.618 5.350 6.019 1.502 3.618 5.350 6.019
13.400 13.450 1.225 3.618 5.370 6.041 1.502 3.618 5.370 6.041
13.450 13.500 1.217 3.618 5.390 6.064 1.502 3.618 5.390 6.064
13.500 13.550 1.209 3.618 5.410 6.086 1.502 3.618 5.410 6.086
13.550 13.600 1.202 3.618 5.430 6.109 1.502 3.618 5.430 6.109
13.600 13.650 1.194 3.618 5.450 6.131 1.502 3.618 5.450 6.131
13.650 13.700 1.187 3.618 5.470 6.154 1.502 3.618 5.470 6.154
13.700 13.750 1.179 3.618 5.490 6.176 1.502 3.618 5.490 6.176
13.750 13.800 1.171 3.618 5.510 6.199 1.502 3.618 5.510 6.199
13.800 13.850 1.164 3.618 5.530 6.221 1.502 3.618 5.530 6.221
13.850 13.900 1.156 3.618 5.550 6.244 1.502 3.618 5.550 6.244
13.900 13.950 1.148 3.618 5.570 6.266 1.502 3.618 5.570 6.266
13.950 14.000 1.141 3.618 5.590 6.289 1.502 3.618 5.590 6.289
14.000 14.050 1.133 3.618 5.610 6.311 1.502 3.618 5.610 6.311
14.050 14.100 1.125 3.618 5.630 6.334 1.502 3.618 5.630 6.334
14.100 14.150 1.118 3.618 5.650 6.356 1.502 3.618 5.650 6.356
14.150 14.200 1.110 3.618 5.670 6.379 1.502 3.618 5.670 6.379
14.200 14.250 1.102 3.618 5.690 6.401 1.502 3.618 5.690 6.401
14.250 14.300 1.095 3.618 5.710 6.424 1.502 3.618 5.710 6.424
14.300 14.350 1.087 3.618 5.730 6.446 1.502 3.618 5.730 6.446
14.350 14.400 1.079 3.618 5.750 6.469 1.502 3.618 5.750 6.469
14.400 14.450 1.072 3.618 5.770 6.491 1.502 3.618 5.770 6.491
14.450 14.500 1.064 3.618 5.790 6.514 1.502 3.618 5.790 6.514
14.500 14.550 1.056 3.618 5.810 6.536 1.502 3.618 5.810 6.536
14.550 14.600 1.049 3.618 5.830 6.559 1.502 3.618 5.830 6.559
14.600 14.650 1.041 3.618 5.850 6.581 1.502 3.618 5.850 6.581
14.650 14.700 1.034 3.618 5.870 6.604 1.502 3.618 5.870 6.604
14.700 14.750 1.026 3.618 5.890 6.626 1.502 3.618 5.890 6.626
14.750 14.800 1.018 3.618 5.910 6.649 1.502 3.618 5.910 6.649
14.800 14.850 1.011 3.618 5.930 6.671 1.502 3.618 5.930 6.671
14.850 14.900 1.003 3.618 5.950 6.694 1.502 3.618 5.950 6.694
14.900 14.950 995 3.618 5.970 6.716 1.502 3.618 5.970 6.716
14.950 15.000 988 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.000 15.050 980 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.050 15.100 972 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.100 15.150 965 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.150 15.200 957 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.200 15.250 949 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.250 15.300 942 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.300 15.350 934 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.350 15.400 926 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.400 15.450 919 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.450 15.500 911 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.500 15.550 903 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.550 15.600 896 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.600 15.650 888 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.650 15.700 881 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.700 15.750 873 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.750 15.800 865 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.800 15.850 858 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.850 15.900 850 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.900 15.950 842 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
15.950 16.000 835 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.000 16.050 827 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.050 16.100 819 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.100 16.150 812 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.150 16.200 804 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.200 16.250 796 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.250 16.300 789 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.300 16.350 781 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.350 16.400 773 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.400 16.450 766 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.450 16.500 758 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.500 16.550 750 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.550 16.600 743 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.600 16.650 735 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.650 16.700 728 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.700 16.750 720 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.750 16.800 712 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.800 16.850 705 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.850 16.900 697 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.900 16.950 689 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
16.950 17.000 682 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.000 17.050 674 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.050 17.100 666 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.100 17.150 659 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.150 17.200 651 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.200 17.250 643 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.250 17.300 636 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.300 17.350 628 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.350 17.400 620 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.400 17.450 613 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.450 17.500 605 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.500 17.550 597 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.550 17.600 590 3.618 5.980 6.728 1.502 3.618 5.980 6.728
17.600 17.650 582 3.618 5.980 6.728 1.493 3.618 5.980 6.728
17.650 17.700 575 3.618 5.980 6.728 1.485 3.618 5.980 6.728
17.700 17.750 567 3.618 5.980 6.728 1.477 3.618 5.980 6.728
17.750 17.800 559 3.618 5.980 6.728 1.470 3.618 5.980 6.728
17.800 17.850 552 3.618 5.980 6.728 1.462 3.618 5.980 6.728
17.850 17.900 544 3.618 5.980 6.728 1.454 3.618 5.980 6.728
17.900 17.950 536 3.618 5.980 6.728 1.447 3.618 5.980 6.728
17.950 18.000 529 3.618 5.980 6.728 1.439 3.618 5.980 6.728
18.000 18.050 521 3.618 5.980 6.728 1.431 3.618 5.980 6.728
18.050 18.100 513 3.618 5.980 6.728 1.424 3.618 5.980 6.728
18.100 18.150 506 3.618 5.980 6.728 1.416 3.618 5.980 6.728
18.150 18.200 498 3.618 5.980 6.728 1.408 3.618 5.980 6.728
18.200 18.250 490 3.618 5.980 6.728 1.401 3.618 5.980 6.728
18.250 18.300 483 3.618 5.980 6.728 1.393 3.618 5.980 6.728
18.300 18.350 475 3.618 5.980 6.728 1.385 3.618 5.980 6.728
18.350 18.400 467 3.618 5.980 6.728 1.378 3.618 5.980 6.728
18.400 18.450 460 3.618 5.980 6.728 1.370 3.618 5.980 6.728
18.450 18.500 452 3.618 5.980 6.728 1.362 3.618 5.980 6.728
18.500 18.550 444 3.618 5.980 6.728 1.355 3.618 5.980 6.728
18.550 18.600 437 3.618 5.980 6.728 1.347 3.618 5.980 6.728
18.600 18.650 429 3.618 5.980 6.728 1.340 3.618 5.980 6.728
18.650 18.700 422 3.618 5.980 6.728 1.332 3.618 5.980 6.728
18.700 18.750 414 3.618 5.980 6.728 1.324 3.618 5.980 6.728
18.750 18.800 406 3.618 5.980 6.728 1.317 3.618 5.980 6.728
18.800 18.850 399 3.618 5.980 6.728 1.309 3.618 5.980 6.728
18.850 18.900 391 3.618 5.980 6.728 1.301 3.618 5.980 6.728
18.900 18.950 383 3.618 5.980 6.728 1.294 3.618 5.980 6.728
18.950 19.000 376 3.618 5.980 6.728 1.286 3.618 5.980 6.728
19.000 19.050 368 3.618 5.980 6.728 1.278 3.618 5.980 6.728
19.050 19.100 360 3.618 5.980 6.728 1.271 3.618 5.980 6.728
19.100 19.150 353 3.618 5.980 6.728 1.263 3.618 5.980 6.728
19.150 19.200 345 3.618 5.980 6.728 1.255 3.618 5.980 6.728
19.200 19.250 337 3.618 5.980 6.728 1.248 3.618 5.980 6.728
19.250 19.300 330 3.618 5.980 6.728 1.240 3.618 5.980 6.728
19.300 19.350 322 3.618 5.980 6.728 1.232 3.618 5.980 6.728
19.350 19.400 314 3.618 5.980 6.728 1.225 3.618 5.980 6.728
19.400 19.450 307 3.618 5.980 6.728 1.217 3.618 5.980 6.728
19.450 19.500 299 3.618 5.980 6.728 1.209 3.618 5.980 6.728
19.500 19.550 291 3.618 5.980 6.728 1.202 3.618 5.980 6.728
19.550 19.600 284 3.609 5.968 6.716 1.194 3.618 5.980 6.728
19.600 19.650 276 3.601 5.958 6.705 1.187 3.618 5.980 6.728
19.650 19.700 269 3.593 5.947 6.695 1.179 3.618 5.980 6.728
19.700 19.750 261 3.585 5.937 6.684 1.171 3.618 5.980 6.728
19.750 19.800 253 3.577 5.926 6.674 1.164 3.618 5.980 6.728
19.800 19.850 246 3.569 5.916 6.663 1.156 3.618 5.980 6.728
19.850 19.900 238 3.561 5.905 6.653 1.148 3.618 5.980 6.728
19.900 19.950 230 3.553 5.895 6.642 1.141 3.618 5.980 6.728
19.950 20.000 223 3.545 5.884 6.632 1.133 3.618 5.980 6.728
20.000 20.050 215 3.537 5.874 6.621 1.125 3.618 5.980 6.728
20.050 20.100 207 3.529 5.863 6.611 1.118 3.618 5.980 6.728
20.100 20.150 200 3.521 5.853 6.600 1.110 3.618 5.980 6.728
20.150 20.200 192 3.513 5.842 6.590 1.102 3.618 5.980 6.728
20.200 20.250 184 3.505 5.832 6.579 1.095 3.618 5.980 6.728
20.250 20.300 177 3.497 5.821 6.568 1.087 3.618 5.980 6.728
20.300 20.350 169 3.489 5.810 6.558 1.079 3.618 5.980 6.728
20.350 20.400 161 3.481 5.800 6.547 1.072 3.618 5.980 6.728
20.400 20.450 154 3.473 5.789 6.537 1.064 3.618 5.980 6.728
20.450 20.500 146 3.465 5.779 6.526 1.056 3.618 5.980 6.728
20.500 20.550 138 3.457 5.768 6.516 1.049 3.618 5.980 6.728
20.550 20.600 131 3.449 5.758 6.505 1.041 3.618 5.980 6.728
20.600 20.650 123 3.441 5.747 6.495 1.034 3.618 5.980 6.728
20.650 20.700 116 3.433 5.737 6.484 1.026 3.618 5.980 6.728
20.700 20.750 108 3.425 5.726 6.474 1.018 3.618 5.980 6.728
20.750 20.800 100 3.417 5.716 6.463 1.011 3.618 5.980 6.728
20.800 20.850 93 3.409 5.705 6.453 1.003 3.618 5.980 6.728
20.850 20.900 85 3.401 5.695 6.442 995 3.618 5.980 6.728
20.900 20.950 77 3.393 5.684 6.432 988 3.618 5.980 6.728
20.950 21.000 70 3.385 5.674 6.421 980 3.618 5.980 6.728
21.000 21.050 62 3.377 5.663 6.411 972 3.618 5.980 6.728
21.050 21.100 54 3.369 5.653 6.400 965 3.618 5.980 6.728
21.100 21.150 47 3.361 5.642 6.389 957 3.618 5.980 6.728
21.150 21.200 39 3.353 5.631 6.379 949 3.618 5.980 6.728
21.200 21.250 31 3.345 5.621 6.368 942 3.618 5.980 6.728
21.250 21.300 24 3.337 5.610 6.358 934 3.618 5.980 6.728
21.300 21.350 16 3.329 5.600 6.347 926 3.618 5.980 6.728
21.350 21.400 8 3.321 5.589 6.337 919 3.618 5.980 6.728
21.400 21.450 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $21.400 nhưng ít hơn $21.430, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $2.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $21.430 hoặc nhiều hơn, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này..

3.313 5.579 6.326 911 3.618 5.980 6.728
21.450 21.500 0 3.305 5.568 6.316 903 3.618 5.980 6.728
21.500 21.550 0 3.297 5.558 6.305 896 3.618 5.980 6.728
21.550 21.600 0 3.289 5.547 6.295 888 3.618 5.980 6.728
21.600 21.650 0 3.281 5.537 6.284 881 3.618 5.980 6.728
21.650 21.700 0 3.273 5.526 6.274 873 3.618 5.980 6.728
21.700 21.750 0 3.265 5.516 6.263 865 3.618 5.980 6.728
21.750 21.800 0 3.257 5.505 6.253 858 3.618 5.980 6.728
21.800 21.850 0 3.249 5.495 6.242 850 3.618 5.980 6.728
21.850 21.900 0 3.241 5.484 6.232 842 3.618 5.980 6.728
21.900 21.950 0 3.233 5.474 6.221 835 3.618 5.980 6.728
21.950 22.000 0 3.225 5.463 6.210 827 3.618 5.980 6.728
22.000 22.050 0 3.217 5.452 6.200 819 3.618 5.980 6.728
22.050 22.100 0 3.209 5.442 6.189 812 3.618 5.980 6.728
22.100 22.150 0 3.201 5.431 6.179 804 3.618 5.980 6.728
22.150 22.200 0 3.193 5.421 6.168 796 3.618 5.980 6.728
22.200 22.250 0 3.185 5.410 6.158 789 3.618 5.980 6.728
22.250 22.300 0 3.177 5.400 6.147 781 3.618 5.980 6.728
22.300 22.350 0 3.169 5.389 6.137 773 3.618 5.980 6.728
22.350 22.400 0 3.161 5.379 6.126 766 3.618 5.980 6.728
22.400 22.450 0 3.153 5.368 6.116 758 3.618 5.980 6.728
22.450 22.500 0 3.145 5.358 6.105 750 3.618 5.980 6.728
22.500 22.550 0 3.137 5.347 6.095 743 3.618 5.980 6.728
22.550 22.600 0 3.129 5.337 6.084 735 3.618 5.980 6.728
22.600 22.650 0 3.121 5.326 6.074 728 3.618 5.980 6.728
22.650 22.700 0 3.113 5.316 6.063 720 3.618 5.980 6.728
22.700 22.750 0 3.105 5.305 6.053 712 3.618 5.980 6.728
22.750 22.800 0 3.097 5.294 6.042 705 3.618 5.980 6.728
22.800 22.850 0 3.089 5.284 6.031 697 3.618 5.980 6.728
22.850 22.900 0 3.081 5.273 6.021 689 3.618 5.980 6.728
22.900 22.950 0 3.073 5.263 6.010 682 3.618 5.980 6.728
22.950 23.000 0 3.065 5.252 6.000 674 3.618 5.980 6.728
23.000 23.050 0 3.058 5.242 5.989 666 3.618 5.980 6.728
23.050 23.100 0 3.050 5.231 5.979 659 3.618 5.980 6.728
23.100 23.150 0 3.042 5.221 5.968 651 3.618 5.980 6.728
23.150 23.200 0 3.034 5.210 5.958 643 3.618 5.980 6.728
23.200 23.250 0 3.026 5.200 5.947 636 3.618 5.980 6.728
23.250 23.300 0 3.018 5.189 5.937 628 3.618 5.980 6.728
23.300 23.350 0 3.010 5.179 5.926 620 3.618 5.980 6.728
23.350 23.400 0 3.002 5.168 5.916 613 3.618 5.980 6.728
23.400 23.450 0 2.994 5.158 5.905 605 3.618 5.980 6.728
23.450 23.500 0 2.986 5.147 5.895 597 3.618 5.980 6.728
23.500 23.550 0 2.978 5.137 5.884 590 3.618 5.980 6.728
23.550 23.600 0 2.970 5.126 5.874 582 3.618 5.980 6.728
23.600 23.650 0 2.962 5.115 5.863 575 3.618 5.980 6.728
23.650 23.700 0 2.954 5.105 5.852 567 3.618 5.980 6.728
23.700 23.750 0 2.946 5.094 5.842 559 3.618 5.980 6.728
23.750 23.800 0 2.938 5.084 5.831 552 3.618 5.980 6.728
23.800 23.850 0 2.930 5.073 5.821 544 3.618 5.980 6.728
23.850 23.900 0 2.922 5.063 5.810 536 3.618 5.980 6.728
23.900 23.950 0 2.914 5.052 5.800 529 3.618 5.980 6.728
23.950 24.000 0 2.906 5.042 5.789 521 3.618 5.980 6.728
24.000 24.050 0 2.898 5.031 5.779 513 3.618 5.980 6.728
24.050 24.100 0 2.890 5.021 5.768 506 3.618 5.980 6.728
24.100 24.150 0 2.882 5.010 5.758 498 3.618 5.980 6.728
24.150 24.200 0 2.874 5.000 5.747 490 3.618 5.980 6.728
24.200 24.250 0 2.866 4.989 5.737 483 3.618 5.980 6.728
24.250 24.300 0 2.858 4.979 5.726 475 3.618 5.980 6.728
24.300 24.350 0 2.850 4.968 5.716 467 3.618 5.980 6.728
24.350 24.400 0 2.842 4.958 5.705 460 3.618 5.980 6.728
24.400 24.450 0 2.834 4.947 5.695 452 3.618 5.980 6.728
24.450 24.500 0 2.826 4.936 5.684 444 3.618 5.980 6.728
24.500 24.550 0 2.818 4.926 5.673 437 3.618 5.980 6.728
24.550 24.600 0 2.810 4.915 5.663 429 3.618 5.980 6.728
24.600 24.650 0 2.802 4.905 5.652 422 3.618 5.980 6.728
24.650 24.700 0 2.794 4.894 5.642 414 3.618 5.980 6.728
24.700 24.750 0 2.786 4.884 5.631 406 3.618 5.980 6.728
24.750 24.800 0 2.778 4.873 5.621 399 3.618 5.980 6.728
24.800 24.850 0 2.770 4.863 5.610 391 3.618 5.980 6.728
24.850 24.900 0 2.762 4.852 5.600 383 3.618 5.980 6.728
24.900 24.950 0 2.754 4.842 5.589 376 3.618 5.980 6.728
24.950 25.000 0 2.746 4.831 5.579 368 3.618 5.980 6.728
25.000 25.050 0 2.738 4.821 5.568 360 3.618 5.980 6.728
25.050 25.100 0 2.730 4.810 5.558 353 3.618 5.980 6.728
25.100 25.150 0 2.722 4.800 5.547 345 3.618 5.980 6.728
25.150 25.200 0 2.714 4.789 5.537 337 3.618 5.980 6.728
25.200 25.250 0 2.706 4.779 5.526 330 3.618 5.980 6.728
25.250 25.300 0 2.698 4.768 5.515 322 3.618 5.980 6.728
25.300 25.350 0 2.690 4.757 5.505 314 3.618 5.980 6.728
25.350 25.400 0 2.682 4.747 5.494 307 3.618 5.980 6.728
25.400 25.450 0 2.674 4.736 5.484 299 3.618 5.980 6.728
25.450 25.500 0 2.666 4.726 5.473 291 3.618 5.980 6.728
25.500 25.550 0 2.658 4.715 5.463 284 3.609 5.968 6.716
25.550 25.600 0 2.650 4.705 5.452 276 3.601 5.958 6.705
25.600 25.650 0 2.642 4.694 5.442 269 3.593 5.947 6.695
25.650 25.700 0 2.634 4.684 5.431 261 3.585 5.937 6.684
25.700 25.750 0 2.626 4.673 5.421 253 3.577 5.926 6.674
25.750 25.800 0 2.618 4.663 5.410 246 3.569 5.916 6.663
25.800 25.850 0 2.610 4.652 5.400 238 3.561 5.905 6.653
25.850 25.900 0 2.602 4.642 5.389 230 3.553 5.895 6.642
25.900 25.950 0 2.594 4.631 5.379 223 3.545 5.884 6.632
25.950 26.000 0 2.586 4.621 5.368 215 3.537 5.874 6.621
26.000 26.050 0 2.578 4.610 5.358 207 3.529 5.863 6.611
26.050 26.100 0 2.570 4.600 5.347 200 3.521 5.853 6.600
26.100 26.150 0 2.562 4.589 5.336 192 3.513 5.842 6.590
26.150 26.200 0 2.554 4.578 5.326 184 3.505 5.832 6.579
26.200 26.250 0 2.546 4.568 5.315 177 3.497 5.821 6.568
26.250 26.300 0 2.538 4.557 5.305 169 3.489 5.810 6.558
26.300 26.350 0 2.530 4.547 5.294 161 3.481 5.800 6.547
26.350 26.400 0 2.522 4.536 5.284 154 3.473 5.789 6.537
26.400 26.450 0 2.514 4.526 5.273 146 3.465 5.779 6.526
26.450 26.500 0 2.506 4.515 5.263 138 3.457 5.768 6.516
26.500 26.550 0 2.498 4.505 5.252 131 3.449 5.758 6.505
26.550 26.600 0 2.490 4.494 5.242 123 3.441 5.747 6.495
26.600 26.650 0 2.482 4.484 5.231 116 3.433 5.737 6.484
26.650 26.700 0 2.474 4.473 5.221 108 3.425 5.726 6.474
26.700 26.750 0 2.466 4.463 5.210 100 3.417 5.716 6.463
26.750 26.800 0 2.458 4.452 5.200 93 3.409 5.705 6.453
26.800 26.850 0 2.450 4.442 5.189 85 3.401 5.695 6.442
26.850 26.900 0 2.442 4.431 5.179 77 3.393 5.684 6.432
26.900 26.950 0 2.434 4.421 5.168 70 3.385 5.674 6.421
26.950 27.000 0 2.426 4.410 5.157 62 3.377 5.663 6.411
27.000 27.050 0 2.418 4.399 5.147 54 3.369 5.653 6.400
27.050 27.100 0 2.410 4.389 5.136 47 3.361 5.642 6.389
27.100 27.150 0 2.402 4.378 5.126 39 3.353 5.631 6.379
27.150 27.200 0 2.394 4.368 5.115 31 3.345 5.621 6.368
27.200 27.250 0 2.386 4.357 5.105 24 3.337 5.610 6.358
27.250 27.300 0 2.378 4.347 5.094 16 3.329 5.600 6.347
27.300 27.350 0 2.370 4.336 5.084 8 3.321 5.589 6.337
27.350 27.400 0 2.362 4.326 5.073 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $27.350 nhưng ít hơn $27.380, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $2.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $27.380 hoặc nhiều hơn, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

3.313 5.579 6.326
27.400 27.450 0 2.354 4.315 5.063 0 3.305 5.568 6.316
27.450 27.500 0 2.346 4.305 5.052 0 3.297 5.558 6.305
27.500 27.550 0 2.338 4.294 5.042 0 3.289 5.547 6.295
27.550 27.600 0 2.330 4.284 5.031 0 3.281 5.537 6.284
27.600 27.650 0 2.322 4.273 5.021 0 3.273 5.526 6.274
27.650 27.700 0 2.314 4.263 5.010 0 3.265 5.516 6.263
27.700 27.750 0 2.306 4.252 5.000 0 3.257 5.505 6.253
27.750 27.800 0 2.298 4.241 4.989 0 3.249 5.495 6.242
27.800 27.850 0 2.290 4.231 4.978 0 3.241 5.484 6.232
27.850 27.900 0 2.282 4.220 4.968 0 3.233 5.474 6.221
27.900 27.950 0 2.274 4.210 4.957 0 3.225 5.463 6.210
27.950 28.000 0 2.266 4.199 4.947 0 3.217 5.452 6.200
28.000 28.050 0 2.259 4.189 4.936 0 3.209 5.442 6.189
28.050 28.100 0 2.251 4.178 4.926 0 3.201 5.431 6.179
28.100 28.150 0 2.243 4.168 4.915 0 3.193 5.421 6.168
28.150 28.200 0 2.235 4.157 4.905 0 3.185 5.410 6.158
28.200 28.250 0 2.227 4.147 4.894 0 3.177 5.400 6.147
28.250 28.300 0 2.219 4.136 4.884 0 3.169 5.389 6.137
28.300 28.350 0 2.211 4.126 4.873 0 3.161 5.379 6.126
28.350 28.400 0 2.203 4.115 4.863 0 3.153 5.368 6.116
28.400 28.450 0 2.195 4.105 4.852 0 3.145 5.358 6.105
28.450 28.500 0 2.187 4.094 4.842 0 3.137 5.347 6.095
28.500 28.550 0 2.179 4.084 4.831 0 3.129 5.337 6.084
28.550 28.600 0 2.171 4.073 4.821 0 3.121 5.326 6.074
28.600 28.650 0 2.163 4.062 4.810 0 3.113 5.316 6.063
28.650 28.700 0 2.155 4.052 4.799 0 3.105 5.305 6.053
28.700 28.750 0 2.147 4.041 4.789 0 3.097 5.294 6.042
28.750 28.800 0 2.139 4.031 4.778 0 3.089 5.284 6.031
28.800 28.850 0 2.131 4.020 4.768 0 3.081 5.273 6.021
28.850 28.900 0 2.123 4.010 4.757 0 3.073 5.263 6.010
28.900 28.950 0 2.115 3.999 4.747 0 3.065 5.252 6.000
28.950 29.000 0 2.107 3.989 4.736 0 3.058 5.242 5.989
29.000 29.050 0 2.099 3.978 4.726 0 3.050 5.231 5.979
29.050 29.100 0 2.091 3.968 4.715 0 3.042 5.221 5.968
29.100 29.150 0 2.083 3.957 4.705 0 3.034 5.210 5.958
29.150 29.200 0 2.075 3.947 4.694 0 3.026 5.200 5.947
29.200 29.250 0 2.067 3.936 4.684 0 3.018 5.189 5.937
29.250 29.300 0 2.059 3.926 4.673 0 3.010 5.179 5.926
29.300 29.350 0 2.051 3.915 4.663 0 3.002 5.168 5.916
29.350 29.400 0 2.043 3.905 4.652 0 2.994 5.158 5.905
29.400 29.450 0 2.035 3.894 4.642 0 2.986 5.147 5.895
29.450 29.500 0 2.027 3.883 4.631 0 2.978 5.137 5.884
29.500 29.550 0 2.019 3.873 4.620 0 2.970 5.126 5.874
29.550 29.600 0 2.011 3.862 4.610 0 2.962 5.115 5.863
29.600 29.650 0 2.003 3.852 4.599 0 2.954 5.105 5.852
29.650 29.700 0 1.995 3.841 4.589 0 2.946 5.094 5.842
29.700 29.750 0 1.987 3.831 4.578 0 2.938 5.084 5.831
29.750 29.800 0 1.979 3.820 4.568 0 2.930 5.073 5.821
29.800 29.850 0 1.971 3.810 4.557 0 2.922 5.063 5.810
29.850 29.900 0 1.963 3.799 4.547 0 2.914 5.052 5.800
29.900 29.950 0 1.955 3.789 4.536 0 2.906 5.042 5.789
29.950 30.000 0 1.947 3.778 4.526 0 2.898 5.031 5.779
30.000 30.050 0 1.939 3.768 4.515 0 2.890 5.021 5.768
30.050 30.100 0 1.931 3.757 4.505 0 2.882 5.010 5.758
30.100 30.150 0 1.923 3.747 4.494 0 2.874 5.000 5.747
30.150 30.200 0 1.915 3.736 4.484 0 2.866 4.989 5.737
30.200 30.250 0 1.907 3.726 4.473 0 2.858 4.979 5.726
30.250 30.300 0 1.899 3.715 4.462 0 2.850 4.968 5.716
30.300 30.350 0 1.891 3.704 4.452 0 2.842 4.958 5.705
30.350 30.400 0 1.883 3.694 4.441 0 2.834 4.947 5.695
30.400 30.450 0 1.875 3.683 4.431 0 2.826 4.936 5.684
30.450 30.500 0 1.867 3.673 4.420 0 2.818 4.926 5.673
30.500 30.550 0 1.859 3.662 4.410 0 2.810 4.915 5.663
30.550 30.600 0 1.851 3.652 4.399 0 2.802 4.905 5.652
30.600 30.650 0 1.843 3.641 4.389 0 2.794 4.894 5.642
30.650 30.700 0 1.835 3.631 4.378 0 2.786 4.884 5.631
30.700 30.750 0 1.827 3.620 4.368 0 2.778 4.873 5.621
30.750 30.800 0 1.819 3.610 4.357 0 2.770 4.863 5.610
30.800 30.850 0 1.811 3.599 4.347 0 2.762 4.852 5.600
30.850 30.900 0 1.803 3.589 4.336 0 2.754 4.842 5.589
30.900 30.950 0 1.795 3.578 4.326 0 2.746 4.831 5.579
30.950 31.000 0 1.787 3.568 4.315 0 2.738 4.821 5.568
31.000 31.050 0 1.779 3.557 4.305 0 2.730 4.810 5.558
31.050 31.100 0 1.771 3.547 4.294 0 2.722 4.800 5.547
31.100 31.150 0 1.763 3.536 4.283 0 2.714 4.789 5.537
31.150 31.200 0 1.755 3.525 4.273 0 2.706 4.779 5.526
31.200 31.250 0 1.747 3.515 4.262 0 2.698 4.768 5.515
31.250 31.300 0 1.739 3.504 4.252 0 2.690 4.757 5.505
31.300 31.350 0 1.731 3.494 4.241 0 2.682 4.747 5.494
31.350 31.400 0 1.723 3.483 4.231 0 2.674 4.736 5.484
31.400 31.450 0 1.715 3.473 4.220 0 2.666 4.726 5.473
31.450 31.500 0 1.707 3.462 4.210 0 2.658 4.715 5.463
31.500 31.550 0 1.699 3.452 4.199 0 2.650 4.705 5.452
31.550 31.600 0 1.691 3.441 4.189 0 2.642 4.694 5.442
31.600 31.650 0 1.683 3.431 4.178 0 2.634 4.684 5.431
31.650 31.700 0 1.675 3.420 4.168 0 2.626 4.673 5.421
31.700 31.750 0 1.667 3.410 4.157 0 2.618 4.663 5.410
31.750 31.800 0 1.659 3.399 4.147 0 2.610 4.652 5.400
31.800 31.850 0 1.651 3.389 4.136 0 2.602 4.642 5.389
31.850 31.900 0 1.643 3.378 4.126 0 2.594 4.631 5.379
31.900 31.950 0 1.635 3.368 4.115 0 2.586 4.621 5.368
31.950 32.000 0 1.627 3.357 4.104 0 2.578 4.610 5.358
32.000 32.050 0 1.619 3.346 4.094 0 2.570 4.600 5.347
32.050 32.100 0 1.611 3.336 4.083 0 2.562 4.589 5.336
32.100 32.150 0 1.603 3.325 4.073 0 2.554 4.578 5.326
32.150 32.200 0 1.595 3.315 4.062 0 2.546 4.568 5.315
32.200 32.250 0 1.587 3.304 4.052 0 2.538 4.557 5.305
32.250 32.300 0 1.579 3.294 4.041 0 2.530 4.547 5.294
32.300 32.350 0 1.571 3.283 4.031 0 2.522 4.536 5.284
32.350 32.400 0 1.563 3.273 4.020 0 2.514 4.526 5.273
32.400 32.450 0 1.555 3.262 4.010 0 2.506 4.515 5.263
32.450 32.500 0 1.547 3.252 3.999 0 2.498 4.505 5.252
32.500 32.550 0 1.539 3.241 3.989 0 2.490 4.494 5.242
32.550 32.600 0 1.531 3.231 3.978 0 2.482 4.484 5.231
32.600 32.650 0 1.523 3.220 3.968 0 2.474 4.473 5.221
32.650 32.700 0 1.515 3.210 3.957 0 2.466 4.463 5.210
32.700 32.750 0 1.507 3.199 3.947 0 2.458 4.452 5.200
32.750 32.800 0 1.499 3.188 3.936 0 2.450 4.442 5.189
32.800 32.850 0 1.491 3.178 3.925 0 2.442 4.431 5.179
32.850 32.900 0 1.483 3.167 3.915 0 2.434 4.421 5.168
32.900 32.950 0 1.475 3.157 3.904 0 2.426 4.410 5.157
32.950 33.000 0 1.467 3.146 3.894 0 2.418 4.399 5.147
33.000 33.050 0 1.460 3.136 3.883 0 2.410 4.389 5.136
33.050 33.100 0 1.452 3.125 3.873 0 2.402 4.378 5.126
33.100 33.150 0 1.444 3.115 3.862 0 2.394 4.368 5.115
33.150 33.200 0 1.436 3.104 3.852 0 2.386 4.357 5.105
33.200 33.250 0 1.428 3.094 3.841 0 2.378 4.347 5.094
33.250 33.300 0 1.420 3.083 3.831 0 2.370 4.336 5.084
33.300 33.350 0 1.412 3.073 3.820 0 2.362 4.326 5.073
33.350 33.400 0 1.404 3.062 3.810 0 2.354 4.315 5.063
33.400 33.450 0 1.396 3.052 3.799 0 2.346 4.305 5.052
33.450 33.500 0 1.388 3.041 3.789 0 2.338 4.294 5.042
33.500 33.550 0 1.380 3.031 3.778 0 2.330 4.284 5.031
33.550 33.600 0 1.372 3.020 3.768 0 2.322 4.273 5.021
33.600 33.650 0 1.364 3.009 3.757 0 2.314 4.263 5.010
33.650 33.700 0 1.356 2.999 3.746 0 2.306 4.252 5.000
33.700 33.750 0 1.348 2.988 3.736 0 2.298 4.241 4.989
33.750 33.800 0 1.340 2.978 3.725 0 2.290 4.231 4.978
33.800 33.850 0 1.332 2.967 3.715 0 2.282 4.220 4.968
33.850 33.900 0 1.324 2.957 3.704 0 2.274 4.210 4.957
33.900 33.950 0 1.316 2.946 3.694 0 2.266 4.199 4.947
33.950 34.000 0 1.308 2.936 3.683 0 2.259 4.189 4.936
34.000 34.050 0 1.300 2.925 3.673 0 2.251 4.178 4.926
34.050 34.100 0 1.292 2.915 3.662 0 2.243 4.168 4.915
34.100 34.150 0 1.284 2.904 3.652 0 2.235 4.157 4.905
34.150 34.200 0 1.276 2.894 3.641 0 2.227 4.147 4.894
34.200 34.250 0 1.268 2.883 3.631 0 2.219 4.136 4.884
34.250 34.300 0 1.260 2.873 3.620 0 2.211 4.126 4.873
34.300 34.350 0 1.252 2.862 3.610 0 2.203 4.115 4.863
34.350 34.400 0 1.244 2.852 3.599 0 2.195 4.105 4.852
34.400 34.450 0 1.236 2.841 3.589 0 2.187 4.094 4.842
34.450 34.500 0 1.228 2.830 3.578 0 2.179 4.084 4.831
34.500 34.550 0 1.220 2.820 3.567 0 2.171 4.073 4.821
34.550 34.600 0 1.212 2.809 3.557 0 2.163 4.062 4.810
34.600 34.650 0 1.204 2.799 3.546 0 2.155 4.052 4.799
34.650 34.700 0 1.196 2.788 3.536 0 2.147 4.041 4.789
34.700 34.750 0 1.188 2.778 3.525 0 2.139 4.031 4.778
34.750 34.800 0 1.180 2.767 3.515 0 2.131 4.020 4.768
34.800 34.850 0 1.172 2.757 3.504 0 2.123 4.010 4.757
34.850 34.900 0 1.164 2.746 3.494 0 2.115 3.999 4.747
34.900 34.950 0 1.156 2.736 3.483 0 2.107 3.989 4.736
34.950 35.000 0 1.148 2.725 3.473 0 2.099 3.978 4.726
35.000 35.050 0 1.140 2.715 3.462 0 2.091 3.968 4.715
35.050 35.100 0 1.132 2.704 3.452 0 2.083 3.957 4.705
35.100 35.150 0 1.124 2.694 3.441 0 2.075 3.947 4.694
35.150 35.200 0 1.116 2.683 3.431 0 2.067 3.936 4.684
35.200 35.250 0 1.108 2.673 3.420 0 2.059 3.926 4.673
35.250 35.300 0 1.100 2.662 3.409 0 2.051 3.915 4.663
35.300 35.350 0 1.092 2.651 3.399 0 2.043 3.905 4.652
35.350 35.400 0 1.084 2.641 3.388 0 2.035 3.894 4.642
35.400 35.450 0 1.076 2.630 3.378 0 2.027 3.883 4.631
35.450 35.500 0 1.068 2.620 3.367 0 2.019 3.873 4.620
35.500 35.550 0 1.060 2.609 3.357 0 2.011 3.862 4.610
35.550 35.600 0 1.052 2.599 3.346 0 2.003 3.852 4.599
35.600 35.650 0 1.044 2.588 3.336 0 1.995 3.841 4.589
35.650 35.700 0 1.036 2.578 3.325 0 1.987 3.831 4.578
35.700 35.750 0 1.028 2.567 3.315 0 1.979 3.820 4.568
35.750 35.800 0 1.020 2.557 3.304 0 1.971 3.810 4.557
35.800 35.850 0 1.012 2.546 3.294 0 1.963 3.799 4.547
35.850 35.900 0 1.004 2.536 3.283 0 1.955 3.789 4.536
35.900 35.950 0 996 2.525 3.273 0 1.947 3.778 4.526
35.950 36.000 0 988 2.515 3.262 0 1.939 3.768 4.515
36.000 36.050 0 980 2.504 3.252 0 1.931 3.757 4.505
36.050 36.100 0 972 2.494 3.241 0 1.923 3.747 4.494
36.100 36.150 0 964 2.483 3.230 0 1.915 3.736 4.484
36.150 36.200 0 956 2.472 3.220 0 1.907 3.726 4.473
36.200 36.250 0 948 2.462 3.209 0 1.899 3.715 4.462
36.250 36.300 0 940 2.451 3.199 0 1.891 3.704 4.452
36.300 36.350 0 932 2.441 3.188 0 1.883 3.694 4.441
36.350 36.400 0 924 2.430 3.178 0 1.875 3.683 4.431
36.400 36.450 0 916 2.420 3.167 0 1.867 3.673 4.420
36.450 36.500 0 908 2.409 3.157 0 1.859 3.662 4.410
36.500 36.550 0 900 2.399 3.146 0 1.851 3.652 4.399
36.550 36.600 0 892 2.388 3.136 0 1.843 3.641 4.389
36.600 36.650 0 884 2.378 3.125 0 1.835 3.631 4.378
36.650 36.700 0 876 2.367 3.115 0 1.827 3.620 4.368
36.700 36.750 0 868 2.357 3.104 0 1.819 3.610 4.357
36.750 36.800 0 860 2.346 3.094 0 1.811 3.599 4.347
36.800 36.850 0 852 2.336 3.083 0 1.803 3.589 4.336
36.850 36.900 0 844 2.325 3.073 0 1.795 3.578 4.326
36.900 36.950 0 836 2.315 3.062 0 1.787 3.568 4.315
36.950 37.000 0 828 2.304 3.051 0 1.779 3.557 4.305
37.000 37.050 0 820 2.293 3.041 0 1.771 3.547 4.294
37.050 37.100 0 812 2.283 3.030 0 1.763 3.536 4.283
37.100 37.150 0 804 2.272 3.020 0 1.755 3.525 4.273
37.150 37.200 0 796 2.262 3.009 0 1.747 3.515 4.262
37.200 37.250 0 788 2.251 2.999 0 1.739 3.504 4.252
37.250 37.300 0 780 2.241 2.988 0 1.731 3.494 4.241
37.300 37.350 0 772 2.230 2.978 0 1.723 3.483 4.231
37.350 37.400 0 764 2.220 2.967 0 1.715 3.473 4.220
37.400 37.450 0 756 2.209 2.957 0 1.707 3.462 4.210
37.450 37.500 0 748 2.199 2.946 0 1.699 3.452 4.199
37.500 37.550 0 740 2.188 2.936 0 1.691 3.441 4.189
37.550 37.600 0 732 2.178 2.925 0 1.683 3.431 4.178
37.600 37.650 0 724 2.167 2.915 0 1.675 3.420 4.168
37.650 37.700 0 716 2.157 2.904 0 1.667 3.410 4.157
37.700 37.750 0 708 2.146 2.894 0 1.659 3.399 4.147
37.750 37.800 0 700 2.135 2.883 0 1.651 3.389 4.136
37.800 37.850 0 692 2.125 2.872 0 1.643 3.378 4.126
37.850 37.900 0 684 2.114 2.862 0 1.635 3.368 4.115
37.900 37.950 0 676 2.104 2.851 0 1.627 3.357 4.104
37.950 38.000 0 668 2.093 2.841 0 1.619 3.346 4.094
38.000 38.050 0 661 2.083 2.830 0 1.611 3.336 4.083
38.050 38.100 0 653 2.072 2.820 0 1.603 3.325 4.073
38.100 38.150 0 645 2.062 2.809 0 1.595 3.315 4.062
38.150 38.200 0 637 2.051 2.799 0 1.587 3.304 4.052
38.200 38.250 0 629 2.041 2.788 0 1.579 3.294 4.041
38.250 38.300 0 621 2.030 2.778 0 1.571 3.283 4.031
38.300 38.350 0 613 2.020 2.767 0 1.563 3.273 4.020
38.350 38.400 0 605 2.009 2.757 0 1.555 3.262 4.010
38.400 38.450 0 597 1.999 2.746 0 1.547 3.252 3.999
38.450 38.500 0 589 1.988 2.736 0 1.539 3.241 3.989
38.500 38.550 0 581 1.978 2.725 0 1.531 3.231 3.978
38.550 38.600 0 573 1.967 2.715 0 1.523 3.220 3.968
38.600 38.650 0 565 1.956 2.704 0 1.515 3.210 3.957
38.650 38.700 0 557 1.946 2.693 0 1.507 3.199 3.947
38.700 38.750 0 549 1.935 2.683 0 1.499 3.188 3.936
38.750 38.800 0 541 1.925 2.672 0 1.491 3.178 3.925
38.800 38.850 0 533 1.914 2.662 0 1.483 3.167 3.915
38.850 38.900 0 525 1.904 2.651 0 1.475 3.157 3.904
38.900 38.950 0 517 1.893 2.641 0 1.467 3.146 3.894
38.950 39.000 0 509 1.883 2.630 0 1.460 3.136 3.883
39.000 39.050 0 501 1.872 2.620 0 1.452 3.125 3.873
39.050 39.100 0 493 1.862 2.609 0 1.444 3.115 3.862
39.100 39.150 0 485 1.851 2.599 0 1.436 3.104 3.852
39.150 39.200 0 477 1.841 2.588 0 1.428 3.094 3.841
39.200 39.250 0 469 1.830 2.578 0 1.420 3.083 3.831
39.250 39.300 0 461 1.820 2.567 0 1.412 3.073 3.820
39.300 39.350 0 453 1.809 2.557 0 1.404 3.062 3.810
39.350 39.400 0 445 1.799 2.546 0 1.396 3.052 3.799
39.400 39.450 0 437 1.788 2.536 0 1.388 3.041 3.789
39.450 39.500 0 429 1.777 2.525 0 1.380 3.031 3.778
39.500 39.550 0 421 1.767 2.514 0 1.372 3.020 3.768
39.550 39.600 0 413 1.756 2.504 0 1.364 3.009 3.757
39.600 39.650 0 405 1.746 2.493 0 1.356 2.999 3.746
39.650 39.700 0 397 1.735 2.483 0 1.348 2.988 3.736
39.700 39.750 0 389 1.725 2.472 0 1.340 2.978 3.725
39.750 39.800 0 381 1.714 2.462 0 1.332 2.967 3.715
39.800 39.850 0 373 1.704 2.451 0 1.324 2.957 3.704
39.850 39.900 0 365 1.693 2.441 0 1.316 2.946 3.694
39.900 39.950 0 357 1.683 2.430 0 1.308 2.936 3.683
39.950 40.000 0 349 1.672 2.420 0 1.300 2.925 3.673
40.000 40.050 0 341 1.662 2.409 0 1.292 2.915 3.662
40.050 40.100 0 333 1.651 2.399 0 1.284 2.904 3.652
40.100 40.150 0 325 1.641 2.388 0 1.276 2.894 3.641
40.150 40.200 0 317 1.630 2.378 0 1.268 2.883 3.631
40.200 40.250 0 309 1.620 2.367 0 1.260 2.873 3.620
40.250 40.300 0 301 1.609 2.356 0 1.252 2.862 3.610
40.300 40.350 0 293 1.598 2.346 0 1.244 2.852 3.599
40.350 40.400 0 285 1.588 2.335 0 1.236 2.841 3.589
40.400 40.450 0 277 1.577 2.325 0 1.228 2.830 3.578
40.450 40.500 0 269 1.567 2.314 0 1.220 2.820 3.567
40.500 40.550 0 261 1.556 2.304 0 1.212 2.809 3.557
40.550 40.600 0 253 1.546 2.293 0 1.204 2.799 3.546
40.600 40.650 0 245 1.535 2.283 0 1.196 2.788 3.536
40.650 40.700 0 237 1.525 2.272 0 1.188 2.778 3.525
40.700 40.750 0 229 1.514 2.262 0 1.180 2.767 3.515
40.750 40.800 0 221 1.504 2.251 0 1.172 2.757 3.504
40.800 40.850 0 213 1.493 2.241 0 1.164 2.746 3.494
40.850 40.900 0 205 1.483 2.230 0 1.156 2.736 3.483
40.900 40.950 0 197 1.472 2.220 0 1.148 2.725 3.473
40.950 41.000 0 189 1.462 2.209 0 1.140 2.715 3.462
41.000 41.050 0 181 1.451 2.199 0 1.132 2.704 3.452
41.050 41.100 0 173 1.441 2.188 0 1.124 2.694 3.441
41.100 41.150 0 165 1.430 2.177 0 1.116 2.683 3.431
41.150 41.200 0 157 1.419 2.167 0 1.108 2.673 3.420
41.200 41.250 0 149 1.409 2.156 0 1.100 2.662 3.409
41.250 41.300 0 141 1.398 2.146 0 1.092 2.651 3.399
41.300 41.350 0 133 1.388 2.135 0 1.084 2.641 3.388
41.350 41.400 0 125 1.377 2.125 0 1.076 2.630 3.378
41.400 41.450 0 117 1.367 2.114 0 1.068 2.620 3.367
41.450 41.500 0 109 1.356 2.104 0 1.060 2.609 3.357
41.500 41.550 0 101 1.346 2.093 0 1.052 2.599 3.346
41.550 41.600 0 93 1.335 2.083 0 1.044 2.588 3.336
41.600 41.650 0 85 1.325 2.072 0 1.036 2.578 3.325
41.650 41.700 0 77 1.314 2.062 0 1.028 2.567 3.315
41.700 41.750 0 69 1.304 2.051 0 1.020 2.557 3.304
41.750 41.800 0 61 1.293 2.041 0 1.012 2.546 3.294
41.800 41.850 0 53 1.283 2.030 0 1.004 2.536 3.283
41.850 41.900 0 45 1.272 2.020 0 996 2.525 3.273
41.900 41.950 0 37 1.262 2.009 0 988 2.515 3.262
41.950 42.000 0 29 1.251 1.998 0 980 2.504 3.252
42.000 42.050 0 21 1.240 1.988 0 972 2.494 3.241
42.050 42.100 0 13 1.230 1.977 0 964 2.483 3.230
42.100 42.150 0 5 1.219 1.967 0 956 2.472 3.220
42.150 42.200 0 *

*Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $42.150 nhưng ít hơn $42.158, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $1.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $42.158 hoặc nhiều hơn, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

1.209 1.956 0 948 2.462 3.209
42.200 42.250 0 0 1.198 1.946 0 940 2.451 3.199
42.250 42.300 0 0 1.188 1.935 0 932 2.441 3.188
42.300 42.350 0 0 1.177 1.925 0 924 2.430 3.178
42.350 42.400 0 0 1.167 1.914 0 916 2.420 3.167
42.400 42.450 0 0 1.156 1.904 0 908 2.409 3.157
42.450 42.500 0 0 1.146 1.893 0 900 2.399 3.146
42.500 42.550 0 0 1.135 1.883 0 892 2.388 3.136
42.550 42.600 0 0 1.125 1.872 0 884 2.378 3.125
42.600 42.650 0 0 1.114 1.862 0 876 2.367 3.115
42.650 42.700 0 0 1.104 1.851 0 868 2.357 3.104
42.700 42.750 0 0 1.093 1.841 0 860 2.346 3.094
42.750 42.800 0 0 1.082 1.830 0 852 2.336 3.083
42.800 42.850 0 0 1.072 1.819 0 844 2.325 3.073
42.850 42.900 0 0 1.061 1.809 0 836 2.315 3.062
42.900 42.950 0 0 1.051 1.798 0 828 2.304 3.051
42.950 43.000 0 0 1.040 1.788 0 820 2.293 3.041
43.000 43.050 0 0 1.030 1.777 0 812 2.283 3.030
43.050 43.100 0 0 1.019 1.767 0 804 2.272 3.020
43.100 43.150 0 0 1.009 1.756 0 796 2.262 3.009
43.150 43.200 0 0 998 1.746 0 788 2.251 2.999
43.200 43.250 0 0 988 1.735 0 780 2.241 2.988
43.250 43.300 0 0 977 1.725 0 772 2.230 2.978
43.300 43.350 0 0 967 1.714 0 764 2.220 2.967
43.350 43.400 0 0 956 1.704 0 756 2.209 2.957
43.400 43.450 0 0 946 1.693 0 748 2.199 2.946
43.450 43.500 0 0 935 1.683 0 740 2.188 2.936
43.500 43.550 0 0 925 1.672 0 732 2.178 2.925
43.550 43.600 0 0 914 1.662 0 724 2.167 2.915
43.600 43.650 0 0 903 1.651 0 716 2.157 2.904
43.650 43.700 0 0 893 1.640 0 708 2.146 2.894
43.700 43.750 0 0 882 1.630 0 700 2.135 2.883
43.750 43.800 0 0 872 1.619 0 692 2.125 2.872
43.800 43.850 0 0 861 1.609 0 684 2.114 2.862
43.850 43.900 0 0 851 1.598 0 676 2.104 2.851
43.900 43.950 0 0 840 1.588 0 668 2.093 2.841
43.950 44.000 0 0 830 1.577 0 661 2.083 2.830
44.000 44.050 0 0 819 1.567 0 653 2.072 2.820
44.050 44.100 0 0 809 1.556 0 645 2.062 2.809
44.100 44.150 0 0 798 1.546 0 637 2.051 2.799
44.150 44.200 0 0 788 1.535 0 629 2.041 2.788
44.200 44.250 0 0 777 1.525 0 621 2.030 2.778
44.250 44.300 0 0 767 1.514 0 613 2.020 2.767
44.300 44.350 0 0 756 1.504 0 605 2.009 2.757
44.350 44.400 0 0 746 1.493 0 597 1.999 2.746
44.400 44.450 0 0 735 1.483 0 589 1.988 2.736
44.450 44.500 0 0 724 1.472 0 581 1.978 2.725
44.500 44.550 0 0 714 1.461 0 573 1.967 2.715
44.550 44.600 0 0 703 1.451 0 565 1.956 2.704
44.600 44.650 0 0 693 1.440 0 557 1.946 2.693
44.650 44.700 0 0 682 1.430 0 549 1.935 2.683
44.700 44.750 0 0 672 1.419 0 541 1.925 2.672
44.750 44.800 0 0 661 1.409 0 533 1.914 2.662
44.800 44.850 0 0 651 1.398 0 525 1.904 2.651
44.850 44.900 0 0 640 1.388 0 517 1.893 2.641
44.900 44.950 0 0 630 1.377 0 509 1.883 2.630
44.950 45.000 0 0 619 1.367 0 501 1.872 2.620
45.000 45.050 0 0 609 1.356 0 493 1.862 2.609
45.050 45.100 0 0 598 1.346 0 485 1.851 2.599
45.100 45.150 0 0 588 1.335 0 477 1.841 2.588
45.150 45.200 0 0 577 1.325 0 469 1.830 2.578
45.200 45.250 0 0 567 1.314 0 461 1.820 2.567
45.250 45.300 0 0 556 1.303 0 453 1.809 2.557
45.300 45.350 0 0 545 1.293 0 445 1.799 2.546
45.350 45.400 0 0 535 1.282 0 437 1.788 2.536
45.400 45.450 0 0 524 1.272 0 429 1.777 2.525
45.450 45.500 0 0 514 1.261 0 421 1.767 2.514
45.500 45.550 0 0 503 1.251 0 413 1.756 2.504
45.550 45.600 0 0 493 1.240 0 405 1.746 2.493
45.600 45.650 0 0 482 1.230 0 397 1.735 2.483
45.650 45.700 0 0 472 1.219 0 389 1.725 2.472
45.700 45.750 0 0 461 1.209 0 381 1.714 2.462
45.750 45.800 0 0 451 1.198 0 373 1.704 2.451
45.800 45.850 0 0 440 1.188 0 365 1.693 2.441
45.850 45.900 0 0 430 1.177 0 357 1.683 2.430
45.900 45.950 0 0 419 1.167 0 349 1.672 2.420
45.950 46.000 0 0 409 1.156 0 341 1.662 2.409
46.000 46.050 0 0 398 1.146 0 333 1.651 2.399
46.050 46.100 0 0 388 1.135 0 325 1.641 2.388
46.100 46.150 0 0 377 1.124 0 317 1.630 2.378
46.150 46.200 0 0 366 1.114 0 309 1.620 2.367
46.200 46.250 0 0 356 1.103 0 301 1.609 2.356
46.250 46.300 0 0 345 1.093 0 293 1.598 2.346
46.300 46.350 0 0 335 1.082 0 285 1.588 2.335
46.350 46.400 0 0 324 1.072 0 277 1.577 2.325
46.400 46.450 0 0 314 1.061 0 269 1.567 2.314
46.450 46.500 0 0 303 1.051 0 261 1.556 2.304
46.500 46.550 0 0 293 1.040 0 253 1.546 2.293
46.550 46.600 0 0 282 1.030 0 245 1.535 2.283
46.600 46.650 0 0 272 1.019 0 237 1.525 2.272
46.650 46.700 0 0 261 1.009 0 229 1.514 2.262
46.700 46.750 0 0 251 998 0 221 1.504 2.251
46.750 46.800 0 0 240 988 0 213 1.493 2.241
46.800 46.850 0 0 230 977 0 205 1.483 2.230
46.850 46.900 0 0 219 967 0 197 1.472 2.220
46.900 46.950 0 0 209 956 0 189 1.462 2.209
46.950 47.000 0 0 198 945 0 181 1.451 2.199
47.000 47.050 0 0 187 935 0 173 1.441 2.188
47.050 47.100 0 0 177 924 0 165 1.430 2.177
47.100 47.150 0 0 166 914 0 157 1.419 2.167
47.150 47.200 0 0 156 903 0 149 1.409 2.156
47.200 47.250 0 0 145 893 0 141 1.398 2.146
47.250 47.300 0 0 135 882 0 133 1.388 2.135
47.300 47.350 0 0 124 872 0 125 1.377 2.125
47.350 47.400 0 0 114 861 0 117 1.367 2.114
47.400 47.450 0 0 103 851 0 109 1.356 2.104
47.450 47.500 0 0 93 840 0 101 1.346 2.093
47.500 47.550 0 0 82 830 0 93 1.335 2.083
47.550 47.600 0 0 72 819 0 85 1.325 2.072
47.600 47.650 0 0 61 809 0 77 1.314 2.062
47.650 47.700 0 0 51 798 0 69 1.304 2.051
47.700 47.750 0 0 40 788 0 61 1.293 2.041
47.750 47.800 0 0 29 777 0 53 1.283 2.030
47.800 47.850 0 0 19 766 0 45 1.272 2.020
47.850 47.900 0 0 8 756 0 37 1.262 2.009
47.900 47.950 0 0 *

*Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $47.900 nhưng ít hơn $47.915, và quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $2.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $47.915 hoặc nhiều hơn, và quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

745 0 29 1.251 1.998
47.950 48.000 0 0 0 735 0 21 1.240 1.988
48.000 48.050 0 0 0 724 0 13 1.230 1.977
48.050 48.100 0 0 0 714 0 5 1.219 1.967
48.100 48.150 0 0 0 703 0 **

**Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $48.100 nhưng ít hơn $48.108, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $1.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $48.108 hoặc nhiều hơn, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

1.209 1.956
48.150 48.200 0 0 0 693 0 0 1.198 1.946
48.200 48.250 0 0 0 682 0 0 1.188 1.935
48.250 48.300 0 0 0 672 0 0 1.177 1.925
48.300 48.350 0 0 0 661 0 0 1.167 1.914
48.350 48.400 0 0 0 651 0 0 1.156 1.904
48.400 48.450 0 0 0 640 0 0 1.146 1.893
48.450 48.500 0 0 0 630 0 0 1.135 1.883
48.500 48.550 0 0 0 619 0 0 1.125 1.872
48.550 48.600 0 0 0 609 0 0 1.114 1.862
48.600 48.650 0 0 0 598 0 0 1.104 1.851
48.650 48.700 0 0 0 587 0 0 1.093 1.841
48.700 48.750 0 0 0 577 0 0 1.082 1.830
48.750 48.800 0 0 0 566