Ấn phẩm 596 (2022), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EIC)

Để sử dụng trong việc chuẩn bị 2022 Tờ khai


Ấn phẩm 596 - Tài Liệu Giới Thiệu

Phát Triển Trong Tương Lai

Để biết thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan đến Ấn Phẩm 596, chẳng hạn như luật được ban hành sau khi được xuất bản, truy cập IRS.gov/Pub596.

EIC là gì?

EIC là một khoản tín thuế dành cho một số người nhất định làm việc và có thu nhập kiếm được dưới $597.187. Tín thuế thường có nghĩa là nhiều tiền hơn trong túi của quý vị. Nó làm giảm số tiền thuế quý vị nợ. EIC cũng có thể mang lại cho quý vị tiền hoàn thuế.

Tôi Có Thể Yêu Cầu EIC Không?

Để yêu cầu EIC, quý vị phải đáp ứng một số quy tắc. Các quy tắc này được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng . Bảng 1. Tóm Gọn về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được

Đầu tiên, quý vị phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong cột này. Thứ hai, quý vị phải đáp ứng tất cả các quy tắc trong một trong số các cột này, tùy theo quy tắc nào áp dụng. Thứ ba, quý vị phải đáp ứng quy tắc trong cột này.
Chương 1.
Quy Tắc cho Mọi Người
Chương 2.
Quy Tắc Nếu Quý Vị Có Trẻ Đủ Điều Kiện
Chương 3.
Quy Tắc Nếu Quý Vị Không Có Trẻ Đủ Điều Kiện
Chương 4.
Tính Toán và Yêu Cầu EIC
1. Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của quý vị phải ít hơn:

• $53.057 ($59.187 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ,

• $49.399 ($55.529 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $43.492 ($49.622 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $16.480 ($22.610 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
2. Quý vị phải có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn).

3. Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu nhất định nếu quý vị đã ly thân với vợ/chồng của mình và không khai thuế chung.

4. Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú trong cả năm.

5. Quý vị không thể nộp Mẫu 2555 (liên quan đến thu nhập kiếm được ở nước ngoài).

6. Thu nhập đầu tư của quý vị phải là $10.300 hoặc ít hơn.

7. Quý vị phải có thu nhập kiếm được.
8. Trẻ của quý vị phải đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, cư trú và khai thuế chung.

9. Trẻ đủ điều kiện của quý vị không được kê khai bởi nhiều hơn một người để yêu cầu EIC.

10. Quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.
11. Quý vị phải đáp ứng yêu cầu về tuổi.

12. Quý vị không thể là người phụ thuộc của một người khác.

13. Quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người khác.

14. Quý vị phải sống tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.
15. Thu nhập kiếm được của quý vị phải ít hơn:

• $53.057 ($59.187 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

• $49.399 ($55.529 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

• $43.492 ($49.622 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

• $16.480 ($22.610 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 

Tôi Có Cần Ấn Phẩm Này Không?

Một số người nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR phải sử dụng Bảng Tính 1 trong ấn phẩm này, thay vì Bước 2 trong hướng dẫn của Mẫu 1040 khi họ đang kiểm tra xem họ có thể được EIC hay không. Quý vị là một trong những người đó nếu bất kỳ câu nào sau đây đúng cho năm 2022.

 • Quý vị nộp Bảng E (Mẫu 1040).

 • Quý vị khai báo thu nhập từ việc cho thuê tài sản cá nhân không được sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh.

 • Quý vị khai báo thu nhập trên Bảng 1 (Mẫu 1040) dòng 8z, từ Mẫu 8814 (liên quan đến lựa chọn để khai báo tiền lời và cổ tức của trẻ).

 • Quý vị có thu nhập hoặc lỗ từ một hoạt động thụ động.

 • Quý vị khai báo số tiền trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 7, bao gồm số tiền từ Mẫu 4797.

Nếu không có câu nào ở trên áp dụng cho quý vị, hướng dẫn của mẫu thuế của quý vị có thể có tất cả thông tin quý vị cần để tìm hiểu xem quý vị có thể yêu cầu EIC hay không và tính toán khoản EIC của quý vị. Quý vị có thể không cần ấn phẩm này. Nhưng quý vị có thể đọc nó để biết liệu quý vị có thể nhận khoản EIC hay không và để tìm hiểu thêm về EIC.

Tôi Có Phải Có Trẻ Để Đủ Điều Kiện Nhận EIC Không?

Không, quý vị có thể đủ điều kiện nhận EIC mà không cần có trẻ đủ điều kiện nếu quý vị ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi và thu nhập kiếm được của quý vị ít hơn $16.480 ($ 22.610 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Xem chương 3.

Làm Cách Nào Để Tôi Tính Toán Số Tiền EIC?

Nếu quý vị có thể yêu cầu EIC, quý vị có thể yêu cầu IRS tính khoản tín thuế của quý vị, hoặc quý vị có thể tự tính toán. Để tự tính toán, quý vị có thể hoàn thành một bảng tính trong hướng dẫn cho mẫu đơn quý vị nộp. Để tìm hiểu làm thế nào để IRS tính khoản tín thuế cho quý vị, xem chương 4.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhanh Chóng Tìm Được Thông Tin Cụ Thể?

Quý vị có thể sử dụng chỉ mục để tra cứu thông tin cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, các mục nhập chỉ mục sẽ đưa quý vị đến các tiêu đề, bảng hoặc bảng tính.

Có Trợ Giúp Trực Tuyến Không?

Có. Quý vị có thể sử dụng Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho EITC tại IRS.gov/EITC để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận tín thuế hay không. Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho EITC có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Quy Định Mới cho năm 2022

Số tiền thu nhập kiếm được. Số tiền thu nhập tối đa quý vị có thể kiếm được mà vẫn nhận được tín thuế đã thay đổi. Quý vị có thể nhận được tín thuế nếu:

 • Quý vị có ba trẻ đủ điều kiện hoặc nhiều hơn có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $53.057 ($59.187 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $49.399 ($55.529 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế),

 • Quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $43.492 ($49.622 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế), hoặc

 • Quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ và quý vị kiếm được ít hơn $16.480 ($22.610 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế).

AGI của quý vị cũng phải ít hơn số tiền vừa được liệt kê áp dụng cho quý vị. Để biết thông tin chi tiết, xem Quy Tắc 115.

Yêu cầu về tuổi cho người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện. Các quy tắc đặc biệt thay đổi các yêu cầu về độ tuổi đối với một số người yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện được giới hạn cho năm 2021. Cho năm 2022, để yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện, quý vị phải ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi. Xem Quy Tắc 11—Quý Vị Phải Đáp Ứng Yêu Cầu về Tuổi Tác, để biết thêm thông tin.

Số tiền thu nhập đầu tư. Số tiền thu nhập đầu tư tối đa mà quý vị có thể có và vẫn nhận được khoản tín thuế là $10.000. Xem Quy Tắc 6 — Thu Nhập Đầu Tư của Quý Vị Phải Là $10.300 hoặc Ít Hơn.

Lời nhắc

EIC cho bản thân. Nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi là trẻ đủ điều kiện theo quy tắc phá hòa của một người khác cho năm 2022, quý vị có thể nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện.

Nộp Bảng EIC (Mẫu 1040) nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị có ít nhất một trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC, hãy hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR của quý vị ngay cả khi đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin, bao gồm cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC.

EIC tăng lên đối với một số tờ khai thuế chung. Một người đã kết hôn khai thuế chung có thể nhận được khoản EIC nhiều hơn người có cùng thu nhập nhưng với tình trạng khai thuế khác. Do đó, Bảng EIC có các cột khác nhau dành cho những người đã kết hôn khai thuế chung so với những người khác. Khi quý vị tra cứu khoản EIC của mình trong Bảng EIC, hãy bảo đảm sử dụng cột chính xác cho tình trạng khai thuế của quý vị và số trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ mà quý vị có.

Vợ chồng đã ly thân. Nếu quý vị đã kết hôn nhưng không nộp tờ khai thuế chung, quý vị có thể đủ điều kiện yêu cầu EIC. Xem Quy Tắc 3 — Nếu Quý Vị Ly Thân với Vợ/Chồng của Quý Vị và Không Khai Thuế Chung, Quý Vị Phải Đáp Ứng Một Số Quy Tắc Nhất Định, để biết thêm thông tin.

EIC không ảnh hưởng đến một số phúc lợi xã hội. Bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào quý vị nhận do EIC không được tính là thu nhập trong quá trình xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị hoặc bất kỳ ai để nhận phúc lợi hoặc hỗ trợ, hay số tiền quý vị hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang nào hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này bao gồm những chương trình sau.

 • Chương Trình Trợ Giúp Tạm Thời Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn (TANF).

 • Medicaid.

 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI).

 • Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (phiếu trợ cấp thực phẩm).

 • Nhà ở thu nhập thấp.

Ngoài ra, khi xác định tính đủ điều kiện, khoản tiền hoàn thuế không thể được tính là một nguồn lực trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được. Kiểm tra với điều phối viên phúc lợi địa phương về những quyền lợi được hưởng của quý vị để tìm hiểu xem liệu khoản tiền hoàn thuế có ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị hay không.

Khoản thanh toán miễn Medicaid. Để biết thông tin về cách khoản thanh toán miễn Medicaid được xử lý cho các mục đích của EIC xem Thu Nhập Kiếm Được .

Đừng bỏ qua khoản tín thuế của tiểu bang của quý vị. Nếu quý vị có thể yêu cầu khoản EIC trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của mình, quý vị có thể nhận một khoản tín thuế tương tự trên tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang hoặc địa phương của quý vị. Để biết danh sách các tiểu bang cung cấp khoản EIC tiểu bang, truy cập IRS.gov/EITC.

IRS đặt câu hỏi về khoản EIC. IRS có thể yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu để chứng minh rằng quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết những tài liệu cần gửi cho chúng tôi. Chúng có thể bao gồm: giấy khai sinh, học bạ, v.v. Quá trình rà soát tính đủ điều kiện của quý vị sẽ làm chậm trễ việc hoàn lại tiền của quý vị.

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Ấn Phẩm 596. Pub. 596(SP), Crédito por Ingreso del Trabajo, là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Ấn Phẩm 596. Truy cập IRS.gov/Pub596SP (tiếng Tây Ban Nha). Hoặc xem Yêu cầu các mẫu đơn và ấn phẩm hoặc Cách Nhận Trợ Giúp Thuế, ở phần sau, để tìm hiểu cách yêu cầu ấn phẩm này cũng như các mẫu đơn và ấn phẩm khác của IRS.

Các bức ảnh chụp trẻ em mất tích. Sở Thuế Vụ tự hào là một đối tác của Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Em Mất Tích và Bị Bóc Lột (NCMEC) (tiếng Anh). Các bức ảnh chụp những đứa trẻ này do Trung Tâm chọn có thể xuất hiện trong ấn phẩm này ở các trang không in nội dung. Quý vị có thể góp phần đưa những đứa trẻ này về nhà bằng cách xem các bức ảnh và gọi số 800-THE-LOST (800-843-5678) nếu quý vị nhận ra một đứa trẻ.

Nhận xét và gợi ý. Chúng tôi hoan nghênh nhận xét của quý vị về ấn phẩm này cũng như gợi ý cho các phiên bản sắp tới.Quý vị có thể gửi nhận xét cho chúng tôi thông qua IRS.gov/FormComments (tiếng Anh). Hoặc quý vị có thể viết thư gửi đến Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224.Mặc dù chúng tôi không thể trả lời riêng cho từng nhận xét nhưng chúng tôi đánh giá cao phản hồi của quý vị và sẽ xem xét các nhận xét và đề xuất trong quá trình sửa đổi các mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn và ấn phẩm. Vui lòng không các thắc mắc về thuế, tờ khai thuế hoặc khoản thanh toán đến địa chỉ trên.

Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế. Nếu có thắc mắc về thuế chưa được giải đáp từ thông tin trong ấn phẩm này hoặc phần Cách Nhận Trợ Giúp Thuế ở cuối ấn phẩm này, vui lòng truy cập trang Trợ Lý Thuế Tương Tác của IRS tại IRS.gov/Help/ITA nơi quý vị có thể tìm thấy các chủ đề bằng tính năng tìm kiếm hoặc xem các hạng mục được liệt kê.

Nhận mẫu đơn, hướng dẫn, và ấn phẩm về thuế. Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để tải xuống các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành và của các năm trước.

Đặc các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Truy cập IRS.gov/OrderForms để đăng ký nhận mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành; gọi 800-829-3676 để đăng ký nhận mẫu đơn và hướng dẫn của các năm trước. IRS sẽ xử lý yêu cầu của quý vị về các mẫu đơn và ấn phẩm trong thời gian sớm nhất. Không gửi lại yêu cầu mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Quý vị có thể nhận các mẫu đơn và ấn phẩm nhanh hơn qua hình thức trực tuyến.

1. Các Quy Tắc Cho Mọi Người

Chương này thảo luận về các Quy Tắc từ 1 đến 7. Quý vị phải đáp ứng tất cả 7 quy tắc để đủ điều kiện nhận EIC. Nếu quý vị không đáp ứng tất cả 7 quy tắc, quý vị không thể nhận được tín thuế và quý vị không cần đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Nếu quý vị đáp ứng tất cả 7 quy tắc trong chương này, thì hãy đọc chương 2 hoặc chương 3 (tùy theo điều kiện nào áp dụng) để biết thêm các quy tắc quý vị phải đáp ứng.

Quy tắc 1 — Giới Hạn Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI)

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của quý vị phải ít hơn:

 • $53.057 ($59.187 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ trở lên,

 • $49.399 ($55.529 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $43.492 ($49.622 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $16.480 ($22.610 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI).

AGI là số tiền trên dòng 11 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Nếu AGI của quý vị bằng hoặc hơn giới hạn áp dụng được liệt kê ở trên, quý vị không thể yêu cầu EIC. Quý vị không cần phải đọc phần còn lại của ấn phẩm này.

Ví dụ — AGI vượt quá giới hạn.

AGI của quý vị là $45.000, quý vị là độc thân, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ. Quý vị không thể yêu cầu EIC vì AGI của quý vị không ít hơn $43.492. Tuy nhiên, nếu tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, quý vị có thể yêu cầu EIC vì AGI của quý vị thấp hơn $49.622.

Tài sản chung.

Nếu quý vị đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai thuế như chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy Tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật về tài sản chung, AGI của quý vị bao gồm phần tiền lương của cả quý vị và vợ/chồng của quý vị mà quý vị cần phải bao gồm trong tổng thu nhập. Điều này khác với các quy tắc tài sản chung được áp dụng theo Quy Tắc 7.

Quy Tắc 2 — Quý Vị Phải Có Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ (SSN)

Để yêu cầu EIC, quý vị (và vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung) phải có SSN hợp lệ do Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cấp không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn).

Trẻ đủ điều kiện của quý vị phải có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế (bao gồm cả gia hạn) để quý vị có thể yêu cầu EIC cao hơn dựa trên đứa trẻ đó. Nếu quý vị có ít nhất một trẻ đạt được yêu cầu để trở thành đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn), quý vị co thể yêu cầu EIC cho bản thân nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC duy nhất nếu quý vị có đủ điều kiện. Để biết thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện không có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế của quý vị, xem Bảng EIC.

Một SSN hợp lệ cho EIC trừ khi nó được cấp sau ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn) của quý vị hoặc nó được cấp chỉ để xin hoặc nhận phúc lợi do liên bang tài trợ và không được cho phép làm việc. Một ví dụ của phúc lợi do liên bang tài trợ là Medicaid.

.This is an Image: taxtip.gifNếu quý vị, vợ/chồng của quý vị, hoặc trẻ của quý vị có thẻ an sinh xã hội với “Not valid for employment (Không hợp lệ cho việc làm)” được in trên đó và tình trạng nhập cư của quý vị, vợ/chồng của quý vị, hoặc trẻ của quý vị đã thay đổi để cá nhân bây giờ là một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, yêu cầu SSA cho một thẻ an sinh xã hội mà không có chú giải..

Công dân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ khi quý vị nhận được SSN của mình, quý vị có một SSN hợp lệ.

Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS hoặc DHS

Nếu thẻ an sinh xã hội của quý vị ghi “Valid for work only with INS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của INS)” hoặc “Valid for work only with DHS authorization (Chỉ hợp lệ để làm việc với sự cho phép của DHS,” quý vị có một SSN hợp lệ, nhưng chỉ khi sự cho phép đó vẫn còn hiệu lực.

SSN bị thiếu hoặc không chính xác.

Nếu SSN của quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị bị thiếu trên tờ khai thuế hoặc không chính xác, quý vị có thể không nhận được EIC.

Nếu SSN của quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị bị thiếu trên tờ khai thuế vì quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2022 (bao gồm cả thời gian gia hạn) và sau đó quý vị nhận được SSN hợp lệ, quý vị không thể nộp tờ khai được điều chỉnh để yêu cầu EIC. Tuy nhiên, nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị được cấp SSN không hợp lệ cho EIC, nhưng đến ngày đến hạn của tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả thời gian gia hạn), quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị đủ điều kiện nhận thẻ an sinh xã hội mà không có "Not valid for employment" ("Không hợp lệ cho việc làm") được in trên đó, quý vị có thể yêu cầu EIC trên tờ khai gốc hoặc bản được điều chỉnh năm 2022 ngay cả khi thẻ an sinh xã hội không được cập nhật trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2022 (bao gồm cả các phần mở rộng).

Mã số thuế khác.

Quý vị không thể nhận EIC nếu thay vì SSN, quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung) có mã số thuế cá nhân (ITIN). ITIN được cấp bởi IRS cho những người không phải là công dân mà không thể có SSN.

Không có SSN.

Nếu quý vị không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn), nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR). Quý vị không thể yêu cầu EIC trên tờ khai thuế gốc hoặc tờ khai được điều chỉnh năm 2022.

Lấy SSN.

Nếu quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung) không có SSN, quý vị có thể nộp đơn xin SSN bằng cách nộp Mẫu SS-5 với SSA. Quý vị có thể lấy Mẫu SS-5 trực tuyến tại SSA.gov/forms/ss—5.pdf (tiếng Anh), từ văn phòng SSA địa phương của quý vị hoặc bằng cách gọi cho SSA theo số 1-800-772-1213.

Sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà vẫn chưa có SSN.

Nếu sắp đến hạn nộp tờ khai thuế mà quý vị vẫn chưa có SSN, quý vị có thể yêu cầu gia hạn tự động 6 tháng để nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể được gia hạn bằng cách nộp Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân . Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn cho Mẫu 4868. Thay vì nộp Mẫu 4868, quý vị có thể xin gia hạn tự động bằng cách thực hiện thanh toán theo phương thức điện tử vào hoặc trước ngày đến hạn nộp tờ khai.

Quy Tắc 3 — Nếu Quý Vị Ly Thân với Vợ/Chồng của Quý Vị và Không Khai Thuế Chung, Quý Vị Phải Đáp Ứng Một Số Quy Tắc Nhất Định

Nếu quý vị đã kết hôn, quý vị thường phải khai thuế chung để yêu cầu EIC. Tuy nhiên, có quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân

Quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân.

Qúy vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đã kết hôn, không khai thuế chung, có trẻ đủ điều kiện sống chung với quý vị hơn nữa năm 2022, và có một trong những trường hợp sau đây áp dụng.

 • Quý vị sống riêng biệt với vợ/chồng của quý vị 6 tháng cuối của năm 2022, hoặc

 • Quý vị đã ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của mình theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định về bảo trì ly hôn và quý vị đã không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của quý vị vào cuối năm 2022.

Nếu quý vị đạt được các yêu cầu trên, chọn ô ở đầu của Bảng EIC (Mẫu 1040).

.This is an Image: taxtip.gifHãy đảm bảo rằng quý vị hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của mình để liệt kê trẻ đủ điều kiện của mình. Hoàn thành và đính kèm Bảng EIC cho dù trẻ đủ điều kiện của quý vị có SSN hợp lệ hay không..

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ của quý vị đạt được yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC mà không có SSN hợp lệ, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện yêu cầu EIC cho bản thân..

Quy Tắc 4 — Quý Vị Phải Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Thường Trú Cả Năm

Nếu quý vị là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm, quý vị không thể yêu cầu EIC trừ khi tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Quý vị chỉ có thể sử dụng tình trạng khai thuế đó nếu vợ/chồng của quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú và quý vị chọn được coi là thường trú nhân Hoa Kỳ. Nếu quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị và vợ/chồng của quý vị bị đánh thuế trên thu nhập trên toàn cầu. Nếu quý vị cần thêm thông tin về việc lựa chọn này, lấy Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài . Nếu quý vị là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ thời điểm nào trong năm và tình trạng khai thuế của quý vị không phải là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Quy Tắc 5 — Quý Vị Không Thể Nộp Mẫu 2555

Quý vị không thể yêu cầu EIC nếu quý vị nộp Mẫu 2555, Thu Nhập Kiếm Được Ở Nước Ngoài. Quý vị nộp mẫu đơn này để loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài khỏi tổng thu nhập của mình, hoặc để khấu trừ hoặc loại trừ số tiền cho nhà ở nước ngoài. Thuộc địa của Hoa Kỳ không phải là nước ngoài. Xem Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Ở Nước Ngoài, để biết thêm thông tin chi tiết.

Quy Tắc 6 — Thu Nhập Đầu Tư của Quý Vị Phải là $10.300 hoặc Ít Hơn

Quý vị không thể yêu cầu EIC trừ khi thu nhập đầu tư của quý vị là $10.300 hoặc ít hơn. Nếu thu nhập đầu tư của quý vị nhiều hơn $10.300, quý vị không thể yêu cầu khoản tín thuế này.

Sử dụng Bảng Tính 1 trong chương này để tính thu nhập đầu tư của quý vị.

Bảng Tính 1. Thu Nhập Đầu Tư

Sử dụng bảng tính này để tính thu nhập đầu tư cho EIC khi quý vị nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Tiền Lãi và Cổ Tức        
1. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2b 1. _____
2. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 2a, cộng với bất kỳ số tiền nào trên Mẫu 8814, dòng 1b 2. _____
3. Nhập bất kỳ số tiền nào từ Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 3b 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 8z, Bảng 1 (Mẫu 1040), mà là từ Mẫu 8814 nếu quý vị đang nộp mẫu đó để báo cáo thu nhập từ tiền lãi và cổ tức của con quý vị trên tờ khai thuế của mình. (Nếu con quý vị nhận được cổ tức của Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska, hãy sử dụng Bảng Tính 2 trong chương này để tính số tiền cần nhập vào dòng này.) 4. _____
Thu Nhập Lãi Vốn Ròng        
5. Nhập số tiền từ dòng 7 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0- 5. _____    
6. Nhập bất kỳ khoản lãi nào từ dòng 7 của Mẫu 4797: Bán Tài Sản Kinh Doanh. Nếu số tiền trên dòng đó là lỗ, hãy nhập -0-. (Tuy nhiên, nếu quý vị đã hoàn thành các dòng 8 và 9 của Mẫu 4797, thay vào đó hãy nhập số tiền từ dòng 9) 6. _____    
7. Lấy dòng 5 của bảng tính này trừ đi dòng 6 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 7. _____
Tiền Bản Quyền và Thu Nhập Cho Thuê Từ Tài Sản Cá Nhân        
8. Nhập bất kỳ khoản thu nhập tiền bản quyền nào từ Bảng E, dòng 23b, cộng với bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được thể hiện trong Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 8l 8. _____    
9. Nhập bất kỳ chi phí nào từ dòng 20 của Bảng E, liên quan đến thu nhập tiền bản quyền, cộng với bất kỳ chi phí nào từ việc cho thuê tài sản cá nhân được khấu trừ trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 24b 9. _____    
10. Lấy số tiền trên dòng 8 của bảng tính này trừ đi số tiền trên dòng 9 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 10. _____
Hoạt Động Thụ Động        
11. Nhập tổng thu nhập ròng bất kỳ từ các hoạt động thụ động nào (chẳng hạn như thu nhập được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, 29a (cột (h)), 34a (cột (d)), hoặc 40; hoặc thu nhập thông thường được xác định là “FPA” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 11. _____    
12. Nhập tổng số tiền lỗ từ các hoạt động thụ động (chẳng hạn như khoản lỗ có trong Bảng E, dòng 26, 29b (cột (g)), 34b (cột (c)), hoặc 40; hoặc một khoản lỗ thông thường được xác định là “PAL” trên Mẫu 4797, dòng 10). (Xem hướng dẫn bên dưới cho dòng 11 và 12) 12. _____    
13. Cộng số tiền trên dòng 11 và 12 của bảng tính này. (Nếu kết quả nhỏ hơn 0, hãy nhập -0-.) 13. _____
14. Cộng số tiền trên các dòng 1, 2, 3, 4, 7, 10 và 13. Nhập tổng số. Đây là thu nhập đầu tư của quý vị 14. _____
15. Số tiền trên dòng 14 có nhiều hơn $10.300?
Có. Quý vị không thể nhận được tín thuế.
Không. Đến Bước 3 của hướng dẫn của Mẫu 1040 cho dòng 27 để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận khoản tín thuế hay không (trừ khi quý vị đang sử dụng ấn phẩm này để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận tín thuế hay không; trong trường hợp đó, đến Quy Tắc 7, tiếp theo).
   
 
Hướng dẫn cho dòng 11 và 12. Khi xác định số tiền cần nhập ở dòng 11 và 12, đừng tính đến bất kỳ khoản thu nhập (hoặc lỗ) bản quyền nào được đưa vào dòng 26 của Bảng E hoặc bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) nào được bao gồm trong thu nhập kiếm được của quý vị hoặc trên dòng 1, 2 , 3, 4, 7 hoặc 10 của bảng tính này. Để tìm hiểu xem thu nhập ở dòng 26 hoặc dòng 40 của Bảng E có phải là từ một hoạt động thụ động hay không, xem hướng dẫn của Bảng E. Nếu bất kỳ khoản thu nhập (hoặc tiền lỗ) từ bất động sản cho thuê nào được bao gồm trong Bảng E, dòng 26, không phải từ hoạt động thụ động, nhập “NPA” và số thu nhập (hoặc tiền lỗ) đó trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 26.

Bảng Tính 2. Bảng Tính cho Dòng 4 của Bảng Tính 1

Chỉ hoàn thành bảng tính này nếu Mẫu 8814 bao gồm cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska.

Lưu ý. Điền vào một Bảng Tính 2 riêng biệt cho mỗi Mẫu 8814.    
1. Nhập số tiền từ dòng 2a của Mẫu 8814 1. _____
2. Nhập số tiền từ dòng 2b của Mẫu 8814 2. _____
3. Lấy dòng 1 trừ đi dòng 2 3. _____
4. Nhập số tiền từ dòng 1a của Mẫu 8814 4. _____
5. Cộng dòng 3 và 4 5. _____
6. Nhập số tiền cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska của trẻ 6. _____
7. Lấy dòng 6 chia cho dòng 5. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân (làm tròn đến ít nhất ba chữ số) 7. _____
8. Nhập số tiền bất kỳ từ Mẫu 8814, dòng 12 8. _____
9. Nhân dòng 7 với dòng 8 9. _____
10. Lấy dòng 8 trừ dòng 9. Nhập kết quả vào dòng 4 của Bảng Tính 1 10. _____
  (Nếu nộp nhiều hơn một Mẫu 8814, hãy nhập trên dòng 4 của Bảng Tính 1 tổng số tiền trên dòng 10 của tất cả các Bảng Tính 2)    

Quy Tắc 7 — Quý Vị Phải Có Thu Nhập Kiếm Được

Tín thuế này được gọi là tín thuế “thu nhập kiếm được” bởi vì, để đủ điều kiện, quý vị phải làm việc và kiếm được thu nhập. Nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu ít nhất một người vợ/chồng làm việc và có thu nhập kiếm được. Nếu quý vị là nhân viên, thu nhập kiếm được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế mà quý vị nhận được từ chủ lao động của mình.

Quy Tắc 15 có thông tin sẽ giúp quý vị tính số thu nhập kiếm được của quý vị. Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc là một nhân viên pháp định, quý vị sẽ tính thu nhập kiếm được của mình trên Bảng Tính EIC B trong hướng dẫn của Mẫu 1040.

Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được bao gồm tất cả các loại thu nhập sau.

 1. Tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản tiền chịu thuế trả cho nhân viên. Tiền trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Tiền trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và quyền lợi nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được, như được giải thích ở phần sau của chương này.

 2. Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

 3. Tổng thu nhập nhận được khi là một nhân viên pháp định.

Tiền công, tiền lương, và tiền boa được khai báo trên ô 1 của Mẫu W-2.

Tiền công, tiền lương và tiền boa quý vị nhận được khi làm việc được khai báo cho quý vị trên Mẫu W-2, trong ô 1. Quý vị nên khai báo cáo số này trên dòng 1a của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Các loại thu nhập kiếm được khác.

Các loại thu nhập kiếm được khác không được khai báo trên Mẫu W-2, trong ô 1, bao gồm tiền lương của nhân viên tại gia, thu nhập tiền boa không được khai báo cho chủ lao động của quý vị, một số khoản thanh toán miễn Medicaid nếu quý vị chọn bao gồm các khoản thanh toán không chịu thuế trong thu nhập kiếm được cho mục đích yêu cầu EIC, lợi ích chăm sóc người phụ thuộc chịu thuế, chủ lao động cung cấp quyền lợi nhận con nuôi từ Mẫu 8839, tiền lương từ Mẫu 8919 và thu nhập kiếm được khác. Quý vị nên khai báo những điều này trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1b đến 1h.

Lựa chọn lương chiến đấu không chịu thuế.

Quý vị có thể chọn bao gồm khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình cho mục đích nhận EIC. Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị phải được hiển thị trên Mẫu W-2 của quý vị, trong ô 12, với mã Q. Lựa chọn bao gồm tiền lương chiến đấu không chịu thuế trong thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm EIC của quý vị. Để biết thông tin chi tiết, xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh.

Quý vị có thể có thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh nếu:

 • Quý vị sở hữu doanh nghiệp của riêng mình, hoặc

 • Quý vị là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu.

Nhà ở của mục sư.

Giá trị cho thuê nhà hoặc phụ cấp nhà ở được cung cấp cho mục sư như một phần lương của mục sư nói chung không phải chịu thuế thu nhập nhưng được bao gồm trong thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Vì lý do đó, nó được bao gồm trong thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC (ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt ở phần dưới).

Nhân viên pháp định.

Quý vị là một nhân viên pháp định nếu quý vị nhận được Mẫu W-2 mà trên đó ô “Statutory employee (Nhân viên pháp định)” (ô 13) được chọn. Quý vị khai báo thu nhập và chi phí của mình với tư cách là nhân viên pháp định trên Bảng C (Mẫu 1040).

Quyền lợi của đình công và đóng cửa.

Các quyền lợi được trả cho quý vị dưới dạng quyền lợi đình công hoặc đóng cửa, bao gồm cả tiền mặt và giá trị thị trường hợp lý của tài sản khác (không phải quà tặng chân thật), thường phải chịu thuế. Nếu các khoản quyền lợi đình công và đóng cửa phải chịu thuế, thì các khoản quyền lợi này thường là thu nhập kiếm được. Quý vị nên khai báo số tiền quyền lợi đình công và đóng cửa chịu thuế của mình trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1h.

Mẫu 4361 hoặc Mẫu 4029 đã phê duyệt

Phần này dành cho những người đã có những mẫu đơn sau được phê duyệt:

 • Mẫu 4361: Đơn Xin Miễn Thuế Tự Kinh Doanh cho Mục Sư, Thành Viên của Các Dòng Tu và Các Học Viên Khoa Học Cơ Đốc, hoặc

 • Mẫu 4029: Đơn Xin Miễn Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare và Các Quyền Lợi.

Mỗi mẫu đơn được phê duyệt miễn một số thu nhập không phải chịu thuế an sinh xã hội. Mỗi mẫu đơn được thảo luận ở đây về khoản nào là thu nhập kiếm được hay không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Mẫu 4361.

Cho dù quý vị có Mẫu 4361 được phê duyệt hay không, số tiền quý vị nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư với tư cách là một nhân viên được tính là thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm tiền công, tiền lương, tiền boa và các thù lao nhân viên chịu thuế khác.

Nếu quý vị có Mẫu 4361 được phê duyệt, tiền phụ cấp thuê nhà để ở không chịu thuế hoặc giá trị cho thuê không chịu thuế của một ngôi nhà sẽ không phải là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, số tiền quý vị nhận được để thực hiện các nhiệm vụ mục sư, nhưng không phải là một nhân viên, không được tính là thu nhập kiếm được. Ví dụ bao gồm phí thực hiện hôn lễ và tiền thù lao để phát biểu.

Mẫu 4029.

Cho dù quý vị có Mẫu 4029 được phê duyệt hay không, tất cả tiền công, tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao nhân viên chịu thuế khác được tính là thu nhập kiếm được. Tuy nhiên, số tiền quý vị nhận được với tư cách là một cá nhân tự kinh doanh không được tính là thu nhập kiếm được. Ngoài ra, khi tính thu nhập kiếm được, không trừ các khoản lỗ trên Bảng C hoặc F đã được khai báo trên dòng 1a đến 1h của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

Quyền Lợi Cho Người Thương Tật

Nếu quý vị nghỉ hưu do thương tật, quyền lợi chịu thuế mà quý vị nhận được theo chương trình hưu trí do thương tật của chủ lao động của quý vị là thu nhập kiếm được cho đến khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu. Tuổi nghỉ hưu tối thiểu nói chung là độ tuổi sớm nhất mà quý vị có thể nhận được tiền hưu bổng hoặc niên kim nếu quý vị không bị thương tật. Quý vị phải khai báo tiền trả cho người thương tật chịu thuế của mình trên dòng 1h của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR cho đến khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu.

Bắt đầu từ ngày sau khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu, tiền trả quý vị nhận được sẽ bị đánh thuế như một khoản hưu bổng và không được coi là thu nhập kiếm được. Khai báo tiền trả hưu bổng chịu thuế trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 5a và 5b

Khoản thanh toán bảo hiểm cho người thương tật.

Các khoản chi trả quý vị nhận được từ hợp đồng bảo hiểm thương tật mà quý vị đã trả phí mua bảo hiểm không phải là thu nhập kiếm được. Không quan trọng quý vị đã đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu hay chưa. Nếu hợp đồng này được thực hiện thông qua chủ lao động của quý vị, số tiền có thể được hiển thị trong ô 12 của Mẫu W-2 của quý vị với mã J.

Thu Nhập Không Phải Là Thu Nhập Kiếm Được

Ví dụ về các khoản không phải là thu nhập kiếm được bao gồm tiền lời và cổ tức, lương hưu và niên kim, phúc lợi an sinh xã hội và nghỉ hưu đường sắt (bao gồm quyền lợi cho người bị thương tật), trợ cấp ly hôn và trợ cấp con cái, tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp bồi thường cho người lao động, bồi thường thất nghiệp (bảo hiểm), các khoản chi trả chăm sóc nuôi dưỡng không phải chịu thuế, và các quyền lợi dành cho cựu chiến binh, bao gồm cả các khoản chi trả phục hồi chức năng của Bộ Cựu Chiến Binh. Không bao gồm bất kỳ khoản nào trong số này vào thu nhập kiếm được của quý vị.

Thu nhập khi là một tù nhân.

Khoản tiền quý vị nhận được cho dịch vụ quý vị đã thực hiện khi là một tù nhân trong cơ sở hình sự không phải là thu nhập kiếm được khi tính EIC.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động.

Tiền trả chương trình khuyến trợ lao động không chịu thuế không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Đây là các khoản chi trả bằng tiền mặt mà một số người nhận được từ một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương quản lý các chương trình hỗ trợ công được tài trợ theo TANF của liên bang để đổi lại một số hoạt động công việc nhất định như (1) các hoạt động trải nghiệm làm việc (bao gồm cả tu sửa hoặc sửa chữa nhà ở công cộng) nếu không có đủ việc làm trong khu vực tư nhân, hoặc (2) các hoạt động chương trình dịch vụ cộng đồng.

Tài sản chung.

Nếu quý vị đã kết hôn, nhưng đủ điều kiện khai với tình trạng chủ gia đình hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế theo các quy tắc đặc biệt dành cho những người đóng thuế đã kết hôn không sống cùng nhau (xem Quy Tắc 3), và sống trong một tiểu bang có luật tài sản chung, thu nhập kiếm được của quý vị để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà vợ/chồng của quý vị kiếm được mà được coi là thuộc về quý vị theo các luật đó. Số tiền đó không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC, mặc dù quý vị phải đưa nó vào tổng thu nhập trên tờ khai thuế thu nhập của mình. Thu nhập kiếm được của quý vị bao gồm toàn bộ số tiền quý vị kiếm được, ngay cả khi một phần trong số đó được coi là thuộc về vợ/chồng của quý vị theo luật tài sản chung của vợ chồng của tiểu bang quý vị.

Người đồng hành cùng giới tại Nevada, Washington, và California.

Nếu quý vị là người đồng hành cùng giới đã đăng ký ở Nevada, Washington hoặc California, các quy tắc tương tự cũng được áp dụng. Thu nhập kiếm được của quý vị để yêu cầu EIC không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà người đồng hành của quý vị kiếm được. Thu nhập kiếm được của quý vị bao gồm toàn bộ số tiền quý vị kiếm được. Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn Phẩm 555.

Các khoản chi trả của Chương Trình Dự Trữ Bảo Tồn (CRP).

Nếu quý vị đang nhận quyền lợi hưu trí an sinh xã hội hoặc quyền lợi an sinh xã hội cho người bị khuyết tật tại thời điểm quý vị nhận bất kỳ khoản chi trả CRP nào, thì khoản chi trả CRP của quý vị không phải là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Tiền lương quân đội không phải chịu thuế.

Tiền lượng không chịu thuế cho các thành viên của Quân Đội không được coi là thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Ví dụ về tiền lương quân đội không phải chịu thuế là lương chiến đấu, Phụ Cấp Nhà Ở Cơ Bản (BAH) và Phụ Cấp Sinh Hoạt Phí Cơ Bản (BAS). Xem Ấn Phẩm 3: Sổ Chỉ Dẫn Khai Thuế Cho Quân Đội, để biết thêm thông tin.

.This is an Image: taxtip.gif Lương chiến đấu. Quý vị cũng có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không phải chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Xem Lương chiến đấu không chịu thuế trong chương 4..

2. Các Quy Tắc Nếu Quý Vị Có Trẻ Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1, hãy sử dụng chương này để xem liệu quý vị có trẻ đủ điều kiện hay không. Chương này thảo luận về Quy Tắc 8 đến 10. Quý vị phải đáp ứng tất cả ba quy tắc đó, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận EIC với một trẻ đủ điều kiện.

Thực hiện theo các quy tắc này nếu quý vị có trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành đứa trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC, ngay cả khi đứa trẻ đủ điều kiện để quý vị yêu cầu EIC không có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai năm 2022 của quý vị (bao gồm cả gia hạn).

Khi quý vị nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, quý vị phải đính kèm Bảng EIC vào tờ khai của quý vị nếu quý vị co ít nhất một trẻ đạt yêu cầu để trở thành trẻ đủ điều kiện của quý vị cho mục đích yêu cầu EIC ngay cả khi trẻ không có SSN hợp lệ vào hoặc trước ngày đến hạn của tờ khai thuế của quý vị (bao gồm gia hạn). Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC. Nếu quý vị đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu quý vị không đáp ứng Quy Tắc 8, quý vị không có trẻ đủ điều kiện. Đọc chương 3 để tìm hiểu xem quý vị có thể nhận được EIC mà không có trẻ đủ điều kiện hay không.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con quý vị đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các quý vị có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, quý vị không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi quý vị có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy Tắc 8 — Đứa Trẻ của Quý Vị Phải Đáp Ứng Các Thử Thách về Mối Quan Hệ, Tuổi Tác, Tình Trạng Cư Trú và Việc Khai Thuế Chung

Đứa trẻ của quý vị là một trẻ đủ điều kiện nếu trẻ đáp ứng đủ 4 thử thách. Bốn thử thách bao gồm:

 1. Mối quan hệ,

 2. Tuổi tác,

 3. Tình trạng cư trú, và

 4. Việc khai thuế chung.

Thử Thách về Mối Quan Hệ

Để trở thành một trẻ đủ điều kiện, trẻ của quý vị phải là:

 • Con trai, con gái, con kế, con nuôi tạm, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu nội/ngoại); hoặc

 • Anh/em, chị/em, anh/em khác cha/mẹ, chị/em khác cha/mẹ, anh/em kế, chị/em kế, hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ (ví dụ, cháu trai hoặc cháu gái của quý vị).

Các định nghĩa sau đây làm rõ thử thách mối quan hệ.

Con nuôi chính thức.

Con nuôi chính thức luôn được coi như con ruột của quý vị. Thuật ngữ “con nuôi chính thức” bao gồm một đứa trẻ được cho làm con nuôi hợp pháp của quý vị.

Con nuôi tạm.

Để yêu cầu EIC, một người là con nuôi tạm của quý vị nếu đứa trẻ được cho làm con nuôi của quý vị bởi một cơ quan giới thiệu có thẩm quyền hoặc theo phán quyết, phán quyết chính thức, hoặc lệnh khác của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Cơ quan giới thiệu có thẩm quyền bao gồm:

 • Cơ quan chính phủ địa phương hoặc tiểu bang,

 • Một tổ chức được miễn thuế được cấp phép bởi một tiểu bang, và

 • Một chính phủ bộ lạc da đỏ hoặc một tổ chức được chính phủ bộ lạc da đỏ ủy quyền để giới thiệu trẻ em da đỏ cần được nhận nuôi.

Ví dụ.

D, 12 tuổi, đã được một cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm giao trẻ vào nhà nhận nuôi tạm cách đây 2 năm. D là con nuôi tạm của quý vị.

Thử Thách về Tuổi Tác

Trẻ của quý vị phải:

 1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm 2022 và ít tuổi hơn quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung);

 2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm 2022, là sinh viên và ít tuổi hơn quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung); hoặc

 3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn bất kỳ lúc nào trong năm 2022, bất kể tuổi tác.

Các ví dụ và định nghĩa sau đây làm rõ thử thách tuổi tác.

Ví dụ 1 — Trẻ không dưới 19 tuổi.

Trẻ của quý vị, S, tròn 19 tuổi vào ngày 10 tháng 12. Trừ khi S bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn hoặc là một sinh viên, S không phải là một trẻ đủ điều kiện bởi vì, vào cuối năm, S không dưới 19 tuổi.

Ví dụ 2 — Trẻ không nhỏ tuổi hơn quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị.

Anh chị em của quý vị 23 tuổi, B, đang là sinh viên toàn thời gian và chưa lập gia đình, sống cùng vợ chồng quý vị. B không bị khuyết tật. Cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều 21 tuổi và quý vị khai thuế chung. B không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị vì anh ấy không nhỏ tuổi hơn quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị.

Ví dụ 3 — Trẻ nhỏ tuổi hơn vợ/chồng của quý vị nhưng không nhỏ tuổi hơn quý vị.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ việc vợ/chồng của quý vị 25 tuổi. Bởi vì B nhỏ tuổi hơn vợ/chồng của quý vị, B là trẻ đủ điều kiện của quý vị, mặc dù B không nhỏ tuổi hơn quý vị.

Định nghĩa sinh viên.

Để đủ điều kiện là sinh viên, trẻ của quý vị phải là, trong một khoảng thời gian của mỗi tháng trong bất kỳ 5 tháng nào theo lịch trong năm dương lịch:

 1. Sinh viên toàn thời gian tại trường có đội ngũ giảng viên chính quy, khóa học và sinh viên chính quy tại trường; hoặc

 2. Một sinh viên tham gia một khóa đào tạo toàn thời gian, tại trang trại do một trường học được mô tả ở (1), hoặc chính phủ tiểu bang, quận hoặc địa phương cung cấp.

5 tháng dương lịch không cần liên tiếp.

Sinh viên toàn thời gian là sinh viên phải đăng ký số giờ học hoặc số khóa học mà trường học xem là đi học toàn thời gian.

Định nghĩa trường học.

Trường học có thể là trường tiểu học, trường trung học đệ nhất cấp hoặc trung học đệ nhị cấp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trường kỹ thuật, thương mại hoặc cơ khí. Tuy nhiên, lớp huấn luyện thực hành ngay trên công việc đương nhiệm, các trường học hàm thụ và các trường chỉ cung cấp các khóa học qua Internet không được tính là trường để yêu cầu EIC.

Học sinh trung học học nghề.

Học sinh làm việc theo các giai đoạn xen kẽ với các kỳ học (công việc “co-op”) trong ngành công nghiệp tư nhân như là một phần của khóa học chính quy của trường và đào tạo thực hành được coi là học sinh toàn thời gian.

Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn.

Đứa trẻ của quý vị bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn nếu cả hai điều sau đây được áp dụng.

 1. Trẻ của quý vị không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động có lợi đáng kể nào vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần.

 2. Bác sĩ xác định tình trạng đã kéo dài hoặc có thể kéo dài liên tục trong ít nhất một năm hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể có nghĩa là thực hiện các nhiệm vụ đáng kể trong một khoảng thời gian hợp lý trong khi làm việc để được trả công hoặc lợi nhuận, hoặc trong công việc thường được thực hiện để được trả công hoặc lợi nhuận. Làm việc toàn thời gian (hoặc làm việc bán thời gian được thực hiện theo sự thuận tiện của chủ lao động) trong hoàn cảnh công việc cạnh tranh với mức lương tối thiểu cho thấy trẻ có thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Hoạt động có lợi đáng kể không phải là việc làm để chăm sóc bản thân hoặc nhà của quý vị. Đó không phải là công việc không được trả công về sở thích, liệu pháp hoặc đào tạo tâm lý mang tính thể chế, đi học, câu lạc bộ, chương trình xã hội và các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, làm loại công việc này có thể cho thấy trẻ có khả năng tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Thực tế là trẻ không làm việc trong một thời gian không tự nó chứng tỏ trẻ không thể tham gia vào các hoạt động có lợi đáng kể.

Để biết các ví dụ về hoạt động thu nhập đáng kể, xem Ấn Phẩm 524.

Thử Thách về Tình Trạng Cư Trú

Đứa trẻ của quý vị phải sống với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2022.

.This is an Image: caution.gifQuý vị không thể yêu cầu EIC cho một đứa trẻ đã không sống với quý vị hơn nửa năm, ngay cả khi quý vị đã trả phần lớn chi phí sinh hoạt của đứa trẻ. IRS có thể yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu cho thấy quý vị đã sống với một trẻ đủ điều kiện. Các tài liệu quý vị có thể muốn giữ cho mục đích này bao gồm hồ sơ trường học và giữ trẻ và các hồ sơ khác cho thấy địa chỉ của con quý vị..

Các phần sau làm rõ về thử thách về tình trạng cư trú.

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc các khu vực thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Quý vị không cần một ngôi nhà truyền thống. Ví dụ, nếu đứa trẻ của quý vị đã sống với quý vị hơn nửa năm tại một hoặc nhiều chỗ ở cho người vô gia cư, đứa trẻ của quý vị sẽ đáp ứng được thử thách về tình trạng cư trú.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

Thời gian tại ngũ được gia hạn.

Thời gian tại ngũ được gia hạn có nghĩa là quý vị được gọi hoặc được lệnh làm nhiệm vụ không xác định thời hạn hoặc trong thời gian hơn 90 ngày. Khi quý vị bắt đầu thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn, quý vị vẫn được coi là đã thực hiện thời gian tại ngũ được gia hạn ngay cả khi quý vị không phục vụ quá 90 ngày.

Sự ra đời hoặc qua đời của một đứa trẻ.

Một đứa trẻ sinh ra hoặc qua đời vào năm 2022 được coi là đã sống với quý vị hơn nửa năm 2022 nếu nhà của quý vị là nhà của đứa trẻ trong hơn một nửa thời gian nó còn sống vào năm 2022.

Vắng mặt tạm thời.

Tính thời gian quý vị hoặc con quý vị vắng mặt tạm thời do một hoàn cảnh đặc biệt là thời gian đứa trẻ sống với quý vị. Ví dụ về một trường hợp đặc biệt bao gồm ốm đau, đi học, đi công tác, đi nghỉ, nghĩa vụ quân sự và bị giam giữ trong cơ sở dành cho trẻ vị thành niên.

Con nuôi.

Nếu quý vị nhận nuôi một đứa trẻ vào năm 2022, và đứa trẻ đó đã được quý vị cho làm con nuôi hợp pháp vào năm 2022, hoặc đứa trẻ đó là đứa trẻ được tạm nuôi đủ điều kiện được nuôi cùng với quý vị trong năm 2022, đứa trẻ đó được coi là đã sống với quý vị hơn nửa năm 2022 nếu nhà chính của quý vị là nhà chính của đứa trẻ này trong hơn một nửa thời gian trẻ được nhận nuôi hoặc ở cùng với quý vị vào năm 2022.

Trẻ bị bắt cóc.

Một đứa trẻ bị bắt cóc được coi là sống với quý vị hơn nửa năm nếu đứa trẻ đó đã sống với quý vị hơn một nửa khoảng thời gian của năm trước ngày bị bắt cóc hoặc sau ngày đứa trẻ trở về. Đứa trẻ phải được các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng đã bị bắt cóc bởi một người nào đó không phải là thành viên trong gia đình quý vị hoặc gia đình của đứa trẻ. Điều này áp dụng cho tất cả các năm cho đến khi đứa trẻ được trả lại. Tuy nhiên, năm cuối cùng có thể áp dụng quy định này là năm trước của:

 1. Năm có xác nhận rằng đứa trẻ đã chết, hoặc

 2. Năm đứa trẻ sẽ được 18 tuổi.

Nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị đã bị bắt cóc và đáp ứng các yêu cầu này, hãy nhập “KC,” thay vì một số, trên dòng 6 của Bảng EIC.

Thử Thách Về Khai Thuế Chung

Để đạt được thử thách này, đứa trẻ không thể nộp một tờ khai thuế chung trong năm.

Ngoại lệ.

Một ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng nếu đứa trẻ của quý vị và vợ/chồng của trẻ nộp tờ khai chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả.

Ví dụ 1 — Trẻ khai thuế chung.

Quý vị đã hỗ trợ cho trẻ 18 tuổi của mình và trẻ đã sống với quý vị cả năm trong khi vợ/chồng của trẻ tham gia Quân Đội. Vợ/chồng của trẻ đã kiếm được $25.000 trong năm. Cặp đôi nộp một tờ khai chung vì thế trẻ không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Ví dụ 2 — Trẻ khai thuế chung để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Trẻ 18 tuổi của quý vị và người vợ/chồng 17 tuổi của trẻ có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Họ không có con. Cả hai cũng không bắt buộc phải khai thuế. Thuế đã được trừ khỏi lương của họ, vì vậy họ khai thuế chung chỉ để được hoàn lại số thuế đã khấu lưu. Ngoại lệ đối với tiêu chuẩn khai thuế chung được áp dụng, vì vậy trẻ của quý vị có thể là trẻ đủ điều kiện nếu tất cả các tiêu chuẩn khác đều được đáp ứng.

Ví dụ 3 — Trẻ khai thuế chung để yêu cầu tín thuế cơ hội Mỹ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích từ tiền lương của trẻ của quý vị. Trẻ và vợ/chồng của trẻ không bắt buộc phải khai thuế, nhưng họ khai thuế chung để yêu cầu khoản tín thuế cơ hội Mỹ trị giá $124 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì họ yêu cầu khoản tín thuế cơ hội Mỹ là lý do để họ nộp tờ khai, họ không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Ngoại lệ đối với thử thách về khai thuế chung không được áp dụng, vì vậy trẻ của quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Trẻ đã kết hôn.

Ngay cả khi trẻ của quý vị không khai thuế chung, nếu trẻ của quý vị đã kết hôn vào cuối năm, thì trẻ không thể là trẻ đủ điều kiện của quý vị trừ khi:

 1. Quý vị có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc, hoặc

 2. Lý do quý vị không thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc là quý vị để cha mẹ khác của đứa trẻ xác nhận đứa trẻ là người phụ thuộc theo Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) mô tả ở phần sau.

.This is an Image: caution.gif Số an sinh xã hội (SSN). Để được yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn dựa trên một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ đó phải có SSN hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn tờ khai thuế năm 2022 (bao gồm cả gia hạn), trừ khi đứa trẻ được sinh ra và mất vào năm 2022 và quý vị đính kèm với tờ khai của mình bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, giấy chứng tử, hoặc hồ sơ bệnh viện cho thấy một ca sinh sống sót. Quý vị không thể yêu cầu EIC dựa trên một trẻ đủ điều kiện nếu:.

 1. SSN của trẻ đủ điều kiện bị thiếu trong tờ khai thuế của quý vị hoặc không chính xác;

 2. Thẻ an sinh xã hội của trẻ đủ điều kiện có ghi “Not valid for employment (Không hợp lệ để làm việc)” và được cấp để xin phúc lợi do liên bang tài trợ; hoặc

 3. Thay vì SSN, trẻ đủ điều kiện có:

  1. ITIN được cấp cho một người không phải là công dân mà không thể có SSN, hoặc

  2. Mã số người đóng thuế cho việc nhận con nuôi (ATIN), được cấp cho cha mẹ nhận con nuôi mà không thể có SSN cho đứa trẻ được nhận nuôi cho đến khi quá trình nhận con nuôi hoàn tất.

Nếu quý vị có nhiều hơn một trẻ đủ điều kiện và chỉ một đứa trẻ có SSN hợp lệ, quý vị chỉ có thể kê khai đứa trẻ đó để yêu cầu số tiền EIC nhiều hơn. Để biết thêm thông tin về SSN, xem Quy Tắc 2.

.This is an Image: taxtip.gifNếu“Not Valid for Employment (Không Hợp Lệ cho Việc Làm)” được in trên thẻ an xinh xã hội của trẻ của quý vị và tình trạng di trú của trẻ đã thay đổi do đó trẻ của quý vị bây giờ là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, yêu cầu SSA cho một thẻ an sinh xã hội mà không có chú giải..

.This is an Image: taxtip.gifNếu quý vị có một đứa trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho mục đích yêu cầu EIC, nhưng đứa trẻ đó không có SSN hợp lệ, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một EIC cho bản thân..

Quy Tắc 9 — Trẻ Đủ Điều Kiện của Quý Vị Không Thể Được Nhiều Hơn Một Người Kê Khai Để Yêu Cầu EIC

Đôi khi một đứa trẻ đáp ứng các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện của nhiều hơn một người. Tuy nhiên, chỉ một trong số những người này thực sự có thể coi đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ người đó mới có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện để nhận tất cả những quyền lợi được hưởng sau đây (miễn là người đó đủ điều kiện nhận từng quyền lợi).

 1. Tín thuế trẻ em, tín thuế cho người phụ thuộc khác, hoặc tín thuế trẻ em bổ sung.

 2. Tình trạng khai thuế là chủ gia đình.

 3. Khoản tín thuế cho các chi phí chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc.

 4. Loại trừ quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc.

 5. EIC.

Người còn lại không thể nhận bất kỳ quyền lợi nào trong số các quyền lợi này dựa theo trẻ đủ điều kiện này. Nói cách khác, quý vị và người còn lại không thể thỏa thuận phân chia các nguồn lợi từ việc đóng thuế này giữa hai người. Người còn lại không thể nhận bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào trong số này trừ khi người đó có một trẻ đủ điều kiện khác.

Các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực), ở phần sau, giải thích xem ai có thể yêu cầu EIC khi nhiều người có cùng một trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, các quy tắc phá hòa không áp dụng nếu người kia là vợ/chồng của quý vị và quý vị khai thuế chung.

Các quy tắc phá hòa.

Để xác định người nào có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu 6 nguồn lợi từ việc đóng thuế vừa được liệt kê, các quy tắc phá hòa sau đây sẽ được áp dụng. Cho mục đích của quy tắc phá hòa, thuật ngữ “cha/mẹ” có nghĩa là cha/mẹ đẻ hoặc nuôi của một cá nhân. Nó không bao gồm cha/mẹ kế hoặc cha/mẹ tạm nuôi trừ khi người đó đã nhận nuôi cá nhân đó.

 • Nếu chỉ một trong số những người này là cha/mẹ của đứa trẻ, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ đó.

 • Nếu cha mẹ khai thuế chung và có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha mẹ đó.

 • Nếu cha mẹ không khai thuế chung nhưng cả hai cha mẹ đều kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, IRS sẽ coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ mà đứa trẻ đã sống cùng trong một khoảng thời gian dài hơn trong năm. Nếu đứa trẻ sống với mỗi cha/mẹ trong cùng một khoảng thời gian, IRS sẽ coi đứa trẻ đó là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ có AGI cao hơn trong năm.

 • Nếu không có cha/mẹ nào có thể kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện, đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm.

 • Nếu cha/mẹ có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện nhưng không có cha/mẹ nào kê khai như vậy thì đứa trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm, nhưng chỉ khi AGI của người đó cao hơn AGI cao nhất của bất kỳ cha/mẹ nào của đứa trẻ mà có thể kê khai đứa trẻ.

.This is an Image: taxtip.gifNếu trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi, theo các quy tắc phá hòa, như là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2022, quý vị có thể nhận khoản EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện..

Theo các quy tắc phá hòa này, quý vị và người còn lại có thể chọn người nào trong số quý vị kê khai đứa trẻ là một trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 1 đến 12.

Nếu quý vị không thể yêu cầu EIC vì trẻ đủ điều kiện của quý vị được coi, theo các quy tắc phá hòa, là trẻ đủ điều kiện của một người khác cho năm 2022, quý vị có thể nhận EIC bằng cách sử dụng một trẻ đủ điều kiện khác hoặc nhận EIC bằng cách sử dụng các quy tắc trong chương 3 dành cho những người không có trẻ đủ điều kiện.

Nếu người còn lại không thể yêu cầu EIC.

Nếu quý vị và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện nhưng người kia không thể yêu cầu EIC vì người đó không đủ điều kiện hoặc thu nhập kiếm được hoặc AGI của họ quá cao, quý vị có thể coi đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện. Xem Ví dụ 6 7. Nhưng quý vị không thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC nếu người kia sử dụng đứa trẻ để yêu cầu bất kỳ nguồn lợi nào trong số 5 nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này.

Ví dụ.

Các ví dụ sau đây có thể giúp quý vị xác định xem quý vị có thể yêu cầu EIC hay không khi quý vị và người khác có cùng một trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 1 — Trẻ sống với cha/mẹ và ông (bà).

Quý vị và trẻ 2 tuổi S sống với cha/mẹ của quý vị cả năm. Quý vị 25 tuổi, chưa kết hôn và AGI của quý vị là $9.000. Thu nhập duy nhất của quý vị là $9.000 từ một công việc bán thời gian. Thu nhập duy nhất của cha/mẹ quý vị là $22.000 từ công việc, và AGI của họ là $22.000. Cha/mẹ kia của trẻ không sống với quý vị hay S. Quy tắc đặc biệt được giải thích ở phần sau cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng. S là trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và cha/mẹ quý vị vì S đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung đối với cả quý vị và cha/mẹ quý vị. Tuy nhiên, chỉ một người trong số các quý vị có thể coi S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó trong chương này mà người đó đủ điều kiện). S không phải là một trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác, kể cả người cha/mẹ kia. Nếu quý vị không kê khai S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, cha/mẹ của quý vị có thể coi S như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC (và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà cha/mẹ của quý vị đủ điều kiện).

Ví dụ 2 — Cha/mẹ có AGI cao hơn ông/bà.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ AGI của quý vị là $25.000. Vì AGI của cha/mẹ quý vị không cao hơn AGI của quý vị, nên cha/mẹ của quý vị không thể kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ có quý vị mới có thể kê khai S.

Ví dụ 3 — Hai người kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị và cha/mẹ của quý vị đều kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, quý vị với tư cách là cha/mẹ của đứa trẻ sẽ là người duy nhất được phép kê khai S là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và các nguồn lợi từ việc đóng thuế khác được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện. IRS sẽ không cho phép cha/mẹ của quý vị yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó dựa theo S. Cha/mẹ của quý vị không thể nhận EIC cho người đóng thuế mà không có trẻ đủ điều kiện vì AGI của bà ấy hơn $16.480.

Ví dụ 4 — Trẻ đủ điều kiện được phân chia giữa hai người.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị cũng có hai con nhỏ khác là trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và cha/mẹ của quý vị. Chỉ một trong các quý vị có thể kê khai mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu AGI của cha/mẹ quý vị cao hơn của quý vị, quý vị có thể cho phép cha/mẹ của quý vị kê khai một hoặc nhiều đứa trẻ. Ví dụ, nếu quý vị kê khai một đứa trẻ, cha/mẹ quý vị có thể kê khai hai đứa trẻ còn lại.

Ví dụ 5 — Người đóng thuế là một trẻ đủ điều kiện.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị chỉ mới 18 tuổi. Điều này có nghĩa là quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị. Bởi vì theo Quy Tắc 10, sẽ thảo luận tiếp theo, quý vị không thể yêu cầu EIC và không thể kê khai S là một trẻ đủ điều kiện. Chỉ cha/mẹ của quý vị mới có thể coi S là một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu cha/mẹ của quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để yêu cầu EIC và quý vị không kê khai S là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, cha/mẹ của quý vị có thể kê khai cả quý vị và S là những trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC.

Ví dụ 6 — Ông/bà có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc cha/mẹ của quý vị kiếm được $50.000 từ công việc. Bởi vì thu nhập kiếm được của cha/mẹ quý vị quá cao nên bà không thể yêu cầu EIC, chỉ quý vị mới có thể yêu cầu EIC bằng cách kê khai S.

Ví dụ 7 — Cha/mẹ có quá nhiều thu nhập kiếm được không thể yêu cầu EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ việc quý vị kiếm được $50.000 từ công việc của mình và AGI của quý vị là $50.500. Thu nhập kiếm được của quý vị quá cao không thể yêu cầu EIC. Nhưng cha/mẹ của quý vị cũng không thể yêu cầu EIC, vì AGI của bà không cao hơn của quý vị.

Ví dụ 8 — Cha mẹ ly thân.

Quý vị, vợ/chồng của quý vị, và trẻ 10 tuổi J sống với nhau cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, khi vợ/chồng của quý vị dọn ra khỏi nhà. Vào tháng 8 và tháng 9, J sống cùng quý vị. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, J sống với cha/mẹ kia của J. J là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và vợ/chồng của quý vị vì J đã sống với mỗi người trong hơn nửa năm và vì J đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác và khai thuế chung của cả hai người. Vào cuối năm đó, quý vị và vợ/chồng của quý vị vẫn chưa ly hôn, ly thân về mặt pháp lý hoặc ly thân theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản, vì vậy Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) không áp dụng.

Quý vị và vợ/chồng của quý vị sẽ khai thuế riêng. Vợ/chồng của quý vị đồng ý để quý vị coi J như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là, nếu vợ/chồng của quý vị không kê khai J là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó, quý vị có thể kê khai J là một trẻ đủ điều kiện cho bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện. Tuy nhiên, quý vị không thể yêu cầu EIC vì quý vị và vợ/chồng của quý vị đã không sống xa nhau trong 6 tháng cuối năm 2022 và mặc dù quý vị đã sống riêng biệt vào cuối năm 2022, nhưng quý vị vẫn chưa ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Do đó, quý vị không đáp ứng các yêu cầu cho một số vợ chồng ly hôn để yêu cầu EIC với tư cách là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị và vợ/chồng của quý vị không sống riêng biệt trong 6 tháng cuối của năm 2022. Xem Ấn Phẩm 503.

Ví dụ 9 — Cha mẹ ly thân kê khai cùng một đứa trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 8, ngoại trừ việc quý vị và vợ/chồng của quý vị đều kê khai J là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ vợ/chồng của quý vị mới được phép kê khai J như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do, trong năm 2022, J đã sống với vợ/chồng của quý vị ta lâu hơn với quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC vì quý vị là người vợ/chồng đã ly hôn mà không khai thuế chung và quý vị không có trẻ đủ điều kiện. Tuy nhiên, tình trạng khai thuế của vợ/chồng của quý vị cũng là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, tại vì quý vị và vợ/chồng của quý vị đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2022 hoặc quý vị không phải ly thân về mặt pháp lý theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định bảo trì ly thân. Vì vậy, vợ/chồng của quý vị không đạt được yêu cầu để nhận EIC như là người vợ/chồng đã ly hôn mà không khai thuế chung. Xem Quy Tắc 3. Vợ/chồng của quý vị cũng không thể yêu cầu tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc tại vị tình trạng khai thuế của vợ/chồng của quý vị là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị và vợ/chồng của quý vị đã không sống riêng biệt 6 tháng cuối của năm 2022. Xem Ấn Phẩm 503.

Ví dụ 10 — Cha mẹ chưa kết hôn.

Quý vị, đứa trẻ 5 tuổi, L, và cha/mẹ kia của L đã sống với nhau cả năm. Quý vị và cha/mẹ kia của L chưa kết hôn. L là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và cha/mẹ kia của L vì L đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả quý vị và cha/mẹ kia của L. Thu nhập kiếm được và AGI của quý vị là $12.000, và thu nhập kiếm được và AGI của cha/mẹ kia của L là $14.000. Không ai trong số các quý vị có bất kỳ thu nhập nào khác. Cha/mẹ kia của L đồng ý để quý vị coi L như một trẻ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu người cha/mẹ kia không kê khai L là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó, quý vị có thể kê khai L là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC và bất kỳ nguồn lợi từ việc đóng thuế nào khác được liệt kê trước đó mà quý vị đủ điều kiện.

Ví dụ 11 — Cha mẹ chưa kết hôn kê khai cùng một trẻ.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 10 ngoại trừ việc quý vị và cha/mẹ kia của L đều kê khai L là một trẻ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, chỉ cha/mẹ kia của L mới được coi L là trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của cha/mẹ kia của L , $14.000, nhiều hơn AGI của quý vị, $12.000. Quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Ví dụ 12 — Trẻ không sống với cha mẹ.

Quý vị và trẻ của anh/chị/em của quý vị, M, sống với cha/mẹ quý vị cả năm. Quý vị 25 tuổi và AGI của quý vị là $9.300. Thu nhập duy nhất của quý vị là từ một công việc bán thời gian. AGI của cha/mẹ quý vị là $15.000. Thu nhập duy nhất của cha/mẹ của quý vị là từ công việc. Cha mẹ của M khai thuế chung, có AGI dưới $9.000, và không sống với quý vị hoặc M. M là một trẻ đủ điều kiện của cả quý vị và cha/mẹ của quý vị vì M đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho cả quý vị và cha/mẹ của quý vị. Tuy nhiên, chỉ cha/mẹ của quý vị mới có thể coi M như một trẻ đủ điều kiện. Điều này là do AGI của cha/mẹ của quý vị, $15.000, nhiều hơn AGI của quý vị, $9.300.

Quy tắc đặc biệt dành cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau).

Một đứa trẻ sẽ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ không giám hộ nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Cha mẹ:

  1. Ly hôn hoặc ly thân về mặt pháp lý theo như một phán quyết chính thức về ly hôn hoặc duy trì ly thân;

  2. Ly thân theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản; hoặc

  3. Không sống cùng nhau mọi lúc trong 6 tháng cuối năm 2022.

 2. Đứa trẻ đã nhận được hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của mình trong năm từ cha mẹ.

 3. Đứa trẻ được một hoặc cả hai cha mẹ giám hộ trong hơn một nửa năm 2022.

 4. Một trong hai điều sau đây là đúng.

  1. Cha/mẹ giám hộ ký vào Mẫu 8332 hoặc một tuyên bố về cơ bản tương tự nói rằng người cha/mẹ giám hộ sẽ không kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc trong năm, và cha/mẹ không giám hộ đính kèm mẫu đơn hoặc tuyên bố đó vào tờ khai của họ. Nếu phán quyết chính thức về ly hôn hoặc thỏa thuận ly thân có hiệu lực sau năm 1984 và trước năm 2009, cha/mẹ không giám hộ có thể đính kèm một số trang nhất định từ phán quyết hoặc thỏa thuận thay vì Mẫu 8332.

  2. Một phán quyết chính thức trước năm 1985 về ly hôn hoặc duy trì cuộc sống riêng biệt hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản áp dụng cho năm 2022 quy định rằng cha/mẹ không giám hộ có thể kê khai đứa trẻ là người phụ thuộc và cha/mẹ không giám hộ cung cấp ít nhất $600 để hỗ trợ đứa trẻ trong năm 2022.

Để biết thông tin chi tiết, xem Ấn Phẩm 501. Nếu một đứa trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ không giám hộ theo quy tắc đặc biệt này đối với con của cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau), thì chỉ cha/mẹ không giám hộ mới có thể yêu cầu khoản tín thuế trẻ em hoặc khoản tín thuế người phụ thuộc khác đối với trẻ em. Tuy nhiên, chỉ cha/mẹ giám hộ, nếu đủ điều kiện, hoặc người đóng thuế đủ điều kiện khác mới có thể kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Để biết chi tiết và ví dụ, xem Áp dụng các quy tắc phá hòa cho cha mẹ ly hôn hoặc ly thân (hoặc cha mẹ không sống cùng nhau) trong Ấn Phẩm 501.

Quy Tắc 10 — Quý Vị Không Thể Là Trẻ Đủ Điều Kiện của Người Đóng Thuế Khác

Quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (chẳng hạn như cha mẹ, người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi của quý vị) nếu tất cả các điều sau đây là đúng.

 1. Quý vị là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, quý vị là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Quý vị đã là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Quý vị sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Quý vị không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy Tắc 8.

Nếu quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà quý vị là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Quý vị và trẻ của quý vị sống với cha/mẹ của quý vị cả năm. Quý vị năm nay 22 tuổi, chưa lập gia đình và học trường thương mại toàn thời gian. Quý vị đã có một công việc bán thời gian và kiếm được $5.700. Quý vị không có thu nhập nào khác. Bởi vì quý vị đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của quý vị. Cha/mẹ của quý vị có thể yêu cầu EIC nếu cha/mẹ của quý vịu đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Vì quý vị là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của quý vị, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này vẫn đúng ngay cả khi cha/mẹ của quý vị không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Đứa trẻ của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ quý vị đã đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc khai thuế.

Các dữ kiện tương tự như trong ví dụ cuối cùng ngoại trừ cha/mẹ của quý vị không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2022 và không nộp tờ khai thuế năm 2022. Kết quả là quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Nộp tờ kkKhai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ cha/mẹ của quý vị có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương. Cha/mẹ của quý vị khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Kết quả là quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Nộp tờ khai để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ cha/mẹ của quý vị đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì cha/mẹ của quý vị đã nộp tờ khai để nhận EIC, cha/mẹ của quý vị không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là quý vị là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ của quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC.

3. Các Quy Tắc Nếu Quý Vị Không Có Trẻ Đủ Điều Kiện

Sử dụng chương này nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện và đã đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1. Chương này thảo luận về Quy tắc 11 đến 14. Quý vị phải đáp ứng tất cả 4 quy tắc này, ngoài các quy tắc trong chương 1 và 4, để đủ điều kiện nhận EIC mà không có trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị đáp ứng tất cả các quy tắc trong chương 1 và chương này, hãy đọc chương 4 để tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo.

Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện.

Nếu quý vị đáp ứng Quy Tắc 8, quý vị có một trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị đáp ứng Quy Tắc 8 và không yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không cần một trẻ đủ điều kiện.

.This is an Image: taxtip.gifNếu con quý vị đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện, nhưng cũng đáp ứng các thử thách để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một trong số các quý vị có thể coi đứa trẻ như một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EIC. Nếu người kia có thể kê khai đứa trẻ theo các quy tắc phá hòa, quý vị không thể yêu cầu EIC với tư cách là người đóng thuế có một trẻ đủ điều kiện trừ khi quý vị có một trẻ đủ điều kiện khác. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện..

Quy Tắc 11 — Quý Vị Phải Đáp Ứng Yêu Cầu về Tuổi Tác

Quý vị phải ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2022. Nếu quý vị đã kết hôn khai thuế chung, quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị phải ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2022. Không quan trọng người vợ/chồng nào đáp ứng thử thách tuổi tác, miễn là một trong hai vợ chồng làm đáp ứng.

Quý vị đáp ứng thử thách tuổi tác nếu quý vị sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 1957 và trước ngày 2 tháng 1 năm 1998. Nếu quý vị đã kết hôn khai thuế chung, quý vị đáp ứng thử thách tuổi tác nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 1957, và trước ngày 2 tháng 1 năm 1998.

Nếu quý vị và vợ/chồng của quý vị đều không đáp ứng thử thách tuổi tác, quý vị không thể yêu cầu EIC. Nhập "No" ("Không") trên dòng chấm chấm kế dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ 1.

Quý vị 28 tuổi và chưa kết hôn. Quý vị đáp ứng thử thách tuổi tác.

Ví dụ 2—Người vợ/chồng đáp ứng thử thách tuổi tác.

Quý vị đã kết hôn khai thuế chung. Quý vị 23 tuổi và vợ/chồng của quý vị 27 tuổi. Quý vị đáp ứng thử thách tuổi tác vì vợ/chồng của quý vị ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi.

Người vợ/chồng qua đời.

Nếu quý vị khai thuế chung với vợ/chồng của quý vị và người đó đã qua đời vào năm 2022, quý đã đáp ứng thử thách tuổi tác nếu quý vị ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi vào thời điểm cuối năm 2022, hoặc vợ/chồng của quý vị ít nhất 25 tuổi và dưới 65 tuổi vào thời điểm qua đời.

Vợ/chồng của quý vị được coi là đạt 25 tuổi vào một ngày trước ngày sinh nhật thứ 25 của người đó. Tuy nhiên quy tắc để đạt tuổi 65 thì khác; vợ/chồng của quý vị đạt 65 tuổi vào ngày sinh nhật thứ 65. .

Ngay cả khi vợ/chồng của quý vị sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1998, họ không được coi là ít nhất 25 tuổi vào thời điểm cuối năm 2022 trừ khi họ đã ít nhất 25 tuổi vào thời điểm qua đời.

Ví dụ 1.

Quý vị đã kết hôn và khai thuế chung với vợ/chồng của mình mà đã qua đời vào tháng 8 năm 2022. Quý vị 67 tuổi. Vợ/chồng của quý vị sẽ đạt 65 tuổi vào tháng 11 năm 2022. Vì vợ/chồng của qúy vị dưới 65 tuổi khi họ qua đời nên quý vị đáp ứng thử thách tuổi tác.

Ví dụ 2.

Vợ/chồng của quý vị sinh ngày 14 tháng 2 năm 1997 và mất ngày 13 tháng 2 năm 2022. Vợ/chồng của quý vị được coi là 25 tuổi vào thời điểm qua đời. Tuy nhiên, nếu vợ/chồng của quý vị qua đời vào ngày 12 tháng 2 năm 2022, thì vợ/chồng của bạn không được coi là 25 tuổi vào thời điểm qua đời và ít nhất cũng chưa đủ 25 tuổi vào cuối năm 2022.

Người đóng thuế qua đời.

Người đóng thuế qua đời vào năm 2022 đáp ứng thử thách tuổi tác nếu người đóng thuế ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào thời điểm qua đời.

Người đóng thuế được coi là đủ 25 tuổi vào ngày trước sinh nhật lần thứ 25 của người đóng thuế. Tuy nhiên, quy tắc để đạt tuổi 65 thì khác; người đóng thuế đạt 65 tuổi vào ngày sinh nhật thứ 65 của người đóng thuế.

Ngay cả khi người đóng thuế sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1998, họ không được coi là ít nhất 25 tuổi vào thời điểm cuối năm 2022 trừ khi họ đã ít nhất 25 tuổi vào thời điểm qua đời.

Quy Tắc 12 — Quý Vị Không Thể Là Người Phụ Thuộc của Người Khác

Nếu quý vị không khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu quý vị không chọn ô bên dưới tên của quý vị có nội dung “Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc”.

Nếu quý vị khai thuế chung, quý vị đáp ứng quy tắc này nếu quý vị không chọn ô nào trong hai ô có nội dung “Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc” hoặc “Ai đó có thể kê khai vợ/chồng của quý vị là người phụ thuộc”.

Nếu quý vị không chắc liệu người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc hay không, xem Ấn Phẩm 501 và đọc các quy tắc kê khai người phụ thuộc.

Nếu người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của họ, nhưng họ không kê khai, quý vị vẫn không thể yêu cầu khoản tín thuế trừ khi người có thể yêu cầu quý vị trên tờ khai thuế của họ không bắt buộc phải khai thuế thu nhập và không khai thuế hoặc chỉ khai thuế để yêu cầu hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả.

Ví dụ 1.

Vào năm 2022, quý vị 25 tuổi, độc thân và sống ở nhà với cha mẹ. Quý vị đã làm việc và không phải là sinh viên. Quý vị đã kiếm được $7.500. Cha mẹ của quý vị không thể kê khai quý vị là người phụ thuộc. Khi nộp tờ khai thuế, quý vị không đánh dấu vào ô "Someone can claim you as a dependent" (“Ai đó có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc”). Quý vị đáp ứng quy tắc này. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.

Ví dụ 2.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1, ngoại trừ việc quý vị đã kiếm được $2.000. Cha mẹ của quý vị có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc nhưng quyết định không làm như vậy. Quý vị không đáp ứng quy tắc này. Quý vị không thể yêu cầu khoản tín thuế vì cha mẹ quý vị đã có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc.

Khai thuế chung.

Nói chung, quý vị không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, một người khác có thể kê khai quý vị là người phụ thuộc nếu quý vị và vợ/chồng của quý vị khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều không thể được người khác kê khai là người phụ thuộc nếu quý vị yêu cầu EIC trên tờ khai thuế chung của mình.

Ví dụ 1 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Quý vị 26 tuổi. Quý vị và vợ/chồng của quý vị sống với cha mẹ quý vị và có $800 tiền lương từ công việc bán thời gian và không có thu nhập nào khác. Cả quý vị và vợ/chồng quý vị đều không phải khai thuế. Quý vị chưa có con. Thuế đã được trừ khỏi lương của quý vị, vì vậy quý vị khai thuế chung chỉ để được hoàn thuế đã khấu lưu. Cha mẹ của quý vị không bị mất tính đủ điều kiện kê khai quý vị là người phụ thuộc chỉ vì quý vị đã khai thuế chung.

Ví dụ 2 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ không có khoản thuế nào được trích ra khỏi lương của quý vị. Ngoài ra, quý vị và vợ/chồng của quý vị không bắt buộc phải khai thuế, nhưng quý vị khai thuế chung để yêu cầu EIC trị giá $63 và được hoàn lại số tiền đó. Bởi vì yêu cầu EIC là lý do quý vị nộp tờ khai, quý vị không khai thuế chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả. Cha mẹ quý vị không thể kê khai quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị là người phụ thuộc.

Quy Tắc 13 — Quý Vị Không Thể Là Trẻ Đủ Điều Kiện của Người Đóng Thuế Khác

Quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (cha mẹ, người giám hộ, cha mẹ nuôi của quý vị, v.v.) nếu tất cả các tuyên bố sau đây đều đúng.

 1. Quý vị là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ. Hoặc, quý vị là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc hậu duệ của bất kỳ người nào trong số họ.

 2. Quý vị là:

  1. Dưới 19 tuổi vào cuối năm đó và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung);

  2. Dưới 24 tuổi vào cuối năm, là sinh viên và ít tuổi hơn người đó (hoặc vợ/chồng của người đó, nếu người đó khai thuế chung); hoặc

  3. Bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, bất kể tuổi tác.

 3. Quý vị sống với người đó tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

 4. Quý vị không khai thuế chung cho năm đó (hoặc chỉ khai thuế chung để yêu cầu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thử thách để trở thành một trẻ đủ điều kiện, xem Quy Tắc 8.

Nếu quý vị là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này đúng ngay cả khi người mà quý vị là trẻ đủ điều kiện của người đó không yêu cầu EIC hoặc đáp ứng tất cả các quy tắc để yêu cầu EIC. Nhập “No (Không)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Ví dụ.

Quý vị đã sống với cha/mẹ của quý vị cả năm. Quý vị 26 tuổi, chưa lập gia đình và bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn. Thu nhập duy nhất của quý vị là từ một trung tâm cộng đồng nơi quý vị đến ba ngày một tuần để trả lời điện thoại. Quý vị đã kiếm được $5.000 trong năm và cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính mình. Bởi vì quý vị đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung, quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị để yêu cầu EIC. Cha/mẹ của quý vị có thể yêu cầu EIC nếu cha/mẹ của quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Bởi vì quý vị là một trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị, quý vị không thể yêu cầu EIC. Điều này là như vậy ngay cả khi cha/mẹ của quý vị không thể hoặc không yêu cầu EIC.

Khai thuế chung.

Nói chung, quý vị không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung.

Tuy nhiên, quý vị có thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị và vợ/chồng của quý vị khai thuế chung chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. Nhưng cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều không thể là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác nếu quý vị yêu cầu EIC trên tờ khai chung của quý vị.

Con của một người không bắt buộc phải khai thuế.

Quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác (và do đó có thể đủ điều kiện để yêu cầu EIC) nếu người mà với họ quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập và:

 • Không khai thuế thu nhập, hoặc

 • Nộp tờ khai chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.

Ví dụ 1 — Không bắt buộc nộp tờ khai thuế.

Quý vị đã sống cả năm với cha/mẹ của mình. Quý vị 27 tuổi, chưa kết hôn, bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, và kiếm được $13.000. Quý vị không có thu nhập nào khác, không có con cái và đã cung cấp hơn một nửa số tiền hỗ trợ cuộc sống của chính quý vị. Cha/mẹ của quý vị không có tổng thu nhập, không bắt buộc phải khai thuế năm 2022 và không khai thuế năm 2022. Do đó, quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 2 — Khai thuế để được hoàn thuế đã khấu lưu.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1 ngoại trừ cha/mẹ của quý vị có lương là $1.500 và đã bị khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương. Cha/mẹ của quý vị khai thuế chỉ để được hoàn lại thuế thu nhập đã khấu lưu và không yêu cầu EIC hoặc bất kỳ khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế nào khác. Do đó, quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị. Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để làm như vậy.

Ví dụ 3 — Khai thuế để nhận EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 2 ngoại trừ cha/mẹ của quý vị đã yêu cầu EIC khi khai thuế. Vì cha/mẹ của quý vị đã nộp tờ khai để nhận EIC, cha/mẹ của quý vị không khai thuế chỉ để được hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu. Kết quả là quý vị là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ quý vị. Quý vị không thể yêu cầu EIC.

Quy Tắc 14—Quý Vị Phải Sống Tại Hoa Kỳ Trong Hơn Nửa Năm

Nhà của quý vị (và của vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung) phải là ở Hoa Kỳ hơn nửa năm.

Nếu không, hãy nhập “Không” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Hoa Kỳ.

Điều này bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia. Nó không bao gồm Puerto Rico hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ như Guam.

Chỗ ở cho người vô gia cư.

Nhà của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Quý vị không cần phải có một ngôi nhà truyền thống. Nếu quý vị đã sống trong một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm, quý vị đáp ứng quy tắc này.

Quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Quân nhân Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ được gia hạn (được định nghĩa trong chương 2) được coi là sống ở Hoa Kỳ trong thời gian nghĩa vụ đó cho các mục đích của EIC.

4. Tính Toán và Yêu Cầu EIC

Quý vị phải đáp ứng một quy tắc nữa để yêu cầu EIC.

Quý vị cần biết số thu nhập kiếm được của mình để xem quý vị có đáp ứng quy tắc trong chương này hay không. Quý vị cũng cần biết số tiền đó để tính khoản EIC của mình.

Quy Tắc 15—Hạn Mức Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được của quý vị phải nhỏ hơn:

 • $53.057 ($59.187 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có ba trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ,

 • $49.399 ($55.529 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $43.492 ($49.622 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $16.480 ($22.610 đối với những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.

Thu Nhập Kiếm Được

Thu nhập kiếm được thường có nghĩa là lương bổng, tiền lương, tiền boa, các khoản phải trả cho nhân viên chịu thuế khác và thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh. Khoản chi trả cho nhân viên chỉ là thu nhập kiếm được nếu nó phải chịu thuế. Khoản chi trả cho nhân viên không chịu thuế, chẳng hạn như một số quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc và trợ cấp nhận con nuôi, không phải là thu nhập kiếm được. Nhưng có một ngoại lệ đối với lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị có thể chọn để đưa vào thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được sẽ được giải thích chi tiết trong Quy Tắc 7 trong chương 1.

Tính toán khoản thu nhập kiếm được.

Nếu quý vị là người tự kinh doanh, nhân viên pháp định, hoặc một thành viên của giới tăng lữ hoặc một nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE (Mẫu 1040), quý vị sẽ tính toán thu nhập kiếm được bằng cách dùng bảng tính trong Bước 5của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27 và điền vào Phần 4 của Bảng Tính EIC B của hướng dẫn của Mẫu 1040. .Bảo đảm xem Giáo sĩ hoặcNhân viên nhà thờ, bất cứ điều nào áp dụng, trước khi hoàn thành bảng tính trong Bước 5.

Giáo sĩ.

Nếu quý vị là thành viên của giới tăng lữ mà đã nộp Bảng SE và số tiền trên dòng 2 của bảng đó bao gồm số tiền cũng được báo cáo trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1z, hãy lấy số tiền trên dòng 1z của Mẫu 1040 hoặc 1040 -SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27. Nhập “Clergy (Giáo sĩ)” trên dòng chấm chấm bên cạnh dòng 27 (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Nhân viên nhà thờ.

Nhân viên nhà thờ có nghĩa là một nhân viên (không phải là mục sư hoặc thành viên của một dòng tu) của một nhà thờ hoặc tổ chức đủ điều kiện do nhà thờ quản lý được miễn thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ lao động. Nếu quý vị nhận lương bổng với tư cách là nhân viên nhà thờ và đã bao gồm bất kỳ số tiền nào trên cả dòng 5a của Bảng SE và Mẫu 1040, dòng 1a, hãy lấy số tiền trên dòng 1 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR trừ đi số tiền đó và nhập kết quả trên dòng 1 của bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040 dòng 27.

Khoản thanh toán miễn Medicaid.

Khi hoàn thành bảng tính trong Bước 5 của hướng dẫn của Mẫu 1040, dòng 27, nhập khoản thanh toán miễn Medicaid quý vị loại trừ khỏi thu nhập trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 8s, trừ khi quý vị chọn bao gồm số tiền này vào thu nhập kiếm được, trong trường hợp này nhập -0-. Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán này, xem Ấn Phẩm 525.

.This is an Image: taxtip.gifNếu quý vị và vợ/chồng của quý vị đều nhận được các khoản thanh toán miễn Medicaid trong năm, quý vị và vợ/chồng của quý vị có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau về việc đưa toàn bộ số tiền thanh toán của quý vị vào thu nhập kiếm được. Chỉ nhập số tiền thanh toán miễn Medicaid mà quý vị và vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung, không muốn đưa vào thu nhập kiếm được. Để bao gồm tất cả số tiền thanh toán miễn Medicaid không chịu thuế trong thu nhập kiếm được, hãy nhập -0-..

Lương chiến đấu không chịu thuế.

Quý vị có thể chọn đưa khoản lương chiến đấu không chịu thuế của mình vào thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC. Nếu quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị phải bao gồm vào thu nhập kiếm được tất cả lương chiến đấu không chịu thuế mà quý vị đã nhận được.

Nếu quý vị đang khai thuế chung và cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều nhận được lương chiến đấu không phải chịu thuế, mỗi người có thể tự mình lựa chọn. Nói cách khác, nếu một trong hai người thực hiện lựa chọn đó, người kia cũng có thể làm như vậy nhưng không bắt buộc.

Số tiền lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị sẽ được hiển thị trên Mẫu W-2 của quý vị trong ô 12 với mã Q.

Lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được có thể làm tăng hoặc giảm số tiền EIC của quý vị. Hãy xác định khoản tín thuế có và không có khoản lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị trước khi thực hiện lựa chọn đó. Việc thực hiện lựa chọn đó làm tăng hay giảm số tiền EIC của quý vị phụ thuộc vào tổng thu nhập kiếm được, tình trạng khai thuế và số trẻ đủ điều kiện của quý vị. Nếu thu nhập kiếm được của quý vị mà không bao gồm lương chiến đấu ít hơn số tiền được hiển thị bên dưới cho số con của quý vị, quý vị có thể được hưởng lợi từ việc lựa chọn bao gồm lương chiến đấu không chịu thuế của quý vị vào thu nhập kiếm được và quý vị nên tính khoản tín thuế theo cả hai cách. Nếu thu nhập kiếm được của quý vị mà không có lương chiến đấu bằng hoặc nhiều hơn những số tiền này, quý vị sẽ không được hưởng lợi từ việc bao gồm lương chiến đấu vào thu nhập kiếm được của quý vị.

 • $7.300 nếu quý vị không có trẻ có SSN hợp lệ.

 • $10.900 nếu quý vị có một trẻ có SSN hợp lệ.

 • $15.400 nếu quý vị có hai trẻ trở lên có SSN hợp lệ.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị chọn sử dụng khoản tiền chiến đấu không chịu thuế để tính EIC của mình, hãy nhập số tiền đó vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1i.

Các ví dụ sau đây minh họa tác động của việc bao gồm tiền lương chiến đấu không chịu thuế trong thu nhập kiếm được để yêu cầu EIC.

Ví dụ 1 — Lựa chọn làm tăng EIC.

G và J đã kết hôn và sẽ khai thuế chung. Họ có một trẻ đủ điều kiện. G đã tham gia quân đội và kiếm được $15.000 ($5.000 lương bổng chịu thuế + $10.000 lương chiến đấu không chịu thuế). J đã làm việc một thời gian trong năm và kiếm được $2.000. Thu nhập kiếm được chịu thuế và AGI của họ là $7.000. G và J hội đủ điều kiện để yêu cầu EIC và điền vào Bảng Tính EIC và Bảng EIC.

Khi họ hoàn thành Bảng Tính EIC mà không thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của mình, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $2.389. Khi họ hoàn thành Bảng Tính EIC với khoản lương chiến đấu không chịu thuế được cộng vào thu nhập kiếm được của họ, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $3.584. Bởi vì lựa chọn đó sẽ làm tăng EIC của họ, họ chọn thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ để yêu cầu EIC. Họ nhập $3.584 vào dòng 27 và nhập $10.000 vào dòng 1i của Mẫu 1040.

Ví dụ 2 — Lựa chọn không làm tăng EIC.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 1, ngoại trừ G có lương chiến đấu không chịu thuế là $30.000. Khi G và J thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ, họ nhận thấy khoản tín thuế của mình là $1.771. Bởi vì khoản tín thuế mà họ có thể nhận được nếu họ không thêm khoản lương chiến đấu không chịu thuế vào thu nhập kiếm được của họ là $2.389, họ quyết định không thực hiện lựa chọn đó. Họ nhập $2.389 trên dòng 27 của Mẫu 1040.

IRS Sẽ Tính EIC Cho Quý Vị

IRS sẽ tính EIC cho quý vị nếu quý vị làm theo hướng dẫn của dòng 27 của hướng dẫn của Mẫu 1040.

.This is an Image: caution.gifVui lòng không yêu cầu IRS tính EIC của quý vị trừ khi quý vị đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng Quy Tắc 15 trong chương này cũng như các quy tắc trong chương 1 và chương 2 hoặc chương 3, tùy theo điều kiện nào áp dụng cho quý vị. Nếu khoản tín thuế của quý vị bị giảm hoặc không được phép trong bất kỳ năm nào sau năm 1996, các quy tắc trong chương 5 cũng có thể được áp dụng..

Cách Tự Tính EIC

Để tự tính EIC, sử dụng Bảng Tính EIC trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040. Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện, hoàn thành Bảng EIC (sẽ được thảo luận ở phần sau của chương này) và đính kèm vào tờ khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị muốn IRS tính EIC cho quý vị, xem IRS Sẽ Tính EIC Cho Quý Vị, ở phần trước.

Hướng Dẫn Đặc biệt — Bảng Tính EIC

Quý vị sẽ cần quyết định sử dụng Bảng Tính EIC A hay Bảng Tính EIC B để tính số tiền EIC của quý vị. Phần này giải thích cách sử dụng các bảng tính này và cách khai báo EIC khi quý vị khai thuế.

Bảng Tính EIC A.

Sử dụng Bảng Tính EIC A nếu quý vị không phải là người tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào vào năm 2022 và không phải là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE, hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C.

Bảng Tính EIC B.

Sử dụng Bảng Tính EIC B nếu quý vị tự kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2022 hoặc là thành viên của giới tăng lữ, nhân viên nhà thờ nộp Bảng SE hoặc nhân viên pháp định nộp Bảng C. Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây áp dụng cho quý vị, hãy đọc đoạn đó và sau đó hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh từ $400 trở lên.

Nếu thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh của quý vị là $400 trở lên, hãy bảo đảm điền chính xác vào Bảng SE (Mẫu 1040) và nộp số tiền thuế tự kinh doanh thích hợp. Nếu không, quý vị có thể không nhận được tất cả EIC mà quý vị được hưởng.

.This is an Image: caution.gifKhi tính toán thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh, quý vị phải kê khai tất cả các chi phí kinh doanh được phép của mình..

Khi nào sử dụng các phương pháp tính toán thu nhập ròng tùy chọn.

Việc sử dụng các phương pháp tùy chọn trong Bảng SE để tính toán thu nhập ròng của quý vị từ công việc tự kinh doanh có thể giúp quý vị đủ điều kiện để yêu cầu EIC hoặc cung cấp cho quý vị một khoản tín thuế lớn hơn. Nếu thu nhập ròng của quý vị (không sử dụng các phương pháp tùy chọn này) dưới $6.040, xem Hướng Dẫn cho Bảng SE để biết chi tiết về các phương pháp tùy chọn.

Khi cả hai vợ chồng đều có thu nhập tự kinh doanh.

Quý vị phải hoàn thành cả Phần 1 và Phần 2 của Bảng Tính EIC B nếu tất cả các điều kiện sau đây áp dụng cho quý vị.

 1. Quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế.

 2. Cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều có thu nhập từ việc tự kinh doanh.

 3. Quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị nộp Bảng SE và người kia không nộp Bảng SE.

Nhân viên pháp định.

Nhân viên pháp định báo cáo tiền lương và chi phí trên Bảng C. Họ không nộp Bảng SE. Nếu quý vị là nhân viên pháp định, hãy nhập số tiền từ dòng 1 của Bảng C trong Phần 3 khi quý vị hoàn thành Bảng Tính EIC B.

Bảng EIC

Quý vị phải hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai thuế nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện và đang yêu cầu EIC. Bảng EIC cung cấp cho IRS thông tin về những trẻ đủ điều kiện của quý vị, bao gồm tên, tuổi, SSN, mối quan hệ với quý vị và khoảng thời gian chúng sống với quý vị trong năm.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị được yêu cầu hoàn thành và đính kèm Bảng EIC nhưng không thực hiện, sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai thuế và hoàn lại tiền cho quý vị..

.This is an Image: taxtip.gifHoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào tờ khai thuế của quý vị mặc dù trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị không có SSN hợp lệ, xem Bảng EIC..

5. EIC không được cho phép

.This is an Image: caution.gifNếu EIC của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị IRS từ chối (không được cho phép) hoặc giảm bớt, quý vị có thể cần phải hoàn thành một mẫu đơn bổ sung để yêu cầu tín thuế đó cho năm 2022..

Chương này dành cho những người có EIC cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 đã bị IRS từ chối hoặc giảm bớt. Nếu điều này áp dụng cho quý vị, quý vị có thể cần phải hoàn thành Mẫu 8862, Thông Tin Để Yêu Cầu Một Số Tín Thuế Sau Khi Không Được Cho Phép, và đính kèm nó vào tờ khai năm 2022 của quý vị để yêu cầu tín thuế cho năm 2022. Chương này giải thích khi nào quý vị cần đính kèm Mẫu 8862. Để biết thêm thông tin, xem Mẫu 8862 và các hướng dẫn riêng.

Chương này cũng giải thích các quy tắc đối với một số người không thể yêu cầu EIC trong khoảng thời gian nhiều năm sau khi EIC của họ bị từ chối hoặc giảm bớt.

Mẫu 8862

Nếu EIC của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối hoặc giảm bớt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy, quý vị phải đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn thành vào tờ khai thuế tiếp theo của mình để yêu cầu EIC. Quý vị cũng phải đủ điều kiện để yêu cầu EIC bằng cách đáp ứng tất cả các quy tắc được mô tả trong ấn phẩm này.

Ngoại lệ 1.

Không nộp Mẫu 8862 nếu điều (1) hoặc (2) dưới đây là đúng.

 1. Sau khi EIC của quý vị bị giảm hoặc không được cho phép vào năm trước đó:

  1. Quý vị đã nộp Mẫu 8862 vào một năm sau đó và EIC của quý vị cho năm sau đó đã được cho phép, và

  2. EIC của quý vị không bị giảm hoặc được cho phép vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi toán học hoặc đánh máy.

 2. Quý vị yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2022 và lý do duy nhất khiến EIC của quý vị bị giảm hoặc không được cho phép vào năm trước đó là vì IRS xác định rằng đứa trẻ liệt kê trên Bảng EIC không phải là trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Trong mỗi trường hợp này, quý vị có thể nhận EIC mà không cần nộp Mẫu 8862 nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho EIC.

Ngoại lệ 2.

Không nộp Mẫu 8862 hoặc nhận EIC cho:

 • 2 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, hoặc

 • 10 năm sau khi có quyết định cuối cùng rằng việc yêu cầu EIC của quý vị là do gian lận.

Thêm thông tin.

Để biết thông tin chi tiết, xem Quý Vị Có Bị Cấm Yêu Cầu EIC Trong Khoảng Thời Gian Nhiều Năm Không? trong chương này.

Ngày mà EIC của quý vị bị từ chối và ngày quý vị nộp tờ khai năm 2022 ảnh hưởng đến việc quý vị cần đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2022 hay tờ khai sau này hay không. Các ví dụ sau đây giải thích liệu Mẫu 8862 có cần thiết cho năm 2022 hay 2023 hay không.

Ví dụ 1 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2022.

Quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2021 vào tháng 3 năm 2022 và yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện. IRS đã đặt câu hỏi về khoản EIC, và quý vị không thể chứng minh đứa trẻ đó là một trẻ đủ điều kiện. Vào tháng 9 năm 2022, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2022. Để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai năm 2022, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai đó. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC mà không có một trẻ đủ điều kiện trong tờ khai thuế năm 2022 của quý vị, quý vị không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ví dụ 2 — Bắt buộc phải có Mẫu 8862 cho năm 2023.

Các sự kiện tương tự như trong ví dụ trước, ngoại trừ việc quý vị nhận được thông báo thiếu nợ pháp định vào tháng 2 năm 2023. Vì thời hạn 90 ngày được đề cập trong thông báo pháp định chưa hết khi quý vị sẵn sàng nộp tờ khai thuế cho năm 2022, quý vị không nên đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai năm 2022 của mình. Tuy nhiên, để yêu cầu EIC với một trẻ đủ điều kiện cho năm 2023, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế của quý vị cho năm đó. Để yêu cầu EIC mà không có trẻ đủ điều kiện cho năm 2023, quý vị không cần phải nộp Mẫu 8862.

Ngoại lệ đối với lỗi toán học hoặc đánh máy.

Nếu EIC của quý vị bị từ chối hoặc bị cắt giảm do lỗi toán học hoặc đánh máy, vui lòng không đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế tiếp theo của quý vị. Ví dụ: nếu tính toán số học của quý vị không chính xác, IRS có thể sửa lại. Nếu quý vị không cung cấp SSN chính xác, IRS có thể từ chối EIC. Những loại lỗi này được gọi là lỗi toán học hoặc lỗi đánh máy.

Bỏ sót Mẫu 8862.

Nếu quý vị được yêu cầu đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai thuế năm 2022 và quý vị yêu cầu EIC mà không đính kèm Mẫu 8862 đã hoàn chỉnh, yêu cầu của quý vị sẽ tự động bị từ chối. Đây được coi là một lỗi toán học hoặc đánh máy. Quý vị sẽ không được phép yêu cầu EIC nếu không có Mẫu 8862 hoàn chỉnh.

Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

Quý vị có thể phải cung cấp cho IRS các tài liệu hoặc thông tin bổ sung trước khi khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EIC mà quý vị yêu cầu được chuyển cho quý vị, ngay cả khi quý vị đính kèm Mẫu 8862 đã được điền đầy đủ vào tờ khai của mình.

Quý Vị Có Bị Cấm Yêu Cầu EIC Trong Khoảng Thời Gian Nhiều Năm Không?

Nếu EIC của quý vị cho bất kỳ năm nào sau năm 1996 bị từ chối và người ta xác định rằng lỗi của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC, thì quý vị không thể yêu cầu EIC trong 2 năm tiếp theo. Nếu lỗi của quý vị là do gian lận, thì quý vị không thể yêu cầu EIC trong 10 năm tới. Ngày mà EIC của quý vị bị từ chối và ngày quý vị nộp tờ khai năm 2022 ảnh hưởng đến những năm mà quý vị bị cấm yêu cầu EIC. Các ví dụ sau đây thể hiện những năm quý vị bị cấm yêu cầu EIC.

Ví dụ 3 — Không thể yêu cầu EIC trong 2 năm.

Quý vị đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2021 mà quý vị đã nộp vào tháng 3 năm 2022. IRS xác định rằng quý vị không được hưởng EIC và lỗi của quý vị là do thiếu thận trọng hoặc cố ý coi thường các quy tắc của EIC. Vào tháng 9 năm 2022, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2022. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2022 hoặc 2023. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 2024, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

Ví dụ 4.

Các thông tin cũng giống như trong Ví dụ 3, ngoại trừ EIC năm 2021 của quý vị không bị từ chối cho đến khi quý vị nộp tờ khai năm 2022. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho niên thuế 2023 hoặc 2024. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 20254, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

Ví dụ 5 — Không thể yêu cầu EIC trong 10 năm.

Quý vị đã yêu cầu EIC trên tờ khai thuế năm 2021 mà quý vị đã nộp vào tháng 2 năm 2022. IRS xác định rằng quý vị không được hưởng EIC và lỗi của quý vị là do gian lận. Vào tháng 9 năm 2022, quý vị nhận được một thông báo thiếu nợ pháp định cho quý vị biết rằng sẽ có một sự điều chỉnh và đánh thuế trừ khi quý vị nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ trong vòng 90 ngày. Quý vị đã không thực hiện theo thông báo này trong vòng 90 ngày. Do đó, EIC của quý vị đã bị từ chối vào tháng 12 năm 2022. Quý vị không thể yêu cầu EIC cho các niên thuế từ 2022 đến 2031. Để yêu cầu EIC trên tờ khai của quý vị cho năm 2032, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8862 vào tờ khai của quý vị cho năm đó.

6. Các Ví Dụ Chi Tiết

Các trang tiếp theo có hai ví dụ chi tiết (với một Bảng EIC và Bảng Tính EIC đã điền đầy đủ thông tin) có thể hữu ích nếu quý vị có thắc mắc về việc yêu cầu EIC.

Ví dụ 1—S Rose

S Rose 63 tuổi và đã nghỉ hưu. S nhận được $7.000 phúc lợi an sinh xã hội trong năm và $17.000 từ một công việc bán thời gian. S cũng nhận được khoản lương hưu chịu thuế là $6.400. S không có thu nhập nào khác. AGI của S trên dòng 11 của Mẫu 1040 là $23.400 ($17.000 + $6.400).

S không kết hôn và sống một mình ở Hoa Kỳ trong cả năm. S không thể được kê khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác, không có bất kỳ khoản thu nhập đầu tư nào, và không có trẻ đủ điều kiện.

S đọc các bước để kiểm tra tính đủ điều kiện trong hướng dẫn của Mẫu 1040. Trong Bước 1 S phát hiện ra rằng, vì AGI của S ($23.400) không dưới $22.610, nên S không thể nhận EIC. S hoàn thành phần còn lại của Mẫu 1040 và nộp nó cho IRS.

Ví dụ 2 — C và J Grey

C và J Grey có hai trẻ, trẻ lớn nhất là 10 tuổi và trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi. Bọn trẻ sống với C và J trong suốt năm 2022. C kiếm được $15.000 và J có lương $10.000. Nhà Grey nhận được $525 tiền lời vào tài khoản tiết kiệm của họ. Họ không có thu nhập nào khác vào năm 2022.

C và J có Mẫu 1040 năm 2022 và các hướng dẫn. Họ muốn xem liệu họ có đủ điều kiện cho EIC hay không, vì vậy họ làm theo các bước trong hướng dẫn cho dòng 27.

Bước 1.

Số tiền C và J nhập vào Mẫu 1040, dòng 11, là $25.525. Cả hai đều có SSN hợp lệ, mà họ đã có trong nhiều năm. Họ sẽ khai thuế chung. Cả C và J đều không phải là người nước ngoài tạm trú. Do đó, câu trả lời họ đưa ra cho các câu hỏi trong Bước 1 cho phép họ tiếp tục Bước 2.

Bước 2.

Thu nhập đầu tư duy nhất mà nhà Grey có là thu nhập từ tiền lãi $525 của họ. Số tiền đó không quá $10.300, vì vậy họ trả lời “No (Không)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 2 và tới Bước 3.

Bước 3.

Con của họ, đáp ứng các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung để trở thành trẻ đủ điều kiện của C và J, vì vậy C và J trả lời “Yes (Có)” cho câu hỏi đầu tiên trong Bước 3. Con của họ không phải là trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác. Cả hai đứa trẻ đều có SSN hợp lệ, chúng có ngay sau khi được sinh ra. C và J đang khai thuế chung, vì vậy họ trả lời “Yes (Có)” cho câu hỏi thứ hai trong Bước 3. Điều này có nghĩa là họ có thể nhảy qua câu hỏi 3 đến 6 và Bước 4 và tới Bước 5.

Bước 5.

C và J tính toán thu nhập kiếm được của họ là $25.000, số tiền lương bổng cộng lại của họ. Số tiền này ít hơn $55.529, vì vậy họ đi đến Bước 6 để tính khoản tín thuế của họ.

Bước 6.

C và J muốn tự mình tính khoản EIC của họ, vì vậy họ hoàn thành Bảng Tính EIC theo hướng dẫn của Mẫu 1040.

Hoàn thành Bảng Tính EIC.

C và J hoàn thành bảng tính của họ như sau.

 1. C và J nhập tổng thu nhập kiếm được của họ ($25.000) vào dòng 1.

 2. Để tìm khoản tín thuế của mình, họ truy cập Bảng EIC. Họ nhận thấy thu nhập kiếm được của họ là $25.000 là trong khoảng $25.000 đến $25.050. Tại vị cả hai con của họ có SSN hợp lệ, họ theo dòng này đến cột dành cho 2 trẻ bên dưới Married filing jointly (Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) và tìm $6.164. Họ nhập $6.164 trên dòng 2.

 3. Họ nhập AGI ở dòng 3 ($26.500) và thấy rằng nó khác với số tiền ở dòng 1.

 4. Họ tra cứu $26.500 trong Bảng EIC và nhập số tiền $6.108 trên dòng 5.

 5. Họ nhập $6.108 trên dòng 6. Đây là số tiền nhỏ hơn giữa số tiền của dòng 2 ($6.164) và số tiền dòng 5 ($6.108).

 6. Nhà Grey nhập $6.108 trên dòng 27 của Mẫu 1040 của họ. Bây giờ họ sẽ hoàn thành Bảng EIC và đính kèm vào tờ khai của họ. Họ sẽ giữ Bảng Tính EIC để làm hồ sơ.

Cách Nhận Trợ Giúp Thuế

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế, cần trợ giúp chuẩn bị tờ khai thuế, hoặc muốn tải xuống các ấn phẩm, mẫu đơn, hoặc hướng dẫn miễn phí, hãy truy cập IRS.gov để tìm các nguồn thông tin có thể giúp ích cho quý vị ngay lập tức.

Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế của quý vị.

Sau khi nhận được tất cả báo cáo lương bổng và thu nhập của quý vị (Các Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, v.v.); báo cáo bồi thường thất nghiệp (bằng thư hoặc ở định dạng kỹ thuật số) hoặc báo cáo các khoản chi trả khác của chính phủ (Mẫu 1099-G); tiền lời, cổ tức và báo cáo tiền hưu trí từ các ngân hàng và công ty đầu tư (Mẫu 1099), quý vị có một số lựa chọn để giúp khai và nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể tự chuẩn bị tờ khai thuế, xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được giúp khai thuế miễn phí không hay thuê một chuyên gia thuế để giúp khai thuế.

Các lựa chọn giúp khai thuế miễn phí.

Truy cập IRS.gov để xem các lựa chọn của quý vị trong quá trình khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến hoặc tại cộng đồng địa phương nếu quý vị hội đủ điều kiện, trong đó bao gồm những điều sau đây.

 • Free File. Chương trình này cho phép quý vị khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang miễn phí bằng cách sử dụng phần mềm khai và nộp tờ khai thuế có thương hiệu hoặc các mẫu Free File tự điền. Tuy nhiên, việc khai thuế của tiểu bang có thể không có sẵn qua Free File. Truy cập IRS.gov/FreeFile để xem liệu quý vị có đủ điều kiện sử dụng các lựa chọn khai thuế liên bang trực tuyến miễn phí, khai thuế điện tử và ký thác trực tiếp hoặc chi trả hay không.

 • VITA. Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho những người có thu nhập từ thấp đến trung bình, người khuyết tật và người đóng thuế có khả năng nói tiếng Anh hạn chế, những người cần giúp chuẩn bị khai thuế cá nhân. Truy cập IRS.gov/VITA, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi số 800-906-9887 để biết thông tin về cách giúp khai thuế miễn phí.

 • TCE. Chương trình Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) cũng cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên. Các thiện nguyện viên của TCE chuyên trả lời các câu hỏi về lương hưu và các vấn đề liên quan đến hưu trí chỉ dành cho người cao niên. Truy cập IRS.gov/TCE, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi số 888-227-7669 để biết thông tin về cách giúp khai thuế miễn phí.

 • MilTax. Thành Viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ và cựu chiến binh đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax, dịch vụ thuế miễn phí do Bộ Quốc Phòng cung cấp thông qua Military OneSource. Để biết thêm thông tin, truy cập MilitaryOneSource (MilitaryOneSource.mil/MilTax (tiếng Anh)).

  Ngoài ra, IRS cung cấp các Mẫu Tự Điền Miễn Phí, có thể được hoàn thành trực tuyến và sau đó nộp dưới hình thức điện tử bất kể thu nhập.

Sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị.

Truy cập IRS.gov/Tools để biết những điều sau đây.

.This is an Image: compute.gif Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của quý vị. Trên IRS.gov, quý vị có thể nhận được thông tin cập nhật về các sự kiện hiện tại và những thay đổi trong luật thuế..

 • IRS.gov/Help: Nhiều công cụ giúp quý vị nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến thuế.

 • IRS.gov/ITA (tiếng Anh): Trợ Lý Thuế Tương Tác, một công cụ sẽ hỏi quý vị câu hỏi và dựa trên đầu vào của quý vị, cung cấp trả lời về một số chủ đề về luật thuế vụ.

 • IRS.gov/Forms (tiếng Anh): Tìm các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về những thay đổi hiện tại và đường dẫn tương tác để giúp quý vị tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

 • Quý vị cũng có thể truy cập thông tin luật thuế trong phần mềm khai thuế qua mạng thông tin điện tử của mình.

.

Quý vị cần ai đó giúp khai thuế?

Có nhiều loại người khai thuế, bao gồm đại diện đã đăng ký, kế toán viên được chứng nhận (CPA), kế toán viên, và một số người không có chứng chỉ chuyên môn. Nếu quý vị chọn nhờ ai đó khai thuế, hãy chọn người đó một cách khôn ngoan. Chuyên viên khai thuế được trả phí:

 • Chịu trách nhiệm chính về tính chính xác tổng thể của tờ khai thuế,

 • Bắt buộc phải ký tên vào tờ khai thuế và

 • Bắt buộc phải cung cấp mã số thuế của người khai thuế (PTIN).

Mặc dù chuyên viên khai thuế luôn ký vào tờ khai thuế nhưng sau cùng quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chuyên viên khai thuế có thể hỗ trợ khai thuế chính xác. Bất kỳ ai được trả tiền để khai thuế cho người khác đều phải hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin về cách chọn chuyên viên khai thuế, hãy truy cập Mẹo Chọn Người Khai Thuế trên IRS.gov.

Vi-rút corona.

Truy cập IRS.gov/Coronavirus (tiếng Anh) để biết các đường dẫn đến thông tin về tác động của vi-rút corona, cũng như các chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế có sẵn cho cá nhân và gia đình, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn và các tổ chức được miễn thuế.

Chủ lao động có thể đăng ký sử dụng Dịch Vụ Doanh Nghiệp Trực Tuyến.

Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cung cấp dịch vụ trực tuyến tại SSA.gov/employer (tiếng Anh) để có các lựa chọn nộp mẫu W-2 trực tuyến nhanh chóng, miễn phí và an toàn cho CPA, kế toán viên, đại diện đã đăng ký và cá nhân xử lý Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế và Mẫu W-2c, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế Đã Sửa Đổi.

Phương tiện truyền thông xã hội của IRS

Truy cập IRS.gov/SocialMedia (tiếng Anh) để xem nhiều công cụ mạng xã hội khác nhau mà IRS sử dụng để chia sẻ thông tin mới nhất về những thay đổi về thuế, cảnh báo lừa đảo, sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ. Tại IRS, sự riêng tư và an toàn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công cụ này để chia sẻ thông tin công cộng với quý vị. Đừng đăng số an sinh xã hội (SSN) của quý vị hoặc các thông tin bảo mật khác lên các trang mạng xã hội. Luôn bảo vệ danh tính của quý vị khi sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Những kênh YouTube sau đây của IRS cung cấp các đoạn video ngắn và cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến thuế bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL).

Xem video của IRS.

Cổng video IRS (IRSVideos.gov (tiếng Anh)) chứa các bản trình bày video và âm thanh cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các chuyên gia thuế.

Thông tin thuế trực tuyến bằng các ngôn ngữ khác.

Quý vị có thể tìm thông tin trên IRS.gov/MyLanguage (tiếng Anh) nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của quý vị.

Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại (OPI) Miễn Phí.

IRS cam kết phục vụ khách hàng đa ngôn ngữ của chúng tôi bằng cách cung cấp các dịch vụ OPI. Dịch Vụ OPI là một chương trình được liên bang tài trợ và có sẵn tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (TAC), các văn phòng IRS khác và mọi địa điểm khai thuế VITA / TCE. Dịch Vụ OPI có thể truy cập bằng hơn 350 ngôn ngữ.

Đường Giây Trợ Giúp Trợ Năng có sẵn cho người đóng thuế khuyết tật.

Người đóng thuế cần thông tin về dịch vụ trợ năng có thể gọi 833-690-0598. Đường Dây Trợ Giúp Trợ Năng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trợ năng hiện tại và tương lai sẵn có ở các định dạng phương tiện thay thế (ví dụ, chữ nổi, chữ in lớn, âm thanh v.v.). Đường Dây Trợ Giúp Trợ Năng không có khả năng truy cập tài khoản IRS của quý vị. Để được trợ giúp về luật thuế, hoàn thuế, hoặc vấn đề liên quan đến tài khoản, truy cập IRS.gov/LetUsHelp.

Ghi chú.

Mẫu 9000, Phương Tiện Thay Thế Ưa Chuộn, hoặc Mẫu 9000(SP) cho phép quý vị chọn nhận một số thư từ hoặc văn bản ở các định dạng sau.

 • Bản In Tiêu Chuẩn.

 • Bản In Lớn.

 • Chử Nổi Braille.

 • Âm Thanh (MP3).

 • Tẹp Văn Bản Thuần Túy (TXT).

 • Tẹp Chử Nổi Sẵn Sàng (BRF).

Thiên Tai.

Truy cập Trợ Giúp Thiên Tai và Miễn Giảm Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) để xem miễn giảm thuế do thiên tai có sẵn.

Nhận các mẫu đơn và ấn phẩm thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để xem, tải xuống hoặc in tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm cần thiết. Hoặc quý vị có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng.

Nhận các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế ở định dạng sách điện tử.

Quý vị cũng có thể tải xuống và xem các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế phổ biến (bao gồm Hướng dẫn cho Mẫu 1040) trên thiết bị di động dưới dạng sách điện tử tại IRS.gov/eBooks (tiếng Anh).

Ghi chú.

Sách điện tử của IRS đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng iBooks của Apple dành cho iPad. Sách điện tử của chúng tôi chưa được thử nghiệm trên các trình đọc sách điện tử chuyên dụng khác và chức năng của sách điện tử có thể không hoạt động như dự kiến.

Truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị (chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân).

Truy cập IRS.gov/Account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của quý vị.

 • Xem số tiền quý vị nợ và phân tích theo năm thuế.

 • Xem chi tiết kế hoạch thanh toán hoặc đăng ký kế hoạch thanh toán mới..

 • Thực hiện thanh toán hoặc xem lịch sử thanh toán trong 5 năm và bất kỳ khoản thanh toán nào đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch.

 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị, bao gồm dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất, số tiền EIP của quý vị và bản ghi.

 • Xem bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc của IRS.

 • Phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế.

 • Xem địa chỉ của quý vị trong hồ sơ hoặc quản lý phương thức liên lạc ưa chuộn của quý vị.

Tài Khoản Chuyên Gia Thuế.

Công cụ này cho phép chuyên gia thuế của quý vị gửi yêu cầu ủy quyền để truy cập Tài khoản trực tuyến của IRS của quý vị. Để biết thêm thông tin, truy cậpIRS.gov/TaxProAccount (tiếng Anh).

Sử dụng ký gửi trực tiếp.

Cách nhanh nhất để nhận tiền hoàn thuế là nộp hồ sơ điện tử và chọn hình thức chuyển khoản trực tiếp, việc này sẽ chuyển trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chính của quý vị một cách an toàn bằng phương thức điện tử. Phương thức chuyển khoản trực tiếp cũng giúp tránh khả năng thất lạc, mất cắp, phá hủy, hoặc chuyển trả lại séc gửi không thành công về IRS. Cứ 10 người đóng thuế lại có 8 người chọn hình thức chuyển khoản trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Nếu quý vị không có tài khoản ngân hàng, truy cập IRS.gov/DirectDeposit để biết thêm thông tin về nơi tìm ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến..

Lấy bản ghi của tờ khai thuế của quý vị.

Cách nhanh nhất để nhận bản sao bản ghi thuế của quý vị là truy cập IRS.gov/Transcripts. Bấm vào “Lấy Bản Ghi Trực Tuyến” hoặc “Lấy Bản Ghi Qua Đường Bưu Điện” để yêu cầu một bản sao bản ghi của quý vị. Nếu muốn, quý vị có thể đặt bản ghi của mình bằng cách gọi 800-908-9946.

Khai báo và giải quyết các vấn đề trộm cấp danh tính liên quan đến thuế.

 • Hành vi trộm cấp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện hành vi gian lận thuế. Thuế của quý vị có thể bị ảnh hưởng nếu SSN của quý vị được sử dụng để khai báo gian lận hoặc để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc tín thuế.

 • IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế bằng thư điện tử, gọi điện thoại, tin nhắn văn bản (bao gồm cả đường dẫn rút ngắn) hay các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp hoặc xác minh thông tin cá nhân hoặc tài chính. Điều này bao gồm các yêu cầu về số nhận dạng cá nhân (PIN), mật khẩu hoặc thông tin tương tự đối với thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc các tài khoản tài chính khác.

 • Truy cập IRS.gov/IdentityTheft, trang web Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính của IRS, để biết thông tin về hành vi mạo danh và bảo vệ an toàn dữ liệu cho người đóng thuế, chuyên gia thuế và doanh nghiệp. Nếu SSN của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc quý vị nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế, quý vị có thể tìm hiểu các bước quý vị nên thực hiện.

 • Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN). Số IP PIN là các số gồm sáu chữ số được gán cho người đóng thuế để giúp ngăn chặn việc lợi dụng SSN của họ hòng gian lận trên hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang. Việc có một số IP PIN sẽ ngăn người khác nộp tờ khai thuế với SSN của quý vị. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập IRS.gov/IPPIN.

Các cách để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Truy cập IRS.gov/Refunds.

 • Tải ứng dụng chính thức IRS2Go về thiết bị di động để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Gọi đến đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954.

Ghi chú.

IRS không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2 cho những trường hợp khai thuế đã yêu cầu EIC hoặc khoản tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến các khoản tín thuế này.

Thanh toán thuế.

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thông tin về cách thanh toán bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây.

 • Direct Pay của IRS: Thanh toán hóa đơn tính thuế cá nhân hoặc khoản tiền thuế ước tính một cách trực tiếp từ tài khoản sử dụng chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm miễn phí cho quý vị.

 • Thẻ Ghi Nợ hoặc Thẻ Tín Dụng: Chọn một hãng xử lý thanh toán đã được phê duyệt để chi trả trực tuyến hoặc qua điện thoại.

 • Trích Ngân Điện Tử: Lên lịch thanh toán khi nộp thuế liên bang bằng phần mềm khai thuế hoặc thông qua một chuyên gia thuế.

 • Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử: Lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp. Đăng ký là bắt buộc.

 • Séc hoặc Lệnh Phiếu: Gửi khoản chi trả của quý vị qua đường bưu điện về địa chỉ được ghi trong thông báo hoặc hướng dẫn.

 • Tiền mặt: Quý vị có thể nộp thuế bằng tiền mặt tại một cửa tiệm bán lẻ có tham gia.

 • Chuyển Khoản Trong Ngày: Quý vị có thể thực hiện chuyển khoản trong ngày từ tổ chức tài chánh của mình. Vui lòng liên lạc với tổ chức tài chánh của quý vị để biết khả năng thực hiện, chi phí và khung thời gian.

Sẽ ra sao nếu tôi không thể trả thuế ngay?

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thêm thông tin về các lựa chọn của quý vị.

 • Đăng ký một thỏa thuận thanh toán trực tuyến (IRS.gov/OPA) để đáp ứng nghĩa vụ thuế của quý vị trả góp hàng tháng nếu quý vị không thể trả đầy đủ thuế ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất quá trình trực tuyến, quý vị sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc liệu thỏa thuận của quý vị đã được chấp thuận hay chưa.

 • Sử dụng Thẩm Định Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để xem quý vị có thể giải quyết khoản nợ thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền quý vị còn nợ hay không. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp, vui lòng truy cập IRS.gov/OIC.

Nộp tờ khai được điều chỉnh.

Truy cập IRS.gov/Form1040X để biết thông tin và cập nhật.

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh của quý vị.

Truy cập IRS.gov/WMAR để theo dõi tình trạng của các tờ khai sửa đổi cho Mẫu 1040-X.

Ghi chú.

Có thể mất đến 3 tuần kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế sửa đổi để tờ khai này hiển thị trong hệ thống của chúng tôi và quá trình xử lý có thể mất đến 16 tuần.

Hiểu về thông báo hoặc thư của IRS mà quý vị đã nhận được.

Truy cập IRS.gov/Notices để tìm hiểu thêm thông tin về việc phản hồi một thông báo hay thư từ của IRS.

Quý vị có thể sử dụng Bảng LEP (Mẫu 1040), Yêu Cầu Thay Đổi Tùy Chọn Ngôn Ngữ, để nêu lên ưu tiên nhận thông báo, thư tín, hoặc các thông tin được viết khác từ IRS bằng một ngôn ngữ khác. Quý vị có thể không nhận được thông tin liên lạc bằng văn bản bằng ngôn ngữ được yêu cầu ngay lập tức. Cam kết của IRS đối với người đóng thuế LEP là một phần của lịch trình nhiều năm dự kiến bắt đầu cung cấp bản dịch vào năm 2023. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được thông tin liên lạc, bao gồm thông báo và thư bằng tiếng Anh cho đến khi chúng được dịch sang ngôn ngữ ưa thích của quý vị.

Liên lạc với văn phòng IRS tại địa phương.

Xin lưu ý rằng nhiều câu hỏi có thể được giải đáp trên trang IRS.gov mà không cần đến TAC của IRS. Truy cập IRS.gov/LetUsHelp với các chủ đề mà mọi người hỏi nhiều nhất. Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp, Văn Phòng TAC của IRS sẽ cung cấp trợ giúp về thuế khi không thể xử lý vấn đề thuế trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hiện tại, tất cả các trung tâm TAC đều cung cấp dịch vụ với hình thức hẹn trước để quý vị biết trước là mình có thể nhận dịch vụ đang cần đến mà không mất nhiều thời gian chờ đợi. Trước khi đến tận nơi, vui lòng truy cập IRS.gov/TACLocator (tiếng Anh) để tìm trung tâm TAC gần nhất và kiểm tra giờ làm việc, dịch vụ cung cấp cũng như các tùy chọn cho một cuộc hẹn. Hoặc trên ứng dụng IRS2Go, dưới thẻ Giữ Kết Nối (Stay Connected), hãy chọn tùy chọn Liên Lạc Với Chúng Tôi (Contact Us) và nhấp vào “Văn Phòng Địa Phương“ (“Local Offices”).

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (TAS) Sẵn Sàng Trợ Giúp Quý Vị

TAS là gì?

TAS là một tổ chức độc lập trong IRS có nhiệm vụ trợ giúp người đóng thuế và bảo vệ các quyền của người đóng thuế. Công việc của họ là đảm bảo rằng mỗi người đóng thuế đều được đối xử công bằng cũng như để quý vị biết và hiểu được quyền hạn của mình theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (tiếng Anh).

Làm Cách Nào Để Tìm Hiểu về Quyền của Người Đóng Thuế?

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế mô tả 10 quyền căn bản mà tất cả người đóng thuế có khi làm việc với IRS. Truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov (tiếng Anh) để giúp quý vị hiểu những quyền này có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị và cách chúng áp dụng. Đây là quyền của quý vị . Biết chúng. Sử dụng chúng.

TAS Có Thể Làm Những Gì cho Quý Vị?

TAS có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị không thể giải quyết với IRS. và dịch vụ của họ là miễn phí. Nếu đủ tiêu chuẩn để được họ hỗ trợ, quý vị sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ làm việc với quý vị xuyên suốt cả quá trình và sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề của quý vị. TAS có thể giúp quý vị nếu:

 • Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn tài chánh cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị;

 • Quý vị (hoặc doanh nghiệp của quý vị) phải đối mặt với nguy cơ về hành động bất lợi trước mắt; hoặc

 • Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS nhưng không nhận được phản hồi, hoặc đến ngày hẹn mà IRS vẫn chưa phản hồi.

Quý Vị Có Thể Tiếp Cận TAS Bằng Cách Nào?

TAS có văn phòng ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Số điện thoại của viên chức trợ giúp người đóng thuế có trong danh bạ địa phương và tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov/Contact-Us (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể gọi cho họ theo số 877-777-4778.

TAS Giúp Người Đóng Thuế Bằng Cách Nào Khác?

TAS nỗ lực giải quyết các vấn đề có quy mô lớn và gây ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết đến sự tồn tại của một trong các vấn đề lớn này, vui lòng báo cáo điều đó cho họ tại IRS.gov/SAMS.

TAS dành cho Chuyên Gia Thuế

TAS có thể cung cấp đa dạng các thông tin cho chuyên gia thuế, bao gồm nội dung cập nhật và hướng dẫn luật thuế, các chương trình TAS và những cách thông báo cho TAS về các vấn đề mang tính hệ thống mà quý vị nhận thấy theo kinh nghiệm thực tế.

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC)

LITC là tổ chức độc lập với IRS. LITC đại diện cho cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS như kiểm xét, kháng cáo cũng như tranh chấp về vấn đề liên quan đến thuế vụ. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Để tìm LITC gần quý vị, truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov/about-us/Low-Income-Taxpayer-Clinics-LITC/ (tiếng Anh) hoặc xem Ấn Phẩm 4134 của IRS: Danh Sách Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Ấn phẩm 596 - Tài Liệu Bổ Sung

Danh Sách Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện của EIC

Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị trả lời “Có” cho tất cả các câu hỏi sau.
    Không
1. AGI của quý vị có nhỏ hơn:
 • $16.480 ($22.610 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $43.492 ($49.622 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $49.399 ($55.529 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $53.057 ($59.187 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy Tắc 1.)
2. Quý vị và vợ/chồng của quý vị, nếu khai thuế chung, có SSN hợp lệ mà quý vị nhận được vào ngày đến hạn của tờ khai năm 2022 (bao gồm cả gia hạn) không? (Xem Quy Tắc 2.)
3. Quý vị có khai thuế chung với vợ/chồng của quý vị hoặc quý vị có đáp ứng quy tắc đặc biệt cho vợ chồng ly thân không? (Xem Quy Tắc 3.) Trả lời “Có” nếu quý vị không có kết hôn vào cuối năm 2022.
Lưu ý: Nếu quý vị là người nước ngoài tạm trú, trả lời “Có” chỉ khi tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. (Xem Quy Tắc 4.)
4. Trả lời “Có” nếu quý vị không nộp Mẫu 2555. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy Tắc 5.)
5. Thu nhập đầu tư của quý vị là $10.300 hoặc ít hơn? (Xem Quy Tắc 6.)
6. Tổng thu nhập kiếm được của quý vị ít nhất là $1 nhưng ít hơn:
 • $16.480 ($22.610 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $43.492 ($49.622 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ,

 • $49.399 ($55.529 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, hoặc

 • $53.057 ($59.187 cho những người vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) nếu quý vị có hơn hai trẻ đủ điều kiện trở lên có SSN hợp lệ?

(Xem Quy tắc 715.)
7. Trả lời “Có” nếu (a) quý vị không phải là trẻ đủ điều kiện của một người đóng thuế khác, hoặc (b) quý vị đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy tắc 1013.)
  DỪNG LẠI: Nếu quý vị có một trẻ mà quý vị muốn kê khai cho EIC, hãy trả lời câu hỏi 8 và 9 và bỏ qua câu 10–12. Nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện hoặc nếu một người khác được quyền coi con quý vị là một trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa (được áp dụng để giải quyết vấn đề bế tắc khi các biện pháp thông thường không có hiệu lực) được giải thích trong Quy Tắc 9, bỏ qua câu hỏi 8 và 9 và trả lời 10–12.    
8. Trẻ của quý vị có đáp ứng được các thử thách về mối quan hệ, tuổi tác, tình trạng cư trú và khai thuế chung cho một trẻ đủ điều kiện không? (Xem Quy Tắc 8.)
9. Trẻ của quý vị có phải là trẻ đủ điều kiện chỉ của quý vị không? Trả lời “Có” nếu (a) trẻ đủ điều kiện của quý vị không đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của bất kỳ người nào khác, hoặc (b) trẻ đủ điều kiện của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành trẻ đủ điều kiện của một người khác nhưng quý vị là người có quyền đối xử với đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện theo các quy tắc phá hòa được giải thích trong Quy Tắc 9.  
10. Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị nếu khai thuế chung) có ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm 2022 không? (Xem Quy Tắc 11.)
11. Trả lời “Có” nếu (a) quý vị không thể được kê khai là người phụ thuộc trong tờ khai thuế của bất kỳ ai khác, hoặc (b) quý vị đang khai thuế chung. Nếu không, hãy trả lời “Không.” (Xem Quy Tắc 12.)
12. Nhà chính của quý vị (và của vợ/chồng của quý vị nếu khai thuế chung) có ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm không? (Xem Quy Tắc 14.)

 
 
 
Nếu quý vị trả lời “Không” cho bất kỳ câu hỏi nào áp dụng đối với quý vị: Quý vị không thể yêu cầu EIC.

Bảng EIC

Bảng Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EIC) 2022
Lưu ý. Đây không phải là một bảng thuế.

This is an Image: 49000w80.gif

EIC Table Excerpt Example

Please click here for the text description of the image.

1. Để tìm khoản tín thuế của quý vị, hãy đọc “Ít nhất - Nhưng ít hơn” các cột và tìm dòng bao gồm số tiền quý vị được yêu cầu tra cứu từ Bảng Tính EIC của mình. 2. Sau đó, chuyển đến cột bao gồm tình trạng khai thuế của quý vị và số lượng trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ như đã định nghĩa ở phần trước mà quý vị có. Nhập khoản tín thuế từ cột đó trên Bảng Tính EIC của quý vị. Ví dụ. Nếu tình trạng khai thuế của quý vị là độc thân, quý vị có trẻ đủ điều kiện và số tiền quý vị đang tra cứu từ Bảng Tính EIC của quý vị là $2.455, quý vị sẽ nhập $842.
Và tình trạng khai thuế của quý vị là–
Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là– Độc thân, chủ gia đình, hoặc người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện★
và quý vị có–

★ Dùng cột này nếu tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và quý vị đủ điều kiện yêu cầu EIC

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế và quý vị có–
0 1 2 3 0 1 2 3
Ít nhất Nhưng ít hơn Khoản tín thuế của quý vị là– Khoản tín thuế của quý vị là–
1 50 2 9 10 11 2 9 10 11
50 100 6 26 30 34 6 26 30 34
100 150 10 43 50 56 10 43 50 56
150 200 13 60 70 79 13 60 70 79
200 250 17 77 90 101 17 77 90 101
250 300 21 94 110 124 21 94 110 124
300 350 25 111 130 146 25 111 130 146
350 400 29 128 150 169 29 128 150 169
400 450 33 145 170 191 33 145 170 191
450 500 36 162 190 214 36 162 190 214
500 550 40 179 210 236 40 179 210 236
550 600 44 196 230 259 44 196 230 259
600 650 48 213 250 281 48 213 250 281
650 700 52 230 270 304 52 230 270 304
700 750 55 247 290 326 55 247 290 326
750 800 59 264 310 349 59 264 310 349
800 850 63 281 330 371 63 281 330 371
850 900 67 298 350 394 67 298 350 394
900 950 71 315 370 416 71 315 370 416
950 1.000 75 332 390 439 75 332 390 439
1.000 1.050 78 349 410 461 78 349 410 461
1.050 1.100 82 366 430 484 82 366 430 484
1.100 1.150 86 383 450 506 86 383 450 506
1.150 1.200 90 400 470 529 90 400 470 529
1.200 1.250 94 417 490 551 94 417 490 551
1.250 1.300 98 434 510 574 98 434 510 574
1.300 1.350 101 451 530 596 101 451 530 596
1.350 1.400 105 468 550 619 105 468 550 619
1.400 1.450 109 485 570 641 109 485 570 641
1.450 1.500 113 502 590 664 113 502 590 664
1.500 1.550 117 519 610 686 117 519 610 686
1.550 1.600 120 536 630 709 120 536 630 709
1.600 1.650 124 553 650 731 124 553 650 731
1.650 1.700 128 570 670 754 128 570 670 754
1.700 1.750 132 587 690 776 132 587 690 776
1.750 1.800 136 604 710 799 136 604 710 799
1.800 1.850 140 621 730 821 140 621 730 821
1.850 1.900 143 638 750 844 143 638 750 844
1.900 1.950 147 655 770 866 147 655 770 866
1.950 2.000 151 672 790 889 151 672 790 889
2.000 2.050 155 689 810 911 155 689 810 911
2.050 2.100 159 706 830 934 159 706 830 934
2.100 2.150 163 723 850 956 163 723 850 956
2.150 2.200 166 740 870 979 166 740 870 979
2.200 2.250 170 757 890 1.001 170 757 890 1.001
2.250 2.300 174 774 910 1.024 174 774 910 1.024
2.300 2.350 178 791 930 1.046 178 791 930 1.046
2.350 2.400 182 808 950 1.069 182 808 950 1.069
2.400 2.450 186 825 970 1.091 186 825 970 1.091
2.450 2.500 189 842 990 1.114 189 842 990 1.114
2.500 2.550 193 859 1.010 1.136 193 859 1.010 1.136
2.550 2.600 197 876 1.030 1.159 197 876 1.030 1.159
2.600 2.650 201 893 1.050 1.181 201 893 1.050 1.181
2.650 2.700 205 910 1.070 1.204 205 910 1.070 1.204
2.700 2.750 208 927 1.090 1.226 208 927 1.090 1.226
2.750 2.800 212 944 1.110 1.249 212 944 1.110 1.249
2.800 2.850 216 961 1.130 1.271 216 961 1.130 1.271
2.850 2.900 220 978 1.150 1.294 220 978 1.150 1.294
2.900 2.950 224 995 1.170 1.316 224 995 1.170 1.316
2.950 3.000 228 1.012 1.190 1.339 228 1.012 1.190 1.339
3.000 3.050 231 1.029 1.210 1.361 231 1.029 1.210 1.361
3.050 3.100 235 1.046 1.230 1.384 235 1.046 1.230 1.384
3.100 3.150 239 1.063 1.250 1.406 239 1.063 1.250 1.406
3.150 3.200 243 1.080 1.270 1.429 243 1.080 1.270 1.429
3.200 3.250 247 1.097 1.290 1.451 247 1.097 1.290 1.451
3.250 3.300 251 1.114 1.310 1.474 251 1.114 1.310 1.474
3.300 3.350 254 1.131 1.330 1.496 254 1.131 1.330 1.496
3.350 3.400 258 1.148 1.350 1.519 258 1.148 1.350 1.519
3.400 3.450 262 1.165 1.370 1.541 262 1.165 1.370 1.541
3.450 3.500 266 1.182 1.390 1.564 266 1.182 1.390 1.564
3.500 3.550 270 1.199 1.410 1.586 270 1.199 1.410 1.586
3.550 3.600 273 1.216 1.430 1.609 273 1.216 1.430 1.609
3.600 3.650 277 1.233 1.450 1.631 277 1.233 1.450 1.631
3.650 3.700 281 1.250 1.470 1.654 281 1.250 1.470 1.654
3.700 3.750 285 1.267 1.490 1.676 285 1.267 1.490 1.676
3.750 3.800 289 1.284 1.510 1.699 289 1.284 1.510 1.699
3.800 3.850 293 1.301 1.530 1.721 293 1.301 1.530 1.721
3.850 3.900 296 1.318 1.550 1.744 296 1.318 1.550 1.744
3.900 3.950 300 1.335 1.570 1.766 300 1.335 1.570 1.766
3.950 4.000 304 1.352 1.590 1.789 304 1.352 1.590 1.789
4.000 4.050 308 1.369 1.610 1.811 308 1.369 1.610 1.811
4.050 4.100 312 1.386 1.630 1.834 312 1.386 1.630 1.834
4.100 4.150 316 1.403 1.650 1.856 316 1.403 1.650 1.856
4.150 4.200 319 1.420 1.670 1.879 319 1.420 1.670 1.879
4.200 4.250 323 1.437 1.690 1.901 323 1.437 1.690 1.901
4.250 4.300 327 1.454 1.710 1.924 327 1.454 1.710 1.924
4.300 4.350 331 1.471 1.730 1.946 331 1.471 1.730 1.946
4.350 4.400 335 1.488 1.750 1.969 335 1.488 1.750 1.969
4.400 4.450 339 1.505 1.770 1.991 339 1.505 1.770 1.991
4.450 4.500 342 1.522 1.790 2.014 342 1.522 1.790 2.014
4.500 4.550 346 1.539 1.810 2.036 346 1.539 1.810 2.036
4.550 4.600 350 1.556 1.830 2.059 350 1.556 1.830 2.059
4.600 4.650 354 1.573 1.850 2.081 354 1.573 1.850 2.081
4.650 4.700 358 1.590 1.870 2.104 358 1.590 1.870 2.104
4.700 4.750 361 1.607 1.890 2.126 361 1.607 1.890 2.126
4.750 4.800 365 1.624 1.910 2.149 365 1.624 1.910 2.149
4.800 4.850 369 1.641 1.930 2.171 369 1.641 1.930 2.171
4.850 4.900 373 1.658 1.950 2.194 373 1.658 1.950 2.194
4.900 4.950 377 1.675 1.970 2.216 377 1.675 1.970 2.216
4.950 5.000 381 1.692 1.990 2.239 381 1.692 1.990 2.239
5.000 5.050 384 1.709 2.010 2.261 384 1.709 2.010 2.261
5.050 5.100 388 1.726 2.030 2.284 388 1.726 2.030 2.284
5.100 5.150 392 1.743 2.050 2.306 392 1.743 2.050 2.306
5.150 5.200 396 1.760 2.070 2.329 396 1.760 2.070 2.329
5.200 5.250 400 1.777 2.090 2.351 400 1.777 2.090 2.351
5.250 5.300 404 1.794 2.110 2.374 404 1.794 2.110 2.374
5.300 5.350 407 1.811 2.130 2.396 407 1.811 2.130 2.396
5.350 5.400 411 1.828 2.150 2.419 411 1.828 2.150 2.419
5.400 5.450 415 1.845 2.170 2.441 415 1.845 2.170 2.441
5.450 5.500 419 1.862 2.190 2.464 419 1.862 2.190 2.464
5.500 5.550 423 1.879 2.210 2.486 423 1.879 2.210 2.486
5.550 5.600 426 1.896 2.230 2.509 426 1.896 2.230 2.509
5.600 5.650 430 1.913 2.250 2.531 430 1.913 2.250 2.531
5.650 5.700 434 1.930 2.270 2.554 434 1.930 2.270 2.554
5.700 5.750 438 1.947 2.290 2.576 438 1.947 2.290 2.576
5.750 5.800 442 1.964 2.310 2.599 442 1.964 2.310 2.599
5.800 5.850 446 1.981 2.330 2.621 446 1.981 2.330 2.621
5.850 5.900 449 1.998 2.350 2.644 449 1.998 2.350 2.644
5.900 5.950 453 2.015 2.370 2.666 453 2.015 2.370 2.666
5.950 6.000 457 2.032 2.390 2.689 457 2.032 2.390 2.689
6.000 6.050 461 2.049 2.410 2.711 461 2.049 2.410 2.711
6.050 6.100 465 2.066 2.430 2.734 465 2.066 2.430 2.734
6.100 6.150 469 2.083 2.450 2.756 469 2.083 2.450 2.756
6.150 6.200 472 2.100 2.470 2.779 472 2.100 2.470 2.779
6.200 6.250 476 2.117 2.490 2.801 476 2.117 2.490 2.801
6.250 6.300 480 2.134 2.510 2.824 480 2.134 2.510 2.824
6.300 6.350 484 2.151 2.530 2.846 484 2.151 2.530 2.846
6.350 6.400 488 2.168 2.550 2.869 488 2.168 2.550 2.869
6.400 6.450 492 2.185 2.570 2.891 492 2.185 2.570 2.891
6.450 6.500 495 2.202 2.590 2.914 495 2.202 2.590 2.914
6.500 6.550 499 2.219 2.610 2.936 499 2.219 2.610 2.936
6.550 6.600 503 2.236 2.630 2.959 503 2.236 2.630 2.959
6.600 6.650 507 2.253 2.650 2.981 507 2.253 2.650 2.981
6.650 6.700 511 2.270 2.670 3.004 511 2.270 2.670 3.004
6.700 6.750 514 2.287 2.690 3.026 514 2.287 2.690 3.026
6.750 6.800 518 2.304 2.710 3.049 518 2.304 2.710 3.049
6.800 6.850 522 2.321 2.730 3.071 522 2.321 2.730 3.071
6.850 6.900 526 2.338 2.750 3.094 526 2.338 2.750 3.094
6.900 6.950 530 2.355 2.770 3.116 530 2.355 2.770 3.116
6.950 7.000 534 2.372 2.790 3.139 534 2.372 2.790 3.139
7.000 7.050 537 2.389 2.810 3.161 537 2.389 2.810 3.161
7.050 7.100 541 2.406 2.830 3.184 541 2.406 2.830 3.184
7.100 7.150 545 2.423 2.850 3.206 545 2.423 2.850 3.206
7.150 7.200 549 2.440 2.870 3.229 549 2.440 2.870 3.229
7.200 7.250 553 2.457 2.890 3.251 553 2.457 2.890 3.251
7.250 7.300 557 2.474 2.910 3.274 557 2.474 2.910 3.274
7.300 7.350 560 2.491 2.930 3.296 560 2.491 2.930 3.296
7.350 7.400 560 2.508 2.950 3.319 560 2.508 2.950 3.319
7.400 7.450 560 2.525 2.970 3.341 560 2.525 2.970 3.341
7.450 7.500 560 2.542 2.990 3.364 560 2.542 2.990 3.364
7.500 7.550 560 2.559 3.010 3.386 560 2.559 3.010 3.386
7.550 7.600 560 2.576 3.030 3.409 560 2.576 3.030 3.409
7.600 7.650 560 2.593 3.050 3.431 560 2.593 3.050 3.431
7.650 7.700 560 2.610 3.070 3.454 560 2.610 3.070 3.454
7.700 7.750 560 2.627 3.090 3.476 560 2.627 3.090 3.476
7.750 7.800 560 2.644 3.110 3.499 560 2.644 3.110 3.499
7.800 7.850 560 2.661 3.130 3.521 560 2.661 3.130 3.521
7.850 7.900 560 2.678 3.150 3.544 560 2.678 3.150 3.544
7.900 7.950 560 2.695 3.170 3.566 560 2.695 3.170 3.566
7.950 8.000 560 2.712 3.190 3.589 560 2.712 3.190 3.589
8.000 8.050 560 2.729 3.210 3.611 560 2.729 3.210 3.611
8.050 8.100 560 2.746 3.230 3.634 560 2.746 3.230 3.634
8.100 8.150 560 2.763 3.250 3.656 560 2.763 3.250 3.656
8.150 8.200 560 2.780 3.270 3.679 560 2.780 3.270 3.679
8.200 8.250 560 2.797 3.290 3.701 560 2.797 3.290 3.701
8.250 8.300 560 2.814 3.310 3.724 560 2.814 3.310 3.724
8.300 8.350 560 2.831 3.330 3.746 560 2.831 3.330 3.746
8.350 8.400 560 2.848 3.350 3.769 560 2.848 3.350 3.769
8.400 8.450 560 2.865 3.370 3.791 560 2.865 3.370 3.791
8.450 8.500 560 2.882 3.390 3.814 560 2.882 3.390 3.814
8.500 8.550 560 2.899 3.410 3.836 560 2.899 3.410 3.836
8.550 8.600 560 2.916 3.430 3.859 560 2.916 3.430 3.859
8.600 8.650 560 2.933 3.450 3.881 560 2.933 3.450 3.881
8.650 8.700 560 2.950 3.470 3.904 560 2.950 3.470 3.904
8.700 8.750 560 2.967 3.490 3.926 560 2.967 3.490 3.926
8.750 8.800 560 2.984 3.510 3.949 560 2.984 3.510 3.949
8.800 8.850 560 3.001 3.530 3.971 560 3.001 3.530 3.971
8.850 8.900 560 3.018 3.550 3.994 560 3.018 3.550 3.994
8.900 8.950 560 3.035 3.570 4.016 560 3.035 3.570 4.016
8.950 9.000 560 3.052 3.590 4.039 560 3.052 3.590 4.039
9.000 9.050 560 3.069 3.610 4.061 560 3.069 3.610 4.061
9.050 9.100 560 3.086 3.630 4.084 560 3.086 3.630 4.084
9.100 9.150 560 3.103 3.650 4.106 560 3.103 3.650 4.106
9.150 9.200 560 3.120 3.670 4.129 560 3.120 3.670 4.129
9.200 9.250 555 3.137 3.690 4.151 560 3.137 3.690 4.151
9.250 9.300 551 3.154 3.710 4.174 560 3.154 3.710 4.174
9.300 9.350 547 3.171 3.730 4.196 560 3.171 3.730 4.196
9.350 9.400 544 3.188 3.750 4.219 560 3.188 3.750 4.219
9.400 9.450 540 3.205 3.770 4.241 560 3.205 3.770 4.241
9.450 9.500 536 3.222 3.790 4.264 560 3.222 3.790 4.264
9.500 9.550 532 3.239 3.810 4.286 560 3.239 3.810 4.286
9.550 9.600 528 3.256 3.830 4.309 560 3.256 3.830 4.309
9.600 9.650 524 3.273 3.850 4.331 560 3.273 3.850 4.331
9.650 9.700 521 3.290 3.870 4.354 560 3.290 3.870 4.354
9.700 9.750 517 3.307 3.890 4.376 560 3.307 3.890 4.376
9.750 9.800 513 3.324 3.910 4.399 560 3.324 3.910 4.399
9.800 9.850 509 3.341 3.930 4.421 560 3.341 3.930 4.421
9.850 9.900 505 3.358 3.950 4.444 560 3.358 3.950 4.444
9.900 9.950 501 3.375 3.970 4.466 560 3.375 3.970 4.466
9.950 10.000 498 3.392 3.990 4.489 560 3.392 3.990 4.489
10.000 10.050 494 3.409 4.010 4.511 560 3.409 4.010 4.511
10.050 10.100 490 3.426 4.030 4.534 560 3.426 4.030 4.534
10.100 10.150 486 3.443 4.050 4.556 560 3.443 4.050 4.556
10.150 10.200 482 3.460 4.070 4.579 560 3.460 4.070 4.579
10.200 10.250 479 3.477 4.090 4.601 560 3.477 4.090 4.601
10.250 10.300 475 3.494 4.110 4.624 560 3.494 4.110 4.624
10.300 10.350 471 3.511 4.130 4.646 560 3.511 4.130 4.646
10.350 10.400 467 3.528 4.150 4.669 560 3.528 4.150 4.669
10.400 10.450 463 3.545 4.170 4.691 560 3.545 4.170 4.691
10.450 10.500 459 3.562 4.190 4.714 560 3.562 4.190 4.714
10.500 10.550 456 3.579 4.210 4.736 560 3.579 4.210 4.736
10.550 10.600 452 3.596 4.230 4.759 560 3.596 4.230 4.759
10.600 10.650 448 3.613 4.250 4.781 560 3.613 4.250 4.781
10.650 10.700 444 3.630 4.270 4.804 560 3.630 4.270 4.804
10.700 10.750 440 3.647 4.290 4.826 560 3.647 4.290 4.826
10.750 10.800 436 3.664 4.310 4.849 560 3.664 4.310 4.849
10.800 10.850 433 3.681 4.330 4.871 560 3.681 4.330 4.871
10.850 10.900 429 3.698 4.350 4.894 560 3.698 4.350 4.894
10.900 10.950 425 3.715 4.370 4.916 560 3.715 4.370 4.916
10.950 11.000 421 3.733 4.390 4.939 560 3.733 4.390 4.939
11.000 11.050 417 3.733 4.410 4.961 560 3.733 4.410 4.961
11.050 11.100 413 3.733 4.430 4.984 560 3.733 4.430 4.984
11.100 11.150 410 3.733 4.450 5.006 560 3.733 4.450 5.006
11.150 11.200 406 3.733 4.470 5.029 560 3.733 4.470 5.029
11.200 11.250 402 3.733 4.490 5.051 560 3.733 4.490 5.051
11.250 11.300 398 3.733 4.510 5.074 560 3.733 4.510 5.074
11.300 11.350 394 3.733 4.530 5.096 560 3.733 4.530 5.096
11.350 11.400 391 3.733 4.550 5.119 560 3.733 4.550 5.119
11.400 11.450 387 3.733 4.570 5.141 560 3.733 4.570 5.141
11.450 11.500 383 3.733 4.590 5.164 560 3.733 4.590 5.164
11.500 11.550 379 3.733 4.610 5.186 560 3.733 4.610 5.186
11.550 11.600 375 3.733 4.630 5.209 560 3.733 4.630 5.209
11.600 11.650 371 3.733 4.650 5.231 560 3.733 4.650 5.231
11.650 11.700 368 3.733 4.670 5.254 560 3.733 4.670 5.254
11.700 11.750 364 3.733 4.690 5.276 560 3.733 4.690 5.276
11.750 11.800 360 3.733 4.710 5.299 560 3.733 4.710 5.299
11.800 11.850 356 3.733 4.730 5.321 560 3.733 4.730 5.321
11.850 11.900 352 3.733 4.750 5.344 560 3.733 4.750 5.344
11.900 11.950 348 3.733 4.770 5.366 560 3.733 4.770 5.366
11.950 12.000 345 3.733 4.790 5.389 560 3.733 4.790 5.389
12.000 12.050 341 3.733 4.810 5.411 560 3.733 4.810 5.411
12.050 12.100 337 3.733 4.830 5.434 560 3.733 4.830 5.434
12.100 12.150 333 3.733 4.850 5.456 560 3.733 4.850 5.456
12.150 12.200 329 3.733 4.870 5.479 560 3.733 4.870 5.479
12.200 12.250 326 3.733 4.890 5.501 560 3.733 4.890 5.501
12.250 12.300 322 3.733 4.910 5.524 560 3.733 4.910 5.524
12.300 12.350 318 3.733 4.930 5.546 560 3.733 4.930 5.546
12.350 12.400 314 3.733 4.950 5.569 560 3.733 4.950 5.569
12.400 12.450 310 3.733 4.970 5.591 560 3.733 4.970 5.591
12.450 12.500 306 3.733 4.990 5.614 560 3.733 4.990 5.614
12.500 12.550 303 3.733 5.010 5.636 560 3.733 5.010 5.636
12.550 12.600 299 3.733 5.030 5.659 560 3.733 5.030 5.659
12.600 12.650 295 3.733 5.050 5.681 560 3.733 5.050 5.681
12.650 12.700 291 3.733 5.070 5.704 560 3.733 5.070 5.704
12.700 12.750 287 3.733 5.090 5.726 560 3.733 5.090 5.726
12.750 12.800 283 3.733 5.110 5.749 560 3.733 5.110 5.749
12.800 12.850 280 3.733 5.130 5.771 560 3.733 5.130 5.771
12.850 12.900 276 3.733 5.150 5.794 560 3.733 5.150 5.794
12.900 12.950 272 3.733 5.170 5.816 560 3.733 5.170 5.816
12.950 13.000 268 3.733 5.190 5.839 560 3.733 5.190 5.839
13.000 13.050 264 3.733 5.210 5.861 560 3.733 5.210 5.861
13.050 13.100 260 3.733 5.230 5.884 560 3.733 5.230 5.884
13.100 13.150 257 3.733 5.250 5.906 560 3.733 5.250 5.906
13.150 13.200 253 3.733 5.270 5.929 560 3.733 5.270 5.929
13.200 13.250 249 3.733 5.290 5.951 560 3.733 5.290 5.951
13.250 13.300 245 3.733 5.310 5.974 560 3.733 5.310 5.974
13.300 13.350 241 3.733 5.330 5.996 560 3.733 5.330 5.996
13.350 13.400 238 3.733 5.350 6.019 560 3.733 5.350 6.019
13.400 13.450 234 3.733 5.370 6.041 560 3.733 5.370 6.041
13.450 13.500 230 3.733 5.390 6.064 560 3.733 5.390 6.064
13.500 13.550 226 3.733 5.410 6.086 560 3.733 5.410 6.086
13.550 13.600 222 3.733 5.430 6.109 560 3.733 5.430 6.109
13.600 13.650 218 3.733 5.450 6.131 560 3.733 5.450 6.131
13.650 13.700 215 3.733 5.470 6.154 560 3.733 5.470 6.154
13.700 13.750 211 3.733 5.490 6.176 560 3.733 5.490 6.176
13.750 13.800 207 3.733 5.510 6.199 560 3.733 5.510 6.199
13.800 13.850 203 3.733 5.530 6.221 560 3.733 5.530 6.221
13.850 13.900 199 3.733 5.550 6.244 560 3.733 5.550 6.244
13.900 13.950 195 3.733 5.570 6.266 560 3.733 5.570 6.266
13.950 14.000 192 3.733 5.590 6.289 560 3.733 5.590 6.289
14.000 14.050 188 3.733 5.610 6.311 560 3.733 5.610 6.311
14.050 14.100 184 3.733 5.630 6.334 560 3.733 5.630 6.334
14.100 14.150 180 3.733 5.650 6.356 560 3.733 5.650 6.356
14.150 14.200 176 3.733 5.670 6.379 560 3.733 5.670 6.379
14.200 14.250 173 3.733 5.690 6.401 560 3.733 5.690 6.401
14.250 14.300 169 3.733 5.710 6.424 560 3.733 5.710 6.424
14.300 14.350 165 3.733 5.730 6.446 560 3.733 5.730 6.446
14.350 14.400 161 3.733 5.750 6.469 560 3.733 5.750 6.469
14.400 14.450 157 3.733 5.770 6.491 560 3.733 5.770 6.491
14.450 14.500 153 3.733 5.790 6.514 560 3.733 5.790 6.514
14.500 14.550 150 3.733 5.810 6.536 560 3.733 5.810 6.536
14.550 14.600 146 3.733 5.830 6.559 560 3.733 5.830 6.559
14.600 14.650 142 3.733 5.850 6.581 560 3.733 5.850 6.581
14.650 14.700 138 3.733 5.870 6.604 560 3.733 5.870 6.604
14.700 14.750 134 3.733 5.890 6.626 560 3.733 5.890 6.626
14.750 14.800 130 3.733 5.910 6.649 560 3.733 5.910 6.649
14.800 14.850 127 3.733 5.930 6.671 560 3.733 5.930 6.671
14.850 14.900 123 3.733 5.950 6.694 560 3.733 5.950 6.694
14.900 14.950 119 3.733 5.970 6.716 560 3.733 5.970 6.716
14.950 15.000 115 3.733 5.990 6.739 560 3.733 5.990 6.739
15.000 15.050 111 3.733 6.010 6.761 560 3.733 6.010 6.761
15.050 15.100 107 3.733 6.030 6.784 560 3.733 6.030 6.784
15.100 15.150 104 3.733 6.050 6.806 560 3.733 6.050 6.806
15.150 15.200 100 3.733 6.070 6.829 560 3.733 6.070 6.829
15.200 15.250 96 3.733 6.090 6.851 560 3.733 6.090 6.851
15.250 15.300 92 3.733 6.110 6.874 560 3.733 6.110 6.874
15.300 15.350 88 3.733 6.130 6.896 557 3.733 6.130 6.896
15.350 15.400 85 3.733 6.150 6.919 553 3.733 6.150 6.919
15.400 15.450 81 3.733 6.164 6.935 550 3.733 6.164 6.935
15.450 15.500 77 3.733 6.164 6.935 546 3.733 6.164 6.935
15.500 15.550 73 3.733 6.164 6.935 542 3.733 6.164 6.935
15.550 15.600 69 3.733 6.164 6.935 538 3.733 6.164 6.935
15.600 15.650 65 3.733 6.164 6.935 534 3.733 6.164 6.935
15.650 15.700 62 3.733 6.164 6.935 531 3.733 6.164 6.935
15.700 15.750 58 3.733 6.164 6.935 527 3.733 6.164 6.935
15.750 15.800 54 3.733 6.164 6.935 523 3.733 6.164 6.935
15.800 15.850 50 3.733 6.164 6.935 519 3.733 6.164 6.935
15.850 15.900 46 3.733 6.164 6.935 515 3.733 6.164 6.935
15.900 15.950 42 3.733 6.164 6.935 511 3.733 6.164 6.935
15.950 16.000 39 3.733 6.164 6.935 508 3.733 6.164 6.935
16.000 16.050 35 3.733 6.164 6.935 504 3.733 6.164 6.935
16.050 16.100 31 3.733 6.164 6.935 500 3.733 6.164 6.935
16.100 16.150 27 3.733 6.164 6.935 496 3.733 6.164 6.935
16.150 16.200 23 3.733 6.164 6.935 492 3.733 6.164 6.935
16.200 16.250 20 3.733 6.164 6.935 488 3.733 6.164 6.935
16.250 16.300 16 3.733 6.164 6.935 485 3.733 6.164 6.935
16.300 16.350 12 3.733 6.164 6.935 481 3.733 6.164 6.935
16.350 16.400 8 3.733 6.164 6.935 477 3.733 6.164 6.935
16.400 16.450 4 3.733 6.164 6.935 473 3.733 6.164 6.935
16.450 16.500 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $16.450 nhưng ít hơn $16.480, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $1.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $16.480 hoặc nhiều hơn, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

3.733 6.164 6.935 469 3.733 6.164 6.935
16.500 16.550 0 3.733 6.164 6.935 466 3.733 6.164 6.935
16.550 16.600 0 3.733 6.164 6.935 462 3.733 6.164 6.935
16.600 16.650 0 3.733 6.164 6.935 458 3.733 6.164 6.935
16.650 16.700 0 3.733 6.164 6.935 454 3.733 6.164 6.935
16.700 16.750 0 3.733 6.164 6.935 450 3.733 6.164 6.935
16.750 16.800 0 3.733 6.164 6.935 446 3.733 6.164 6.935
16.800 16.850 0 3.733 6.164 6.935 443 3.733 6.164 6.935
16.850 16.900 0 3.733 6.164 6.935 439 3.733 6.164 6.935
16.900 16.950 0 3.733 6.164 6.935 435 3.733 6.164 6.935
16.950 17.000 0 3.733 6.164 6.935 431 3.733 6.164 6.935
17.000 17.050 0 3.733 6.164 6.935 427 3.733 6.164 6.935
17.050 17.100 0 3.733 6.164 6.935 423 3.733 6.164 6.935
17.100 17.150 0 3.733 6.164 6.935 420 3.733 6.164 6.935
17.150 17.200 0 3.733 6.164 6.935 416 3.733 6.164 6.935
17.200 17.250 0 3.733 6.164 6.935 412 3.733 6.164 6.935
17.250 17.300 0 3.733 6.164 6.935 408 3.733 6.164 6.935
17.300 17.350 0 3.733 6.164 6.935 404 3.733 6.164 6.935
17.350 17.400 0 3.733 6.164 6.935 400 3.733 6.164 6.935
17.400 17.450 0 3.733 6.164 6.935 397 3.733 6.164 6.935
17.450 17.500 0 3.733 6.164 6.935 393 3.733 6.164 6.935
17.500 17.550 0 3.733 6.164 6.935 389 3.733 6.164 6.935
17.550 17.600 0 3.733 6.164 6.935 385 3.733 6.164 6.935
17.600 17.650 0 3.733 6.164 6.935 381 3.733 6.164 6.935
17.650 17.700 0 3.733 6.164 6.935 378 3.733 6.164 6.935
17.700 17.750 0 3.733 6.164 6.935 374 3.733 6.164 6.935
17.750 17.800 0 3.733 6.164 6.935 370 3.733 6.164 6.935
17.800 17.850 0 3.733 6.164 6.935 366 3.733 6.164 6.935
17.850 17.900 0 3.733 6.164 6.935 362 3.733 6.164 6.935
17.900 17.950 0 3.733 6.164 6.935 358 3.733 6.164 6.935
17.950 18.000 0 3.733 6.164 6.935 355 3.733 6.164 6.935
18.000 18.050 0 3.733 6.164 6.935 351 3.733 6.164 6.935
18.050 18.100 0 3.733 6.164 6.935 347 3.733 6.164 6.935
18.100 18.150 0 3.733 6.164 6.935 343 3.733 6.164 6.935
18.150 18.200 0 3.733 6.164 6.935 339 3.733 6.164 6.935
18.200 18.250 0 3.733 6.164 6.935 335 3.733 6.164 6.935
18.250 18.300 0 3.733 6.164 6.935 332 3.733 6.164 6.935
18.300 18.350 0 3.733 6.164 6.935 328 3.733 6.164 6.935
18.350 18.400 0 3.733 6.164 6.935 324 3.733 6.164 6.935
18.400 18.450 0 3.733 6.164 6.935 320 3.733 6.164 6.935
18.450 18.500 0 3.733 6.164 6.935 316 3.733 6.164 6.935
18.500 18.550 0 3.733 6.164 6.935 313 3.733 6.164 6.935
18.550 18.600 0 3.733 6.164 6.935 309 3.733 6.164 6.935
18.600 18.650 0 3.733 6.164 6.935 305 3.733 6.164 6.935
18.650 18.700 0 3.733 6.164 6.935 301 3.733 6.164 6.935
18.700 18.750 0 3.733 6.164 6.935 297 3.733 6.164 6.935
18.750 18.800 0 3.733 6.164 6.935 293 3.733 6.164 6.935
18.800 18.850 0 3.733 6.164 6.935 290 3.733 6.164 6.935
18.850 18.900 0 3.733 6.164 6.935 286 3.733 6.164 6.935
18.900 18.950 0 3.733 6.164 6.935 282 3.733 6.164 6.935
18.950 19.000 0 3.733 6.164 6.935 278 3.733 6.164 6.935
19.000 19.050 0 3.733 6.164 6.935 274 3.733 6.164 6.935
19.050 19.100 0 3.733 6.164 6.935 270 3.733 6.164 6.935
19.100 19.150 0 3.733 6.164 6.935 267 3.733 6.164 6.935
19.150 19.200 0 3.733 6.164 6.935 263 3.733 6.164 6.935
19.200 19.250 0 3.733 6.164 6.935 259 3.733 6.164 6.935
19.250 19.300 0 3.733 6.164 6.935 255 3.733 6.164 6.935
19.300 19.350 0 3.733 6.164 6.935 251 3.733 6.164 6.935
19.350 19.400 0 3.733 6.164 6.935 247 3.733 6.164 6.935
19.400 19.450 0 3.733 6.164 6.935 244 3.733 6.164 6.935
19.450 19.500 0 3.733 6.164 6.935 240 3.733 6.164 6.935
19.500 19.550 0 3.733 6.164 6.935 236 3.733 6.164 6.935
19.550 19.600 0 3.733 6.164 6.935 232 3.733 6.164 6.935
19.600 19.650 0 3.733 6.164 6.935 228 3.733 6.164 6.935
19.650 19.700 0 3.733 6.164 6.935 225 3.733 6.164 6.935
19.700 19.750 0 3.733 6.164 6.935 221 3.733 6.164 6.935
19.750 19.800 0 3.733 6.164 6.935 217 3.733 6.164 6.935
19.800 19.850 0 3.733 6.164 6.935 213 3.733 6.164 6.935
19.850 19.900 0 3.733 6.164 6.935 209 3.733 6.164 6.935
19.900 19.950 0 3.733 6.164 6.935 205 3.733 6.164 6.935
19.950 20.000 0 3.733 6.164 6.935 202 3.733 6.164 6.935
20.000 20.050 0 3.733 6.164 6.935 198 3.733 6.164 6.935
20.050 20.100 0 3.733 6.164 6.935 194 3.733 6.164 6.935
20.100 20.150 0 3.733 6.164 6.935 190 3.733 6.164 6.935
20.150 20.200 0 3.726 6.155 6.925 186 3.733 6.164 6.935
20.200 20.250 0 3.718 6.144 6.914 182 3.733 6.164 6.935
20.250 20.300 0 3.710 6.133 6.904 179 3.733 6.164 6.935
20.300 20.350 0 3.702 6.123 6.893 175 3.733 6.164 6.935
20.350 20.400 0 3.694 6.112 6.883 171 3.733 6.164 6.935
20.400 20.450 0 3.686 6.102 6.872 167 3.733 6.164 6.935
20.450 20.500 0 3.678 6.091 6.862 163 3.733 6.164 6.935
20.500 20.550 0 3.670 6.081 6.851 160 3.733 6.164 6.935
20.550 20.600 0 3.662 6.070 6.841 156 3.733 6.164 6.935
20.600 20.650 0 3.654 6.060 6.830 152 3.733 6.164 6.935
20.650 20.700 0 3.646 6.049 6.820 148 3.733 6.164 6.935
20.700 20.750 0 3.638 6.039 6.809 144 3.733 6.164 6.935
20.750 20.800 0 3.630 6.028 6.799 140 3.733 6.164 6.935
20.800 20.850 0 3.622 6.018 6.788 137 3.733 6.164 6.935
20.850 20.900 0 3.614 6.007 6.778 133 3.733 6.164 6.935
20.900 20.950 0 3.606 5.997 6.767 129 3.733 6.164 6.935
20.950 21.000 0 3.598 5.986 6.757 125 3.733 6.164 6.935
21.000 21.050 0 3.590 5.976 6.746 121 3.733 6.164 6.935
21.050 21.100 0 3.582 5.965 6.735 117 3.733 6.164 6.935
21.100 21.150 0 3.574 5.954 6.725 114 3.733 6.164 6.935
21.150 21.200 0 3.566 5.944 6.714 110 3.733 6.164 6.935
21.200 21.250 0 3.558 5.933 6.704 106 3.733 6.164 6.935
21.250 21.300 0 3.550 5.923 6.693 102 3.733 6.164 6.935
21.300 21.350 0 3.542 5.912 6.683 98 3.733 6.164 6.935
21.350 21.400 0 3.534 5.902 6.672 94 3.733 6.164 6.935
21.400 21.450 0 3.526 5.891 6.662 91 3.733 6.164 6.935
21.450 21.500 0 3.518 5.881 6.651 87 3.733 6.164 6.935
21.500 21.550 0 3.510 5.870 6.641 83 3.733 6.164 6.935
21.550 21.600 0 3.502 5.860 6.630 79 3.733 6.164 6.935
21.600 21.650 0 3.494 5.849 6.620 75 3.733 6.164 6.935
21.650 21.700 0 3.486 5.839 6.609 72 3.733 6.164 6.935
21.700 21.750 0 3.478 5.828 6.599 68 3.733 6.164 6.935
21.750 21.800 0 3.470 5.818 6.588 64 3.733 6.164 6.935
21.800 21.850 0 3.462 5.807 6.578 60 3.733 6.164 6.935
21.850 21.900 0 3.454 5.797 6.567 56 3.733 6.164 6.935
21.900 21.950 0 3.446 5.786 6.556 52 3.733 6.164 6.935
21.950 22.000 0 3.438 5.775 6.546 49 3.733 6.164 6.935
22.000 22.050 0 3.430 5.765 6.535 45 3.733 6.164 6.935
22.050 22.100 0 3.422 5.754 6.525 41 3.733 6.164 6.935
22.100 22.150 0 3.414 5.744 6.514 37 3.733 6.164 6.935
22.150 22.200 0 3.406 5.733 6.504 33 3.733 6.164 6.935
22.200 22.250 0 3.398 5.723 6.493 29 3.733 6.164 6.935
22.250 22.300 0 3.390 5.712 6.483 26 3.733 6.164 6.935
22.300 22.350 0 3.382 5.702 6.472 22 3.733 6.164 6.935
22.350 22.400 0 3.374 5.691 6.462 18 3.733 6.164 6.935
22.400 22.450 0 3.366 5.681 6.451 14 3.733 6.164 6.935
22.450 22.500 0 3.358 5.670 6.441 10 3.733 6.164 6.935
22.500 22.550 0 3.350 5.660 6.430 7 3.733 6.164 6.935
22.550 22.600 0 3.342 5.649 6.420 3 3.733 6.164 6.935
22.600 22.650 0 3.334 5.639 6.409 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $22.600 nhưng ít hơn $22.610, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $0.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $22.610 hoặc nhiều hơn, và quý vị không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

3.733 6.164 6.935
22.650 22.700 0 3.327 5.628 6.399 0 3.733 6.164 6.935
22.700 22.750 0 3.319 5.617 6.388 0 3.733 6.164 6.935
22.750 22.800 0 3.311 5.607 6.377 0 3.733 6.164 6.935
22.800 22.850 0 3.303 5.596 6.367 0 3.733 6.164 6.935
22.850 22.900 0 3.295 5.586 6.356 0 3.733 6.164 6.935
22.900 22.950 0 3.287 5.575 6.346 0 3.733 6.164 6.935
22.950 23.000 0 3.279 5.565 6.335 0 3.733 6.164 6.935
23.000 23.050 0 3.271 5.554 6.325 0 3.733 6.164 6.935
23.050 23.100 0 3.263 5.544 6.314 0 3.733 6.164 6.935
23.100 23.150 0 3.255 5.533 6.304 0 3.733 6.164 6.935
23.150 23.200 0 3.247 5.523 6.293 0 3.733 6.164 6.935
23.200 23.250 0 3.239 5.512 6.283 0 3.733 6.164 6.935
23.250 23.300 0 3.231 5.502 6.272 0 3.733 6.164 6.935
23.300 23.350 0 3.223 5.491 6.262 0 3.733 6.164 6.935
23.350 23.400 0 3.215 5.481 6.251 0 3.733 6.164 6.935
23.400 23.450 0 3.207 5.470 6.241 0 3.733 6.164 6.935
23.450 23.500 0 3.199 5.460 6.230 0 3.733 6.164 6.935
23.500 23.550 0 3.191 5.449 6.220 0 3.733 6.164 6.935
23.550 23.600 0 3.183 5.438 6.209 0 3.733 6.164 6.935
23.600 23.650 0 3.175 5.428 6.198 0 3.733 6.164 6.935
23.650 23.700 0 3.167 5.417 6.188 0 3.733 6.164 6.935
23.700 23.750 0 3.159 5.407 6.177 0 3.733 6.164 6.935
23.750 23.800 0 3.151 5.396 6.167 0 3.733 6.164 6.935
23.800 23.850 0 3.143 5.386 6.156 0 3.733 6.164 6.935
23.850 23.900 0 3.135 5.375 6.146 0 3.733 6.164 6.935
23.900 23.950 0 3.127 5.365 6.135 0 3.733 6.164 6.935
23.950 24.000 0 3.119 5.354 6.125 0 3.733 6.164 6.935
24.000 24.050 0 3.111 5.344 6.114 0 3.733 6.164 6.935
24.050 24.100 0 3.103 5.333 6.104 0 3.733 6.164 6.935
24.100 24.150 0 3.095 5.323 6.093 0 3.733 6.164 6.935
24.150 24.200 0 3.087 5.312 6.083 0 3.733 6.164 6.935
24.200 24.250 0 3.079 5.302 6.072 0 3.733 6.164 6.935
24.250 24.300 0 3.071 5.291 6.062 0 3.733 6.164 6.935
24.300 24.350 0 3.063 5.281 6.051 0 3.733 6.164 6.935
24.350 24.400 0 3.055 5.270 6.041 0 3.733 6.164 6.935
24.400 24.450 0 3.047 5.259 6.030 0 3.733 6.164 6.935
24.450 24.500 0 3.039 5.249 6.019 0 3.733 6.164 6.935
24.500 24.550 0 3.031 5.238 6.009 0 3.733 6.164 6.935
24.550 24.600 0 3.023 5.228 5.998 0 3.733 6.164 6.935
24.600 24.650 0 3.015 5.217 5.988 0 3.733 6.164 6.935
24.650 24.700 0 3.007 5.207 5.977 0 3.733 6.164 6.935
24.700 24.750 0 2.999 5.196 5.967 0 3.733 6.164 6.935
24.750 24.800 0 2.991 5.186 5.956 0 3.733 6.164 6.935
24.800 24.850 0 2.983 5.175 5.946 0 3.733 6.164 6.935
24.850 24.900 0 2.975 5.165 5.935 0 3.733 6.164 6.935
24.900 24.950 0 2.967 5.154 5.925 0 3.733 6.164 6.935
24.950 25.000 0 2.959 5.144 5.914 0 3.733 6.164 6.935
25.000 25.050 0 2.951 5.133 5.904 0 3.733 6.164 6.935
25.050 25.100 0 2.943 5.123 5.893 0 3.733 6.164 6.935
25.100 25.150 0 2.935 5.112 5.883 0 3.733 6.164 6.935
25.150 25.200 0 2.927 5.102 5.872 0 3.733 6.164 6.935
25.200 25.250 0 2.919 5.091 5.861 0 3.733 6.164 6.935
25.250 25.300 0 2.911 5.080 5.851 0 3.733 6.164 6.935
25.300 25.350 0 2.903 5.070 5.840 0 3.733 6.164 6.935
25.350 25.400 0 2.895 5.059 5.830 0 3.733 6.164 6.935
25.400 25.450 0 2.887 5.049 5.819 0 3.733 6.164 6.935
25.450 25.500 0 2.879 5.038 5.809 0 3.733 6.164 6.935
25.500 25.550 0 2.871 5.028 5.798 0 3.733 6.164 6.935
25.550 25.600 0 2.863 5.017 5.788 0 3.733 6.164 6.935
25.600 25.650 0 2.855 5.007 5.777 0 3.733 6.164 6.935
25.650 25.700 0 2.847 4.996 5.767 0 3.733 6.164 6.935
25.700 25.750 0 2.839 4.986 5.756 0 3.733 6.164 6.935
25.750 25.800 0 2.831 4.975 5.746 0 3.733 6.164 6.935
25.800 25.850 0 2.823 4.965 5.735 0 3.733 6.164 6.935
25.850 25.900 0 2.815 4.954 5.725 0 3.733 6.164 6.935
25.900 25.950 0 2.807 4.944 5.714 0 3.733 6.164 6.935
25.950 26.000 0 2.799 4.933 5.704 0 3.733 6.164 6.935
26.000 26.050 0 2.791 4.923 5.693 0 3.733 6.164 6.935
26.050 26.100 0 2.783 4.912 5.682 0 3.733 6.164 6.935
26.100 26.150 0 2.775 4.901 5.672 0 3.733 6.164 6.935
26.150 26.200 0 2.767 4.891 5.661 0 3.733 6.164 6.935
26.200 26.250 0 2.759 4.880 5.651 0 3.733 6.164 6.935
26.250 26.300 0 2.751 4.870 5.640 0 3.733 6.164 6.935
26.300 26.350 0 2.743 4.859 5.630 0 3.723 6.150 6.921
26.350 26.400 0 2.735 4.849 5.619 0 3.715 6.140 6.910
26.400 26.450 0 2.727 4.838 5.609 0 3.707 6.129 6.900
26.450 26.500 0 2.719 4.828 5.598 0 3.699 6.119 6.889
26.500 26.550 0 2.711 4.817 5.588 0 3.691 6.108 6.879
26.550 26.600 0 2.703 4.807 5.577 0 3.683 6.098 6.868
26.600 26.650 0 2.695 4.796 5.567 0 3.675 6.087 6.858
26.650 26.700 0 2.687 4.786 5.556 0 3.667 6.077 6.847
26.700 26.750 0 2.679 4.775 5.546 0 3.659 6.066 6.837
26.750 26.800 0 2.671 4.765 5.535 0 3.651 6.056 6.826
26.800 26.850 0 2.663 4.754 5.525 0 3.643 6.045 6.816
26.850 26.900 0 2.655 4.744 5.514 0 3.635 6.034 6.805
26.900 26.950 0 2.647 4.733 5.503 0 3.627 6.024 6.794
26.950 27.000 0 2.639 4.722 5.493 0 3.619 6.013 6.784
27.000 27.050 0 2.631 4.712 5.482 0 3.611 6.003 6.773
27.050 27.100 0 2.623 4.701 5.472 0 3.603 5.992 6.763
27.100 27.150 0 2.615 4.691 5.461 0 3.595 5.982 6.752
27.150 27.200 0 2.607 4.680 5.451 0 3.587 5.971 6.742
27.200 27.250 0 2.599 4.670 5.440 0 3.579 5.961 6.731
27.250 27.300 0 2.591 4.659 5.430 0 3.571 5.950 6.721
27.300 27.350 0 2.583 4.649 5.419 0 3.563 5.940 6.710
27.350 27.400 0 2.575 4.638 5.409 0 3.555 5.929 6.700
27.400 27.450 0 2.567 4.628 5.398 0 3.547 5.919 6.689
27.450 27.500 0 2.559 4.617 5.388 0 3.539 5.908 6.679
27.500 27.550 0 2.551 4.607 5.377 0 3.531 5.898 6.668
27.550 27.600 0 2.543 4.596 5.367 0 3.523 5.887 6.658
27.600 27.650 0 2.535 4.586 5.356 0 3.515 5.877 6.647
27.650 27.700 0 2.528 4.575 5.346 0 3.507 5.866 6.637
27.700 27.750 0 2.520 4.564 5.335 0 3.499 5.855 6.626
27.750 27.800 0 2.512 4.554 5.324 0 3.491 5.845 6.615
27.800 27.850 0 2.504 4.543 5.314 0 3.483 5.834 6.605
27.850 27.900 0 2.496 4.533 5.303 0 3.475 5.824 6.594
27.900 27.950 0 2.488 4.522 5.293 0 3.467 5.813 6.584
27.950 28.000 0 2.480 4.512 5.282 0 3.459 5.803 6.573
28.000 28.050 0 2.472 4.501 5.272 0 3.451 5.792 6.563
28.050 28.100 0 2.464 4.491 5.261 0 3.443 5.782 6.552
28.100 28.150 0 2.456 4.480 5.251 0 3.435 5.771 6.542
28.150 28.200 0 2.448 4.470 5.240 0 3.427 5.761 6.531
28.200 28.250 0 2.440 4.459 5.230 0 3.419 5.750 6.521
28.250 28.300 0 2.432 4.449 5.219 0 3.411 5.740 6.510
28.300 28.350 0 2.424 4.438 5.209 0 3.403 5.729 6.500
28.350 28.400 0 2.416 4.428 5.198 0 3.395 5.719 6.489
28.400 28.450 0 2.408 4.417 5.188 0 3.387 5.708 6.479
28.450 28.500 0 2.400 4.407 5.177 0 3.379 5.698 6.468
28.500 28.550 0 2.392 4.396 5.167 0 3.371 5.687 6.457
28.550 28.600 0 2.384 4.385 5.156 0 3.363 5.676 6.447
28.600 28.650 0 2.376 4.375 5.145 0 3.355 5.666 6.436
28.650 28.700 0 2.368 4.364 5.135 0 3.347 5.655 6.426
28.700 28.750 0 2.360 4.354 5.124 0 3.339 5.645 6.415
28.750 28.800 0 2.352 4.343 5.114 0 3.331 5.634 6.405
28.800 28.850 0 2.344 4.333 5.103 0 3.323 5.624 6.394
28.850 28.900 0 2.336 4.322 5.093 0 3.315 5.613 6.384
28.900 28.950 0 2.328 4.312 5.082 0 3.307 5.603 6.373
28.950 29.000 0 2.320 4.301 5.072 0 3.299 5.592 6.363
29.000 29.050 0 2.312 4.291 5.061 0 3.291 5.582 6.352
29.050 29.100 0 2.304 4.280 5.051 0 3.283 5.571 6.342
29.100 29.150 0 2.296 4.270 5.040 0 3.275 5.561 6.331
29.150 29.200 0 2.288 4.259 5.030 0 3.267 5.550 6.321
29.200 29.250 0 2.280 4.249 5.019 0 3.259 5.540 6.310
29.250 29.300 0 2.272 4.238 5.009 0 3.251 5.529 6.300
29.300 29.350 0 2.264 4.228 4.998 0 3.243 5.519 6.289
29.350 29.400 0 2.256 4.217 4.988 0 3.235 5.508 6.278
29.400 29.450 0 2.248 4.206 4.977 0 3.227 5.497 6.268
29.450 29.500 0 2.240 4.196 4.966 0 3.219 5.487 6.257
29.500 29.550 0 2.232 4.185 4.956 0 3.211 5.476 6.247
29.550 29.600 0 2.224 4.175 4.945 0 3.203 5.466 6.236
29.600 29.650 0 2.216 4.164 4.935 0 3.195 5.455 6.226
29.650 29.700 0 2.208 4.154 4.924 0 3.187 5.445 6.215
29.700 29.750 0 2.200 4.143 4.914 0 3.179 5.434 6.205
29.750 29.800 0 2.192 4.133 4.903 0 3.172 5.424 6.194
29.800 29.850 0 2.184 4.122 4.893 0 3.164 5.413 6.184
29.850 29.900 0 2.176 4.112 4.882 0 3.156 5.403 6.173
29.900 29.950 0 2.168 4.101 4.872 0 3.148 5.392 6.163
29.950 30.000 0 2.160 4.091 4.861 0 3.140 5.382 6.152
30.000 30.050 0 2.152 4.080 4.851 0 3.132 5.371 6.142
30.050 30.100 0 2.144 4.070 4.840 0 3.124 5.361 6.131
30.100 30.150 0 2.136 4.059 4.830 0 3.116 5.350 6.121
30.150 30.200 0 2.128 4.049 4.819 0 3.108 5.340 6.110
30.200 30.250 0 2.120 4.038 4.808 0 3.100 5.329 6.099
30.250 30.300 0 2.112 4.027 4.798 0 3.092 5.318 6.089
30.300 30.350 0 2.104 4.017 4.787 0 3.084 5.308 6.078
30.350 30.400 0 2.096 4.006 4.777 0 3.076 5.297 6.068
30.400 30.450 0 2.088 3.996 4.766 0 3.068 5.287 6.057
30.450 30.500 0 2.080 3.985 4.756 0 3.060 5.276 6.047
30.500 30.550 0 2.072 3.975 4.745 0 3.052 5.266 6.036
30.550 30.600 0 2.064 3.964 4.735 0 3.044 5.255 6.026
30.600 30.650 0 2.056 3.954 4.724 0 3.036 5.245 6.015
30.650 30.700 0 2.048 3.943 4.714 0 3.028 5.234 6.005
30.700 30.750 0 2.040 3.933 4.703 0 3.020 5.224 5.994
30.750 30.800 0 2.032 3.922 4.693 0 3.012 5.213 5.984
30.800 30.850 0 2.024 3.912 4.682 0 3.004 5.203 5.973
30.850 30.900 0 2.016 3.901 4.672 0 2.996 5.192 5.963
30.900 30.950 0 2.008 3.891 4.661 0 2.988 5.182 5.952
30.950 31.000 0 2.000 3.880 4.651 0 2.980 5.171 5.942
31.000 31.050 0 1.992 3.870 4.640 0 2.972 5.160 5.931
31.050 31.100 0 1.984 3.859 4.629 0 2.964 5.150 5.920
31.100 31.150 0 1.976 3.848 4.619 0 2.956 5.139 5.910
31.150 31.200 0 1.968 3.838 4.608 0 2.948 5.129 5.899
31.200 31.250 0 1.960 3.827 4.598 0 2.940 5.118 5.889
31.250 31.300 0 1.952 3.817 4.587 0 2.932 5.108 5.878
31.300 31.350 0 1.944 3.806 4.577 0 2.924 5.097 5.868
31.350 31.400 0 1.936 3.796 4.566 0 2.916 5.087 5.857
31.400 31.450 0 1.928 3.785 4.556 0 2.908 5.076 5.847
31.450 31.500 0 1.920 3.775 4.545 0 2.900 5.066 5.836
31.500 31.550 0 1.912 3.764 4.535 0 2.892 5.055 5.826
31.550 31.600 0 1.904 3.754 4.524 0 2.884 5.045 5.815
31.600 31.650 0 1.896 3.743 4.514 0 2.876 5.034 5.805
31.650 31.700 0 1.888 3.733 4.503 0 2.868 5.024 5.794
31.700 31.750 0 1.880 3.722 4.493 0 2.860 5.013 5.784
31.750 31.800 0 1.872 3.712 4.482 0 2.852 5.003 5.773
31.800 31.850 0 1.864 3.701 4.472 0 2.844 4.992 5.763
31.850 31.900 0 1.856 3.691 4.461 0 2.836 4.981 5.752
31.900 31.950 0 1.848 3.680 4.450 0 2.828 4.971 5.741
31.950 32.000 0 1.840 3.669 4.440 0 2.820 4.960 5.731
32.000 32.050 0 1.832 3.659 4.429 0 2.812 4.950 5.720
32.050 32.100 0 1.824 3.648 4.419 0 2.804 4.939 5.710
32.100 32.150 0 1.816 3.638 4.408 0 2.796 4.929 5.699
32.150 32.200 0 1.808 3.627 4.398 0 2.788 4.918 5.689
32.200 32.250 0 1.800 3.617 4.387 0 2.780 4.908 5.678
32.250 32.300 0 1.792 3.606 4.377 0 2.772 4.897 5.668
32.300 32.350 0 1.784 3.596 4.366 0 2.764 4.887 5.657
32.350 32.400 0 1.776 3.585 4.356 0 2.756 4.876 5.647
32.400 32.450 0 1.768 3.575 4.345 0 2.748 4.866 5.636
32.450 32.500 0 1.760 3.564 4.335 0 2.740 4.855 5.626
32.500 32.550 0 1.752 3.554 4.324 0 2.732 4.845 5.615
32.550 32.600 0 1.744 3.543 4.314 0 2.724 4.834 5.605
32.600 32.650 0 1.736 3.533 4.303 0 2.716 4.824 5.594
32.650 32.700 0 1.729 3.522 4.293 0 2.708 4.813 5.584
32.700 32.750 0 1.721 3.511 4.282 0 2.700 4.802 5.573
32.750 32.800 0 1.713 3.501 4.271 0 2.692 4.792 5.562
32.800 32.850 0 1.705 3.490 4.261 0 2.684 4.781 5.552
32.850 32.900 0 1.697 3.480 4.250 0 2.676 4.771 5.541
32.900 32.950 0 1.689 3.469 4.240 0 2.668 4.760 5.531
32.950 33.000 0 1.681 3.459 4.229 0 2.660 4.750 5.520
33.000 33.050 0 1.673 3.448 4.219 0 2.652 4.739 5.510
33.050 33.100 0 1.665 3.438 4.208 0 2.644 4.729 5.499
33.100 33.150 0 1.657 3.427 4.198 0 2.636 4.718 5.489
33.150 33.200 0 1.649 3.417 4.187 0 2.628 4.708 5.478
33.200 33.250 0 1.641 3.406 4.177 0 2.620 4.697 5.468
33.250 33.300 0 1.633 3.396 4.166 0 2.612 4.687 5.457
33.300 33.350 0 1.625 3.385 4.156 0 2.604 4.676 5.447
33.350 33.400 0 1.617 3.375 4.145 0 2.596 4.666 5.436
33.400 33.450 0 1.609 3.364 4.135 0 2.588 4.655 5.426
33.450 33.500 0 1.601 3.354 4.124 0 2.580 4.645 5.415
33.500 33.550 0 1.593 3.343 4.114 0 2.572 4.634 5.404
33.550 33.600 0 1.585 3.332 4.103 0 2.564 4.623 5.394
33.600 33.650 0 1.577 3.322 4.092 0 2.556 4.613 5.383
33.650 33.700 0 1.569 3.311 4.082 0 2.548 4.602 5.373
33.700 33.750 0 1.561 3.301 4.071 0 2.540 4.592 5.362
33.750 33.800 0 1.553 3.290 4.061 0 2.532 4.581 5.352
33.800 33.850 0 1.545 3.280 4.050 0 2.524 4.571 5.341
33.850 33.900 0 1.537 3.269 4.040 0 2.516 4.560 5.331
33.900 33.950 0 1.529 3.259 4.029 0 2.508 4.550 5.320
33.950 34.000 0 1.521 3.248 4.019 0 2.500 4.539 5.310
34.000 34.050 0 1.513 3.238 4.008 0 2.492 4.529 5.299
34.050 34.100 0 1.505 3.227 3.998 0 2.484 4.518 5.289
34.100 34.150 0 1.497 3.217 3.987 0 2.476 4.508 5.278
34.150 34.200 0 1.489 3.206 3.977 0 2.468 4.497 5.268
34.200 34.250 0 1.481 3.196 3.966 0 2.460 4.487 5.257
34.250 34.300 0 1.473 3.185 3.956 0 2.452 4.476 5.247
34.300 34.350 0 1.465 3.175 3.945 0 2.444 4.466 5.236
34.350 34.400 0 1.457 3.164 3.935 0 2.436 4.455 5.225
34.400 34.450 0 1.449 3.153 3.924 0 2.428 4.444 5.215
34.450 34.500 0 1.441 3.143 3.913 0 2.420 4.434 5.204
34.500 34.550 0 1.433 3.132 3.903 0 2.412 4.423 5.194
34.550 34.600 0 1.425 3.122 3.892 0 2.404 4.413 5.183
34.600 34.650 0 1.417 3.111 3.882 0 2.396 4.402 5.173
34.650 34.700 0 1.409 3.101 3.871 0 2.388 4.392 5.162
34.700 34.750 0 1.401 3.090 3.861 0 2.380 4.381 5.152
34.750 34.800 0 1.393 3.080 3.850 0 2.373 4.371 5.141
34.800 34.850 0 1.385 3.069 3.840 0 2.365 4.360 5.131
34.850 34.900 0 1.377 3.059 3.829 0 2.357 4.350 5.120
34.900 34.950 0 1.369 3.048 3.819 0 2.349 4.339 5.110
34.950 35.000 0 1.361 3.038 3.808 0 2.341 4.329 5.099
35.000 35.050 0 1.353 3.027 3.798 0 2.333 4.318 5.089
35.050 35.100 0 1.345 3.017 3.787 0 2.325 4.308 5.078
35.100 35.150 0 1.337 3.006 3.777 0 2.317 4.297 5.068
35.150 35.200 0 1.329 2.996 3.766 0 2.309 4.287 5.057
35.200 35.250 0 1.321 2.985 3.755 0 2.301 4.276 5.046
35.250 35.300 0 1.313 2.974 3.745 0 2.293 4.265 5.036
35.300 35.350 0 1.305 2.964 3.734 0 2.285 4.255 5.025
35.350 35.400 0 1.297 2.953 3.724 0 2.277 4.244 5.015
35.400 35.450 0 1.289 2.943 3.713 0 2.269 4.234 5.004
35.450 35.500 0 1.281 2.932 3.703 0 2.261 4.223 4.994
35.500 35.550 0 1.273 2.922 3.692 0 2.253 4.213 4.983
35.550 35.600 0 1.265 2.911 3.682 0 2.245 4.202 4.973
35.600 35.650 0 1.257 2.901 3.671 0 2.237 4.192 4.962
35.650 35.700 0 1.249 2.890 3.661 0 2.229 4.181 4.952
35.700 35.750 0 1.241 2.880 3.650 0 2.221 4.171 4.941
35.750 35.800 0 1.233 2.869 3.640 0 2.213 4.160 4.931
35.800 35.850 0 1.225 2.859 3.629 0 2.205 4.150 4.920
35.850 35.900 0 1.217 2.848 3.619 0 2.197 4.139 4.910
35.900 35.950 0 1.209 2.838 3.608 0 2.189 4.129 4.899
35.950 36.000 0 1.201 2.827 3.598 0 2.181 4.118 4.889
36.000 36.050 0 1.193 2.817 3.587 0 2.173 4.107 4.878
36.050 36.100 0 1.185 2.806 3.576 0 2.165 4.097 4.867
36.100 36.150 0 1.177 2.795 3.566 0 2.157 4.086 4.857
36.150 36.200 0 1.169 2.785 3.555 0 2.149 4.076 4.846
36.200 36.250 0 1.161 2.774 3.545 0 2.141 4.065 4.836
36.250 36.300 0 1.153 2.764 3.534 0 2.133 4.055 4.825
36.300 36.350 0 1.145 2.753 3.524 0 2.125 4.044 4.815
36.350 36.400 0 1.137 2.743 3.513 0 2.117 4.034 4.804
36.400 36.450 0 1.129 2.732 3.503 0 2.109 4.023 4.794
36.450 36.500 0 1.121 2.722 3.492 0 2.101 4.013 4.783
36.500 36.550 0 1.113 2.711 3.482 0 2.093 4.002 4.773
36.550 36.600 0 1.105 2.701 3.471 0 2.085 3.992 4.762
36.600 36.650 0 1.097 2.690 3.461 0 2.077 3.981 4.752
36.650 36.700 0 1.089 2.680 3.450 0 2.069 3.971 4.741
36.700 36.750 0 1.081 2.669 3.440 0 2.061 3.960 4.731
36.750 36.800 0 1.073 2.659 3.429 0 2.053 3.950 4.720
36.800 36.850 0 1.065 2.648 3.419 0 2.045 3.939 4.710
36.850 36.900 0 1.057 2.638 3.408 0 2.037 3.928 4.699
36.900 36.950 0 1.049 2.627 3.397 0 2.029 3.918 4.688
36.950 37.000 0 1.041 2.616 3.387 0 2.021 3.907 4.678
37.000 37.050 0 1.033 2.606 3.376 0 2.013 3.897 4.667
37.050 37.100 0 1.025 2.595 3.366 0 2.005 3.886 4.657
37.100 37.150 0 1.017 2.585 3.355 0 1.997 3.876 4.646
37.150 37.200 0 1.009 2.574 3.345 0 1.989 3.865 4.636
37.200 37.250 0 1.001 2.564 3.334 0 1.981 3.855 4.625
37.250 37.300 0 993 2.553 3.324 0 1.973 3.844 4.615
37.300 37.350 0 985 2.543 3.313 0 1.965 3.834 4.604
37.350 37.400 0 977 2.532 3.303 0 1.957 3.823 4.594
37.400 37.450 0 969 2.522 3.292 0 1.949 3.813 4.583
37.450 37.500 0 961 2.511 3.282 0 1.941 3.802 4.573
37.500 37.550 0 953 2.501 3.271 0 1.933 3.792 4.562
37.550 37.600 0 945 2.490 3.261 0 1.925 3.781 4.552
37.600 37.650 0 937 2.480 3.250 0 1.917 3.771 4.541
37.650 37.700 0 930 2.469 3.240 0 1.909 3.760 4.531
37.700 37.750 0 922 2.458 3.229 0 1.901 3.749 4.520
37.750 37.800 0 914 2.448 3.218 0 1.893 3.739 4.509
37.800 37.850 0 906 2.437 3.208 0 1.885 3.728 4.499
37.850 37.900 0 898 2.427 3.197 0 1.877 3.718 4.488
37.900 37.950 0 890 2.416 3.187 0 1.869 3.707 4.478
37.950 38.000 0 882 2.406 3.176 0 1.861 3.697 4.467
38.000 38.050 0 874 2.395 3.166 0 1.853 3.686 4.457
38.050 38.100 0 866 2.385 3.155 0 1.845 3.676 4.446
38.100 38.150 0 858 2.374 3.145 0 1.837 3.665 4.436
38.150 38.200 0 850 2.364 3.134 0 1.829 3.655 4.425
38.200 38.250 0 842 2.353 3.124 0 1.821 3.644 4.415
38.250 38.300 0 834 2.343 3.113 0 1.813 3.634 4.404
38.300 38.350 0 826 2.332 3.103 0 1.805 3.623 4.394
38.350 38.400 0 818 2.322 3.092 0 1.797 3.613 4.383
38.400 38.450 0 810 2.311 3.082 0 1.789 3.602 4.373
38.450 38.500 0 802 2.301 3.071 0 1.781 3.592 4.362
38.500 38.550 0 794 2.290 3.061 0 1.773 3.581 4.351
38.550 38.600 0 786 2.279 3.050 0 1.765 3.570 4.341
38.600 38.650 0 778 2.269 3.039 0 1.757 3.560 4.330
38.650 38.700 0 770 2.258 3.029 0 1.749 3.549 4.320
38.700 38.750 0 762 2.248 3.018 0 1.741 3.539 4.309
38.750 38.800 0 754 2.237 3.008 0 1.733 3.528 4.299
38.800 38.850 0 746 2.227 2.997 0 1.725 3.518 4.288
38.850 38.900 0 738 2.216 2.987 0 1.717 3.507 4.278
38.900 38.950 0 730 2.206 2.976 0 1.709 3.497 4.267
38.950 39.000 0 722 2.195 2.966 0 1.701 3.486 4.257
39.000 39.050 0 714 2.185 2.955 0 1.693 3.476 4.246
39.050 39.100 0 706 2.174 2.945 0 1.685 3.465 4.236
39.100 39.150 0 698 2.164 2.934 0 1.677 3.455 4.225
39.150 39.200 0 690 2.153 2.924 0 1.669 3.444 4.215
39.200 39.250 0 682 2.143 2.913 0 1.661 3.434 4.204
39.250 39.300 0 674 2.132 2.903 0 1.653 3.423 4.194
39.300 39.350 0 666 2.122 2.892 0 1.645 3.413 4.183
39.350 39.400 0 658 2.111 2.882 0 1.637 3.402 4.172
39.400 39.450 0 650 2.100 2.871 0 1.629 3.391 4.162
39.450 39.500 0 642 2.090 2.860 0 1.621 3.381 4.151
39.500 39.550 0 634 2.079 2.850 0 1.613 3.370 4.141
39.550 39.600 0 626 2.069 2.839 0 1.605 3.360 4.130
39.600 39.650 0 618 2.058 2.829 0 1.597 3.349 4.120
39.650 39.700 0 610 2.048 2.818 0 1.589 3.339 4.109
39.700 39.750 0 602 2.037 2.808 0 1.581 3.328 4.099
39.750 39.800 0 594 2.027 2.797 0 1.574 3.318 4.088
39.800 39.850 0 586 2.016 2.787 0 1.566 3.307 4.078
39.850 39.900 0 578 2.006 2.776 0 1.558 3.297 4.067
39.900 39.950 0 570 1.995 2.766 0 1.550 3.286 4.057
39.950 40.000 0 562 1.985 2.755 0 1.542 3.276 4.046
40.000 40.050 0 554 1.974 2.745 0 1.534 3.265 4.036
40.050 40.100 0 546 1.964 2.734 0 1.526 3.255 4.025
40.100 40.150 0 538 1.953 2.724 0 1.518 3.244 4.015
40.150 40.200 0 530 1.943 2.713 0 1.510 3.234 4.004
40.200 40.250 0 522 1.932 2.702 0 1.502 3.223 3.993
40.250 40.300 0 514 1.921 2.692 0 1.494 3.212 3.983
40.300 40.350 0 506 1.911 2.681 0 1.486 3.202 3.972
40.350 40.400 0 498 1.900 2.671 0 1.478 3.191 3.962
40.400 40.450 0 490 1.890 2.660 0 1.470 3.181 3.951
40.450 40.500 0 482 1.879 2.650 0 1.462 3.170 3.941
40.500 40.550 0 474 1.869 2.639 0 1.454 3.160 3.930
40.550 40.600 0 466 1.858 2.629 0 1.446 3.149 3.920
40.600 40.650 0 458 1.848 2.618 0 1.438 3.139 3.909
40.650 40.700 0 450 1.837 2.608 0 1.430 3.128 3.899
40.700 40.750 0 442 1.827 2.597 0 1.422 3.118 3.888
40.750 40.800 0 434 1.816 2.587 0 1.414 3.107 3.878
40.800 40.850 0 426 1.806 2.576 0 1.406 3.097 3.867
40.850 40.900 0 418 1.795 2.566 0 1.398 3.086 3.857
40.900 40.950 0 410 1.785 2.555 0 1.390 3.076 3.846
40.950 41.000 0 402 1.774 2.545 0 1.382 3.065 3.836
41.000 41.050 0 394 1.764 2.534 0 1.374 3.054 3.825
41.050 41.100 0 386 1.753 2.523 0 1.366 3.044 3.814
41.100 41.150 0 378 1.742 2.513 0 1.358 3.033 3.804
41.150 41.200 0 370 1.732 2.502 0 1.350 3.023 3.793
41.200 41.250 0 362 1.721 2.492 0 1.342 3.012 3.783
41.250 41.300 0 354 1.711 2.481 0 1.334 3.002 3.772
41.300 41.350 0 346 1.700 2.471 0 1.326 2.991 3.762
41.350 41.400 0 338 1.690 2.460 0 1.318 2.981 3.751
41.400 41.450 0 330 1.679 2.450 0 1.310 2.970 3.741
41.450 41.500 0 322 1.669 2.439 0 1.302 2.960 3.730
41.500 41.550 0 314 1.658 2.429 0 1.294 2.949 3.720
41.550 41.600 0 306 1.648 2.418 0 1.286 2.939 3.709
41.600 41.650 0 298 1.637 2.408 0 1.278 2.928 3.699
41.650 41.700 0 290 1.627 2.397 0 1.270 2.918 3.688
41.700 41.750 0 282 1.616 2.387 0 1.262 2.907 3.678
41.750 41.800 0 274 1.606 2.376 0 1.254 2.897 3.667
41.800 41.850 0 266 1.595 2.366 0 1.246 2.886 3.657
41.850 41.900 0 258 1.585 2.355 0 1.238 2.875 3.646
41.900 41.950 0 250 1.574 2.344 0 1.230 2.865 3.635
41.950 42.000 0 242 1.563 2.334 0 1.222 2.854 3.625
42.000 42.050 0 234 1.553 2.323 0 1.214 2.844 3.614
42.050 42.100 0 226 1.542 2.313 0 1.206 2.833 3.604
42.100 42.150 0 218 1.532 2.302 0 1.198 2.823 3.593
42.150 42.200 0 210 1.521 2.292 0 1.190 2.812 3.583
42.200 42.250 0 202 1.511 2.281 0 1.182 2.802 3.572
42.250 42.300 0 194 1.500 2.271 0 1.174 2.791 3.562
42.300 42.350 0 186 1.490 2.260 0 1.166 2.781 3.551
42.350 42.400 0 178 1.479 2.250 0 1.158 2.770 3.541
42.400 42.450 0 170 1.469 2.239 0 1.150 2.760 3.530
42.450 42.500 0 162 1.458 2.229 0 1.142 2.749 3.520
42.500 42.550 0 154 1.448 2.218 0 1.134 2.739 3.509
42.550 42.600 0 146 1.437 2.208 0 1.126 2.728 3.499
42.600 42.650 0 138 1.427 2.197 0 1.118 2.718 3.488
42.650 42.700 0 131 1.416 2.187 0 1.110 2.707 3.478
42.700 42.750 0 123 1.405 2.176 0 1.102 2.696 3.467
42.750 42.800 0 115 1.395 2.165 0 1.094 2.686 3.456
42.800 42.850 0 107 1.384 2.155 0 1.086 2.675 3.446
42.850 42.900 0 99 1.374 2.144 0 1.078 2.665 3.435
42.900 42.950 0 91 1.363 2.134 0 1.070 2.654 3.425
42.950 43.000 0 83 1.353 2.123 0 1.062 2.644 3.414
43.000 43.050 0 75 1.342 2.113 0 1.054 2.633 3.404
43.050 43.100 0 67 1.332 2.102 0 1.046 2.623 3.393
43.100 43.150 0 59 1.321 2.092 0 1.038 2.612 3.383
43.150 43.200 0 51 1.311 2.081 0 1.030 2.602 3.372
43.200 43.250 0 43 1.300 2.071 0 1.022 2.591 3.362
43.250 43.300 0 35 1.290 2.060 0 1.014 2.581 3.351
43.300 43.350 0 27 1.279 2.050 0 1.006 2.570 3.341
43.350 43.400 0 19 1.269 2.039 0 998 2.560 3.330
43.400 43.450 0 11 1.258 2.029 0 990 2.549 3.320
43.450 43.500 0 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $43.450 nhưng ít hơn $43.492, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $3.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $43.492 hoặc nhiều hơn, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

1.248 2.018 0 982 2.539 3.309
43.500 43.550 0 0 1.237 2.008 0 974 2.528 3.298
43.550 43.600 0 0 1.226 1.997 0 966 2.517 3.288
43.600 43.650 0 0 1.216 1.986 0 958 2.507 3.277
43.650 43.700 0 0 1.205 1.976 0 950 2.496 3.267
43.700 43.750 0 0 1.195 1.965 0 942 2.486 3.256
43.750 43.800 0 0 1.184 1.955 0 934 2.475 3.246
43.800 43.850 0 0 1.174 1.944 0 926 2.465 3.235
43.850 43.900 0 0 1.163 1.934 0 918 2.454 3.225
43.900 43.950 0 0 1.153 1.923 0 910 2.444 3.214
43.950 44.000 0 0 1.142 1.913 0 902 2.433 3.204
44.000 44.050 0 0 1.132 1.902 0 894 2.423 3.193
44.050 44.100 0 0 1.121 1.892 0 886 2.412 3.183
44.100 44.150 0 0 1.111 1.881 0 878 2.402 3.172
44.150 44.200 0 0 1.100 1.871 0 870 2.391 3.162
44.200 44.250 0 0 1.090 1.860 0 862 2.381 3.151
44.250 44.300 0 0 1.079 1.850 0 854 2.370 3.141
44.300 44.350 0 0 1.069 1.839 0 846 2.360 3.130
44.350 44.400 0 0 1.058 1.829 0 838 2.349 3.119
44.400 44.450 0 0 1.047 1.818 0 830 2.338 3.109
44.450 44.500 0 0 1.037 1.807 0 822 2.328 3.098
44.500 44.550 0 0 1.026 1.797 0 814 2.317 3.088
44.550 44.600 0 0 1.016 1.786 0 806 2.307 3.077
44.600 44.650 0 0 1.005 1.776 0 798 2.296 3.067
44.650 44.700 0 0 995 1.765 0 790 2.286 3.056
44.700 44.750 0 0 984 1.755 0 782 2.275 3.046
44.750 44.800 0 0 974 1.744 0 775 2.265 3.035
44.800 44.850 0 0 963 1.734 0 767 2.254 3.025
44.850 44.900 0 0 953 1.723 0 759 2.244 3.014
44.900 44.950 0 0 942 1.713 0 751 2.233 3.004
44.950 45.000 0 0 932 1.702 0 743 2.223 2.993
45.000 45.050 0 0 921 1.692 0 735 2.212 2.983
45.050 45.100 0 0 911 1.681 0 727 2.202 2.972
45.100 45.150 0 0 900 1.671 0 719 2.191 2.962
45.150 45.200 0 0 890 1.660 0 711 2.181 2.951
45.200 45.250 0 0 879 1.649 0 703 2.170 2.940
45.250 45.300 0 0 868 1.639 0 695 2.159 2.930
45.300 45.350 0 0 858 1.628 0 687 2.149 2.919
45.350 45.400 0 0 847 1.618 0 679 2.138 2.909
45.400 45.450 0 0 837 1.607 0 671 2.128 2.898
45.450 45.500 0 0 826 1.597 0 663 2.117 2.888
45.500 45.550 0 0 816 1.586 0 655 2.107 2.877
45.550 45.600 0 0 805 1.576 0 647 2.096 2.867
45.600 45.650 0 0 795 1.565 0 639 2.086 2.856
45.650 45.700 0 0 784 1.555 0 631 2.075 2.846
45.700 45.750 0 0 774 1.544 0 623 2.065 2.835
45.750 45.800 0 0 763 1.534 0 615 2.054 2.825
45.800 45.850 0 0 753 1.523 0 607 2.044 2.814
45.850 45.900 0 0 742 1.513 0 599 2.033 2.804
45.900 45.950 0 0 732 1.502 0 591 2.023 2.793
45.950 46.000 0 0 721 1.492 0 583 2.012 2.783
46.000 46.050 0 0 711 1.481 0 575 2.001 2.772
46.050 46.100 0 0 700 1.470 0 567 1.991 2.761
46.100 46.150 0 0 689 1.460 0 559 1.980 2.751
46.150 46.200 0 0 679 1.449 0 551 1.970 2.740
46.200 46.250 0 0 668 1.439 0 543 1.959 2.730
46.250 46.300 0 0 658 1.428 0 535 1.949 2.719
46.300 46.350 0 0 647 1.418 0 527 1.938 2.709
46.350 46.400 0 0 637 1.407 0 519 1.928 2.698
46.400 46.450 0 0 626 1.397 0 511 1.917 2.688
46.450 46.500 0 0 616 1.386 0 503 1.907 2.677
46.500 46.550 0 0 605 1.376 0 495 1.896 2.667
46.550 46.600 0 0 595 1.365 0 487 1.886 2.656
46.600 46.650 0 0 584 1.355 0 479 1.875 2.646
46.650 46.700 0 0 574 1.344 0 471 1.865 2.635
46.700 46.750 0 0 563 1.334 0 463 1.854 2.625
46.750 46.800 0 0 553 1.323 0 455 1.844 2.614
46.800 46.850 0 0 542 1.313 0 447 1.833 2.604
46.850 46.900 0 0 532 1.302 0 439 1.822 2.593
46.900 46.950 0 0 521 1.291 0 431 1.812 2.582
46.950 47.000 0 0 510 1.281 0 423 1.801 2.572
47.000 47.050 0 0 500 1.270 0 415 1.791 2.561
47.050 47.100 0 0 489 1.260 0 407 1.780 2.551
47.100 47.150 0 0 479 1.249 0 399 1.770 2.540
47.150 47.200 0 0 468 1.239 0 391 1.759 2.530
47.200 47.250 0 0 458 1.228 0 383 1.749 2.519
47.250 47.300 0 0 447 1.218 0 375 1.738 2.509
47.300 47.350 0 0 437 1.207 0 367 1.728 2.498
47.350 47.400 0 0 426 1.197 0 359 1.717 2.488
47.400 47.450 0 0 416 1.186 0 351 1.707 2.477
47.450 47.500 0 0 405 1.176 0 343 1.696 2.467
47.500 47.550 0 0 395 1.165 0 335 1.686 2.456
47.550 47.600 0 0 384 1.155 0 327 1.675 2.446
47.600 47.650 0 0 374 1.144 0 319 1.665 2.435
47.650 47.700 0 0 363 1.134 0 311 1.654 2.425
47.700 47.750 0 0 352 1.123 0 303 1.643 2.414
47.750 47.800 0 0 342 1.112 0 295 1.633 2.403
47.800 47.850 0 0 331 1.102 0 287 1.622 2.393
47.850 47.900 0 0 321 1.091 0 279 1.612 2.382
47.900 47.950 0 0 310 1.081 0 271 1.601 2.372
47.950 48.000 0 0 300 1.070 0 263 1.591 2.361
48.000 48.050 0 0 289 1.060 0 255 1.580 2.351
48.050 48.100 0 0 279 1.049 0 247 1.570 2.340
48.100 48.150 0 0 268 1.039 0 239 1.559 2.330
48.150 48.200 0 0 258 1.028 0 231 1.549 2.319
48.200 48.250 0 0 247 1.018 0 223 1.538 2.309
48.250 48.300 0 0 237 1.007 0 215 1.528 2.298
48.300 48.350 0 0 226 997 0 207 1.517 2.288
48.350 48.400 0 0 216 986 0 199 1.507 2.277
48.400 48.450 0 0 205 976 0 191 1.496 2.267
48.450 48.500 0 0 195 965 0 183 1.486 2.256
48.500 48.550 0 0 184 955 0 175 1.475 2.245
48.550 48.600 0 0 173 944 0 167 1.464 2.235
48.600 48.650 0 0 163 933 0 159 1.454 2.224
48.650 48.700 0 0 152 923 0 151 1.443 2.214
48.700 48.750 0 0 142 912 0 143 1.433 2.203
48.750 48.800 0 0 131 902 0 135 1.422 2.193
48.800 48.850 0 0 121 891 0 127 1.412 2.182
48.850 48.900 0 0 110 881 0 119 1.401 2.172
48.900 48.950 0 0 100 870 0 111 1.391 2.161
48.950 49.000 0 0 89 860 0 103 1.380 2.151
49.000 49.050 0 0 79 849 0 95 1.370 2.140
49.050 49.100 0 0 68 839 0 87 1.359 2.130
49.100 49.150 0 0 58 828 0 79 1.349 2.119
49.150 49.200 0 0 47 818 0 71 1.338 2.109
49.200 49.250 0 0 37 807 0 63 1.328 2.098
49.250 49.300 0 0 26 797 0 55 1.317 2.088
49.300 49.350 0 0 16 786 0 47 1.307 2.077
49.350 49.400 0 0 *

* Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $49.350 nhưng ít hơn $49.399, và quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $5.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $49.399 hoặc nhiều hơn, và quý vị có hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

776 0 39 1.296 2.066
49.400 49.450 0 0 0 765 0 31 1.285 2.056
49.450 49.500 0 0 0 754 0 23 1.275 2.045
49.500 49.550 0 0 0 744 0 15 1.264 2.035
49.550 49.600 0 0 0 733 0 7 1.254 2.024
49.600 49.650 0 0 0 723 0 **

** Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $49.600 nhưng ít hơn $49.622, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $2.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $49.622 hoặc nhiều hơn, và quý vị có một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.

1.243 2.014
49.650 49.700 0 0 0 712 0 0 1.233 2.003
49.700 49.750 0 0 0 702 0 0 1.222 1.993
49.750 49.800 0 0 0 691 0 0 1.212 1.982
49.800 49.850 0 0 0 681 0 0 1.201 1.972
49.850 49.900 0 0 0 670 0 0 1.191 1.961
49.900 49.950 0 0 0 660 0 0 1.180 1.951
49.950 50.000 0 0 0 649 0 0 1.170 1.940
50.000 50.050 0 0 0 639 0 0 1.159 1.930
50.050 50.100 0 0 0 628 0 0 1.149 1.919
50.100 50.150 0 0 0 618 0 0 1.138 1.909
50.150 50.200 0 0 0 607 0 0 1.128 1.898
50.200 50.250 0 0 0 596 0 0 1.117 1.887
50.250 50.300 0 0 0 586 0 0 1.106 1.877
50.300 50.350 0 0 0 575 0 0 1.096 1.866
50.350 50.400 0 0 0 565 0 0 1.085 1.856
50.400 50.450 0 0 0 554 0 0 1.075 1.845
50.450 50.500 0 0 0 544 0 0 1.064 1.835
50.500 50.550 0 0 0 533 0 0 1.054 1.824
50.550 50.600 0 0 0 523 0 0 1.043 1.814
50.600 50.650 0 0 0 512 0 0 1.033 1.803
50.650 50.700 0 0 0 502 0 0 1.022 1.793
50.700 50.750 0 0 0 491 0 0 1.012 1.782
50.750 50.800 0 0 0 481 0 0 1.001 1.772
50.800 50.850 0 0 0 470 0 0 991 1.761
50.850 50.900 0 0 0 460 0 0 980 1.751
50.900 50.950 0 0 0 449 0 0 970 1.740
50.950 51.000 0 0 0 439 0 0 959 1.730
51.000 51.050 0 0 0 428 0 0 948 1.719
51.050 51.100 0 0 0 417 0 0 938 1.708
51.100 51.150 0 0 0 407 0 0 927 1.698
51.150 51.200 0 0 0 396 0 0 917 1.687
51.200 51.250 0 0 0 386 0 0 906 1.677
51.250 51.300 0 0 0 375 0 0 896 1.666
51.300 51.350 0 0 0 365 0 0 885 1.656
51.350 51.400 0 0 0 354 0 0 875 1.645
51.400 51.450 0 0 0 344 0 0 864 1.635
51.450 51.500 0 0 0 333 0 0 854 1.624
51.500 51.550 0 0 0 323 0 0 843 1.614
51.550 51.600 0 0 0 312 0 0 833 1.603
51.600 51.650 0 0 0 302 0 0 822 1.593
51.650 51.700 0 0 0 291 0 0 812 1.582
51.700 51.750 0 0 0 281 0 0 801 1.572
51.750 51.800 0 0 0 270 0 0 791 1.561
51.800 51.850 0 0 0 260 0 0 780 1.551
51.850 51.900 0 0 0 249 0 0 769 1.540
51.900 51.950 0 0 0 238 0 0 759 1.529
51.950 52.000 0 0 0 228 0 0 748 1.519
52.000 52.050 0 0 0 217 0 0 738 1.508
52.050 52.100 0 0 0 207 0 0 727 1.498
52.100 52.150 0 0 0 196 0 0 717 1.487
52.150 52.200 0 0 0 186 0 0 706 1.477
52.200 52.250 0 0 0 175 0 0 696 1.466
52.250 52.300 0 0 0 165 0 0 685 1.456
52.300 52.350 0 0 0 154 0 0 675 1.445
52.350 52.400 0 0 0 144 0 0 664 1.435
52.400 52.450 0 0 0 133 0 0 654 1.424
52.450 52.500 0 0 0 123 0 0 643 1.414
52.500 52.550 0 0 0 112 0 0 633 1.403
52.550 52.600 0 0 0 102 0 0 622 1.393
52.600 52.650 0 0 0 91 0 0 612 1.382
52.650 52.700 0 0 0 81 0 0 601 1.372
52.700 52.750 0 0 0 70 0 0 590 1.361
52.750 52.800 0 0 0 59 0 0 580 1.350
52.800 52.850 0 0 0 49 0 0 569 1.340
52.850 52.900 0 0 0 38 0 0 559 1.329
52.900 52.950 0 0 0 28 0 0 548 1.319
52.950 53.000 0 0 0 17 0 0 538 1.308
53.000 53.050 0 0 0 7 0 0 527 1.298
53.050 53.100 0 0 0 ***

*** Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính ít nhất là $53.050 nhưng ít hơn $53.057, và quý vị có ba trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, tín thuế của quý vị là $1.

Nếu số tiền quý vị đang tra cứu từ bảng tính là $53.057 hoặc nhiều hơn, và quý vị có ba trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ, quý vị không thể nhận tín thuế này.