Văn phòng Giải quyết Kháng cáo – Một tổ chức độc lập

Văn phòng Giải quyết Kháng cáo là tách riêng và độc lập với các bộ phận chức năng Kiểm tra và Thu thuế của IRS mà thực hiện việc tính thuế và các hành động thu thuế. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết các tranh chấp về thuế:

  • Không có kiện tụng
  • Trên cơ sở công bằng và không thiên vị cho cả Chính phủ và bạn, và
  • Theo cách mà sẽ tăng cường sự tuân thủ tự nguyện cũng như niềm tin của bạn về tính trung thực và hiệu quả của Dịch vụ

Độc lập và không thiên vị là những giá trị cốt lõi quan trọng nhất của chúng tôi, bởi vì sự độc lập bảo vệ khả năng đưa ra các quyết định khách quan và vô tư của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ sự công bằng của hệ thống thuế của chúng tôi. Bạn không buộc phải yêu cầu một kháng cáo trước khi ra tòa, nhưng quá trình kháng cáo là ít mang tính thủ tục hơn, ít tốn kém hơn và không phải tuân theo các quy tắc phức tạp về bằng chứng hoặc thủ tục. Ngoài ra, quý vị không từ bỏ quyền ra tòa do việc khiếu nại lên Văn phòng Kháng cáo.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông qua các chương trình hòa giải. Các chương trình này được thiết kế để giúp bạn giải quyết tranh chấp của mình ở giai đoạn sớm nhất có thể trong quá trình kiểm xét hoặc thu thuế.

Ex Parte nghĩa là gì đối với bạn

Trong thủ tục tố tụng tư pháp, thuật ngữ "ex parte" đề cập đến quan điểm một chiều hoặc một phía nhận được thay mặt cho hoặc từ chỉ một phía hoặc một bên. Trong nội bộ IRS, một giao tiếp ex parte là giao tiếp giữa nhân viên của Cơ quan Giải quyết Kháng cáo và nhân viên của các bộ phận chức năng khác của IRS—bạn hoặc đại diện của bạn không có cơ hội được tham gia vào giao tiếp này. Để củng cố sự độc lập của chúng tôi, một số giao tiếp ex parte là bị cấm. Để biết thêm hướng dẫn liên quan đến việc cấm các giao tiếp ex parte, xin xem Quy trình thuế vụ 2012-18 (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung về Cơ quan Giải quyết Kháng cáo