Tạm Hoãn Tiến Trình Truy Thu Tiền

Nếu thấy quý vị không thể trả bất cứ khoản nợ thuế nào thì chúng tôi có thể báo cáo là hiện không thể truy thu được tiền từ trương mục của quý vị và tạm thời hoãn thu tiền cho đến khi tình hình tài chính của quý vị tốt hơn. Việc hiện không thể thu được tiền không có nghĩa là khoàn nợ sẽ hết mà chỉ cho biết IRS xác định quý vị không đủ tiền trả nợ vào lúc này. Trước khi phê duyệt yêu cầu hoãn truy thu tiền của quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền thông tin vào Bản Khai Thông Tin Thu Tiền (Collection Information Statement) (các Mẫu Đơn 433-F (tiếng Anh)PDF, 433-A (tiếng Anh)PDF hoặc 433-B (tiếng Anh)PDF) và cung cấp bằng chứng về tình hình tài chánh của quý vị (điều này có thể bao gồm thông tin về tài sản, thâu nhập và chi phí hàng tháng của quý vị). Quý vị nên biết rằng nếu chúng tôi hoãn truy thu tiền của quý vị thì nợ của quý vị sẽ tăng lên do tiền phạt và lãi suất cho đến khi quý vị trả hết nợ. Trong suốt thời gian hoãn trả nợ, chúng tôi sẽ duyệt xét khả năng trả nợ của quý vị. Chúng tôi có thể gửi Thông Báo Thế Chấp Nợ Thuế Liên Bang để bảo vệ quyền lợi của chánh phủ trong tài sản của quý vị.

Để yêu cầu tạm hoãn tiến trình truy thu tiền hoặc bàn thảo về các lựa chọn khác để trả tiền, xin liên lạc với IRS theo số 800-829-1040 hoặc gọi số điện thoại trên hóa đơn hoặc thông báo của quý vị.