Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 1: Quyền Được Cung Cấp Thông Tin

Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế cá nhân. Sở Thuế Vụ tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. Sở Thuế Vụ cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. Sở Thuế Vụ muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Bản 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Cung Cấp Thông Tin.

Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo pháp luật về thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thủ tục của Sở Thuế Vụ trong tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn, ấn bản, thông báo và thư từ về thuế. Họ có quyền được thông tin về các quyết định của Sở Thuế Vụ về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Một số thông báo nhất định phải bao gồm số tiền (nếu có) về thuế, tiền lãi, và các khoản phạt cụ thể mà quý vị nợ. Thông báo cần phải giải thích lý do tại sao quý vị nợ các khoản này.
  • Khi Sở Thuế Vụ không chấp thuận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu hoàn tiền của quý vị thì Sở phải giải thích lý do cụ thể.
  • Trợ giúp với công cụ Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị  có sẵn trực tuyến tại IRS.gov.
  • Nếu Sở Thuế Vụ đề nghị áp thuế cho quý vị, cơ quan này phải giải thích tiến trình từ kiểm tra (kiểm toán) đến truy thu trong thư đầu tiên họ gửi cho quý vị. Thư này phải giải thích các lựa chọn cho quý vị để được Văn Phòng Khiếu Nại độc lập cứu xét và quý vị có thể nhận được hỗ trợ gì từ Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế.
  • Nếu quý vị theo một kế hoạch chi trả gọi là thỏa thuận trả góp thì Sở Thuế Vụ phải gửi cho quý vị bản báo cáo hàng năm. Tài liệu này cho quý vị biết về số dư và các khoản phải trả.
  • Quý vị có thể truy cập vào xem Các mẫu đơn và ấn bản của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) của năm nay hoặc năm trước tại IRS.gov. Quý vị cũng có thể gọi số 800-829-3676 để yêu cầu các mẫu đơn và ấn bản này.
  • IRS cũng sử dụng một số công cụ truyền thông xã hội, cung cấp thông tin hữu ích về thuế vụ cho công chúng. Quý vị có thể tìm Sở Thuế Vụ trên Twitter (Tiếng Anh), YouTube (Tiếng Anh), LinkedIn (Tiếng Anh) và ứng dụng di động miễn phí IRS2Go.

Để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và sự hữu ích đối với quý vị, vui lòng truy cập: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov (Tiếng Anh)

Sở Thuế Vụ cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ (Tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. Sở Thuế Vụ cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần đầu của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của Sở Thuế Vụ, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (Tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của Sở Thuế Vụ.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của Sở Thuế Vụ