Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 1: Quyền Được Cho Biết

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Cho Biết.

Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo pháp luật về thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thủ tục của IRS trong tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn, Ấn Phẩm, thông báo và thư từ về thuế. Họ có quyền được thông tin về các quyết định của IRS về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Một số thông báo nhất định phải bao gồm số tiền (nếu có) về thuế, tiền lãi, và các khoản phạt cụ thể mà quý vị nợ. Thông báo cần phải giải thích lý do tại sao quý vị nợ các khoản này.
  • Khi IRS không chấp thuận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu hoàn tiền của quý vị thì Sở phải giải thích lý do cụ thể.
  • Trợ giúp với công cụ Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của IRS Gửi Cho Quý Vị  có sẵn trực tuyến tại IRS.gov.
  • Nếu IRS đề nghị áp thuế cho quý vị, cơ quan này phải giải thích tiến trình từ kiểm tra (kiểm toán) đến truy thu trong thư đầu tiên họ gửi cho quý vị. Thư này phải giải thích các lựa chọn cho quý vị để được Văn Phòng Khiếu Nại độc lập cứu xét và quý vị có thể nhận được hỗ trợ gì từ Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế.
  • Nếu quý vị theo một kế hoạch chi trả gọi là thỏa thuận trả góp thì IRS phải gửi cho quý vị bản báo cáo hàng năm. Tài liệu này cho quý vị biết về số dư và các khoản phải trả.
  • Quý vị có thể truy cập vào xem Các mẫu đơn và Ấn Phẩm của IRS (tiếng Anh) của năm nay hoặc năm trước tại IRS.gov. Quý vị cũng có thể gọi số 800-829-3676 để yêu cầu các mẫu đơn và Ấn Phẩm này.
  • IRS cũng sử dụng một số công cụ truyền thông xã hội, cung cấp thông tin hữu ích về thuế vụ cho công chúng. Quý vị có thể tìm IRS trên Twitter (tiếng Anh)YouTube (tiếng Anh)LinkedIn (tiếng Anh) và ứng dụng di động miễn phí IRS2Go.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS