Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 4: Quyền Phản Đối Quan Điểm Của IRS Và Được Lắng Nghe

Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Phản Đối Quan Điểm của IRS Và Được Lắng Nghe.

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để đáp lại các hành động chánh thức của IRS hoặc hành động được đề xuất, quyền được kỳ vọng rằng IRS sẽ duyệt xét các phản đối kịp thời cũng như tài liệu của họ một cách nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Nếu IRS thông báo rằng tờ khai thuế của quý vị có lỗi toán học hay biên chép thì quý vị có 60 ngày để báo cho IRS biết rằng mình không đồng ý. Quý vị phải cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi. Ngoài ra, quý vị có thể gọi đến số điện thoại đề trên thông báo hoặc hóa đơn của quý vị để được trợ giúp. Nếu IRS đồng ý với quý vị thì chúng tôi sẽ tiến hành các điều chỉnh cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị thông báo đã sửa.
  • Nếu IRS không đống ý với quý vị, họ sẽ gửi một thông báo đề nghị điều chỉnh thuế (được gọi là thông báo nợ theo luật định). Thông báo nợ theo luật định cho quý vị quyền phản đối điều chỉnh đề nghị tại Tòa Án Thuế Hoa Kỳ trước khi trả tiền. Quý vị cần đệ đơn khiếu kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày của thông báo (150 ngày nếu thông báo được gửi đến quý vị khi ở ngoài Hoa Kỳ), nếu muốn làm điều này. Để biết thêm thông tin về Tòa Án Thuế Hoa Kỳ, hãy xem trang thông tin cho người đóng thuế (tiếng Anh) của Tòa Án.
  • Nếu quý vị gửi tài liệu hoặc nêu ý kiến phản đối trong quá trình kiểm tra (hoặc kiểm toán) tờ khai thuế, và IRS không đồng ý với quan điểm của quý vị thì họ sẽ gửi cho quý vị một thông báo nợ theo luật định. Thông báo này sẽ giải thích lý do tại sao IRS tăng thuế của quý vị và cho quý vị quyền nộp đơn khiếu kiện đến Tòa Án Thuế Hoa Kỳ trước khi trả tiền thuế.
  • Khi IRS thông báo về các kế hoạch áp thuế lên trương mục nhà băng hay tài sản khác của quý vị thì quý vị thường sẽ có cơ hội yêu cầu một buổi điều trần trước Văn Phòng Khiếu Nại. Ngoài ra, thông thường, quý vị sẽ có cơ hội khiếu nại việc đề xuất hoặc thực sự đệ trình thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh)PDF  tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS