Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 5: Quyền Khiếu Nại Quyết Định Của Sở Thuế Vụ Tại Một Diễn Đàn Độc Lập

Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế cá nhân. Sở Thuế Vụ tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. Sở Thuế Vụ cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. Sở Thuế Vụ muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Bản 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Khiếu Nại Quyết Định Của Sở Thuế Vụ Tại Một Diễn Đàn Độc Lập.

Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh một cách công bằng và bình đẳng đối với hầu hết các quyết định của Sở Thuế Vụ, gồm nhiều quyết định về tiền phạt, và có quyền được trả lời bằng văn bản liên quan đến quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại. Người đóng thuế nói chung có quyền đưa vụ việc ra tòa.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Ủy Viên của Sở Thuế Vụ phải bảo đảm Sở có một Văn Phòng Khiếu Nại độc lập. Đây là một văn phòng tách riêng khỏi văn phòng Sở Thuế Vụ, là nơi đầu tiên duyệt xét vụ việc của quý vị. Nói chung, Văn Phòng Khiếu Nại sẽ không bàn thảo vụ việc với Sở Thuế Vụ trong phạm vi các bàn thảo này có thể vi phạm tính độc lập của Văn Phòng Khiếu Nại.
  • Ấn Bản 5, Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (Tiếng Anh)  PDF, cho quý vị biết cách khiếu nại vụ việc thuế của mình nếu không đồng ý với kết luận của Sở Thuế Vụ.
  • Nếu Sở Thuế Vụ gửi cho quý vị thông báo tiền nợ theo luật định tức là thông báo về thuế phụ trội, và quý vị nộp đơn khiếu kiện kịp thời cho Tòa Án Thuế Hoa Kỳ thì quý vị có thể tranh luận về điều chỉnh thuế đề nghị tại tòa án thuế trước khi phải trả tiền thuế. Để biết thêm thông tin về Tòa Án Thuế Hoa Kỳ, hãy xem trang thông tin cho người đóng thuế (Tiếng Anh) của Tòa Án.
  • Nói chung, nếu quý vị đã trả tiền thuế đầy đủ và Sở Thuế Vụ từ chối đơn xin hoàn thuế của quý vị hoặc nếu Sở Thuế Vụ không làm gì đối với yêu cầu này trong vòng sáu tháng, thì quý vị có thể đệ đơn kiện đòi hoàn thuế. Quý vị có thể đệ đơn kiện tại một Tòa Án Quận Hoa Kỳ hoặc Tòa Khiếu Kiện Liên Bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quý vị thường chỉ có hai năm để đệ đơn kiện đòi hoàn thuế kể từ ngày Sở Thuế Vụ gửi thư thông báo từ chối yêu cầu của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và sự hữu ích đối với quý vị, vui lòng truy cập: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov (Tiếng Anh)

Sở Thuế Vụ cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ (Tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. Sở Thuế Vụ cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần đầu của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của Sở Thuế Vụ, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (Tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của Sở Thuế Vụ.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của Sở Thuế Vụ