Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 7: Quyền Được Riêng Tư

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với IRS. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Riêng Tư.

Người đóng thuế có quyền yêu cầu rằng bất cứ cuộc điều tra, kiểm xét, hoặc hành động thực thi nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không xâm phạm quá mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền theo đúng thủ tục tố tụng, bao gồm việc được bảo vệ trong quá trình tìm kiếm và thu giữ, và sẽ được mở một phiên điều trần theo đúng thủ tục tố tụng về việc truy thu, nếu có thể.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • IRS chỉ có thể thâu giữ (tịch thu) một phần giới hạn tiền lương để truy thâu tiền thuế quý vị nợ. Một phần tiền lương của quý vị sẽ không bị thâu giữ. Số tiền không bị thâu giữ bằng với tiền khấu lưu tiêu chuẩn, cộng với mọi khoản khấu trừ được miễn giảm cho cá nhân.
  • IRS không thể tịch thu một số vật dụng cá nhân, chẳng hạn như sách giáo khoa, quần áo, thư chưa được gửi và một số đồ nội thất và đồ gia dụng. IRS cũng không thể tịch thu nhà ở chánh của quý vị nếu không được tòa án chấp thuận. IRS cũng phải cho thấy không có cách hợp lý thay thế nào khác để truy thâu nợ thuế từ quý vị.
  • Nếu quý vị gửi đề nghị giải quyết tiền nợ thuế và đề nghị này chỉ liên quan đến số tiền quý vị nợ là bao nhiêu (gọi là Đề Nghị Thỏa Hiệp Về Nghi Ngờ Khoản Nợ) thì không cần gửi bất kỳ tài liệu tài chính nào.
  • IRS không nên tìm kiếm thông tin mang tính xâm phạm và không liên quan về lối sống của quý vị trong quá trình kiểm toán nếu không có dấu hiệu hợp lý cho thấy quý vị có lợi tức không báo cáo.
  • Trong một phiên xử Phương Thức Tố Tụng Truy Thu (tiếng Anh), Văn Phòng Khiếu Nại phải xem xét liệu việc truy thâu nợ đề nghị của IRS có cân bằng giữa nhu cầu truy thâu thuế hiệu quả với việc bảo đảm việc truy thu của IRS không mang tính xâm phạm hơn mức cần thiết đối với quý vị không.
  • Có nhiều thông tin hơn về Chính Sách Quyền Riêng Tư của IRS (tiếng Anh) trên mạng điện toán.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh)PDF tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS