Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 3: Quyền Không Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Không Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng.

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp luật, gồm cả tiền lời và tiền phạt, và được yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản chi trả về thuế một cách hợp lý.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Nếu nghĩ mình đã nộp thừa thuế, quý vị có thể nộp đơn xin hoàn tiền; tuy nhiên, quý vị phải nộp đơn xin trong khoảng thời gian nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 556, Kiểm Tra Tờ Khai, Quyền Khiếu Nại Và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền (tiếng Anh).
  • Nếu quý vị nhận thông báo hoặc hóa đơn của IRS và thấy có lỗi trên thông báo hay hóa đơn này, hãy gửi thư đến văn phòng IRS đã gửi thư cho quý vị trong thời gian quy định. Quý vị phải cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi. Ngoài ra, quý vị có thể gọi đến số điện thoại đề trên thông báo hoặc hóa đơn của quý vị để được trợ giúp. Nếu quý vị đúng, IRS sẽ tiến hành các điều chỉnh cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị thông báo đã sửa.
  • Nếu phát hiện lỗi sai sau khi quý vị đã nộp tờ khai thuế thì quý vị cần phải sửa lại tờ khai thuế của mình. Quý vị nên nộp lại tờ khai đã sửa nếu có lỗi hoặc thay đổi về tình trạng khai thuế, lợi tức, khấu lưu hay tín thuế của quý vị. Tuy nhiên, IRS có thể tự động sửa lỗi toán học trên tờ khai thuế, và có thể nhận bản khai có một số mẫu hoặc phụ lục bị bỏ qua. Trong những trường hợp này, quý vị không cần phải sửa bản khai của mình. Nếu không đồng ý với điều chỉnh của IRS, quý vị phải yêu cầu trong vòng 60 ngày để IRS hồi lại thay đổi. Khoảng thời gian này giữ nguyên quyền của quý vị được phản đối điều chỉnh đề nghị tại tòa, nếu cần thiết, trước khi trả tiền. 
  • Quý vị có thể yêu cầu xóa bất kỳ số tiền nợ nào nếu số tiền này vượt quá số tiền phải trả đúng theo luật, nếu IRS định mức thuế sau khoảng thời gian luật pháp cho phép, hoặc nếu việc định mức thuế được thực hiện do lỗi hoặc vi phạm pháp luật.
  • Quý vị có thể yêu cầu IRS xóa bất kỳ khoản tiền lời nào từ trương mục của mình nếu IRS gây ra lỗi hoặc chậm trễ không hợp lý. Ví dụ, nếu IRS chậm trễ gửi thông báo theo luật định về tiền còn thiếu do nhân viên IRS được chỉ định đã vắng mặt trong vài tháng do tham gia huấn luyện và tiền lời cộng dồn thêm trong thời gian này, thì IRS có thể giảm tiền lời liên quan đến thời gian chậm trễ này.
  • Quý vị có thể gửi đề nghị thỏa hiệp, đề nghị IRS chấp nhận số tiền ít hơn tổng số tiền nợ thuế của mình nếu nghĩ rằng mình không nợ toàn bộ hay một phần số tiền nợ. Dùng Mẫu 656-L, Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh)PDF.

Nếu quý vị theo một kế hoạch chi trả gọi là thỏa thuận trả góp thì IRS phải gửi cho quý vị bản báo cáo hàng năm. Báo cáo này gửi cho quý vị số dư và hồ sơ về các khoản phải trả.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh)PDF  tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS