Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 9: Quyền Thuê Người Đại Diện

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Thuê Người Đại Diện.

Người đóng thuế có quyền sử dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi làm việc với IRS. Người đóng thuế có quyền tìm kiếm sự trợ giúp từ Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Quý vị có thể chọn một người, như luật sư, kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề hoặc đại lý ghi danh (tiếng Anh) làm đại diện cho mình khi trao đổi với IRS. Quý vị không phải tham dự cùng đại diện của mình trừ khi IRS chính thức yêu cầu quý vị có mặt.
  • Trong hầu hết các hoàn cảnh, IRS phải tạm dừng buổi trao đổi nếu quý vị yêu cầu tham vấn với người đại diện, như luật sư, CPA (kế toán viên công chứng) hoặc đại lý ghi danh.
  • Quý vị có thể yêu cầu luật sư, CPA, đại lý ghi danh, chuyên viên hạch toán bảo hiểm ghi danh hoặc bất kỳ ai được phép đại diện cho người đóng thuế trước IRS trình giấy ủy quyền của luật sư để đại diện cho quý vị. Người này phải không bị khai trừ khỏi đoàn luật sư hay đình chỉ hành nghề trước IRS.
  • Nếu lợi tức của quý vị dưới một mức nhất định thì có thể yêu cầu Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) làm đại diện cho quý vị trong tranh chấp về thuế với IRS hoặc tòa án liên bang. Các dịch vụ này miễn phí hoặc chỉ phải trả phí tối thiểu. Nhiều LITC cung cấp dịch vụ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Mặc dù các LITC được cấp một phần ngân quỹ từ IRS nhưng các LITC, nhân viên và thiện nguyện viên của họ đều độc lập với IRS.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh)PDF tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS