Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 6: Quyền Được Dứt Điểm

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Dứt Điểm.

Người đóng thuế có quyền biết khoảng thời gian tối đa mà họ có thể phản đối quan điểm của IRS cũng như khoảng thời gian tối đa mà IRS có để kiểm xét một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm toán xong.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • IRS thường có ba năm kể từ ngày quý vị khai thuế để đánh giá bất kỳ khoản thuế phụ trội nào cho niên thuế đó. Có một số ngoại lệ có giới hạn đối với quy định này. Ví dụ, nếu quý vị không thể khai thuế hoặc quý vị khai thuế sai hoặc gian lận, thì IRS được đánh giá thuế cho niên thuế này mà không giới hạn thời gian.
  • IRS thường có 10 năm kể từ ngày đánh giá để truy thâu các khoản thuế chưa nộp từ quý vị. IRS không thể kéo dài thời hạn 10 năm này trừ khi quý vị đồng ý gia hạn theo thỏa thuận trả góp để trả nợ thuế của quý vị hoặc IRS nhận được phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, có một số hoàn cảnh mà IRS có thể tạm dừng thời hạn truy thu thuế trong giai đoạn mười năm này và tiếp tục lại sau này. IRS có thể làm việc này nếu có một khoảng thời gian IRS không thể truy thâu, như thời gian phá sản hoặc một phiên điều trần theo đúng thủ tục tố tụng về truy thâu.
  • Nếu quý vị nghĩ mình trả thừa tiền thuế thì quý vị có thể nộp đơn xin hoàn thuế (tiếng Anh), yêu cầu trả lại tiền. Nói chung, quý vị phải nộp đơn xin hoàn thuế trong vòng ba năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế ban đầu, hoặc hai năm kể từ ngày quý vị đóng thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.
  • Nếu IRS gửi cho quý vị thông báo đề nghị về khoản thuế phụ trội (thông báo nợ theo luật định) thì thông báo này phải nêu thời hạn để quý vị đệ đơn kiện lên Tòa Án Thuế để phản đổi số tiền thuế được đề nghị.
  • Để kịp thời phản đối thông báo nợ theo luật định tại Tòa Án Thuế, quý vị phải nộp đơn khiếu kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo theo luật định (150 ngày nếu địa chỉ của người đóng thuế trên thông báo nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc nếu người đóng thuế đang xuất ngoại tại thời điểm gửi thông báo qua bưu tín). Nếu quý vị không đệ đơn khiếu kiện kịp thời,thì IRS sẽ đánh giá số tiền đề nghị trong thông báo theo luật định và quý vị sẽ nhận được một hóa đơn.
  • Thông thường, IRS chỉ có thể kiểm tra (kiểm toán) khai thuế của quý vị một lần cho bất kỳ niên thuế nào. Tuy nhiên, IRS có thể mở lại bản khai thuế đã được kiểm tra trước đó nếu thấy cần thiết. Ví dụ, nếu có bằng chứng về gian lận, IRS có thể kiểm tra lại.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh)PDF tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS