Deklarasyon Dwa Kontribyab 6: Dwa pou Finalite

Deklarasyon Dwa kontribyab la (TBOR) se yon dokiman enpòtan ki mete aksan sou 10 dwa fondamanl kontribyab yo genyen lè yo ap trete ak Sèvis Revni Entèn (IRS). IRS la vle pou chak grenn kontribyab byen konnen dwa sa yo pou lè y ap gen bezwen travay ak li nan dosye pèsonèl ki gen pou wè ak taks. Piblikman, IRS la ap kontinye mete aksan sou dwa sa yo kontribyab yo genyen. IRS la ap fè rapèl pou anplwaye li yo tou regliyèman konsènan dwa sa yo. IRS la atann li anplwaye li yo ap konprann epi aplike dwa kontribyab yo atravè chak rankont ak kontribyab yo.

Piblikasyon 1 IRS, Dwa Ou antanke yon Kontribyab, genyen landan yon lis dwa kontribyab yo okonplè.

Sa gen ladan Dwa pou Finalite.

Kontribyab yo gen dwa pou yo konnen kantite tan maksimòm yo genyen pou yo koteste pozisyon IRS yo menm jan ak maksimòm tan IRS la genyen pou l kontwole yon ane enpozisyon patikilye oubyen kolekte yon dèt fiskal. Kontribyab yo gen dwa pou yo konnen lè IRS fin fè yon kontwòl.

Kisa ou ka atann:

  • Jeneralman IRS la gen twa (3) ane apati de dat ou te fè deklarasyon taks ou an pou li evalye nenpòt ki taks adisyonèl pou ane fiskal sa a. Gen kèk limitasyon eksepsyon nan règ sa a. Pa egzanp, si ou pa ta fè yon deklarasyon oswa ou ta fè yon deklarasyon ki fo oswa ki fo, IRS la ap gen yon peryòd tan ki ilimite pou li trete taks pou ane fiskal sa a.
  • Jeneralman IRS la gen dis (10) an pou li kolekte dèt taks yo nan men ou. IRS la pa kapab pwolonje peryòd dis (10) lane a sof si ou ta dakò pou ou pwolonje peryòd sa a antanke yon pati nan plan vèsman an pou ou peye dèt taks yo oswa IRS la resevwa yon òdonans jidisyè pou sa. Sepandan, gen kèk sitiyasyon kote IRS la gendwa kanpe peryòd lakòlèk dis (10) lane a epi kontinye li pita. IRS la gendwa fè sa si ta gen yon peryòd kote IRS la pa kapab kolekte, tankou peryòd fayit oswa yon pwosedi lakòlèk kòmsadwa.
  • Si ou ta kwè ou te peye plis taks ke sa ou ta sipoze peye, ou kapab fè yon reklamasyon ranbousman (an anglè) mande pou yo remèt ou lajan ou. Jeneralman ou dwe depoze reklamasyon an nan 3 zan soti nan dat ou te fè deklarasyon orijinal la oubyen nan 2 zan sòti nan dat ou te peye taks, nan dènye dat la.
  • Si IRS la voye yon avi ba ou ki pwopoze enpo adisyonèl (avi mankman), avi an sipoze gen dat limit ou genyen pou ou soumèt yon petisyon bay Tribinal Fiskal la pou ou afwonte montan yo pwopoze ou a.
  • Pou ou kapab afwonte yon avi mankman nan delè sa dwe fèt la devan yon Tribinal Fiskal, ou sipoze soumèt petisyon ou an nan entèval 90 jou apati de dat avi mankman an (150 jou si adrès kontribyab la ta andeyò de Etazini oswa si kontribyab la pa ta Ozetanzini nan moman yo te voye avi a ba li a). Si ou pa soumèt yon petisyon a tan, IRS la ap evalye montan ki pwopoze a nan avi mankman an epi w ap resevwa yon fakti.
  • Jeneralman, IRS la kapab evalye (fè odit) yon deklarasyon taks yon sèl fwa pou nenpòt ki ane fiskal. Sepandan, IRS la gendwa reouvri yon evalyasyon yon deklarasyon taks sizoka sa ta nesesè. Pa egzanp, si ta gen prèv gen fwod, IRS la kapab reouvri evalyasyon an.

Pou ou kapab jwenn plis detay konsènan Deklarasyon dwa kontribyab yo ak enpòtans li gen pou ou, ale ou sitwèb Sèvis Defans Kontribyab (an anglè) la.

Nan lide pou ogmante kantite ameriken ki konnen epi konprann dwa yon daprè lalwa fiskal la, IRS la mete piblikasyon sa a disponib nan plizyè lang. IRS la gen plis enfòmasyon sou taks nan lòt lang tou. Gade meni “Lang yo” nan pati anba nenpòt ki paj IRS.gov.

IRS la pran angajman li tou pou li pwoteje dwa sivil kontribyab yo. IRS la p ap tolere diskriminasyon ki baze sou laj, koulè, andikap, ras, reprezay, orijin nasyonal, konpetans an anglè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl oswa estati antanke paran. Sa gen ladan nenpòt kontak avèk anplwaye IRS yo ak estaf la oswa volontè yon nan sit kominotè yo.

Si yon kontribyab fè fas ak diskriminasyon, li kapab voye yon plent (an anglè) bay Depatman Dwa Sivil IRS la.

Resous Adisyonèl IRS