Giảm Tiền Lãi

Tiền lãi là bắt buộc theo luật định, nhưng IRS có thể giảm bớt số tiền lãi mà quý vị nợ nếu tiền lãi được áp dụng vì một sai sót hoặc trì hoãn bất hợp lý của viên chức hoặc nhân viên của IRS.

Ai Đủ Điều Kiện được Giảm Tiền Lãi

Quý vị phải đáp ứng 6 tiêu chí sau để yêu cầu giảm tiền lãi của quý vị do sai sót hoặc trì hoãn bất hợp lý theo IRC 6404(e)(1) (tiếng Anh):

  1. Nộp yêu cầu của quý vị trong 3 năm kể từ khi tờ khai ban đầu được nộp hoặc 2 năm kể từ ngày trả tiền thuế, tùy theo ngày nào đến sau.
  2. Yêu cầu phải là cho giảm tiền lãi cho những năm tính thuế bắt đầu từ ngày 31 tháng 12, 1978. 
  3. Yêu cầu phải liên quan đến tiền lãi đối với thuế thu nhập, bất động sản, quà tặng và một số loại thuế tiêu thụ đặc biệt. Quý vị không thể yêu cầu giảm tiền lãi đối với các loại thuế việc làm.
  4. Đảm bảo đã xảy ra lỗi hoặc trì hoãn sau khi chúng tôi liên hệ với quý vị bằng văn bản về việc kiểm xét, trả tiền thiếu hoặc thanh toán.
  5. Cả hai quý vị và đại diện của quý vị đều không đóng góp vào sai lầm hoặc trì hoãn.
  6. Liên quan đến một sai sót hoặc trì hoãn bất hợp lý xảy ra (được xác định trong từng trường hợp cụ thể) liên quan đến việc thực hiện các hành vi thủ tục hoặc quản lý.

Hành Vi Thủ Tục

Hành vi thủ tục là một hành động mang tính quy trình hoặc máy móc không liên quan đến việc thực hiện phán quyết hoặc quyết định, và xảy ra trong quá trình xử lý trường hợp của người đóng thuế sau khi tất cả các điều kiện tiên quyết đối với hành động, chẳng hạn như hội nghị và xét duyệt của kiểm soát viên, đã diễn ra. Một quyết định liên quan đến việc áp dụng đúng luật thuế liên bang (hoặc luật liên bang hoặc tiểu bang khác) không phải là một hành vi thủ tục.

dụ 1. Người đóng thuế chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác trước khi IRS chọn tờ khai thuế thu nhập của người đóng thuế để kiểm xét. Một lá thư giải thích rằng tờ khai đã được chọn để kiểm xét được gửi đến địa chỉ cũ của người đóng thuế và sau đó được chuyển tiếp đến địa chỉ mới. Người đóng thuế phản hồi kịp thời, yêu cầu chuyển cuộc kiểm xét đến văn phòng địa phương của IRS gần địa chỉ mới nhất. Người quản lý nhóm kịp thời phê duyệt yêu cầu. Sau khi yêu cầu chuyển giao đã được phê duyệt, việc chuyển giao hồ sơ là một hành vi thủ tục. Ủy Viên Sở Thuế Vụ có thể (theo quyết định của họ) giảm tiền lãi do bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào trong việc chuyển giao hồ sơ.

dụ 2. Việc kiểm xét tờ khai thuế thu nhập của người đóng thuế cho thấy sự thiếu thuế và thông báo thiếu thuế sẽ được ban hành. Người đóng thuế và IRS xác định tất cả các vấn đề đã đồng ý và không đồng ý, thông báo được chuẩn bị và xem xét (bao gồm cả việc xem xét bởi Luật Sư Khu Vực, nếu cần) và mọi điều kiện tiên quyết có liên quan khác đã được hoàn thành. Việc ban hành thông báo về sự thiếu thuế là một hành vi thủ tục. Ủy Viên Sở Thuế Vụ có thể (theo quyết định của họ) giảm tiền lãi do bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào trong việc đưa ra thông báo.

Hành Vi Quản Lý

Hành vi quản lý là hành vi hành chính xảy ra trong quá trình xử lý hồ sơ của người đóng thuế liên quan đến việc mất hồ sơ tạm thời hay vĩnh viễn hoặc thi hành phán quyết hoặc quyết định liên quan đến việc quản lý nhân sự. Quyết định về việc áp dụng pháp luật thuế liên bang (hay luật pháp liên bang hay bang khác) không phải là một hành vi quản lý.

Ví dụ 3. Một nhân viên kiểm tra thuế được gửi đến một khóa đào tạo trong một thời gian dài và kiểm soát viên của nhân viên đó quyết định không tái phân phối các hồ sơ của nhân viên đó. Trong thời gian đào tạo, các hồ sơ được giao cho nhân viên không được thực hiện. Quyết định cử nhân viên kiểm tra thuế tham gia khóa đào tạo và quyết định không tái phân phối các hồ sơ của nhân viên không phải là hành vi thủ tục; tuy nhiên, cả hai quyết định đều là hành vi quản lý. Ủy Viên Sở Thuế Vụ có thể (theo quyết định của họ) giảm tiền lãi do bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào phát sinh từ các quyết định này.

Ví dụ 4. Một nhân viên kiểm tra thuế đã hoàn thành việc kiểm xét tờ khai thuế thu nhập của người đóng thuế. Có những vấn đề không được thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS. Trước khi thông báo về sự thiếu thuế được chuẩn bị và xem xét, một nhân viên văn phòng đã đặt nhầm hồ sơ của người đóng thuế. Hành vi làm thất lạc hồ sơ là hành vi quản lý. Ủy Viên Sở Thuế Vụ có thể (theo quyết định của họ) giảm tiền lãi do bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào phát sinh từ việc hồ sơ bị thất lạc.

Ví dụ 5. Người đóng thuế đầu tư vào công cụ tránh thuế và khai báo khoản lỗ từ công cụ tránh thuế trên tờ khai thuế thu nhập của người đóng thuế. Nhân viên IRS tiến hành một cuộc kiểm xét rộng rãi về công cụ tránh thuế và việc xử lý hồ sơ của người đóng thuế bị trì hoãn vì cuộc kiểm xét đó. Quyết định trì hoãn giải quyết hồ sơ của người đóng thuế cho đến khi kết thúc việc kiểm xét của công cụ tránh thuế là quyết định về cách tổ chức xử lý tờ khai thuế. Đây là một quyết định hành chính chung. Do đó, tiền lãi do sự trì hoãn gây ra bởi quyết định này không thể được giảm bớt.

Ví dụ 6. Trong quá trình kiểm xét tờ khai thuế thu nhập, có sự bất đồng giữa người đóng thuế và nhân viên kiểm tra thuế về một số khoản khấu trừ từng khoản mà người đóng thuế khai trên tờ khai. Để giải quyết vấn đề, thỉnh cầu tư vấn từ Văn Phòng Cố Vấn Trưởng về một vấn đề thực chất của luật thuế liên bang. Quyết định thỉnh cầu tư vấn là một quyết định liên quan đến việc áp dụng đúng luật thuế liên bang; nó không phải là một hành vi thủ tục hay quản lý. Do đó, tiền lãi phát sinh từ việc trì hoãn để đưa ra quyết định thỉnh cầu tư vấn không thể được giảm bớt.

Chú ý: Một quyết định hành chính chung, như là quyết định của IRS về việc tổ chức xử lý tờ khai thuế hay trì hoãn thực hiện một hệ thống máy tính được cải thiện, không phải là một hành vi quản lý.

Có Thể Giảm Bao Nhiêu Tiền Lãi

Theo IRC 6404(e)(1), chúng tôi chỉ có thể giảm bớt mức lãi tích lũy trong giai đoạn mà đã xảy ra sai sót hoặc trì hoãn bất hợp lý.

Ví dụ: Người đóng thuế nộp tờ khai thuế thu nhập với số nợ đến hạn. Kiểm xét dẫn kết quả phải trả thêm (thuế và tiền phạt), và có sai sót không hợp lý (hoặc trì hoãn) trong quá trình kiểm xét. IRS sẽ chỉ xem xét tiền lãi tích lũy đối với nợ kiểm xét (thuế và phạt bổ sung) do sai sót không hợp lý (hoặc trì hoãn) và không phải tiền lãi từ đến nợ gốc chưa trả.

Cách Yêu Cầu Giảm Tiền Lãi

Để yêu cầu chúng tôi giảm hoặc bỏ tiền lãi do một sai sót bất hợp lý hoặc do IRS trì hoãn, quý vị hoặc người đại diện của quý vị phải nộp:

Quý vị cũng nên bao gồm mô tả chi tiết và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Cho biết khi nào và làm thế nào IRS gây ra trì hoãn hoặc sai sót dẫn đến việc tăng tiền lãi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng cho Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF.

Nếu Quý vị bất đồng với quyết định của chúng tôi về yêu cầu giảm tiền lãi của quý vị, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó.

Luật pháp