Chủ đề số 254, Cách chọn Người khai thuế

Nếu bạn muốn nhờ người khác khai thuế thì hãy chọn người đó theo cách khôn ngoan. Người khai thuế được trả tiền chính yếu chịu trách nhiệm chung để tờ khai thuế được thật chính xác và theo đúng luật pháp, họ cần phải ký tên vào tờ khai thuế và ghi mã số thuế của người khai thuế (PTIN) trên đó. Dù người khai thuế luôn ký tên vào tờ khai thuế, bạn là người chịu trách nhiệm chính cho sự chính xác của từng mục báo cáo trên tờ khai thuế này. Bất cứ người nào được trả tiền để khai thuế cho người khác đều cần hiểu rõ những vấn đề về thuế và đòi hỏi phải có số PTIN

Chọn người khai thuế nào để bạn có thể liên lạc trong trường hợp IRS xét tờ khai thuế và nêu thắc mắc về cách khai của bạn. Bạn có thể chỉ định người khai thuế hoặc người thứ ba khác được trả tiền để liên lạc với IRS về tờ khai của bạn, vấn đề tiền trả/bồi hoàn, và các sai số tính toán. Ô đánh dấu cho phép người thứ ba trên mẫu thuế IRS cho bên được chỉ định quyền nhận và kiểm tra tờ khai thuế và thông tin khai thuế, cũng như trao đổi về cách xử lý tờ khai thuế hiện tại, bao gồm cả tình trạng hoàn thuế trong một năm kể từ ngày đáo hạn gốc trên tờ khai thuế của bạn (không liên quan đến gia hạn). Ngoại lệ: ô đánh dấu cho phép đệ tam nhân cho Mẫu 709, Tờ khai thuế quà tặng (và Chuyển bỏ qua Thế hệ) của Hoa Kỳ (tiếng Anh) hết hạn ba năm kể từ ngày khai thuế. Xem Chủ đề số 312 để biết thông tin về cách gia hạn quyền nhận và kiểm tra tờ khai thuế và thông tin khai thuế cho đệ tam nhân sử dụng Mẫu 8821, Ủy quyền Thông tin thuế (tiếng Anh).

Các bước cần thiết để tìm Người khai thuế 

Phần lớn người khai thuế đều chuyên nghiệp, trung thực, và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, vẫn có những người khai thuế không trung thực và cẩu thả đệ nộp tờ khai với lợi tức không đúng. Xem Khiếu nại về Người khai thuế (tiếng Anh) nếu bạn bị ảnh hưởng tài chính do người khai thuế khai sai hay không đúng thuế. Bạn luôn nhớ kiểm tra tờ khai thuế xem có sơ sót nào để tránh những vấn đề sau này về tài chính và pháp lý.

Khai thuế miễn phí

Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) là chương trình do Sở Thuế vụ (IRS) tài trợ nhằm cung cấp hỗ trợ khai thuế miễn phí bằng cách sử dụng các tình nguyện viên được IRS chứng nhận. Chương trình VITA cung cấp trợ giúp thuế miễn phí cho các cá nhân có thu nhập thấp đến trung bình, người khuyết tật, người cao niên và người đóng thuế nói tiếng Anh hạn chế. VITA cũng cung cấp quyền truy cập vào phần mềm khai thuế miễn phí cho những người có thể tự khai thuế. Nếu tờ khai của bạn được xác định là nằm ngoài phạm vi của địa điểm VITA, bạn sẽ được giới thiệu tìm kiếm một người khai thuế được trả tiền.

Bạn có thể tìm địa điểm Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) hoặc Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) gần bạn bằng cách truy cập công cụ định vị địa điểm (tiếng Anh).

Những điểm sau đây sẽ giúp bạn khi chọn người khai thuế:

  • Nên thận trọng với người khai thuế tuyên bố là họ có thể lấy tiền bồi hoàn nhiều hơn những đồng nghiệp khác.
  • Tránh những người khai thuế tính phí trên tỉ lệ phần trăm tiền bồi hoàn hoặc người đưa ra đề nghị ký gửi tất cả hay một phần tiền bồi hoàn của bạn vào trương mục tài chính của họ.
  • Bảo đảm là bạn sử dụng người khai thuế có PTIN. Người khai thuế được trả tiền phải có PTIN để khai tất cả hay gần như tất cả tờ khai thuế.
  • Dùng chuyên viên thuế danh tiếng ghi số PTIN của họ trên tờ khai thuế, ký tên vào tờ khai thuế, và cho bạn một tờ khai thuế (khi có yêu cầu).
  • Nên suy xét xem bạn còn có thể liên lạc với người hoặc hãng khai thuế sau nhiều tháng hay nhiều năm sau khi nộp tờ khai thuế, để yêu cầu họ trả lời các thắc mắc về việc khai thuế này hay không.
  • Không ký vào tờ khai thuế trống.
  • Người khai thuế tốt sẽ yêu cầu xem hồ sơ và biên lai của bạn. Họ cũng sẽ đặt câu hỏi để tính toán những thứ như tổng thu nhập, các khoản khấu trừ thuế và tín thuế.
  • Kiểm tra lịch sử của người khai thuế. Người đóng thuế có thể hỏi Văn phòng Kinh doanh tốt hơn tại địa phương về người khai thuế.
  • Kiểm tra tín chỉ của người khai thuế. Chỉ có các luật sư, CPA, và đại diện được ghi danh mới có thể đại diện người đóng thuế để liên lạc với IRS về tất cả các vấn đề, bao gồm kiểm toán, truy thâu, và khiếu nại. Những người khai thuế khác tham gia Chương trình Mùa khai thuế hàng năm  của IRS có quyền hành nghề hạn chế để đại diện cho người đóng thuế để kiểm xét tờ khai thuế mà họ đã khai thuế và ký tên vào. Xem Chương trình Mùa khai thuế hàng năm (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tài nguyên bổ sung