Chủ đề số 312, Ủy quyền tiết lộ thông tin

Bên thứ ba được chỉ định

Bạn có thể cho phép IRS thảo luận thông tin trong tờ khai thuế của bạn với bên thứ ba bằng cách đánh dấu vào ô "Yes (Có)" của phần Third Party Designee (Bên thứ ba được chỉ định) (tiếng Anh) của tờ khai thuế và hoàn thành phần đó. Điều này sẽ cho phép IRS thảo luận việc giải quyết tờ khai thuế hiện tại của bạn, kể cả tình trạng hoàn thuế, với người được bạn chỉ định. Ủy quyền này được giới hạn đến các vấn đề liên quan đến việc giải quyết tờ khai thuế có phần Bên thứ ba được chỉ định đã hoàn tất. Ủy quyền cho bên thứ ba được chỉ định chỉ kéo dài một năm kể từ ngày đáo hạn của tờ khai thuế, bất kể ngày gia hạn nào, ngoại trừ Mẫu 709, Tờ khai thuế quà tặng (và Chuyển tiếp bỏ qua thế hệ) của Hoa Kỳ (tiếng Anh) sẽ hết hạn sau ba năm kể từ ngày nộp tờ khai. Để biết thêm thông tin về bên thứ ba được chỉ định, xin xem hướng dẫn của tờ khai thuế thu nhập cá nhân hoặc tờ khai thuế doanh nghiệp mà bạn nộp.

Bên thứ ba được chỉ định này không thay thế Mẫu 2848, Giấy ủy quyền và tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh)  hoặc Mẫu 8821, Ủy quyền Thông tin thuế (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về giấy ủy quyền và Mẫu 2848, xin xem Chủ đề số 311 và Ấn phẩm 947, Hành nghề trước IRS và Giấy ủy quyền.

Ủy quyền thông tin thuế

Bạn có thể sử dụng Mẫu 8821 để cho phép IRS thảo luận các vấn đề thuế với bên thứ ba được chỉ định, và khi cần thiết, tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế cho bên thứ ba được chỉ định này về các vấn đề khác hơn là giải quyết tờ khai thuế hiện tại của bạn. Ví dụ, giấy ủy quyền (tiếng Anh) này cho phép một người bạn chỉ định truy cập thông tin thuế khi cần cho việc kiểm tra lý lịch hay để xin cấp một khoản vay. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng Mẫu 8821 để ủy quyền một cá nhân đại diện cho bạn trước IRS. Xin xem Chủ đề số 311 và Ấn phẩm 947 để biết thông tin về cách thức chỉ định một người đại diện cho bạn trước IRS.

Ủy quyền bằng miệng

Trong một số trường hợp, IRS cũng có thể chấp nhận sự ủy quyền bằng miệng (tiếng Anh) từ người khai thuế để thảo luận các thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của họ với những bên thứ ba. Ví dụ, nếu bạn mang một người khác, như là người chuẩn bị tờ khai thuế của bạn, đến một cuộc phỏng vấn với IRS hoặc để một người khác thảo luận trong điện thoại với IRS, thì IRS có thể tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của bạn với người thứ ba đó, sau khi xác nhận danh tính của bạn và danh tính của người thứ ba, cũng như xác nhận với bạn vấn đề hoặc sự việc được thảo luận, và những thông tin kín đáo nào trên tờ khai thuế mà IRS có thể tiết lộ để giúp người thứ ba hỗ trợ bạn. Ủy quyền bằng miệng bị giới hạn đến đối thoại mà người đóng thuế cho phép. Trừ khi có tuyên bố khác, việc ủy quyền bằng miệng sẽ tự động hủy sau khi cuộc đối thoại kết thúc. IRS không thể bàn thảo tiếp thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho đến khi nhận được ủy quyền mới từ bạn. Mẫu 8821 có thể được dùng cho việc ủy quyền của bạn để tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế trong trường hợp mà việc tiếp tục liên lạc với bên thứ ba được bạn chỉ định là cần thiết.