Chủ Đề Số 312 Ủy Quyền Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin

Ô Đánh Dấu Ủy Quyền

Quý vị có thể cho phép IRS thảo luận thông tin khai thuế của quý vị với một người thứ ba bằng cách điền vào phần Third Party Designee (Người Thứ Ba được Chỉ Định) (tiếng Anh) của tờ khai thuế, thường được gọi là "Ô Đánh Dấu Ủy Quyền". Điều này sẽ cho phép IRS thảo luận việc giải quyết tờ khai thuế hiện tại của quý vị, kể cả tình trạng hoàn trả thuế, với người quý vị chỉ định. Ủy quyền này được giới hạn đến các vấn đề liên quan đến việc giải quyết tờ khai thuế có phần Người Thứ Ba được Chỉ Định đã hoàn tất. Ủy quyền người thứ ba được chỉ định chỉ kéo dài một năm kể từ ngày đáo hạn của tờ khai thuế, bất kể ngày gia hạn nào,ngoại trừ Mẫu 709 (tiếng Anh) sẽ hết hạn sau ba năm kể từ ngày khai thuế. Để biết thêm thông tin về người thứ ba được chỉ định, xin xem hướng dẫn của tờ khai thuế thu nhập cá nhân hoặc tờ khai thuế doanh nghiệp mà quý vị nộp.

"Ô Đánh Dấu Ủy Quyền" này không thay thế Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố của Người Đại Diện (tiếng Anh)  hoặc Mẫu 8821, Ủy Quyền Thông Tin Thuế (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về giấy ủy quyền và Mẫu 2848, xin xem Chủ Đề Số 311 và Ấn Phẩm 947, Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy Quyền.

Ủy Quyền Thông Tin Thuế

Quý vị có thể sử dụng Mẫu 8821 để cho phép IRS thảo luận các vấn đề thuế với người thứ ba được chỉ định, và khi cần thiết, tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế cho người thứ ba được chỉ định này về các vấn đề khác hơn là giải quyết tờ khai thuế hiện tại của quý vị. Ví dụ, giấy ủy quyền (tiếng Anh) này cho phép một người quý vị chỉ định truy cập thông tin thuế khi cần cho việc kiểm tra lý lịch hay để xin cấp một khoản vay. Tuy nhiên, quý vị không thể sử dụng Mẫu 8821 để ủy quyền một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Xin xem Chủ Đề Số 311 và Ấn Phẩm 947 để biết thông tin về cách thức chỉ định một người đại diện cho quý vị theo IRS.

Ủy Quyền bằng Lời Nói

Trong một số trường hợp, IRS cũng có thể chấp nhận sự ủy quyền bằng lời nói (tiếng Anh) từ người khai thuế để thảo luận các thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của họ với những người thứ ba. Ví dụ, nếu quý vị mang một người khác, như là người chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị, đến một cuộc phỏng vấn với IRS hoặc để một người khác thảo luận trong điện thoại với IRS, thì IRS có thể tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của quý vị với người thứ ba đó, sau khi xác nhận danh tánh của quý vị và danh tánh của người thứ ba, cũng như xác nhận với quý vị vấn đề hoặc sự kiện được thảo luận, và những thông tin kín đáo nào trên tờ khai thuế mà IRS có thể tiết lộ để giúp người thứ ba hỗ trợ quý vị. Ủy quyền bằng lời nói bị giới hạn đến đối thoại mà người đóng thuế cho phép. Trừ khi có tuyên bố khác, việc ủy quyền bằng lời nói sẽ tự động hủy sau khi cuộc đối thoại kết thúc. IRS không thể bàn thảo tiếp thông tin kín đáo trên tờ khai thuế của quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào cho đến khi nhận được ủy quyền mới từ quý vị. Mẫu 8821 có thể được dùng cho việc ủy quyền của quý vị để tiết lộ thông tin kín đáo trên tờ khai thuế trong trường hợp mà việc tiếp tục liên lạc với bên thứ ba được chỉ định của quý vị là cần thiết.