Chủ Đề 312 Ủy Quyền Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin

Ô Đánh Dấu Ủy Quyền

Quý vị có thể cho phép Sở Thuế Vụ (IRS) thảo luận thông tin khai thuế của quý vị với một người thứ ba bằng cách điền vào phần Người Thứ Ba được Chỉ định của đơn khai thuế, thường được gọi là "Ô Đánh Dấu Ủy Quyền". Điều này sẽ cho phép IRS thảo luận việc giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị, kể cả tình trạng hoàn trả thuế, với người quý vị chỉ định. Ủy quyền này được giới hạn đến các vấn đề liên quan đến việc giải quyết đơn khai thuế có chứa phần Người Thứ Ba Được Chỉ Định đã được điền. Ủy quyền người thứ ba được chỉ định chỉ kéo dài một năm kể từ ngày đáo hạn của đơn khai thuế, ngoại trừ đối với Mẫu 709 (Tiếng Anh) mà sẽ hết hạn sau ba năm kể từ ngày khai thuế. Để biết thêm thông tin về người thứ ba được chỉ định, xin xem hướng dẫn cho đơn khai thuế lợi tức cá nhân hay kinh doanh mà quý vị nộp.

"Ô Đánh Dấu Ủy Quyền" này không thay thế Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Khai Đại Diện (Tiếng Anh)  hoặc Mẫu 8821, Giấy Cho Phép Thông Tin về Thuế (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về giấy ủy quyền và Mẫu 2848, xin xem Chủ Đề 311Ấn Bản 947, Thực Hành Trước IRS và Theo Giấy Ủy Quyền (Tiếng Anh) .

Ủy Quyền Thông Tin về Thuế

Quý vị có thể sử dụng Mẫu 8821 để cho phép IRS thảo luận các vấn đề thuế với các người thứ ba được chỉ định và khi cần thiết, tiết lộ thông tin trên đơn khai thuế kín đáo cho người thứ ba được chỉ định này về các vấn đề hơn là giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị. Ví dụ, giấy ủy quyền này cho phép một người quý vị chỉ định truy cập thông tin thuế khi cần cho việc kiểm tra lý lịch hay để xin cấp một khoản vay. Tuy nhiên, quý vị không thể sử dụng Mẫu 8821 để ủy quyền một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Xin xem Chủ Đề 311Ấn Bản 947 (Tiếng Anh) để biết thông tin về cách thức chỉ định một người đại diện cho quý vị theo Sở Thuế Vụ. Tham khảo IR-2021-20 (tiếng Anh) để biết thông tin về tùy chọn nộp đơn theo phương thức điện tử mới cho Mẫu Đơn 8821.

Ủy Quyền bằng Lời Nói

Trong một số trường hợp, Sở Thuế Vụ cũng có thể chấp nhận sự ủy quyền bằng miệng từ người khai thuế để thảo luận bí mật các thông tin trên đơn khai thuế của họ với những người thứ ba. Thí dụ, nếu quý vị mang một người khác, như là người chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị, đến một cuộc phỏng vấn với Sở Thuế Vụ hoặc để một người khác thảo luận trong điện thoại với Sở Thuế Vụ, thì Sở Thuế Vụ có thể tiết lộ thông tin mật về đơn khai thuế của quý vị với người thứ ba đó, sau khi xác nhận danh tánh của quý vị và danh tánh của người thứ ba, cũng như xác nhận với quý vị vấn đề hoặc các vấn đề được thảo luận, và những thông tin trên đơn khai thuế kín đáo nào IRS có thể tiết lộ để giúp người thứ ba hỗ trợ quý vị. Ủy quyền bằng miệng bị giới hạn đến đối thoại mà người đóng thuế cho phép. Trừ khi có tuyên bố khác đi, việc ủy quyền bằng miệng sẽ tự động bị hủy bỏ sau khi buổi đối thoại kết thúc. IRS không thể bàn thảo tiếp thông tin đơn khai thuế kín đáo của quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào cho đến khi nhận được ủy quyền mới từ quý vị. Mẫu 8821 có thể được dùng cho việc ủy quyền của quý vị để tiết lộ thông tin bí mật về tờ khai thuế trong trường hợp mà việc tiếp tục liên lạc với bên thứ ba được chỉ định của quý vị là cần thiết.