Chủ Đề Số 311 Thông Tin về Giấy Ủy Quyền

Quý vị có quyền thuê một đại diện được ủy quyền do quý vị chọn để đại diện cho quý vị trong các giao dịch của quý vị với IRS. Tham khảo IRC § 7803(a)(3)(I). Quý vị cũng có quyền được thông báo rằng nếu quý vị không đủ khả năng thuê một người đại diện, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ một trung tâm cho người đóng thuế có thu nhập thấp. Tham khảo Chủ Đề Số 101 .Quý vị có thể lựa chọn đại diện cho mình trước IRS, hoặc quý vị cũng có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho quý vị. Nếu quý vị chọn người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề trước IRS. Hãy nộp giấy ủy quyền nếu quý vị muốn ủy quyền cho một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Cá nhân quý vị chọn không cần phải là luật sư, vì có những loại cá nhân khác được ủy quyền hành nghề trước IRS ngoài luật sư.

Quý vị có thể dùng Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố của Người Đại Diện (tiếng Anh) cho mục đích này. Chữ ký của quý vị trên Mẫu 2848 cho phép (những) cá nhân này đại diện cho quý vị trước IRS và nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã quy định trên Mẫu 2848.

Thông thường, khi quý vị nộp Mẫu Đơn 2848, thì bản này sẽ nằm trong Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) của IRS. CAF giúp những nhân viên IRS mà không được phép xem giấy ủy quyền gốc vẫn có thể xác định xem liệu quý vị đã ủy quyền cho cá nhân nào đại diện cho mình hay chưa. Điều quan trọng là quý vị phải điền Mẫu 2848 chính xác, ký tên và ghi ngày tháng để tránh đơn vị CAF từ chối.

Những người khai thuế chung phải thực hiện giấy ủy quyền riêng biệt của họ trên Mẫu 2848.

Nếu quý vị muốn ủy quyền cho một người khác nhận thông tin thuế nhưng lại không muốn người đó đại diện trước IRS, thì vui lòng tham khảo Chủ Đề Số 312.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 2848 (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 947, Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy Quyền.