Topic 311 - Power of Attorney Information

Quý vị có quyền tự đại diện trước IRS. Quý vị cũng có thể ủy quyền cho người khác thay mặt để giải trình với IRS về vấn đề thuế liên bang. Nếu quý vị muốn nhờ người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề theo IRS. Xin nộp giấy ủy quyền nếu quý vị muốn nhờ người đại diện mình theo IRS. Quý vị có thể dùng Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Khai Đại Diện (Form 2848 PDF, Power of Attorney and Declaration of Representative), cho mục đích này. Muốn biết nơi cần nộp Mẫu Đơn 2848, xin xem Nơi Khai Thuế trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 2848 (Form 2848 Instructions) và CAF Unit Addresses, Fax Numbers, and State Mapping. Chữ ký của quý vị trên Mẫu Đơn 2848 trao quyền đại diện hay (những) đại diện theo IRS và quyền nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã định trên Mẫu Đơn 2848.

Thông thường, khi quý vị nộp Mẫu Đơn 2848 theo Sơ Đồ Nơi Khai Thuế trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 2848, đã bao gồm Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (Centralized Authorization File, hay CAF) của IRS. CAF giúp nhân viên IRS nào không được phép xem bản ủy quyền gốc vẫn có thể xác định quý vị đã chọn người đại diện hay chưa. Những người khai thuế chung phải nộp các Mẫu Đơn 2848 riêng biệt để được ghi giấy ủy quyền trên CAF.

Điều quan trọng là quý vị điền đúng vào Mẫu Đơn 2848, ký tên và đề ngày tháng để tránh bị CAF từ chối.

Xin xem Chủ Đề 312 nếu quý vị muốn ủy nhiệm người khác nhận thông tin thuế vụ nhưng lại không nhờ người đó đại diện trước IRS.

Muốn biết thêm thông tin thì xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 2848 (Form 2848 Instructions) và Ấn Bản 947, Hành Nghề theo IRS và Giấy Ủy Quyền (Publication 947, Practice Before the IRS and Power of Attorney).