Chủ đề số 311, Thông tin về Giấy ủy quyền

Bạn có quyền thuê một đại diện được ủy quyền do bạn chọn để đại diện cho bạn trong các giao dịch của bạn với IRS. Tham khảo IRC § 7803(a)(3)(I). Bạn cũng có quyền được thông báo rằng nếu bạn không đủ khả năng thuê một người đại diện, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ một Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp. Tham khảo Chủ đề số 101.Bạn có thể lựa chọn đại diện cho mình trước IRS, hoặc bạn cũng có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho bạn. Nếu bạn chọn người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề trước IRS. Hãy nộp giấy ủy quyền nếu bạn muốn ủy quyền cho một cá nhân đại diện cho bạn trước IRS. Cá nhân bạn chọn không cần phải là luật sư, vì có những loại cá nhân khác được ủy quyền hành nghề trước IRS ngoài luật sư.

Bạn có thể dùng Mẫu 2848, Giấy ủy quyền và tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh)  cho mục đích này. Chữ ký của bạn trên Mẫu 2848 cho phép (những) cá nhân này đại diện cho bạn trước IRS và nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã quy định trên Mẫu 2848.

Thông thường, khi bạn nộp Mẫu Đơn 2848, thì bản này sẽ nằm trong Hồ sơ Ủy quyền tập trung (CAF) của IRSCAF giúp những nhân viên IRS mà không được phép xem giấy ủy quyền gốc vẫn có thể xác định xem liệu bạn đã ủy quyền cho cá nhân nào đại diện cho mình hay chưa. Điều quan trọng là bạn phải điền Mẫu 2848 chính xác, ký tên và ghi ngày tháng để tránh đơn vị CAF từ chối.

Những người khai thuế chung phải thực hiện giấy ủy quyền riêng biệt của họ trên Mẫu 2848.

Nếu bạn muốn ủy quyền cho một người khác nhận thông tin thuế nhưng lại không muốn người đó đại diện trước IRS, thì vui lòng tham khảo Chủ đề số 312.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 2848 (tiếng Anh) và Ấn phẩm 947, Hành nghề trước IRS và Giấy ủy quyềnẤn phẩm 1, Quyền hạn của Người đóng thuếPDF.