Chủ Đề Số 311 Thông Tin Giấy Ủy Quyền

Quý vị có quyền tự đại diện trước Sở Thuế Vụ. Quý vị cũng có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho quý vị khi làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế liên bang. Nếu quý vị muốn có người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề trước Sở Thuế Vụ. Hãy trình giấy ủy quyền nếu quý vị muốn ủy quyền cho một cá nhân đại diện cho quý vị trước Sở Thuế Vụ. Quý vị có thể dùng Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền Và Tuyên Bố Của Người Đại Diện (Tiếng Anh) cho mục đích này. Chữ ký của quý vị trên Mẫu Đơn 2848 cho phép (những) cá nhân này đại diện cho quý vị trước Sở Thuế Vụ và nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã quy định trên Mẫu Đơn 2848.

Thông thường, khi quý vị nộp Mẫu Đơn 2848, thì bản này sẽ nằm trong Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) của Sở Thuế Vụ. CAF giúp những nhân viên Sở Thuế Vụ mà không được phép xem giấy ủy quyền gốc vẫn có thể xác định xem liệu quý vị đã ủy quyền cho cá nhân nào đại diện cho mình hay chưa. Những người khai thuế chung phải nộp các Mẫu Đơn 2848 riêng biệt để lưu giấy ủy quyền trên CAF.

Điều quan trọng là quý vị điền đúng vào Mẫu Đơn 2848, ký tên và đề ngày tháng để tránh bị CAF từ chối.

Nếu quý vị muốn ủy quyền cho một người khác nhận thông tin thuế vụ nhưng lại không muốn người đó đại diện trước Sở Thuế Vụ, thì vui lòng tham khảo Chủ Đề 312.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Các Hướng Dẫn Cho Mẫu Đơn 2848 (Tiếng Anh)Ấn Bản 947, Hành Nghề Trước Sở Thuế Vụ Và Giấy Ủy Quyền (Tiếng Anh).