Chủ Đề Số 311 Thông Tin về Giấy Ủy Quyền

Quý vị có quyền tự đại diện trước IRS. Quý vị cũng có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho quý vị khi làm việc với IRS về vấn đề thuế liên bang. Nếu quý vị muốn có người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề trước IRS. Hãy nộp giấy ủy quyền nếu quý vị muốn ủy quyền cho một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Quý vị có thể dùng Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố của Người Đại Diện (tiếng Anh) cho mục đích này. Chữ ký của quý vị trên Mẫu 2848 cho phép (những) cá nhân này đại diện cho quý vị trước IRS và nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã quy định trên Mẫu 2848.

Thông thường, khi quý vị nộp Mẫu Đơn 2848, thì bản này sẽ nằm trong Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) của IRS. CAF giúp những nhân viên IRS mà không được phép xem giấy ủy quyền gốc vẫn có thể xác định xem liệu quý vị đã ủy quyền cho cá nhân nào đại diện cho mình hay chưa. Những người khai thuế chung phải nộp Mẫu 2848 riêng biệt để lưu giấy ủy quyền trên CAF.

Điều quan trọng là quý vị điền Mẫu 2848 chính xác, ký tên và đề ngày tháng để tránh bị CAF từ chối.

Nếu quý vị muốn ủy quyền cho một người khác nhận thông tin thuế vụ nhưng lại không muốn người đó đại diện trước IRS, thì vui lòng tham khảo Chủ Đề Số 312.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 2848 (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 947, Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy Quyền.