Chủ Đề Số 101 Dịch Vụ của IRS – Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế, Chương Trình Tiếp Cận và Trộm Cắp Danh Tính

IRS bảo trợ các chương trình hỗ trợ tình nguyện giúp đỡ người đóng thuế tại nhiều địa điểm trong cộng đồng.
 

VITA

Chương Trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) cung cấp sự trợ giúp về thuế miễn phí bởi các tình nguyện viên được đào tạo cho những người đóng thuế có thu nhập thấp đến trung bình. Các địa điểm VITA cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí cho các cá nhân và có sẵn tại địa phương ở hầu hết các địa điểm cộng đồng. Để xem quý vị có đủ điều kiện cho dịch vụ này hay không, hãy xem Chuẩn Bị Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Điều Kiện.

Các tình nguyện viên được đào tạo có thể giúp quý vị xác tính đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế đặc biệt như tín thuế thu nhập kiếm được, tín thuế trẻ em và tín thuế cho người cao niên hoặc người khuyết tật. Năm nay, họ có thể giúp xác định những thay đổi đối với năm 2021 mà mở rộng tín thuế trẻ em, tín thuế thu nhập kiếm được và tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc ảnh hưởng đến tình hình thuế của quý vị như thế nào để quý vị nhận được tất cả các khoản tín thuế mà quý vị được hưởng. Họ cũng có thể giúp quý vị xác định xem quý vị có được hưởng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi vì quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba (tiếng Anh) nào hoặc vì quý vị được hưởng một khoản tín thuế lớn hơn những gì quý vị nhận được.
 

Nhiều địa điểm VITA có khai thuế điện tử miễn phí (e-file). Các cá nhân sử dụng chương trình e-file được hưởng lợi từ thời gian xử lý ngắn hơn và thường nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn. Người đóng thuế sử dụng e-file và nhận tiền trực tiếp thường có thể nhận được tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Lưu ý: Quý vị chỉ nên chọn nhận tiền trực tiếp tiền hoàn thuế vào các tài khoản đứng tên quý vị, tên vợ / chồng của quý vị hoặc cả hai nếu đó là tài khoản chung.

Để tìm vị trí và ngày giờ làm việc của các địa điểm tình nguyện ở gần quý vị thì nên dùng công cụ định vị VITA (tiếng Anh), xem Ấn Phẩm 5136 (tiếng Anh)PDF, tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887.

TCE

Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (tiếng Anh) (TCE) là một chương trình tài trợ khác được thiết kế để cung cấp hỗ trợ thuế miễn phí cho các cá nhân từ 60 tuổi trở lên có thu nhập từ thấp đến trung bình. Các địa điểm của TCE được đặt tại các địa điểm cộng đồng thuận tiện. Các cố vấn của TCE cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí. AARP tham gia vào chương trình TCE. Muốn tìm địa điểm VITA/TCE gần nhất thì nên dùng công cụ định vị VITA (tiếng Anh), xem Ấn Phẩm 5136 (tiếng Anh)PDF, tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887. Truy cập AARP (tiếng Anh) hay gọi số 888-AARPNOW (888-227-7669) để tìm địa điểm AARP gần nhất.

Tự Hỗ Trợ

Tại một số địa điểm VITA và TCE chọn lọc, quý vị cũng có một lựa chọn tự chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cơ bản của mình miễn phí bằng cách dùng phần mềm chuẩn bị tờ khai thuế trên mạng cùng với một tình nguyện viên có chứng nhận của IRS để giúp hướng dẫn quý vị các bước của quá trình. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Phẩm 4974, Tự Khai Thuế cho Bản Thân Miễn Phí (tiếng Anh)PDF và Chuẩn Bị Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Điều Kiện.

Cần Mang Theo Những Gì Khi Đến Địa Điểm VITA hoặc TCE tại Địa Phương

Trước khi đến địa điểm VITA hay TCE tại địa phương, xem Ấn Phẩm 3676-B (tiếng Anh) để biết các dịch vụ được cung cấp và xem trang Phải Mang Theo Những Gì Đến Cơ Sở VITA hoặc TCE tại Địa Phương.
 

Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp

IRS cũng quản lý chương trình thưởng trợ cấp phù hợp cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để phát triển, mở rộng hay duy trì các Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (Low Income Taxpayer Clinics,  LITC). LITC sẽ thay mặt người đóng thuế có thu nhập thấp trong các tranh chấp với IRS, bao gồm kiểm xét, khiếu nại, vấn đề truy thu, và kiện tụng thuế liên bang. Mỗi LITC sẽ quyết định xem quý vị có đáp ứng các quy định đủ điều kiện về thu nhập và các tiêu chí khác hay không trước khi đồng ý đại diện cho quý vị. Người đóng thuế đủ điều kiện thường phải có thu nhập không vượt quá 250 phần trăm quy định về mức nghèo.

Khi cần điền tờ khai thuế để giải quyết tranh chấp với IRSLITC có thể chuẩn bị tờ khai thuế. Ngoài ra, LITC cung cấp giáo dục và tiếp cận cho những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai về quyền hạn và trách nhiệm với tư cách là người đóng thuế Hoa Kỳ. LITC phải cung cấp các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp. LITC, nhân viên và tình nguyện viên của họ hoạt động độc lập với IRS. Quyết định của người đóng thuế để có được sự đại diện từ LITC sẽ không dẫn đến việc được IRS đối xử ưu tiên trong giải quyết tranh chấp với người đóng thuế.

Để biết thêm thông tin, bao gồm vị trí của trung tâm và ngôn ngữ sử dụng ngoài tiếng Anh, xem Thông Tin dành cho Người Đóng Thuế Tìm Địch Vụ LITC (tiếng Anh).

Trộm Cắp Danh Tính

Xem Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính để biết thêm thông tin.