IRS bảo trợ các chương trình hỗ trợ thiện nguyện giúp đỡ người đóng thuế tại nhiều địa điểm trong cộng đồng.

VITA

Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức (Volunteer Income Tax Assistance Program, hay VITA) có các tình nguyện viên (đã được huấn luyện) giúp khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế có lợi tức từ thấp đến trung bình. Các địa điểm của VITA chuẩn bị và điền miễn phí phần căn bản của tờ khai thuế lợi tức cho cá nhân và có sẵn các cơ sở địa phương tại hầu hết các nơi trong cộng đồng. Muốn biết mình có hội đủ điều kiện được dịch vụ này không thì nên xem mục Chuẩn Bị và Điền Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn.

Thiện nguyện viên (đã được huấn luyện) có thể giúp quý vị xác định mình có hội đủ tiêu chuẩn được những tín dụng đặc biệt hay không, chẳng hạn như tín thuế dành cho người có lợi tức/mức thu nhập thấp, tín thuế trẻ em, và tín dụng cho người cao niên hay tàn tật. Nhiều địa điểm VITA cũng có dịch vụ đệ nộp miễn phí dạng điện tử (e-file). Người nào biết sử dụng chương trình e-file sẽ được lợi nhờ có thời gian cứu xét ngắn hơn, và thường nhận lại tiền hoàn trả sau khoảng thời gian chỉ bằng phân nửa so với khi nộp tờ khai thuế trên giấy - và càng nhanh hơn nữa nếu tiền hoàn trả được ký thác trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Lưu ý: Chỉ được phép chọn ký thác trực tiếp tiền hoàn trả vào trương mục nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là trương mục chung.

Muốn tìm địa điểm và ngày giờ làm việc của các cơ sở thiện nguyện ở gần quý vị thì nên dùng công cụ tìm VITA (VITA locator tool), xem Ấn Bản 5136 (Publication 5136 (PDF), tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887.

TCE

Một chương trình khác, Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE), là chương trình tài trợ có mục đích giúp khai thuế miễn phí cho người 60 tuổi trở lên và có lợi tức từ thấp đến trung bình. Các cơ sở TCE được đặt tại những địa điểm tiện lợi trong cộng đồng. Cố vấn viên TCE thực hiện miễn phí dịch vụ chuẩn bị & điền tờ khai thuế lợi tức cơ bản. AARP cũng tham gia chương trình TCE. Muốn tìm địa điểm VITA/TCE gần nhất thì nên dùng công cụ tìm VITA (VITA locator tool), xem Ấn Bản 5136 (Publication 5136), tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887. Nên đến mạng lưới AARP hay gọi số 888-AARPNOW (888-227-7669) để tìm địa điểm AARP gần nhất.

Tự hỗ trợ

Tại một số cơ sở VITA và TCE chọn lọc, quý vị cũng có một lựa chọn tự chuẩn bị tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cơ bản của mình miễn phí bằng cách dùng phần mềm chuẩn bị tờ khai thuế trên trang web cùng với một thiện nguyện viên có chứng nhận của IRS để giúp hướng dẫn quý vị các bước của quy trình. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 4974 (Publication 4974 (PDF)), Tự Nộp Hồ Sơ Thuế Miễn Phí, và Chuẩn Bị và Điền Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn.

Cần mang theo những gì khi đến cơ sở VITA hoặc TCE tại địa phương

Trước khi đến cơ sở VITA hay TCE tại địa phương, xem Ấn Bản 3676-B (Publication 3676-B (PDF) để biết các dịch vụ được cung cấp và xem trang Phải Mang Theo Những Gì đến Cơ Sở Vita hay Tce tại Địa Phương.

Các buổi giúp đỡ người đóng thuế có lợi tức thấp

IRS cũng quản lý chương trình thưởng trợ cấp phù hợp cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để phát triển, mở rộng hay duy trì Các Buổi Giúp Đỡ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics, hay LITC). LITC sẽ thay mặt người đóng thuế có lợi tức thấp trong các tranh chấp với IRS, bao gồm kiểm toán, khiếu nại, vấn đề truy thâu, và kiện tụng thuế liên bang. – Khi cần điền tờ khai thuế để giải quyết tranh chấp với IRS, LITC có thể điền vào tờ khai thuế. – Ngoài ra, LITC có thể buổi giáo dục và tiếp ngoại cho những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai về quyền hạn và trách nhiệm với tư cách là người đóng thuế Hoa Kỳ. – LITC phải cung cấp các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp. LITC, nhân viên và thiện nguyện viên của họ hoạt động độc lập với IRS. – Quyết định lấy để cho LITC thay mặt người đóng thuế sẽ không ảnh hưởng đến việc IRS đối xử ưu itiên trong giải quyết tranh chấp với người đóng thuế. 

Xem mục “Information for Taxpayers Seeking LITC Services” để biết thêm thông tin, bao gồm địa điểm bệnh xá và ngôn ngữ sử dụng ngoài tiếng Anh.

Đánh Cắp Tên Tuổi

Nên xem mục Bảo Vệ Danh Tánh  để biết thêm thông tin.