Chủ Đề 101 Dịch Vụ IRS – Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế, Tiếp Cận Cộng Đồng và Ăn Cắp Danh Tính

IRS bảo trợ các chương trình hỗ trợ thiện nguyện giúp đỡ người đóng thuế tại nhiều địa điểm trong cộng đồng.

VITA

Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức (Volunteer Income Tax Assistance Program, VITA) có các tình nguyện viên (đã qua đào tạo) giúp khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế có lợi tức từ thấp đến trung bình. Các địa điểm của VITA chuẩn bị và điền miễn phí phần căn bản của tờ khai thuế lợi tức cho cá nhân và có sẵn các cơ sở địa phương tại hầu hết các nơi trong cộng đồng. Muốn biết mình có hội đủ điều kiện được dịch vụ này không thì nên xem mục Chuẩn Bị và Điền Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn (Tiếng Anh).

Thiện nguyện viên (đã được huấn luyện) có thể giúp quý vị xác định mình có hội đủ tiêu chuẩn được những tín dụng đặc biệt hay không, chẳng hạn như tín thuế dành cho người có lợi tức/mức thu nhập thấp, tín thuế trẻ em, và tín dụng cho người cao niên hay tàn tật. Họ cũng có thể giúp quý vị xác định xem liệu quý vị có hưởng tín thuế trợ cấp kinh tế cấp lại hay không do năm ngoái quý vị không nhận được khoản thanh toán tác động kinh tế hoặc do quý vị nhận được tín thuế lớn hơn những gì quý vị nhận được năm ngoái. Tín thuế trợ cấp kinh tế cấp lại có thể lên tới $1,200 ($2,400 đối với cặp đôi đã kết hôn), ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải khai thuế.

Nhiều địa điểm VITA cũng có dịch vụ đệ nộp miễn phí dạng điện tử (e-file). Người nào biết sử dụng chương trình e-file sẽ được lợi nhờ có thời gian cứu xét ngắn hơn, và thường nhận lại tiền hoàn trả nhanh hơn. Người đóng thuế sử dụng e-file và ký thác trực tiếp thường có thể nhận được tiền hoàn thuế trong chưa đến 21 ngày. Lưu ý: Chỉ được phép chọn ký thác trực tiếp tiền hoàn trả vào trương mục nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là trương mục chung.

Muốn tìm địa điểm và ngày giờ làm việc của các cơ sở thiện nguyện ở gần quý vị thì nên dùng công cụ tìm VITA (Tiếng Anh), xem Ấn Bản 5136 (Tiếng Anh) tải ứng dụng IRS2Go  miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887.

TCE

Một chương trình khác, Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) (TCE), là chương trình tài trợ có mục đích giúp khai thuế miễn phí cho người 60 tuổi trở lên và có lợi tức từ thấp đến trung bình. Các cơ sở TCE được đặt tại những địa điểm tiện lợi trong cộng đồng. Cố vấn viên TCE thực hiện miễn phí dịch vụ chuẩn bị & điền tờ khai thuế lợi tức cơ bản. AARP cũng tham gia chương trình TCE. Muốn tìm địa điểm VITA/TCE gần nhất thì nên dùng công cụ tìm VITA (Tiếng Anh), xem Ấn Bản 5136 (Tiếng Anh), tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887. Nên đến mạng lưới AARP (Tiếng Anh) hay gọi số 888-AARPNOW (888-227-7669) để tìm địa điểm AARP gần nhất.

Tự Hỗ Trợ

Tại một số cơ sở VITA TCE chọn lọc, quý vị cũng có một lựa chọn tự chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cơ bản của mình miễn phí bằng cách dùng phần mềm chuẩn bị tờ khai thuế trên trang Web cùng với một thiện nguyện viên có chứng nhận của IRS để giúp hướng dẫn quý vị các bước của quy trình. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 4979, Tự Nộp Hồ Sơ Thuế Miễn Phí (Tiếng Anh)Chuẩn Bị và Điền Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn.

Cần Mang Theo Những Gì Khi Đến Cơ Sở VITA hoặc TCE tại Địa Phương

Trước khi đến cơ sở VITA hay TCE tại địa phương, xem Ấn Bản 3676-B (Tiếng Anh) để biết các dịch vụ được cung cấp và xem trang Phải Mang Theo Những Gì Đến Cơ Sở VITA hoặc TCE tại Địa Phương.

Trung Tâm Giúp Đỡ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp

IRS cũng quản lý chương trình thưởng trợ cấp phù hợp cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để phát triển, mở rộng hay duy trì các Trung Tâm Giúp Đỡ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer ClinicsLITC). LITC sẽ thay mặt người đóng thuế có lợi tức thấp trong các tranh chấp với IRS, bao gồm kiểm toán, khiếu nại, vấn đề truy thâu, và kiện tụng thuế liên bang. Mỗi LITC sẽ quyết định xem quý vị có đáp ứng các quy định đủ điều kiện về thu nhập và các tiêu chí khác hay không trước khi đồng ý đại diện cho quý vị. Người đóng thuế đủ điều kiện thường phải có thu nhập không vượt quá 250 phần trăm quy định về mức nghèo.

Khi cần điền tờ khai thuế để giải quyết tranh chấp với IRS, một LITC có thể điền vào tờ khai thuế. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp buổi giáo dục và tiếp cận cộng đồng cho những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai về quyền hạn và trách nhiệm với tư cách là người đóng thuế Hoa Kỳ. LITC phải cung cấp các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp. LITC, nhân viên và thiện nguyện viên của họ hoạt động độc lập với IRS. Quyết định của người đóng thuế để có được sự đại diện từ LITC sẽ không dẫn đến việc được IRS đối xử ưu tiên trong giải quyết tranh chấp với người đóng thuế.

Xem mục Thông Tin dành cho Người Đóng Thuế Tìm Địch Vụ LITC (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin, bao gồm địa điểm trung tâm và ngôn ngữ sử dụng ngoài (Tiếng Anh).

Ăn Cắp Danh Tính

Nên xem Trung Tâm Phòng Chống Ăn Cắp Danh Tính để biết thêm thông tin.