Topic 453 - Bad Debt Deduction

Nếu có ai nợ quý vị tiền mà quý vị không thể thu được, quý vị có thể có một tiền nợ xấu. Để có cuộc thảo luận về những gì là một tiền nợ hợp lệ, xin tham chiếu Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư, và Ấn Bản 535, Chi Phí Kinh Doanh. Thông thường, để khấu trừ một tiền nợ xấu, quý vị phải có trước đây tính số tiền vào trong lợi tức của quý vị hoặc cho vay tiền mặt của quý vị. Nếu quý vị là một người nộp thuế bằng tiền mặt (phần lớn các cá nhân nộp cách này), thì thông thường quý vị không thể khấu trừ tiền nợ xấu cho số tiền lương, tiền công, tiền thuê, phí, tiền lời, cổ tức, và những mục tương tự. Đối với một tiền nợ xấu, quý vị phải cho thấy rằng ý định của mình vào lúc giao dịch là cho vay chứ không phải làm quà. Nếu quý vị cho thân nhân hay bạn bè vay nhưng hiểu rằng có thể họ sẽ không hoàn trả, thì phải coi số tiền đó là một món quà chứ không phải tiền vay, và quý vị không thể khấu trừ như là nợ xấu.

Có hai loại tiền nợ xấu - kinh doanh và không kinh doanh

Khoản nợ kinh doanh xấu - Thông thường, nợ kinh doanh xấu là thua lỗ từ món nợ không có giá trị được tao nên hay mua trong buôn bán hay kinh doanh hoặc có liên quan đến việc buôn bán hay kinh doanh khi trở thành một phần hoàn toàn không có giá trị .Nợ gần liên quan đến thương mại hay kinh doanh nếu động cơ chánh gây nợ có liên quan đến kinh doanh. Có thể khấu trừ số tiền này trên Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lời hay Lỗ từ Kinh Doanh (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc trên đơn khai thuế lợi tức kinh doanh hiện dụng của quý vị.

Sau đây là thí dụ các tiền nợ kinh doanh xấu (nếu trước đó được tính vào lợi tức):

  • Các số tiền cho khách hàng, nhà cung cấp vay, nhà phân phối và nhân viên
  • Bán hàng theo tín dụng cho khách hàng, hoặc
  • Bảo đảm tiền vay kinh doanh

Một doanh nghiệp khấu trừ các tiền nợ xấu, đầy đủ hay một phần, từ lợi tức gộp khi tính toán lợi tức chịu thuế. Muốn biết thêm thông tin về các phương pháp khai nợ kinh doanh xấu, tham khảo Ấn Bản 535, Phí Tổn Kinh Doanh

Khoản Nợ Không Kinh Doanh Xấu - Tất cả các tiền nợ xấu khác là không kinh doanh. Các tiền nợ xấu không kinh doanh phải là hoàn toàn vô giá trị để được khấu trừ. Quý vị không thể khấu trừ một món nợ không kinh doanh chỉ vô giá trị một phần mà thôi.

Số tiền nợ trở nên vô giá trị khi các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh cho thấy không có kỳ vọng hợp lý về số nợ sẽ được trả. Để cho thấy một tiền nợ là vô giá trị, quý vị phải chứng minh là quý vị đã có những cố gắng hợp lý để thu nợ. Không cần phải ra tòa nếu quý vị có thể chứng minh là một phán quyết của tòa án cũng không thu tiền nợ được. Quý vị chỉ có thể khấu trừ trong năm mà tiền nợ trở nên vô giá trị. Quý vị không cần phải chờ đợi cho đến khi một tiền nợ đáo hạn để ấn định là món nợ đó vô giá trị.

Hãy báo cáo số tiền nợ xấu không kinh doanh dưới dạng tiền lỗ vốn ngắn hạn trong Phần 1, dòng 1 trên Mẫu Đơn 8949, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn. Nhập tên của người thiếu nợ và “báo cáo tiền nợ xấu đính kèm’ vào cột (a). Nhập phần cơ bản về nợ xấu vào cột (e) và ghi số 0 vào cột (d). Dùng dòng riêng cho từng tiền nợ xấu. Tiền này phải chịu mức giới hạn tiền lỗ vốn ngắn hạn. Sự khấu trừ tiền nợ xấu không kinh doanh đòi hỏi một bản tuyên khai chi tiết riêng biệt kèm với đơn khai của quý vị. Bản tuyên khai phải có: mô tả khoản nợ, bao gồm số tiền và ngày đáo hạn; tên chủ nợ, và bất cứ mối quan hệ kinh doanh hay gia đình nào giữa quý vị và chủ nợ; nỗ lực thâu nợ của quý vị; và tại sao quý vị quyết định món nợ này vô giá trị. 

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin về nợ xấu không kinh doanh, xin tham chiếu Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư (Publication 550 PDF, Investment Income and Expenses). Để biết thêm thông tin về nợ kinh doanh xấu, xin xem Ấn Bản 535, Chi Phí Kinh Doanh (Publication 535 PDF, Business Expenses).