Chủ đề số 453, Khấu trừ nợ xấu

Để thảo luận về những yếu tố cấu thành một khoản nợ hợp lệ, xin tham khảo Ấn phẩm 550, Thu nhập và chi phí đầu tư (tiếng Anh) và Ấn phẩm 334, Hướng dẫn thuế cho Doanh nghiệp nhỏ (cho Cá nhân sử dụng Bảng C). Thông thường, để khấu trừ một khoản nợ xấu, ắt hẳn trước đây bạn đã tính số tiền này vào thu nhập hoặc cho vay tiền mặt của bạn. Nếu bạn là người nộp thuế bằng tiền mặt (phần lớn các cá nhân nộp cách này) thì thông thường bạn không thể khấu trừ khoản nợ xấu cho tiền lương, tiền công, tiền thuê, phí, tiền lời, cổ tức và các hạng mục tương tự của thu nhập chịu thuế. Đối với một khoản nợ xấu, bạn phải cho thấy rằng ý định của mình vào lúc giao dịch là cho vay chứ không phải làm quà. Nếu bạn cho thân nhân hay bạn bè vay nhưng hiểu rằng có thể họ sẽ không hoàn trả thì bạn phải coi số tiền đó là món quà chứ không phải tiền vay và bạn không thể khấu trừ như là nợ xấu.

Khoản nợ trở nên vô giá trị khi các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh cho thấy không có kỳ vọng hợp lý về tiền nợ sẽ được trả. Để cho thấy một khoản nợ vô giá trị, bạn phải chứng minh rằng bạn đã thực hiện các bước hợp lý để thu nợ. Bạn không cần phải ra tòa nếu bạn có thể chứng minh rằng phán quyết của tòa án cũng không giúp bạn thu nợ. Bạn chỉ có thể khấu trừ trong năm mà khoản nợ trở nên vô giá trị. Bạn không cần phải đợi cho đến khi khoản nợ đáo hạn để quyết định khoản nợ đó là vô giá trị.

Có hai loại nợ xấu –kinh doanh và phi kinh doanh

Nợ xấu kinh doanh - Thông thường, nợ xấu kinh doanh là thua lỗ từ món nợ vô giá trị được tạo nên hoặc hình thành trong quá trình buôn bán hoặc kinh doanh hoặc có liên quan đến hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh khi món nợ trở thành vô giá trị một phần hoặc hoàn toàn. Khoản nợ có liên quan mật thiết đến hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh nếu động cơ chính của việc mắc nợ có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bạn có thể khấu trừ số tiền này trên Bảng C (Mẫu 1040), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp cá thể) hoặc trên tờ khai thuế thu nhập kinh doanh hiện hành của bạn.

Sau đây là thí dụ về nợ xấu kinh doanh:

  • Khoản vay cho khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và nhân viên
  • Bán hàng theo tín dụng cho khách hàng hoặc
  • Bảo đảm tiền vay kinh doanh

Bạn có thể khấu trừ nợ xấu kinh doanh toàn bộ hoặc một phần, từ thu nhập gộp khi tính thu nhập chịu thuế của bạn. Để biết thêm thông tin về nợ xấu kinh doanh, xin tham khảo Ấn phẩm 334.

Nợ xấu phi kinh doanh - Tất cả các nợ xấu khác được coi là nợ xấu phi kinh doanh. Nợ xấu phi kinh doanh phải hoàn toàn vô giá trị để được khấu trừ. Bạn không thể khấu trừ một phần vô giá trị của nợ xấu phi kinh doanh.

Khai báo nợ xấu phi kinh doanh hoàn toàn vô giá trị như lỗ vốn ngắn hạn trên Mẫu 8949, Bán và những cách xử lý khác đối với Tài sản vốn (tiếng Anh), Phần 1, dòng 1Nhập tên của người nợ và "bad debt statement attached (báo cáo nợ xấu đính kèm)" vào cột (a). Nhập giá gốc của nợ xấu vào cột (e) và ghi số 0 vào cột (d). Dùng mỗi dòng riêng cho từng khoản nợ xấu. Số tiền này phải chịu giới hạn của lỗ vốn. Việc khấu trừ nợ xấu phi kinh doanh đòi hỏi phải có báo cáo chi tiết riêng biệt kèm theo tờ khai của bạn. Báo cáo phải bao gồm: mô tả khoản nợ, bao gồm cả số tiền và ngày đáo hạn; tên người nợ và bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hoặc gia đình nào giữa bạn và người nợ; nỗ lực thu nợ của bạn; và tại sao bạn quyết định khoản nợ này là vô giá trị.

Để biết thêm thông tin về nợ xấu phi kinh doanh, xin tham khảo Ấn phẩm 550 (tiếng Anh).