Nói chung quý vị phải khấu hao trong thời hạn 15 năm, giá vốn của “tài sản vô hình theo đoạn 197” đã tậu mua sau ngày 10 tháng Tám, 1993. Quý vị phải khấu hao chi phí này nếu tài sản vô hình theo đoạn 197 có mối liên hệ với giao dịch thương mại hay kinh doanh, hoặc với hoạt động sinh lời.

Lưu ý: Không được khấu hao tài sản vô hình theo đoạn 197 nếu mua trong giao dịch nào không làm thay đổi đáng kể quyền sở hữu hay công dụng. Nên tham khảo Quy Tắc Cấm Giành Hưởng Huê Hồng (Anti-Churning Rule) trong Ấn Bản 535, Doanh Phí (Publication 535, Business Expenses) .