Bảng giới hạn tần số theo loại thanh toán thuế

Bạn chỉ có thể áp dụng thẻ ghi nợthẻ tín dụng hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho một số hình thức, loại thanh toán và năm thuế nhất định. Sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu loại thanh toán nào bạn có thể thực hiện bằng các phương pháp này và tần suất bạn có thể thực hiện chúng.

Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng các phương thức thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt để thực hiện Ký gửi thuế Liên bang.

Để biết thông tin về các mẫu thuế trong bảng dưới đây, hãy truy cập Tải xuống Mẫu đơn và Hướng dẫn của IRS (tiếng Anh).

Cá nhân

Mẫu thuế Loại thanh toán và Năm thuế Giới hạn
Mẫu 1040 Nợ thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Thông báo thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Đề xuất định mức thuế
CP 2000/2501/ CP 3219A
2 lần mỗi năm
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng
Mẫu 1040-ES Thuế uớc tính 2 lần mỗi quý
Mẫu 1040-X Được điều chỉnh 2 lần mỗi năm
Mẫu 4868 Gia hạn nộp 2 lần mỗi năm
Ghi chú: tháng 1, 2024 9:00 giờ sáng đến ngày  tháng 4, 2024, nửa đêm
Mẫu 1040 Đoạn 965 - Thuế trách nhiệm của bên chuyển nhượng Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Năm thuế tương lai
Mẫu 1040 Đoạn 965 - Thuế chuyển tiếp Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Sê-ri Mẫu 1040 - Thanh toán của Thành viên cho BBA được sửa đổi (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1040 - Thanh toán ứng trước cho AAR/Kiểm xét BBA đẩy ra (2022-2024) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1040 - Thanh toán của Thành viên theo tỷ lệ BBA IU được chia sẻ 2019-2023 2 lần mỗi năm
Mẫu 5329 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Chăm sóc Sức khỏe - Mẫu 1040 Đề xuất định mức thuế/CP 2000/ CP 2501/CP 3219a (2021-2023) 2 lần mỗi năm
Chăm sóc Sức khỏe - Mẫu 1040 - Thông báo Thanh toán Thông báo nợ đến hạn (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Chăm sóc Sức khỏe - Mẫu 1040-X Được điều chỉnh (2019 - 2023) 2 lần mỗi năm
Hình phạt Phục hồi Quỹ Tín thác (2004-2023) 2 lần mỗi quý
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng

Doanh nghiệp

Mẫu thuế Loại thanh toán và Năm thuế Giới hạn
Sê-ri Mẫu 940 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng
Sửa đổi hoặc điều chỉnh 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 941 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi quý
Năm thuế trước 2 lần mỗi quý
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng
Sửa đổi hoặc điều chỉnh 2 lần mỗi quý
Sê-ri Mẫu 943 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng
Sửa đổi hoặc điều chỉnh 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 944 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Sửa đổi hoặc điều chỉnh 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 945 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Thỏa thuận trả góp 2 lần mỗi tháng
Sửa đổi hoặc điều chỉnh 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1041 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1041
Đoạn 965 Thuế chuyển nhượng
Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Năm thuế tương lai
Sê-ri Mẫu 1041 Đoạn 965 Thuế chuyển tiếp Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Sê-ri Mẫu 1041 AAR BBA Đẩy ra (2021-2024) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1041 Thanh toán của thành viên để sửa đổi BBA (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1041 Kiểm xét BBA đẩy ra (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1041 Thanh toán của Thành viên theo tỷ lệ BBA IU được chia sẻ (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Mẫu 1065 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065
Đoạn 965 Thuế chuyển nhượng
Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Năm thuế tương lai
Sê-ri Mẫu 1065 Đoạn 965 Thuế chuyển tiếp Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước
Năm thuế tương lai
Sê-ri Mẫu 1065 AAR BBA Bị quy là trả thiếu (2021-2024) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 AAR BBA đẩy ra (2021-2024) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 Kiểm xét BBA Bị quy là trả thiếu (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 Kiểm xét BBA Khoản ứng trước bị quy là trả thiếu (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 Thanh toán của thành viên để điều chỉnh BBA (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 Kiểm xét BBA đẩy ra (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Sê-ri Mẫu 1065 Thanh toán của Thành viên theo tỷ lệ BBA IU được chia sẻ (2019-2023) 2 lần mỗi năm
Mẫu 2290 Năm thuế hiện hành 2 lần mỗi năm
Năm thuế trước

Để biết thêm thông tin về thanh toán bằng thẻ, hãy truy cập Thanh toán Thuế bằng Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng.