Tablo Frekans ak Limit divès kalite Peman Enpo

Ou ka sèlman aplike peman ki fèt pa mwayen kat debikat kredi or peye ak lajan kach kont kèk Fòm, tip peman aka ne enpo. Itilize tablo ki anba a pou w detèmine ki fason w ka peye lè w itilize 3 metòd sa yo, ak chak ki lè ou ka peye.

Tanpri note, nou pa ka itilize kat oswa lajan kach kòm mwayen pou peye Depo Enpo Federal yo.

Pou plis enfòmatsyon konsènan fòm enpo ki nan tablo anba, vizite paj Telechaje Fòm ak Enstriksyon IRS yo (an anglè).

Endividi yo

Fòm Enpo Tip Peman ak Ane Enpo a Limit
Fòm 1040 Enpo Aktyèl ki Dwe 2 chak ane
Notis Enpo Aktyèl 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Enpozisyon Enpo ki Pwopoze CP 2000/2501/ CP 3219A 2 chak ane
Akò Vèsman 2 chak mwa
Fòm 1040-ES Enpo Estime 2 chak trimès
Fòm 1040-X Amande 2 chak ane
Fòm 4868 Pwolongasyon tan pou Depo 2 chak ane
Note: 1ye Janvye 2024 a 9:00 a.m. rive 16 avril 2024 a minui
Fòm 1040 Seksyon 965 -  Obligasyon Fiskal Transfere a Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan
Ane Fiskal Alavni
Fòm 1040 Seksyon 965 – Enpo Tranzisyon Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Enpo Ane Anvan
Fòm 1040 - seri Peman Asosye fè pou Modifikasyon BBA (2019-2023) 2 chak ane
Fòm 1040 - seri Peman alavans pou Verifikasyon/ BBA AAR (2022-2024) 2 chak ane
Fòm 1040 - seri Peman  Pwopòsyonèl BBA IU Pataje 2019-2023 2 chak ane
Fòm 5329 Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Swen Medikal - Fòm 1040 Enpozisyon Enpo ki Pwopoze/CP 2000/ CP 2501/CP 3219a (2021-2023) 2 chak ane
Swen Medikal - Fòm 1040 - Notis Peman yo Notis Montan ki Dwe a (2019-2023) 2 chak ane
Swen Medikal - Fòm 1040-X Amande (2019 - 2023) 2 chak ane
Penalite  pou Rekouvreman Fon Espesyal (2004-2023) 2 chak trimès
Akò Vèsman 2 chak mwa

 Biznis yo

 
Fòm Enpo Tip Peman ak Ane Enpo a Limit
Seri Fòm 940 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Akò Vèsman 2 chak mwa
Amande oswa Ajiste 2 chak ane
Seri Fòm 941 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak trimès
Ane Enpo Anvan 2 chak trimès
Akò Vèsman 2 chak mwa
Amande oswa Ajiste 2 chak trimès
Seri Fòm 943 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Akò Vèsman 2 chak mwa
Amande oswa Ajiste 2 chak ane
Seri Fòm 944 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Amande oswa Ajiste 2 chak ane
Seri Fòm 945 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Akò Vèsman 2 chak mwa
Amande oswa Ajiste 2 chak ane
Seri Fòm 1041 yo Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Seri Fòm 1041 yo
Seksyon 965 Obligasyon Fiskal Transfere a
Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan
Ane fiscal Alavni
Seri Fòm 1041 yo Seksyon 965 Enpo Tranzisyon Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan
Seri Fòm 1041 yo BBA AAR Pouse Soti (2021-2024) 2 chak ane
Seri Fòm 1041 yo Peman Asosye fè pou Modifikasyon BBA (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1041 yo BBA Verifikasyon Pouse Soti (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1041 yo Peman Pwopòsyonèl Asosye BBA IU Pataje (2019-2023) 2 chak ane
Fòm 1065 Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo Seksyon 965 Obligasyon Fiskal Transfere a Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan
Ane Fiskal Alavni
Seri Fòm 1065 yo Seksyon 965 Enpo Tranzisyon Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan
Ane Fiskal Alavni
Seri Fòm 1065 yo BBA AAR Detèminasyon Mank Peman (2021-2024) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo BBA AAR Pouse Soti (2021-2024) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo Verifikasyon BBA Detèmine pou Mank Peman (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo Verifikasyon BBA Detèmine pou Mank Peman Alavans (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo Peman Asosye fè pou Modifikasyon BBA (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo BBA Verifikasyon Pouse Soti (2019-2023) 2 chak ane
Seri Fòm 1065 yo Peman Pwopòsyonèl Asosye BBA IU Pataje (2019-2023) 2 chak ane
Fòm 2290 Enpo Ane Aktyèl la 2 chak ane
Ane Enpo Anvan

Pou plis enfòmasyon konsènan peman avèk kat, vizite Peye Enpo ou ak Kat Debi oswa Kat Kredi.