Peye ak Lajan Kach kay yon Patnè k ap Vann an Detay

Fason ki pi rapid, pi fasil pou w peye IRS se pou w fè pèman taks la elektwonik. Si w prefere peye kach, IRS ofri w yon fason pou w peye taks ou nan yon magazen k ap vann an detay ki kolabore pou sa.

L ap pran an jeneral senk a sèt jou ouvrab pou kòb la rive. Asire w ou planifye byen avan jou egzat ou dwe peye a pou w pa peye anreta.

Etap 1

Vizite sit Pèman Ofisyèl (an Anglè) epi swiv enstriksyon kòman pou w peye kach ak PayNearMe.

Etap 2

W ap resevwa yon imel ki soti nan Pèman Ofisyèl pou konfime enfòmasyon w. IRS koulye a pral verifye enfòmasyon w. Sa ao pran de ou twa jou.

Etap 3

Aprè IRS verifye enfòmasyon w, PayNearMe ap voye yon imel ak yon lyen nan kòd pèman w ak entriksyon. Se pou w swa enprime kòd pèman an lakay ou oubyen voye l nan telefòn entèijan w.

Dènye etap

Ale nan magazen an detay ki liste nan imel PayNearMe an epi mande anplwaye a pou l eskane oubyen antre kòd pèman w lan. W ap resevwa yon resi magazen an ap ba ou apre yo aksepte kòb kach ou peye a. Resi sa a se konfimasyon ki di w peye, e ou dwe kenbe l nan achiv ou. Sa ap pran de a two jou ouvrab pou pèman w lan poste nan kont ou.

Kesyon Moun Poze Souvan

  • Èske gen yon frè pou peye? Opsyon peye kach la se $3.99 frè a ye pou chak pèman.
  • Konbyen tan sa ap pran pou pèman an poste nan kont mwen? Sa ap pran de a two jou ouvrab pou pèman w lan poste nan kont ou. Fè sèten w peye pèman w lan bon tan anvan dat ou dwe peye a pou w ka evite enterè ak sanksyon.
  • Èske gen yon limit konbyen kòb m ka peye? Pèman limit la rive jiska $1,000 pa jou. Gen lòt limit tou yo ka mete (an Anglè).
  • Èske Kòd pou peye PayNearMe m nan ka ekspire? Wi, Kòd Pèman PayNearMe w lan ap ekspire apre 7 jou apre yo voye l sou imel la ba ou.
  • Ki kote pou m fè pòman kach mwen an? Opsyon peye kach la disponib nan lokasyon magazen patisipatif ki vann an detay (plas tankou 7-Eleven) nan 44 Eta. Gade yon kat ki genyen kote w ap jwenn magazen ki patisipe yo (an Anglè).
  • Ki sa pou m fè si m resevwa yon imel nan men IRS konsènan yon pèman kach m te fè e poutan mwen pat menm eseye fè l vre? IRS tout tan ap plede fè kontribyab yo sonje pou yo fè atansyon ak imel pyèj. Kontribyab yo ap resevwa yon imel ki soti sèlman bò kote OfficialPayments.com oubyen PayNearMe si yo gen tan kòmanse yon pwosesis pèman. Rapòte tout imel endezirab ki deklare di se IRS oubyen yon fonksyon IRS yo ye nan phishing@irs.gov.
  • Kilès pou m rele si m gen yon pwoblèm? Kontakte sèvis kliyantè PayNearMe (888-714-0004) si w gen pwoblèm lè w ap fè pèman w.