Peye ak Lajan Kach kay yon Patnè k ap Vann an Detay

Fason ki pi rapid, pi fasil pou w peye IRS se pou w fè pèman taks la elektwonik. Si w prefere peye kach, IRS ofri w yon fason pou w peye taks ou  yo avèk youn nan Sosyete Tretman Lajan Kach nou yo nan yon magazen k ap vann an detay ki kolabore pou sa.

  Peye avèk lajan kach/VanillaDirect
Frè yo $1.50 pou chak pèman lajan kach
Magazen k ap Patisipe yo Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, Pilot Travel Centers, 7-Eleven, Speedway, Kum & Go, Royal Farms, Go Mart, Kwik Trip
Kote yo Peye ak lajan kach kote ki gen magazen k ap patisipe k ap vann an detay nan tout 50 Eta ak nan Pòtoriko (Puerto Rico). Gade kat ki gen kote k ap patisipe yo (an anglè).
Limit yo Jiska $500 pou chak pèman; jiska $1000 pa jou ak 2 pèman pa jou. Limit mansyèl, anyèl ak lòt limit (an anglè) yo aplike tou.
Sipò Kontakte sèvis kliyantèl VanillaDirect nan (888-661-0115) si ou gen yon pwoblèm pou ou fè pèman w lan.

Asire w ou planifye byen avan jou egzat ou dwe peye a pou w pa peye anreta.

Etap 1

Vizite sit Pèman ACI, Inc. (an anglè) epi swiv enstriksyon kòman pou w peye kach.

Etap 2

W ap resevwa yon imèl ki soti nan Pèman ACI, Inc. customerservice@acipayonline.com  pou konfime enfòmasyon w yo. Epi IRS pral verifye enfòmasyon w yo.

Etap 3

Aprè IRS verifye enfòmasyon w yo, Pèman ACI, Inc. ap voye yon imèl apati customerservice@acipayonline.com ak yon lyen pou ou ale nan kòd pèman w ak entriksyon yo. Se pou w swa enprime kòd pèman an lakay ou oubyen voye l nan telefòn entèlijan w.

Dènye etap

Ale nan magazen an detay ki liste nan imèl Pèman ACI, Inc, customerservice@acipayonline.com  an epi mande anplwaye a pou l eskane oubyen antre kòd pèman w lan. W ap resevwa yon resi magazen an ap ba ou apre yo aksepte kòb kach ou peye a. Resi sa a se konfimasyon ki di w peye, e ou dwe kenbe l nan achiv ou. Sa ap pran de a two jou ouvrab pou pèman w lan poste nan kont ou.

Kesyon Moun Poze Souvan

Èske gen yon frè pou peye?

Opsyon peye kach la se $1.50 pou chak pèman.

Konbyen tan sa ap pran pou pèman an poste?

Sa ap pran de a two jou ouvrab pou pèman w lan poste nan kont ou. Fè sèten w peye pèman w lan bon tan anvan dat ou dwe peye a pou w ka evite enterè ak sanksyon.

Èske gen yon limit sou konbyen fwa mwen ka peye?

Wi, 2 pèman lajan pa jou. Limit mansyèl, anyèl, ak lòt limit yo aplike tou.

Èske Kòd Pèman mwen an ka ekspire?

Wi, Kòd Pèman w lan ap ekspire nan 20 jou apre yo voye l sou imèl la ba ou.

Ki kote pou m fè pòman kach mwen an?

Opsyon peye kach la disponib nan lokasyon magazen k ap patisipe yo ki vann an detay (tankou nan 7-Eleven). VanillaDirect disponib nan tout 50 Eta yo, ansanm ak nan Pòtoriko tou. Gade kat ki gen kote k ap patisipe yo (an anglè).

Ki sa pou m fè si m resevwa yon imel nan men IRS konsènan yon pèman kach m te fè e poutan mwen pat menm eseye fè l vre?

IRS tout tan ap plede fè kontribyab yo sonje pou yo fè atansyon ak imèl pyèj yo. Kontribyab yo ap resevwa yon imèl ki soti sèlman nan Pèman ACI, Inc, customerservice@acipayonline.com oswa Sosyete Tretman Lajan Kach si yo gen tan kòmanse pwosesis pèman an. Rapòte tout imèl endezirab ki deklare di se IRS oubyen yon fonksyon IRS yo ye nan phishing@irs.gov.

Kilès pou m rele si m gen yon pwoblèm?

Kontakte sèvis kliyantèl VanillaDirect nan (844-661-0115) si w gen pwoblèm lè w ap fè pèman w.