Thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng khi bạn e-file

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy danh sách các nhà cung cấp dịch vụ e-pay và e-file tích hợp của IRS. Có bao gồm đường dẫn trang web, tên (trong ngoặc đơn) và số điện thoại của từng nhà cung cấp dịch vụ và các khoản phí được tính.

Nhà xử lý Tỷ suất Phí
PAY1040.com/SpecialOffers/TurboTax (tiếng Anh)

(Công ty Cổ phần Link2Gov)

888-658-5465 — Phục vụ

2,49% Phí tiện lợi tối thiểu $3,95
1040paytax.com (tiếng Anh)

(WorldPay US, Inc.)

888-877-0450 — Nhân viên trực tiếp

2,49% Phí tiện lợi tối thiểu $3,95
TaxBandits.com (tiếng Anh)
(ACI Payments, Inc)
2,95% Phí tiện lợi tối thiểu $0,00
taxhawk.com (tiếng Anh)
(ACI Payments, Inc)
2,50% Phí tiện lợi tối thiểu $0,00
eztaxreturn.com (tiếng Anh)
(ACI Payments, Inc)
2,49% Phí tiện lợi tối thiểu $2,50

Những cân nhắc thêm

 • Tùy chọn bằng thẻ ghi nợ/tín dụng tích hợp với e-file và e-pay có sẵn thông qua một số sản phẩm phần mềm chuẩn bị thuế và các chuyên gia thuế. Tham khảo phần mềm khai thuế hoặc chuyên gia thuế của bạn để tìm hiểu xem tùy chọn thẻ ghi nợ/tín dụng có sẵn và để biết thêm thông tin.
   
 • Thật thuận tiện — nộp tờ khai sớm và thực hiện thanh toán bằng thẻ ghi nợ/tín dụng sau. Ngày thanh toán sẽ là ngày khoản phí được cho phép.
   
 • Cần gia hạn thời gian? Nếu bạn trả một phần (tối thiểu $1) hoặc tất cả thuế bạn ước tính bạn sẽ nợ bằng thẻ ghi nợ/tín dụng, bạn sẽ không cần phải nộp một mẫu để gia hạn, chẳng hạn như Mẫu 4868. Thanh toán của bạn sẽ là gia hạn.
   
 • Một số phần mềm chuẩn bị thuế có thể cho phép thanh toán một phần. Không thể thực hiện nhiều khoản thanh toán thông qua phần mềm khai thuế.
   
 • Truy cập Trả tiền thuế bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán bằng thẻ.
   
 • Truy cập Tùy chọn nộp Tờ khai bằng điện tử cho Cá nhân để biết thông tin về e-file của IRS.
   
 • 2023 yêu cầu nhà cung cấp số lượng lớn thẻ tín dụng (tiếng Anh)PDF — Các nhà cung cấp phần mềm muốn yêu cầu tham gia Tích hợp Nộp và Trả (IF & P) phải hợp tác với Nhà cung cấp Số lượng lớn thẻ Tín dụng độc lập của IRS. Vui lòng truy cập đường dẫn để biết thêm thông tin.