Peye avèk kat debi oswa kat kredi lè w deklare elektwonikman

W ap jwenn anba a lis founisè sèvis entegre IRS efile ak e-pay. Lis la gen lyen sitwèb la, non (an parantèz) ak nimewo telefòn chak founisè sèvis yo, ansanm ak frè yo chaje.

Founisè Pousantaj Frè
PAY1040.com/SpecialOffers/TurboTax (an anglè)

(Link2Gov Corporation)

888-658-5465 — Sèvis

2.49% Frè konvenyans minimòm $3.95
1040paytax.com (an anglè)

(WorldPay US, Inc.)

888-877-0450 — Operatè disponib

2.49% Frè konvenyans minimòm $3.95
TaxBandits.com (an anglè)
(ACI Payments, Inc)
2.95% Frè konvenyans minimòm $.00
taxhawk.com (an anglè)
(ACI Payments, Inc)
2.50% Frè konvenyans minimòm $.00
eztaxreturn.com (an anglè)
(ACI Payments, Inc)
2.49% Frè konvenyans minimòm $2.50

Plis konsiderasyon

 • Opsyon entegre e-file ak e-pay kat debi/kredi ki disponib atravè yon kantite pwodui lojisyèl preparasyon enpo ak pwofesyonèl fiskal. Al gade nan lojisyèl preparasyon enpo oswa pwofesyonèl fiskal ou a pou konnen si opsyon kat debi/kredi a disponib epi pou plis enfòmasyon sou li.
   
 • Li pratik — Deklare bonè epi fè yon peman pa kat debi/kredi pita. Dat peman an pral dat chaj la otorize a.
   
 • Èske w bezwen yon pwolonjman? Si w peye yon pati ($1 minimòm) oswa tout enpo ou estime w ap dwe a lè w sèvi ak yon kat debi/kredi, ou p ap bezwen ranpli yon fòm ekstansyon, tankou Fòm 4868. Peman w lan ap aji kòm ekstansyon an.
   
 • Kèk lojisyèl preparasyon enpo ka pèmèt peman pasyèl. Nou pa ka fè peman miltip nan yon lojisyèl preparasyon enpo.
   
 • Vizite Peye enpo ou ak kat debi oswa kat kredi pou plis enfòmasyon sou peman kat.
   
 • Vizite opsyon deklarasyon elektwonik (e-file) yo pou plis enfòmasyon sou IRS e-file.
   
 • Egzijans pou gwo founisè  kat kredi yo pou ane 2023 (an anglè)PDF — Founisè lojisyèl ki mande pou yo patisipe nan pwosesis Entegre ak Peye (IF&P) a dwe fè patenarya ak gwo founisè otonòm Kat kredi IRS yo. Tanpri vizite lyen an pou plis enfòmasyon.