Chủ Đề 255 Ký Tên Trên Tờ Khai Điện Tử

Khi nộp bản khai thuế cá nhân bằng điện tử, quý vị phải ký tên vào bản khai thuế bằng điện tử với mã số nhận dạng cá nhân (personal identification numbers, PIN) bằng cách dùng PIN Tự Chọn (Self-select PIN, SSP) hoặc phương pháp chọn mã PIN của Người Khai Thuế Giúp (Practitioner PIN).

PIN Tự Chọn - Phương pháp PIN Tự Chọn đòi hỏi quý vị phải chọn PIN gồm năm chữ số có thể là bất cứ năm số nào (ngoại trừ tất cả các số 0) để làm chữ ký điện tử của mình. Quý vị xác nhận danh tánh sử dụng ngày sinh và tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) ban đầu của năm trước hoặc SSP năm trước. Nếu quý vị nộp bản khai thuế chung, thì mỗi người hôn phối cần nhập SSP riêng của mình để ký tên vào bản khai thuế.

PIN của Người Khai Thuế Giúp - Phương pháp chọn mã PIN của người khai thuế giúp là lựa chọn chữ ký khác mà quý vị cho phép người khai thuế giúp nhập vào hoặc tạo số PIN cho quý vị. Phương pháp này không đòi hỏi quý vị phải cung cung cấp AGI năm trước, ngày sinh, hay SSP để xác nhận. Thay vì người khai thuê xác nhận danh tính quý vị rồi quý vị cung cấp cho chuyên viên thuế mẫu cho phép đã ký, Mẫu 8879, Giấy Cho Phép Chữ Ký Điện Tử của IRS (Tiếng Anh). Tương tự như SSP, quý vị có thể sử dụng bất cứ năm chữ số nào (ngoại trừ tất cả các số 0) khi chọn số PIN – và quý vị phải cung cấp cho chuyên viên thuế mẫu cho phép đã ký.

Xem Xét Bổ Túc

Những người đóng thuế chánh dưới 16 tuổi chưa từng nộp bản khai thuế cá nhân và người đóng thuế phụ dưới 16 tuổi không khai thuế cho năm 2019 sẽ không đủ tiêu chuẩn sử dụng phương pháp SSP để ký tên vào bản khai thuế điện tử dùng nhu liệu khai thuế. Những người này vẫn có thể nộp điện tử bằng cách dùng người khai thuê được trả tiền, vị này sẽ sử dụng phương pháp PIN Hành Nghề. Không có giới hạn tuổi khi dùng phương pháp PIN Hành Nghề.

Thông thường, quý vị có thể khai thuế điện tử ngay cả khi cần phải nộp một số mẫu đơn bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng. Sử dụng Mẫu 8453, Chuyển Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ cho Bản Khai Thuế Điện Tử của IRS (Tiếng Anh) để chuyển các mẫu bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng bằng giấy.

IRS khuyến cáo nên giữ một bản khai thuế và Mẫu 8879 để lưu hồ sơ. Nó có thể giúp quý vị ký tên điện tử vào bản khai thuế điện tử của năm tới. Nếu quý vị cần một bản sao hay bản ghi của tờ khai thuế, xin tham khảo Chủ Đề 156 để được giúp đỡ.