Chủ đề số 255, Ký tên trên Tờ khai điện tử của bạn

Khi nộp tờ khai thuế cá nhân bằng điện tử, bạn phải ký tên vào tờ khai thuế  điện tử với mã số nhận dạng cá nhân (PIN) bằng cách dùng PIN Tự chọn hoặc phương pháp chọn PIN của Người hành nghề.

PIN Tự chọn - Phương pháp PIN Tự chọn (self-selet PIN, SSP) đòi hỏi bạn phải chọn PIN gồm năm chữ số có thể là bất cứ năm số nào (ngoại trừ tất cả các số 0) để làm chữ ký điện tử của mình. Như một phần của chử ký điện tử, bạn phải nhập ngày sinh và tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) gốc của năm trước hoặc SSP của năm trước. Nếu bạn nộp tờ khai thuế chung, thì mỗi người vợ/chồng cần nhập SSP riêng của mình để ký tên vào tờ khai thuế.

PIN của Người hành nghề - Phương pháp chọn PIN của Người hành nghề là lựa chọn chữ ký khác mà bạn cho phép người hành nghề thuế vào hoặc tạo PIN cho bạn. Phương pháp này không đòi hỏi bạn phải cung cung cấp AGI năm trước hay SSP để xác nhận. Bạn phải cung cấp cho chuyên gia thuế mẫu đơn ủy quyền đã ký, Mẫu 8879, Ủy quyền Chữ ký cho e-file của IRS (tiếng Anh). Tương tự như SSP, bạn có thể sử dụng bất cứ năm chữ số nào (ngoại trừ tất cả các số 0) khi chọn PIN của mình.

Cân nhắc bổ sung

Những người đóng thuế chánh dưới 16 tuổi chưa từng nộp tờ khai thuế cá nhân và người đóng thuế phụ dưới 16 tuổi không khai thuế cho năm 2022 sẽ không đủ tiêu chuẩn sử dụng phương pháp SSP để ký tên vào tờ khai thuế điện tử dùng nhu liệu khai thuế. Những người này vẫn có thể e-file bằng cách dùng người khai thuế được trả tiền, vị này sẽ sử dụng phương pháp PIN của Người hành nghề. Không có giới hạn tuổi khi dùng phương pháp PIN của Người hành nghề.

Thông thường, bạn có thể e-file ngay cả khi cần phải nộp một số mẫu đơn bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng. Sử dụng Mẫu 8453, Chuyển Thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân cho Tờ khai e-file của IRS (tiếng Anh) để chuyển các mẫu bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng bằng giấy.

IRS khuyến cáo nên giữ một tờ khai thuế và Mẫu 8879 để lưu hồ sơ. Nó có thể giúp bạn ký tên điện tử vào tờ khai e-file của năm tới. Nếu bạn cần một bản sao hay bản ghi của tờ khai thuế, xin tham khảo Chủ đề số 156 để được trợ giúp.