Chủ đề số 156, Cách lấy Bản ghi hoặc Bản sao của Tờ khai thuế của bạn

Bản ghi của Tờ khai thuế của bạn

IRS cung cấp nhiều dạng bản ghi miễn phí.

Lấy hồ sơ thuế của bạn mô tả các loại bản ghi khác nhau có sẵn và cách lấy trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Lấy Bản trực tuyến là phương pháp nhanh nhất và dễ dàng nhất để lấy bản ghi.

Tất cả các loại bản ghi cũng có sẵn qua đường bưu điện bằng cách nộp Mẫu 4506-T, Yêu cầu Bản ghi của Tờ khai thuế (tiếng Anh). Hơn nữa, Mẫu 4506-T-EZ, Mẫu ngắn yêu cầu Bản ghi Tờ khai thuế Cá nhân (tiếng Anh) có thể được dùng chỉ để yêu cầu bản ghi của tờ khai thuế.

Tờ khai thuế và bản ghi của tài khoản cũng có sẵn bằng bưu điện, gọi số 800-908-9946 và làm theo lời nhắc.

Bản sao của Tờ khai thuế của bạn

Để lấy được bản sao đã hoàn tất của tờ khai thuế đã nộp trước đây cùng với mọi tài liệu đính kèm (kể cả Mẫu W-2) nộp Mẫu 4506, Yêu cầu Bản sao của Tờ khai thuế (tiếng Anh). Tham khảo mẫu cho hướng dẫn và phí xử lý.

Nếu bạn là người đóng thuế bị một tình trạng được liên bang tuyên bố là thiên tai, thì IRS sẽ miễn những lệ phí thông thường và cứu xét nhanh chóng các yêu cầu xin bản sao tờ khai thuế cho những người cần các bản này để nộp đơn xin quyền lợi hoặc đệ trình tờ khai đã sửa đổi về việc kê khai mất mát thiệt hại liên quan đến thảm họa xem Ấn phẩm 3067, IRS trợ giúp sau Thiên tai - Khu vực Thiên tai do Liên bang tuyên bố (tiếng Anh)PDF. Để biết thêm thông tin về miễn giảm thuế trong các tình huống thiên tai, tham khảo Chủ đề số 107 hoặc gọi Đường dây nóng hỗ trợ Thiên tai của IRS theo số 866-562-5227.

Để yêu cầu một bản sao của tờ khai thuế gian lận, khi người khác sử dụng tên và số an sinh xã hội của bạn làm người khai thuế chính hoặc phụ đễ nộp tờ khai thuế mà không có sự cho phép của bạn, dùng Mẫu 4506-F, Yêu cầu Bản sao của Tờ khai thuế gian lận cho Nạn nhân của trộm cắp Danh tính (tiếng Anh)PDF. Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn trong Mẫu 4506-F và Hướng dẫn để Yêu cầu Bản sao của Tờ khai thuế gian lận (tiếng Anh).