Bản Sao Tờ Khai Thuế

Có những cách khác nhau để lấy thông tin về khai thuế. Có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu qua bản lược ghi - nghĩa là dùng máy vi tính để in thông tin trên tờ khai thuế. Tuy nhiên, đôi khi quý vị cũng cần có bản sao chính xác tờ khai thuế đã nộp và đã được cứu xét cùng với mọi tài liệu đính kèm (kể cả Mẫu Đơn W-2). Nói chung có thể lấy bản sao các tờ khai đã nộp cho năm hiện tại và trong vòng sáu năm qua. Trong trường hợp quý vị khai thuế chung, cả hai vợ hoặc chồng đều có thể xin một bản sao và chỉ cần chữ ký của người hôn phối nào yêu cầu trên Mẫu đơn 4506, Yêu Cầu Bản Sao Tờ Khai Thuế (tiếng Anh). Quý vị nên điền Mẫu đơn 4506 và gởi bản này đến địa chỉ ghi trong phần chỉ dẫn, cùng với lệ phí $43 cho mỗi tờ khai thuế yêu cầu.

  • Hãy ghi nơi nhận trên chi phiếu hoặc lệnh phiếu là United States Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ)
  • Ghi số SSN, ITIN hoặc EIN và hàng chữ "Form 4506 request" trên chi phiếu hay lệnh phiếu
  • Nên chờ cứu xét yêu cầu trong vòng 75 ngày lịch

Nếu quý vị là người đóng thuế bị một tình trạng được liên bang tuyên bố là thiên tai, thì IRS sẽ bãi miễn những lệ phí thông thường và cứu xét nhanh chóng các yêu cầu xin bản sao tờ khai thuế cho những người cần các bản này để nộp đơn xin quyền lợi hoặc đệ trình tờ khai đã sửa đổi về việc kê khai mất mát thiệt hại liên quan đến thảm họa. Xem Vùng Th vị là người đóng thuế bị một tình trong vị là người Hưrong  vị là người đóng thuế bị một tình trạng được liên bang tuyên bố là, Ấn phẩm 2194, Hướng dẫn Tài nguyên Thảm họa cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) PDF. Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo Chủ Đề 107, hoặc gọi Đường Dây Thường Trực Hỗ Trợ Sau Thiên Tai của IRS theo số 866-562-5227.

Hãy dùng Mẫu đơn 4506-F, Yêu Cầu Bản Khai Thuế Gian Lận (tiếng Anh) PDF,để xin một bản khai thuế gian lận, khi có người nào khác dùng tên và số an sinh xã hội của quý vị làm người khai chánh hoặc thứ hai để khai thuế. Muốn biết them thông tin, xem phần hướng dẫn trong Mẫu Đơn 4506-F và Hướng Dẫn để Yêu Cầu Bản Khai Thuế Gian Lận (tiếng Anh).

Bản Ghi Thông Tin Khai Thuế

Chúng tôi cung cấp nhiều dạng bản ghi miễn phí. Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (tiếng Anh) và các cơ quan cho vay tiền đi học và nợ vay mua nhà nào chấp thuận bản ghi tờ khai thuế thay thế bản sao tờ khai thuế của quý vị.

Quý vị có thể vào trang Lấy Bản Ghi để yêu cầu bản ghi ngay bây giờ. Quý vị cũng có thể yêu cầu bản khai thuế và bản ghi của trương mục bằng cách gọi số 800-908-9946 và làm theo lời nhắc trong tin nhắn đã thâu âm, hoặc điền đầy đủ Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh), hoặc Mẫu Đơn 4506T-EZ, Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế Cá Nhân (Mẫu Ngắn) (tiếng Anh), và gởi đơn đến địa chỉ trong phần hướng dẫn. Mẫu Đơn 4506T-EZ được lập ra chỉ cho loạt bản ghi khai thuế theo Mẫu Đơn 1040.  Xin chờ khoảng 10 ngày làm việc từ khi IRS nhận yêu cầu của quý vị cho đến ngày quý vị nhận bản ghi của mình.