Chủ Đề Số 156 Bản Sao hoặc Bản Ghi của Tờ Khai Thuế của Quý Vị – Cách Lấy

Bản Sao của Tờ Khai Thuế của Quý Vị

Có những cách khác nhau để lấy thông tin về tờ khai thuế của quý vị. Có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu qua bản lược ghi - nghĩa là dùng máy vi tính để in thông tin trên tờ khai thuế. Tuy nhiên, đôi khi quý vị cũng cần có bản sao chính xác tờ khai thuế đã nộp và đã được cứu xét cùng với mọi tài liệu đính kèm (kể cả Mẫu W-2). Nói chung có thể lấy bản sao các tờ khai đã nộp cho năm hiện tại và trong vòng sáu năm thuế trước đó. Trong trường hợp quý vị khai thuế chung, cả hai vợ hoặc chồng đều có thể xin một bản sao. Chỉ cần chữ ký của người hôn phối nào yêu cầu trên Mẫu 4506, Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế (tiếng Anh). Quý vị nên điền Mẫu 4506 và gởi bản này đến địa chỉ ghi trong phần chỉ dẫn, cùng với lệ phí $43 cho mỗi tờ khai thuế yêu cầu.

  • Ghi séc hoặc lệnh phiếu cho "United States Treasury" (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)
  • Ghi SSN, ITIN hoặc EIN và hàng chữ "Form 4506 request" (yêu cầu Mẫu 4506) trên séc hoặc lệnh phiếu
  • Cho phép 75 ngày theo lịch để chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị

Nếu quý vị là người đóng thuế bị một tình trạng được liên bang tuyên bố là thiên tai hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng, thì IRS sẽ bãi miễn những lệ phí thông thường và cứu xét nhanh chóng các yêu cầu xin bản sao tờ khai thuế cho những người cần các bản này để nộp đơn xin quyền lợi hoặc đệ trình tờ khai đã sửa đổi về việc kê khai mất mát thiệt hại liên quan đến thảm họa. Xem Ấn Phẩm 3067, Hỗ Trợ Thiên Tai của IRS - Khu Vực Thiên Tai Được Liên Bang Công Bố (tiếng Anh)PDF. Để biết thêm thông tin về  giảm nhẹ gánh nặng thuế trong các tình huống thiên tai, tham khảo Chủ Đề Số 107 hoặc gọi Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Thiên Tai của IRS theo số 866-562-5227.

Hãy dùng Mẫu 4506-F, Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế Gian Lận (tiếng Anh)PDF, để xin một bản khai thuế gian lận, khi có người nào khác dùng tên và số an sinh xã hội của quý vị làm người khai chính hoặc thứ hai để khai thuế mà không có sự đồng ý của quý vị. Muốn biết thêm thông tin, xem phần hướng dẫn trong Mẫu 4506-F và Hướng Dẫn để Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế Gian Lận (tiếng Anh).

Bản Ghi của Tờ Khai Thuế của Quý Vị

Chúng tôi cung cấp nhiều dạng bản ghi miễn phí. 

Quý vị có thể vào trang Lấy Bản Ghi để yêu cầu bản ghi ngay bây giờ. Quý vị cũng có thể yêu cầu bản khai thuế và bản ghi của trương mục bằng cách gọi số 800-908-9946 và làm theo lời nhắc trong tin nhắn đã thu âm, hoặc điền đầy đủ Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh) hoặc Mẫu 4506T-EZ, Mẫu Ngắn Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế Cá Nhân (tiếng Anh) và gửi đơn đến địa chỉ trong phần hướng dẫn. Mẫu 4506T-EZ được lập ra chỉ cho loạt bản ghi khai thuế theo Mẫu 1040. Xin chờ ít nhất 10 ngày làm việc từ khi IRS nhận yêu cầu của quý vị cho đến ngày quý vị nhận bản ghi của mình.