Chủ Đề 107 Giảm Tiền Thuế trong Hoàn Cảnh Thảm Họa

Bộ luật thuế có thể quy định một số mức miễn giảm hữu ích cho người đóng thuế đang bị ảnh hưởng của thiên tai. Luật liên bang cho phép IRS gia hạn thời gian cho người đóng thuế đang trong tầm ảnh hưởng của thảm họa theo tuyên bố của liên bang thực hiện một số hoạt động cần có thêm thời gian - kể cả để khai và trả tiền thuế - khi ngày đáo hạn khai thuế hay trả tiền thuế ban đầu hay ngày gia hạn thêm lọt đúng vào thời điểm bị thiên tai. Ngoài ra, những cá nhân và doanh thương đóng thuế trong khu vực bị thảm họa theo tuyên bố của liên bang có thể được hoàn thuế mau chóng hơn nếu họ kê khai mất mát thiệt hại liên quan đến thiên tai trên tờ khai thuế cho năm trước đó, thường là theo cách nộp tờ khai đã đính chính. Muốn biết thêm thông tin về cách tính toán và kê khai mất mát thiệt hại do thảm họa, quý vị nên tham khảo Ấn Bản 547, Thiệt Hại Rủi Ro, Thiên Tai và Trộm Cắp (Tiếng Anh), Mẫu 4684, Thiệt Hại Rủi Ro và Trộm Cắp (Tiếng Anh)Ấn Bản 584, Sổ Chiết Tính Thiệt Hại do Rủi Ro, Thiên Tai và Trộm Cắp (Tài Sản Dùng Riêng Cá Nhân) (Tiếng Anh). Cũng có thể tham khảo Ấn Bản 2194, Trợ Giúp Sau Thảm Họa và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) hoặc xem mục Trợ Giúp Sau Thảm Họa và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) để biết danh sách những khu vực bị thảm họa theo tuyên bố của liên bang và mức giảm thuế tương ứng.