Chủ Đề Số 107 Miễn Áp Dụng Thuế trong các Tình Huống Thiên Tai

Đối với người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai, luật thuế có thể cung cấp một số miễn giảm hữu ích. Luật liên bang cho phép IRS cấp cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng thêm thời gian để thực hiện các hành vi nhạy cảm về thời gian nhất định, bao gồm nộp tờ khai và nộp thuế khi ngày hoàn trả hoặc thanh toán ban đầu hoặc gia hạn nằm trong khoảng thời gian xảy ra thiên tai. Tham khảo IRC § 7508A (tiếng Anh). Ngoài ra, cá nhân đóng thuế và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng có thể được hoàn thuế nhanh hơn bằng cách yêu cầu các khoản lỗ liên quan đến thiên tai trên tờ khai thuế của năm trước, thường bằng cách nộp tờ khai được điều chỉnh. Để biết thêm thông tin về cách tính toán và xác nhận tổn thất do thiên tai, vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 547, Thiệt Hại, Thiên Tai và Trộm CắpMẫu 4684, Thiệt Hại và Trộm Cắp (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 584, Bài Tập cho Thiệt Hại, Thiên Tai và Trộm Cắp (Tài Sản Dùng Riêng Cá Nhân) (tiếng Anh). Cũng có thể tham khảo Ấn Phẩm 3067, Hỗ Trợ Thiên Tai của IRS - Khu Vực Thiên Tai Được Liên Bang Công Bố (tiếng Anh)PDF hoặc xem mục Trợ Giúp Sau Thiên tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) để biết danh sách những khu vực bị thiên tai hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng theo tuyên bố của liên bang và mức giảm thuế tương ứng.