Topic 107 - Tax Relief in Disaster Situations

Bộ luật thuế có thể quy định mức miễn giảm cần thiết cho người đóng thuế đang bị ảnh hưởng của thiên tai. Luật lệ cho phép IRS gia hạn thời gian cho người đóng thuế đang trong tầm ảnh hưởng của thảm họa (đúng theo tuyên bố của liên bang) thực hiện một số hoạt động cần có thêm thời gian - kể cả để khai và trả tiền thuế - khi ngày đáo hạn khai thuế hay trả tiền thuế ban đầu hay ngày gia hạn thêm lọt đúng vào thời điểm bị thiên tai. Ngoài ra, những cá nhân và doanh thương đóng thuế trong khu vực bị thảm họa (đúng theo tuyên bố của liên bang) có thể được hoàn thuế mau chóng hơn nếu họ kê khai mất mát thiệt hại liên quan đến thiên tai trên tờ khai thuế cho năm trước đó, thường là theo cách nộp tờ khai đã đính chính. Muốn biết thêm thông tin về cách tính toán và kê khai mất mát thiệt hại do thảm họa, quý vị nên tham khảo Ấn Bản 547, Thiệt Hại Rủi Ro, Thiên Tai và Trộm Cắp (Publication 547, Casualties, Disasters, and Thefts), Mẫu Đơn 4684,  Thiệt Hại Rủi Ro và Trộm Cắp (Form 4684 PDF, Casualties and Thefts), và Ấn Bản 584, Sổ Chiết Tính Thiệt Hại do Rủi Ro, Thiên Tai và Trộm Cắp - Tài Sản Dùng Riêng Cá Nhân (Publication 584, Casualty, và Ấn Bản 584, Sổ Chiết Tính Thiệt Hại do Rủi Ro, Thiên Tai và Trộm Cắp - Tài Sản Dùng Riêng Cá Nhân Disaster, and Theft Loss Workbook (Personal-Use Property)). Cũng có thể tham khảo Ấn Bản 2194, Hướng Dẫn Cá Nhân và Doanh Nghiệp về Nguồn Tài Nguyên Ứng Trợ Sau Thảm Họa (Publication 2194 PDF, Disaster Resource Guide for Individuals and Businesses),  hoặc xem mục Trợ Giúp Sau Thảm Họa và Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Disaster Assistance and Emergency Relief for Individuals and Businesses) để biết danh sách những khu vực bị thảm họa (đúng theo tuyên bố của liên bang) và mức giảm thuế tương ứng.