Chủ Đề Số 410 Lương Hưu và Niên Kim

Nếu quý vị nhận trợ cấp hưu trí theo hình thức thanh toán bằng lương hưu hoặc niên kim từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện của chủ lao động, tất cả hay một phần số tiền quý vị nhận được có thể phải chịu thuế trừ khi khoản thanh toán là khoản phân phối đủ điều kiện từ tài khoản Roth được chỉ định.

Chủ đề này không đề cập thuế của các phúc lợi an sinh xã hội và hưu trí đường sắt tương đương. Để biết thêm thông tin về thuế trên những quyền lợi này, tham khảo Chủ Đề Số 423 và Phúc Lợi An Sinh Xã Hội hoặc Hưu Trí Đường Sắt Cấp I Có Phải Chịu Thuế không? (tiếng Anh).

Các Khoản Thanh Toán Chịu Thuế Hoàn Toàn

Các khoản thanh toán lương hưu hoặc niên kim mà quý vị nhận được chịu thuế hoàn toàn nếu quý vị không có đầu tư trong hợp đồng (đôi khi được gọi là "vốn" hay "giá gốc") do bất cứ trường hợp nào sau đây áp dụng:

  • Quý vị đã không đóng góp bất kỳ khoản tiền sau thuế nào hoặc không được xem là đã đóng góp bất kỳ khoản tiền sau thuế nào cho lương hưu hoặc niên kim của mình
  • Chủ lao động quý vị không khấu lưu đóng góp sau thuế từ tiền lương của quý vị, hoặc
  • Quý vị nhận được tất cả số tiền đóng góp miễn thuế của mình (đầu tư của quý vị trong hợp đồng) trong những năm trước

Các Khoản Thanh Toán Chịu Thuế Một Phần

Nếu quý vị đóng góp tiền sau thuế vào lương hưu hoặc niên kim của mình, các khoản thanh toán lương hưu của quý vị chịu thuế một phần. Quý vị sẽ không phải trả thuế trên phần thanh toán đại diện cho sự hoàn lại tiền sau thuế quý vị đã trả. Số tiền này là đầu tư của quý vị trong hợp đồng, và bao gồm số tiền chủ lao động của quý vị đóng góp đã được chịu thuế bởi quý vị khi đóng góp. Người đóng thuế tính thuế trên một phần lương hưu chịu thuế bằng cách sử dụng Quy Tắc Tổng Quát hoặc Phương Pháp Đơn Giản. Để biết thêm thông tin về Quy Tắc Tổng Quát hoặc Phương Pháp Đơn Giản, tham khảo Chủ Đề Số 411. Nếu ngày bắt đầu thanh toán lương hưu hoặc niên kiêm của quý vị là sau ngày 18 tháng 11, 1996, quý vị thường phải sử dụng Phương Pháp Đơn Giản để xác định mức thanh toán niên kim nào của quý vị phải chịu thuế và bao nhiêu được miễn thuế.

Bổ Sung 10% Thuế do Phân Phối Sớm

Nếu quý vị nhận được thanh toán lương hưu hoặc niên kim trước 59 tuổi rưỡi, quý vị có thể phải chịu bổ sung 10% thuế do phân phối sớm trừ khi việc này đủ điều kiện để được ngoại lệ (tiếng Anh). Thuế bổ sung này thường không áp dụng cho bất cứ phần nào của phân phối được miễn thuế hoặc cho bất cứ loại phân phối nào sau đây:

  • Phân phối được thực hiện như là một phần của một loạt các lần trả tiền định kỳ đáng kể bắt đầu sau khi quý vị rời công việc.
  • Phân phối được thực hiện bởi vì quý vị đang bị thương tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
  • Phân phối được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày qua đời của người tham gia chương trình hoặc người chủ hợp đồng.
  • Phân phối được thực hiện sau khi quý vị rời công việc và trong năm hoặc sau năm quý vị đã đạt 55 tuổi.
  • Phân phối lên đến $5.000 thực hiện trong vòng một năm từ ngày quý vị sinh con hoặc nhận con nuôi để trang trải chi phí sinh con hoặc nhận con nuôi.

Đối với các trường hợp ngoại lệ khác về bổ sung 10% thuế, tham khảo Ấn Phẩm 575, Thu Nhập Lương Hưu và Niên Kim (tiếng Anh) và Hướng Dẫn cho Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Điều Kiện (Bao gồm IRA) và Các Tài Khoản Ưu Đãi Khác (tiếng Anh). Cho miễn áp dụng thuế cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận phân phối hoặc vay từ chương trình hưu trí, tham khảo Thông Báo 2020-50 (tiếng Anh)PDF và IR-2020-124 (tiếng Anh).

Người Sống Sót hoặc Người Thụ Hưởng

Nếu quý vị là một người sống sót hoặc người thụ hưởng của một người tham gia chương trình lương hưu hoặc người góp niên kiêm, xem Ấn Phẩm 575 (tiếng Anh) để biết các quy tắc liên quan đến về bao gồm thu nhập.

Khấu Lưu Thuế 

Phần lương hưu hoặc niên kim chịu thuế thông thường phải chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang.

Quý vị có thể chọn không khấu lưu thuế thu nhập từ các khoản thanh toán lương hưu hoặc niên kim của mình hoặc có thể muốn chỉ định số thuế được khấu lưu. Nếu vậy, hãy cung cấp cho người trả Mẫu W-4P, Chứng Nhận Khấu Lưu Thanh Toán Lương Hưu hoặc Niên Kiêm Định Kỳ (tiếng Anh) hoặc một mẫu đơn tương tự do người trả tiền cung cấp cùng với số an sinh xã hội (SSN) của quý vị. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú, quý vị phải cung cấp cho người trả tiền địa chỉ nhà ở Hoa Kỳ (hoặc thuộc địa) để có thể chọn không khấu lưu thuế. Người trả tiền thường tính khoản khấu lưu từ các khoản thanh toán lương hưu hoặc niên kim định kỳ giống như đối với tiền lương. Nếu quý vị không nộp chứng nhận khấu lưu Mẫu W-4P, quý vị không cung cấp SSN của mình, hoặc IRS thông báo cho người trả tiền rằng quý vị đã cung cấp SSN không chính xác, thì người trả tiền phải khấu lưu thuế như thể tình trạng khai thuế của quý vị là độc thân và không cóđiều chỉnh trong các Bước từ 2 đến 4.

Quy tắc đặc biệt sẽ áp dụng cho một số tiền trả không định kỳ từ các chương trình hưu trí đủ điều kiện. Để biết thông tin về xử lý thuế đặc biệt đối với sự phân phối một lần, tham khảo Chủ Đề Số 412. Nếu quý vị nhận phân phối chuyển tiếp đủ điều kiện, thì người trả tiền phải khấu lưu 20% của số tiền chịu thuế này, ngay cả khi quý vị muốn chuyển tiếp sau này. Quý vị có thể tránh khấu lưu này bằng cách chuyển tiếp trực tiếp. Phân phối gởi đến quý vị dưới hình thức séc trả cho chương trình nhận hay IRA không phải bị khấu lưu. Để biết thêm thông tin về chuyển tiếp, xem Chủ Đề Số 413 và xem Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Tiếp hay Chuyển Sang IRA hoặc Chương Trình Hưu Trí trên Tờ Khai Thuế không? (tiếng Anh)

Thuế Ước Tính

Nếu quý vị trả tiền thuế của mình thông qua khấu lưu và số thuế khấu lưu không đủ, quý vị cũng có thể cần phải thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính để đảm bảo quý vị không nộp thuế thấp hơn trong năm tính thuế. Để biết thêm thông tin về việc tăng thuế khấu lưu, thực hiện trả tiền thuế ước tính (tiếng Anh), và hậu quả của việc không khấu lưu số thuế thích hợp, tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Phẩm 575 (tiếng Anh) và Thanh Toán Lương Hưu hay Niên Kim của Tôi Có Phải Chịu Thuế không? (tiếng Anh).