Chủ Đề 410 Lương Hưu Bổng và Niên Kim

Nếu quý vị nhận trợ cấp hưu trí theo hình thức lương hưu bổng hoặc niên kim từ một chương trình hưu trí của một chủ nhân đủ tiêu chuẩn, tổng hay một phần số tiền quý vị nhận được có thể phải chịu thuế.
Chủ đề này không đề cập tiền thuế của các quyền lợi An Sinh Xã Hội và hưu trí hỏa xa tương đương. Để biết thêm thông tin về thuế trên những quyền lợi này, xin tham chiếu Chủ Đề 423Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Hưu Trí Hỏa Xa Cấp I Có Phải Chịu Thuế không? (Tiếng Anh).

Tiền Trả Chịu Thuế Hoàn Toàn

Các lương hưu hoặc niên kim mà quý vị nhận được hoàn toàn chịu thuế nếu quý vị không có đầu tư trong hợp đồng (đôi khi được gọi là “chi phí” hay “căn bản”) do bất cứ trường hợp nào sau đây áp dụng:

  • Quý vị không đóng góp gì hoặc không được coi là đóng góp gì cho lương hưu hoặc niên kim của mình
  • Chủ nhân của quý vị không khấu lưu các số tiền đóng góp từ tiền lương của quý vị, hoặc
  • Quý vị nhận được tất cả các số tiền đóng góp miễn thuế của quý vị (đầu tư của quý vị trong hợp đồng) trong những năm trước

Tiền Trả Chịu Thuế Một Phần

Nếu quý vị đóng góp tiền từ phần tiền đã trừ thuế vào lương hưu hoặc niên kim của quý vị, các tiền này chịu thuế một phần. Quý vị sẽ không phải trả thuế trên phần tiền trả mà quý vị đã đóng vào từ phần tiền đã trừ thuế. Số tiền này là đầu tư của quý vị trong hợp đồng, và bao gồm số tiền chủ nhân của quý vị đóng góp đã được chịu thuế cho quý vị khi đóng góp. Người đóng thuế tính lương hưu một phần chịu thuế bằng cách sử dụng Điều Lệ Tổng Quát hoặc Phương Pháp Đơn Giản. Để biết thêm thông tin về các Điều Lệ Tổng Quát và Phương Pháp Đơn Giản, xin xem Chủ Đề 411. Nếu việc trả lương hưu hay niên kim của quý vị bắt đầu sau ngày 18 tháng Mười Một, 1996, thông thường, quý vị phải sử dụng Phương Pháp Đơn Giản để ấn định bao nhiêu tiền niên kim của quý vị phải chịu thuế và bao nhiêu được miễn thuế.

Thuế Phụ Trội 10% vì Phân Phối Sớm

Nếu được hưởng lương hưu hoặc niên kim trước khi được 59 tuổi rưỡi, quý vị có thể phải chịu thêm 10% thuế vì phân phối sớm trừ khi việc này đủ tiêu chuẩn để được xem là ngoại lệ (Tiếng Anh). Thuế phụ trội này thường không áp dụng cho bất cứ phần nào của sự phân phối được miễn thuế hoặc cho bất cứ loại phân phối nào sau đây:

  • Sự phân phối được thực hiện như là một phần của một loạt các lần trả tiền định kỳ đáng kể bắt đầu sau khi quý vị rời công việc.
  • Sự phân phối được thực hiện bởi vì quý vị đang bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
  • Sự phân phối được thực hiện vào ngày hoặc sau cái chết của người tham gia chương trình hoặc người chủ hợp đồng.
  • Sự phân phối được thực hiện sau khi quý vị rời công việc và trong năm hoặc sau năm quý vị đã đạt đến tuổi 55.
  • Phân phối lên đến $5,000 trong vòng một năm kể từ ngày quý vị sinh con hoặc nhận con nuôi để trang trải chi phí sinh con hoặc nhận con nuôi.

Đối với các trường hợp ngoại lệ khác về thêm 10% thuế, xin tham chiếu Ấn Bản 575, Lợi Tức Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh)Hướng Dẫn cho Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Tiêu Chuẩn (Kể Cả IRA) và (Tiếng Anh) Các Trương Mục Được Ưu Đãi về Thuế (Tiếng Anh). Để biết thông tin về việc cứu trợ cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận được tiền phân phối hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh)IR-2020-124 (Tiếng Anh).

Người Còn Sống hoặc Người Thụ Hưởng

Nếu quý vị là một người còn sống hoặc người thụ hưởng của một chương trình lương hưu tham gia hoặc niên kim, xin xem Ấn Bản 575 (Tiếng Anh) để biết các quy định về tính chung lợi tức.

Khấu Lưu Thuế và Tiền Trả Thuế Ước Tính

Phần lương hưu hoặc niên kim chịu thuế, thông thường, phải chịu khấu lưu thuế lợi tức liên bang.

Quý vị có thể không muốn khấu lưu lợi tức thuế khỏi tiền lương hưu hoặc niên kim của quý vị (trừ khi chúng đủ tiêu chẩn được phân phối chuyển đổi) hoặc có thể muốn ấn định bao nhiêu thuế được khấu lưu như thế nào. Nếu như vậy, xin cung cấp cho người trả tiền Mẫu W-4P, Phiếu Khấu Lưu Tiền Trả Lương Hưu hoặc Niên Kim (Tiếng Anh) hoặc một mẫu tương tự được cung cấp bởi người trả tiền cùng với số an sinh xã hội (social security number, SSN) của quý vị. Nếu là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân, quý vị phải cung cấp cho người trả tiền địa chỉ nhà tại Hoa Kỳ (hay lãnh thổ của Hoa Kỳ) để không cần khấu lưu thuế. Thông thường, người trả tiền sẽ tính phần khấu lưu từ các số tiền trả định kỳ của một lương hưu hoặc niên kim, theo cùng một cách giống như khấu lưu từ lương bổng. Nếu quý vị không nộp Mẫu W-4P hoặc quý vị nộp mẫu này mà không cung cấp số SSN hoặc số SSN không đúng  thì người trả tiền phải khấu lưu thuế như thể tình trạng khai thuế của quý vị là người độc thân mà không có điều chỉnh nào ở bước 3 đến bước 5 trên Mẫu W-4P.

Nếu trả thuế của quý vị qua việc khấu lưu thuế và thuế khấu lưu không đủ, quý vị cũng cần phải trả thuế ước tính để biết chắc quý vị không trả thiếu thuế. Để biết thêm thông tin về việc tăng thuế khấu lưu của quý vị, chiết tính tiền trả thuế ước tính (Tiếng Anh), và các hậu quả của việc khấu lưu không đúng số tiền thuế, xin xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh).

Các Tình Huống Khác

Quy định đặc biệt sẽ áp dụng cho một số tiền trả không định kỳ từ các chương trình hưu trí đủ điều kiện. Để biết thông tin về trả thuế đặc biệt đối với sự phân phối tiền trả một lần, xin tham chiếu Chủ Đề 412. Nếu quý vị nhận phân phối chuyển đổi đủ điều kiện, thì người trả tiền phải khấu trừ 20% của tiền này, ngay cả khi muốn chuyển đầu tư sau này. Quý vị có thể tránh khấu trừ này bằng cách chuyển đổi đầu tư trực tiếp. Phân phát gởi đến quý vị dưới hình thức chi phiếu trả cho chương trình nhận hay IRA không phải bị khấu lưu. Để biết thêm thông tin về chuyển đầu tư, xin xem Chủ Đề 413 và xem Có Cần Báo Cáo Chuyển hay Mang Sang IRA hoặc Chương Trình Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế không? (Tiếng Anh)

Thông Tin Khác

Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Bản 575 (Tiếng Anh)Tiền Trả Hưu Bổng hay Niên Kim Có Phải Chịu Thuế không? (Tiếng Anh).