Topic 423Social Security and Equivalent Railroad Retirement Benefits

Nếu lợi tức duy nhất quý vị nhận được trong năm tính thuế là tiền An Sinh Xã Hội hoặc tiền hưu trí hỏa xa tương đương, các quyền lợi của quý vị có thể không bị đánh thuế và quý vị có thể không phải khai thuế.

Quyền Lợi Không Chịu Thuế

Thu nhập khác được tính đến trong việc quyết định xem quyền lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không. Quyền lợi của quý vị sẽ không phải chịu thuế trừ khi tổng thu nhập điều chỉnh (MAGI) cộng với một nửa các quyền lợi quý vị nhận được trong năm thuế này là nhiều hơn số tiền căn bản cho tình trạng đệ nộp của quý vị. Nếu có lợi tức ngoài các quyền lợi của quý vị, quý vị có thể phải khai thuế dù là các quyền lợi của quý vị không bị thuế.

Làm Thế Nào Biết Quyền Lợi của mình có Chịu Thuế Không?

Xem qua Quyền Lợi An Sinh Xã Hội hay Hồi Hưu Hỏa Xa Cấp I Có Phải Chịu Thuế Không? (Are My Social Security or Railroad Retirement Tier I Benefits Taxable?) để tính xem quyền lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không, hoặc điền tờ chiết tính trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 PDF để tính quyền lợi chịu thuế và MAGI.

Tiền Trả Trọn

Nếu quý vị được quyền lợi trong năm thuế hiện tại là năm trước, xem Ấn Bản 915, Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Hồi Hưu Hỏa Xa Tương Đương, để biết các điều lệ về lựa chọn đặc biệt gọi là lựa chọn trả trọn mà quý vị có thể lấy. Lựa chọn này có thể giảm quyền lợi chịu thuế của mình.

Xác Định Ai là Người Chịu Thuế

Nếu có bất cứ quyền lợi nào chịu thuế thì người có quyền pháp lý nhận những quyền lợi chịu thuế, nếu có, phải tính vào tổng thu nhập của mình. Thí dụ, nếu quý vị và con quý vị nhận được quyến lợi, quý vị phải sử dụng phần riêng của quý vị trong các quyền lợi để tính nếu có phần phải chịu thuế, ngay cả khi ngân phiếu cho con đã được viết tên của quý vị. Để tính quyền lợi của đứa con phải chịu thuế, một nửa của phần thuộc về con của quý vị phải được cộng vào lợi tức khác của con quý vị để ấn định xem con quý vị có phải chịu thuế cho những quyền lợi này hay không.

Kết Hôn Khai Thuế Chung - Nếu đã kết hôn và khai thuế chung, quý vị và hôn phối của quý vị phải kết hợp lợi tức, quyền lợi An Sinh Xã Hội và quyền lợi hưu trí hỏa xa tương đương khi tính phần quyền lợi của quý vị phải chịu thuế. Trên đơn khai thuế chung, quý vị phải cộng lợi tức của hôn phối cùng với lợi tức của quý vị khi tính xem quyền lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không, ngay cả khi người hôn phối của quý vị không nhận được quyền lợi nào.

Quyền Lợi Được Báo Cáo cho Quý Vị Ra Sao - Quý vị sẽ nhận được Mẫu Đơn SSA-1099, Khai Trình Quyền Lợi An Sinh Xã Hội hay Mẫu Đơn RRB-1099, Tiền Trả của Hội Đồng Hồi Hưu Hỏa Xa, vào đầu Tháng Hai cho những quyền lợi được trả trong năm dương lịch trước. Mẫu này cho thấy quyền lợi trả cho người có quyền pháp lý để nhận tiền, và số tiền của bất cứ quyền lợi nào mà quý vị đã hoàn trả. Mẫu này cũng sẽ cho thấy số tiền theo đó quyền lợi đã được giảm bởi vì quý vị đã nhận được bồi thường lao động. Bồi thường lao động thay thế cũng bị đánh thuế với cùng mức độ. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 915.

Báo Cáo Quyền Lợi Chịu Thuế

Báo cáo quyền lợi chịu thuế của quý vị trên Mẫu Đơn 1040 PDF, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. 

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Nếu có phần nào của quyền lợi An Sinh Xã Hội hoặc quyền lợi hưu trí hỏa xa tương đương bị đánh thuế trong năm thuế hiện tại, quý vị có thể yêu cầu khấu lưu thêm từ các tiền lợi tức khác hoặc trả tiền thuế ước tính trong năm. Xin tham khảo Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Uớc Tính, và Tôi có cần trả tiền thuế được ước tính không? (Am I Required to Make Estimated Tax Payments?) để có thêm thông tin về thuế ước tínhđể có thêm thông tin về thuế ước tính. Quý vị cũng có thể chọn khấu lưu thuế lợi tức từ quyền lợi an sinh xã hội hoặc quyền lợi hưu trí hỏa xa tương đương. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu Đơn W-4V, PDF Yêu Cầu Khấu Lưu Tự Nguyện.