Chủ đề số 423, Phúc lợi an sinh xã hội và hưu trí đường sắt tương đương

Nếu thu nhập duy nhất quý vị nhận được trong năm tính thuế là tiền an sinh xã hội hoặc tiền hưu trí đường sắt tương đương, các phúc lợi của quý vị có thể không bị đánh thuế và quý vị có thể không phải khai thuế.

Phúc lợi không chịu thuế

Thu nhập khác được tính đến trong việc quyết định xem phúc lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không. Phúc lợi của quý vị sẽ không phải chịu thuế trừ khi tổng thu nhập được điều chỉnh đã sữa đổi (MAGI) cộng với một nửa các phúc lợi quý vị nhận được trong năm thuế này là nhiều hơn số tiền căn bản cho tình trạng khai thuế của quý vị. Nếu có thu nhập ngoài các phúc lợi của quý vị thì quý vị có thể phải khai thuế dù là các phúc lợi của quý vị không chịu thuế.

Làm thế nào biết phúc lợi của tôi có phải chịu thuế không?

Xem Phúc lợi an sinh xã hội hoặc hưu trí đường sắt cấp i của tôi có phải chịu thuế không? (tiếng Anh) hoặc Tờ Lược Toán 1 trong Ấn Phẩm 915, Phúc lợi an sinh xã hội và hưu trí đường sắt tương đương (tiếng Anh) để tính xem phúc lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không hoặc điền tờ lược toán trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDF để tính phúc lợi chịu thuế và MAGI.

Tiền Trả Trọn

Nếu quý vị nhận được phúc lợi cho năm trước trong năm thuế hiện, xem Ấn Phẩm 915 (tiếng Anh) để biết các quy tắc về lựa chọn đặc biệt trả trọn mà quý vị có thể làm. Lựa chọn này có thể giảm phúc lợi chịu thuế của quý vị.

Xác định ai là người đóng thuế

Nếu có bất cứ phúc lợi nào chịu thuế thì người có quyền pháp lý nhận những phúc lợi chịu thuế, nếu có, phải tính vào tổng thu nhập của mình. Thí dụ, nếu quý vị và con quý vị nhận được quyến lợi, quý vị phải sử dụng phần riêng của quý vị trong các phúc lợi để tính nếu có phần phải chịu thuế, ngay cả khi ngân phiếu cho con đã được viết tên của quý vị. Để tính phúc lợi của đứa con phải chịu thuế, một nửa của phần thuộc về con của quý vị phải được cộng vào thu nhập khác của con quý vị để ấn định xem con quý vị có phải chịu thuế cho những phúc lợi này hay không.

Vợ/Chồng khai riêng hồ sơ thuế - Nếu đã kết hôn và khai chung hồ sơ thuế, quý vị và hôn phối của quý vị phải kết hợp thu nhập, phúc lợi an sinh xã hội và phúc lợi hưu trí đường sắt tương đương khi tính phần phúc lợi của quý vị phải chịu thuế. Trên đơn khai thuế chung, quý vị phải cộng thu nhập của hôn phối cùng với thu nhập của quý vị khi tính xem phúc lợi của quý vị có phải chịu thuế hay không, ngay cả khi người hôn phối của quý vị không nhận được phúc lợi nào.

Phúc lợi được khai báo cho quý vị như thế nào

Quý vị sẽ nhận được Mẫu SSA-1099, Báo Cáo Phúc Lợi An Sinh Xã Hội hoặc Mẫu RRB-1099, Tiền Trả của Hội Đồng Hưu Trí Đường Sắt chậm nhất là vào đầu Tháng Hai cho những phúc lợi được trả trong năm dương lịch trước. Mẫu này cho thấy phúc lợi trả cho người có quyền pháp lý để nhận tiền, và số tiền của bất cứ phúc lợi nào mà quý vị đã hoàn trả. Mẫu này cũng sẽ cho thấy số tiền theo đó phúc lợi đã được giảm bởi vì quý vị đã nhận được bồi thường lao động. Bồi thường lao động thay thế cũng bị đánh thuế với cùng mức độ. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 915 (tiếng Anh).

Khai báo phúc lợi chịu thuế

Khai báo phúc lợi chịu thuế của quý vị trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế hoa kỳ dành cho người cao niên (tiếng Anh).

Khấu lưu thuế và thuế ước tính

Nếu có phần nào của phúc lợi an sinh xã hội hoặc phúc lợi hưu trí đường sắt tương đương bị đánh thuế trong năm thuế hiện tại, quý vị có thể yêu cầu khấu lưu thêm từ các tiền thu nhập khác hoặc trả tiền thuế ước tính trong năm. Xin tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu lưu thuế và thuế ước tính (tiếng Anh) và Tôi có cần trả tiền thuế ước tính không? (tiếng Anh) để có thêm thông tin về thuế ước tính. Quý vị cũng có thể chọn khấu lưu thuế thu nhập từ phúc lợi an sinh xã hội hoặc phúc lợi hưu trí đường sắt tương đương. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu W-4V, Yêu cầu khấu lưu tự nguyện (tiếng Anh).