Chủ Đề Số 412 Phân Phối Một Lần

Nếu quý vị sinh trước ngày 2 tháng 1, 1936 và quý vị nhận được phân phối một lần từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc một niên kim hưu trí đủ điều kiện, quý vị có thể lựa các phương pháp tùy chọn để tính thuế cho phân phối đó. Những phương pháp tùy chọn này chỉ có thể được chọn một lần sau năm 1986 cho bất cứ người nào tham gia chương trình đủ điều kiện.

Phân Phối Một Lần là gì?

Phân phối một lần là phân phối hoặc tiền trả nội trong một năm thuế của nguyên số tiền của người tham gia trong tất cả các chương trình của chủ lao động theo một hạng loại (thí dụ như chương trình hưu bổng, chia sẻ tiền lời, hoặc phần thưởng cổ phiếu). Ngoài ra, phân phối một lần là phân phối đã được trả:

  • Do người tham gia chương trình qua đời,
  • Sau khi người tham gia được 59 tuổi rưỡi
  • Do người tham gia, nếu là nhân viên, không còn phục vụ hay
  • Do người tham gia, nếu là người tự kinh doanh, bị tàn tật hoàn toàn hay vĩnh viễn.

Các Lựa Chọn Xử Lý Phân Phối Một Lần

Quý vị có thể dùng các phần tiền trả của phân phối một lần đóng góp từ sự tham gia tích cực của quý vị trong chương trình theo một trong năm lựa chọn sau đây:

  1. Khai báo phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia trước năm 1974 như tiền lời vốn (nếu quý vị đủ điều kiện) và phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia sau năm 1973 như là thu nhập bình thường.
  2. Khai báo phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia trước năm 1974 như tiền lời vốn (nếu quý vị đủ điều kiện) và sử dụng tùy chọn thuế 10 năm để tính thuế trên phần phân phối từ sự tham gia sau năm 1973 (nếu quý vị đủ điều kiện).
  3. Sử dụng tùy chọn thuế 10 năm để tính thuế trên tổng số tiền chịu thuế (nếu quý vị đủ điều kiện).
  4. Chuyển đổi tất cả hoặc một phần của sự phân phối. Phần chuyển đổi hiện không phải đóng thuế. Khai báo tất cả phần nào không chuyển đổi như là thu nhập thường.
  5. Khai báo nguyên phần chịu thuế như là thu nhập thường.

Tăng Trị Ròng Chưa Thực Hiện Được

Nếu phân phối một lần gồm có chứng khoán của hãng sở và người trả tiền báo cáo một số tiền khai nơi ô 6 trong Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh)  cho phần tăng trị ròng chưa thực hiện được (Net Unrealized Appreciation, NUA) trong chứng khoán của hãng sở, thì NUA sẽ không bị đánh thuế cho đến khi quý vị bán chứng khoán. Tuy nhiên, quý vị có thể tính NUA vào thu nhập trong năm chứng khoán được phân phối cho quý vị.

Xử Lý Lãi Vốn

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-R (tiếng Anh) PDF từ người trả tiền phân phối một lần, cho thấy tiền phân phối chịu thuế của quý vị và số tiền được coi là tiền lời vốn. Nếu không nhận được Mẫu 1099-R trước ngày 31 tháng Một của năm theo sau năm nhận tiền phân phối, quý vị nên liên lạc với người trả tiền phân phối một lần của quý vị. Hoặc, nếu vào cuối tháng Hai quý vị vẫn chưa nhận Mẫu 1099-R thì có thể gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 để được giúp đỡ; tham khảo Chủ Đề 154 để biết thêm thông tin.

Các Lựa Chọn Chuyển Tiếp hay Chuyển Đổi

Quý vị có thể trì hoãn trả thuế đối với tất cả hoặc một phần của sự phân phối một lần bằng cách yêu cầu người trả tiền phân phối trực tiếp chuyển đổi phần chịu thuế vào một quỹ hưu trí cá nhân (IRA) hay một chương trình hưu trí đủ điều kiện. Quý vị cũng có thể trì hoãn thuế đối với phân phối trả cho quý vị bằng cách chuyển đổi số tiền chịu thuế vào một IRA trong vòng 60 ngày sau khi nhận được tiền phân phối. Nếu quý vị chuyển đổi thì điều lệ phân phối IRS thông thường sẽ áp dụng cho bất cứ phân phối nào sau này, và quý vị không thể dùng điều lệ hưởng thuế đặc biệt cho phân phối một lần (trình bày trước đây). Để biết thêm thông tin về chuyển đổi, tham khảo Chủ Đề Số 413 và Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Đổi hay Chuyển Tiếp của Chương Trình IRA hay Hồi Hưu trên Tờ Khai Thuế của Tôi Không? (tiếng Anh).

Khấu Lưu Bắt Buộc

Sự khấu lưu thuế thu nhập bắt buộc 20% áp dụng đối với đa số các sự phân phối chịu thuế trả trực tiếp cho quý vị một số tiền trọn một lần từ chương trình hưu trí của chủ lao động ngay cả khi quý vị có dự trù chuyển đổi số tiền chịu thuế nội trong 60 ngày. Lưu ý rằng tỷ lệ khấu lưu mặc định có thể quá thấp đối với tình trạng thuế của quý vị. Quý vị có thể chọn cung cấp cho người trả tiền Mẫu W-4R, Chứng Nhận Khấu Lưu cho Thanh Toán Không Định Kỳ và Phân Phối Chuyển Tiếp Đủ Điều Kiện (tiếng Anh), để chọn khấu lưu hơn 20%.

Thông Tin Bổ Sung

Để có thêm thông tin về các điều lệ về sự phân phối một lần, kể cả thông tin cho người thừa hưởng và người được trả tiền thay thế, thông tin về sự phân phối không đủ điều kiện cho sự lựa chọn tiền lời vốn 20% hoặc sự tùy chọn thuế 10 năm, và bao gồm thông tin trên NUA cho những phân phối này, xin tham khảo Ấn Phẩm 575, Thu Nhập Lương Hưu và Niên Kim (tiếng Anh) và hướng dẫn cho Mẫu 4972, Thuế trên Phân Phối Một Lần (tiếng Anh).