Chủ Đề 412 Tiền Rút Trọn Một Lần

Nếu quý vị sinh trước ngày 2 tháng Một, 1936 và quý vị nhận được phân phối trọn một lần từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc một niên kim hưu trí đủ điều kiện, quý vị có thể lựa các phương pháp tùy chọn để tính thuế cho phân phối đó. Những phương pháp tùy chọn này chỉ có thể được chọn một lần sau năm 1986 cho bất cứ người nào tham gia chương trình đủ tiêu chuẩn.

Phân Phối Trọn Một Lần là gì?

Phân phối trọn một lần là phân phối hoặc tiền trả nội trong một năm thuế của nguyên số tiền của người tham gia trong tất cả các chương trình của chủ nhân theo một hạng loại (thí dụ như chương trình hưu bổng, chia sẻ tiền lời, hoặc phần thưởng cổ phiếu). Ngoài ra, phân phối trọn một lần là phân phối đã được trả:

  • Do người tham gia chương trình qua đời,
  • Sau khi người tham gia được 59 tuổi rưỡi
  • Do người tham gia, nếu là nhân viên, không còn phục vụ hay
  • Do người tham gia, nếu là người tư doanh, bị tàn tật hoàn toàn hay vĩnh viễn.

Các Lựa Chọn Dùng Trọn Một Lần

Quý vị có thể dùng các phần tiền trả của phân phối trọn một lần đóng góp từ sự tham gia tích cực của quý vị trong chương trình theo một trong năm lựa chọn sau đây:

  1. Báo cáo phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia trước năm 1974 như tiền lời vốn (nếu quý vị đủ điều kiện) và phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia sau năm 1973 như là lợi tức bình thường.
  2. Báo cáo phần tiền phân phối chịu thuế từ sự tham gia trước năm 1974 như tiền lời vốn (nếu quý vị đủ điều kiện) và sử dụng tùy chọn thuế 10 năm để tính thuế trên phần phân phối từ sự tham gia sau năm 1973 (nếu quý vị đủ điều kiện).
  3. Sử dụng tùy chọn thuế 10 năm để tính thuế trên tổng số tiền chịu thuế (nếu quý vị đủ điều kiện).
  4. Chuyển đổi tất cả hoặc một phần của sự phân phối. Phần chuyển đổi hiện không phải đóng thuế. Báo cáo tất cả phần nào không chuyển đổi như là lợi tức thường.
  5. Báo cáo nguyên phần chịu thuế như là lợi tức thường.

Lợi Nhuận Ròng Chưa Nhận Được

Nếu phân phối trọn một lần gồm có chứng khoán của hãng sở và người trả tiền báo cáo một số tiền khai nơi ô 6 trong Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (Tiếng Anh)  cho phần lợi nhuận ròng chưa nhận được (Net Unrealized Appreciation, NUA) trong chứng khoán của hãng sở, thì NUA sẽ không bị đánh thuế cho đến khi quý vị bán chứng khoán. Tuy nhiên, quý vị có thể tính NUA vào thu nhập trong năm chứng khoán được phân phối cho quý vị.

Tiền Lời Vốn

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-R (Tiếng Anh)PDF từ người trả tiền phân phối trọn một lần, cho thấy tiền phân phối chịu thuế của quý vị và số tiền được coi là tiền lời vốn. Nếu không nhận được Mẫu 1099-R trước ngày 31 tháng Một của năm theo sau năm nhận tiền phân phối, quý vị nên liên lạc với người trả tiền phân phối trọn một lần của quý vị. Hoặc, nếu vào cuối tháng Hai quý vị vẫn chưa nhận Mẫu 1099-R thì có thể gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 để được giúp đỡ; tham khảo Chủ Đề 154 để biết thêm thông tin.

Các Lựa Chọn Chuyển Tiếp hay Chuyển Đổi

Quý vị có thể trì hoãn trả thuế đối với tất cả hoặc một phần của sự phân phối trọn một lần bằng cách yêu cầu người trả tiền phân phối trực tiếp chuyển đổi phần chịu thuế vào một chương trình sắp xếp hưu trí cá nhân (Individual Retirement Arrangement, IRA) hay một chương trình hưu trí đủ điều kiện. Quý vị cũng có thể trì hoãn thuế đối với phân phối trả cho quý vị bằng cách chuyển đổi số tiền chịu thuế vào một IRA trong vòng 60 ngày sau khi nhận được tiền phân phối. Nếu quý vị chuyển đổi thì điều lệ phân phối IRS thông thường sẽ áp dụng cho bất cứ phân phối nào sau này, và quý vị không thể dùng điều lệ hưởng thuế đặc biệt cho trọn một lần (trình bày trước đây). Xin tham chiếu Chủ Đề 413 để biết thêm thông tin về sự chuyển đổi, và xem Có Cần Báo Cáo Chuyển Giao hay Chuyển Đổi Chương Trình IRA hay Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (Tiếng Anh).

Khấu Lưu Bắt Buộc

Sự khấu lưu thuế lợi tức bắt buộc 20% áp dụng đối với đa số các sự phân phối chịu thuế trả trực tiếp cho quý vị một số tiền trọn một lần từ chương trình hưu trí của chủ nhân ngay cả khi quý vị có dự trù chuyển đổi số tiền chịu thuế nội trong 60 ngày.

Thông Tin Khác

Để có thêm thông tin về các điều lệ về sự phân phối trọn một lần, kể cả thông tin cho người thừa hưởng và người được trả tiền thay thế, thông tin về sự phân phối không đủ điều kiện cho sự lựa chọn tiền lời vốn 20% hoặc sự tùy chọn thuế 10 năm, và bao gồm thông tin trên NUA cho những phân phối này, xin tham chiếu Ấn Phẩm 575, Lợi Tức Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh) và hướng dẫn cho Mẫu 4972, Thuế trên Tiền Rút Trọn Một Lần (Tiếng Anh). Thông tin cũng có sẵn trong Ấn Phẩm 17 (Tiếng Anh).