Chủ Đề Số 154 Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Cần Làm Gì nếu Không Đúng hoặc Không Nhận Được)

Nếu Mẫu W-2, Tiền Lương va Báo Cáo Thuế (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) không có sẵn cho quý vị muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1, 2022, hoặc nếu thông tin của quý vị không chính xác trên những mẫu này, xin liên lạc với chủ lao động/người trả tiền cho quý vị. Nếu vẫn không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai muộn nhất là cuối tháng Hai, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040  để được giúp đỡ (xin xem Số Điện Thoại và Trợ Giúp tại Địa Phương để biết giờ làm việc). Khi gọi thì quý vị cần có các thông tin sau đây:

  • Tên, địa chỉ của quý vị (kể cả bưu chánh), số điện thoại, số xác định đối tượng nộp thuế và ngày bắt đầu làm việc,
  • Tên, địa chỉ (kể cả bưu chánh), số điện thoại của chủ lao động/người trả tiền,
  • Nếu biết, số ID hay mã số (Identification number, hay EIN) của chủ nhân/người trả lương.

IRS sẽ liên lạc với chủ lao động/người trả tiền của quý vị để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu hay sửa sai cho quý vị. IRS cũng sẽ gửi cho quý vị Mẫu 4852, Thay Thế Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế hoặc Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh)cùng với một lá thư hướng dẫn cho quý vị

thể sử dụng Mẫu 4852 để hoàn tất việc nộp đơn khai thuế của mình. Quý vị sẽ ước tính tiền lương hay tiền trả và tiền thuế khấu lưu và sau đó khai báo chúng trên Mẫu 4852.

thuế của mình và thông tin khác với ước tính của mình thì quý vị phải nộp Mẫu 1040X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Để có thêm thông tin về việc nộp đơn điều chỉnh, xin tham khảo Chủ Đề Số 308 và Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh Không? (tiếng Anh).