Chủ Đề Số 154, Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Cần Làm Gì nếu Không Đúng hoặc Không Nhận Được)

Nếu Mẫu W-2, Tiền Lương và Báo Cáo Thuế (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 1099-R, Phân Phối Từ Lương Hưu, Niên Kim, Chương Trình Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) không có sẵn cho quý vị muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1, 2023, hoặc nếu thông tin của quý vị không chính xác trên những mẫu này, xin liên lạc với chủ lao động/người trả tiền cho quý vị. Nếu vẫn không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai muộn nhất là cuối tháng Hai, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040  để được giúp đỡ (xin xem hỗ trợ qua điện thoại để biết giờ làm việc). Khi gọi thì quý vị cần có các thông tin sau đây:

  • Tên, địa chỉ của quý vị (kể cả mã ZIP), số điện thoại, mã số thuế và ngày bắt đầu làm việc,
  • Tên chủ lao động/người trả tiền, địa chỉ (kể cả mã ZIP), và số điện thoại ,

IRS sẽ liên lạc với chủ lao động/người trả tiền của quý vị để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu hay sửa sai cho quý vị. IRS cũng sẽ gửi cho quý vị Mẫu 4852, Thay Thế Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế hoặc Mẫu 1099-R, Phân Phối Từ Lương Hưu, Niên Kim, Chương Trình Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh)cùng với một lá thư hướng dẫn cho quý vị.

Nếu quý vị không nhận được mẫu bị thiếu hoặc đã sửa đủ thời gian để nộp tờ khai thuế của mình, quý vị có thể sử dụng Mẫu 4852 để hoàn tất tờ khai của mình. Quý vị sẽ ước tính tiền lương hay tiền trả và tiền thuế khấu lưu và sau đó khai báo chúng trên Mẫu 4852.

Nếu quý vị nhận được Mẫu W-2 hoặc Mẫu 1099-R bị thiếu hoặc đã sửa sau khi quý vị khai thuế của mình và thông tin khác với ước tính của mình thì quý vị phải nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh. Để có thêm thông tin về việc nộp tờ khai được điều chỉnh, xin tham khảo Chủ Đề Số 308 và Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh Không? (tiếng Anh).