Chủ đề số 154, Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Cần làm gì nếu không đúng hoặc không nhận được )

Nếu Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 1099-R, Phân phối từ Lương hưu, Niên kim, Chương trình hồi hưu hoặc chia lãi, IRA, Hợp đồng Bảo hiểm, v.v. (tiếng Anh) không có sẵn cho bạn muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1, 2024, hoặc nếu thông tin của bạn không chính xác trên những mẫu này, xin liên lạc với chủ lao động/người trả tiền cho bạn. Nếu vẫn không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai muộn nhất là cuối tháng 2, bạn có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040  để được giúp đỡ (xin xem hỗ trợ qua điện thoại để biết giờ làm việc). Khi gọi thì bạn cần có các thông tin sau đây:

  • Tên, địa chỉ của bạn (kể cả mã ZIP) và mã số thuế
  • Tên chủ lao động/người trả tiền, địa chỉ (kể cả mã ZIP).

IRS sẽ liên lạc với chủ lao động/người trả tiền của bạn để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu hay sửa sai cho bạn. IRS cũng sẽ gửi cho bạn Mẫu 4852, Thay thế Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế hoặc Mẫu 1099-R, Phân phối từ Lương hưu, Niên kim, Chương trình hồi hưu hoặc chia lãi, IRA, Hợp đồng Bảo hiểm, v.v. (tiếng Anh)cùng với một lá thư hướng dẫn cho bạn.

Nếu bạn không nhận được mẫu bị thiếu hoặc đã sửa đủ thời gian để nộp tờ khai thuế của mình, bạn có thể sử dụng Mẫu 4852 để hoàn tất tờ khai của mình. Bạn sẽ ước tính tiền lương hay tiền trả và tiền thuế khấu lưu và sau đó khai báo chúng trên Mẫu 4852.

Nếu bạn nhận được Mẫu W-2 hoặc Mẫu 1099-R bị thiếu hoặc đã sửa sau khi bạn khai thuế của mình và thông tin khác với ước tính của mình thì bạn phải nộp Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ được điều chỉnh cho Cá nhân. Để có thêm thông tin về việc nộp tờ khai được điều chỉnh, xin tham khảo Chủ đề số 308 và Tôi có nên nộp Tờ khai được điều chỉnh không? (tiếng Anh).