Chủ Đề 154 Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Quý Vị Nên Làm Gì nếu Mẫu Không Đúng hoặc Không Nhận Được Mẫu)

Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (Tiếng Anh) muộn nhất là vào ngày 1 tháng Hai, 2021, hoặc nếu thông tin của quý vị không chính xác, xin liên lạc với chủ thuê/người trả lương cho quý vị. Nếu vẫn không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai muộn nhất là cuối tháng Hai, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040  để được giúp đỡ (xin xem Số Điện Thoại và Trợ Giúp tại Địa Phương để biết giờ làm việc). Khi gọi thì quý vị cần có các thông tin sau đây:

  • Tên, địa chỉ của quý vị (kể cả bưu chánh), số điện thoại, số xác định đối tượng nộp thuế và ngày bắt đầu làm việc,
  • Tên, địa chỉ (kể cả bưu chánh), số điện thoại của chủ nhân/người trả lương,
  • Nếu biết, số ID hay mã số (Identification number, hay EIN) của chủ nhân/người trả lương.

Sở Thuế Vụ sẽ liên lạc với chủ nhân/người trả lương quý vị để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu hay sửa sai cho quý vị. Sở Thuế Vụ cũng sẽ gửi cho quý vị Mẫu 4852, Thay Thế Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hoặc Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (Tiếng Anh), cùng với một lá thư hướng dẫn cho quý vị

thể sử dụng Mẫu 4852 để hoàn tất việc nộp đơn khai thuế của mình. Quý vị sẽ ước tính tiền lương hay tiền trả và tiền thuế khấu lưu và sau đó khai báo chúng trên Mẫu 4852.

thuế của mình và thông tin khác với ước tính của mình thì quý vị phải nộp Mẫu 1040X, Mẫu Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ. Để có thêm thông tin về việc nộp đơn điều chỉnh, xin tham khảo Chủ Đề 308Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Thuế Đã Chỉnh Sửa Không? (Tiếng Anh).