Chủ Đề 413 Chuyển Đổi Ra Khỏi Chương Trình Hưu Trí

Có sự chuyển đổi xảy ra khi quý vị rút tiền mặt hoặc tài sản khác từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện và đóng góp tất cả hoặc một phần của tiền này, trong vòng 60 ngày, vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện. Giao dịch chuyển đổi này không phải chịu thuế, trừ khi chuyển đổi là một Roth IRA hay một trương mục Roth được chỉ định, nhưng phải báo cáo trên đơn khai thuế liên bang của quý vị. Quý vị phải tính số tiền phân phối chịu thuế mà quý vị không chuyển đổi vào thu nhập trong năm phân phối.

Phân Phối Không Đủ Điều Kiện

Một số các phân phối từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện không được chuyển đổi, bao gồm:

  1. Thường thì phần phân phối không chịu thuế, chẳng hạn như tiền đóng góp sau thuế của quý vị cho một chương trình hưu trí,
  2. Phân phối là một trong một loạt các lần trả tiền dựa trên tuổi thọ (hay tuổi thọ dự tính) của quý vị, hoặc tuổi thọ chung (hay tuổi thọ chung dự tính) của quý vị và người thụ hưởng của quý vị, hoặc số tiền được trả trong thời gian từ mười năm trở lên,
  3. Một sự phân phối tối thiểu bắt buộc,
  4. Một sự phân phối vì đời sống khó khăn,
  5. Cổ tức trả trên chứng khoán của chủ nhân, hoặc
  6. Chi phí bảo hiểm nhân thọ.

Có thêm ngoại lệ khác đối với một số tiền vay nợ và sự phân phối điều chỉnh.

Thời Khoảng Hoàn Tất Chuyển Đổi

Nếu một chương trình trả cho quý vị phân phối chuyển đổi đủ điều kiện, thì quý vị có 60 ngày kể từ ngày quý vị nhận được, để chuyển đổi vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác. Hoặc, nếu quý vị có tiền bù trừ cho khoản vay chương trình đủ điều kiện, thời hạn của quý vị là ngày đến hạn (gồm cả các thời gian gia hạn) của năm thuế mà khoản bù trừ xảy ra để hoàn tất chuyển đổi đủ điều kiện. Tham khảo Ấn Bản 575, Thu Nhập Hưu Trí và Niên Kim (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Nếu 60 ngày hết hạn đã qua, quý vị vẫn còn có thể hoàn tất việc chuyển đổi bằng cách tự xác nhận rằng quý vị đủ tiêu chuẩn được miễn trừ cho đòi hỏi 60 ngày (Tiếng Anh). Xin xem Thủ Tục Thuế Vụ 2016-47 (Tiếng Anh) PDF2020-46 (Tiếng Anh) PDF để biết chi tiết.

Để chuyển hoãn thuế tài sản gia tăng đối với các khoản đóng góp bắt buộc tối thiểu từ trương mục hưu trí được miễn theo Đạo Luật CARES, xin tham khảo Thông Báo 2020-51 (Tiếng Anh) PDFIR-2020-127 (Tiếng Anh).

Giới Hạn Chuyển Đổi từ IRA sang IRA

Quý vị chỉ có thể chuyển đổi một lần từ IRA này sang IRA khác (hay như nhau) trong thời hạn một năm bất kể quý vị có bao nhiêu IRA. Chuyển tiếp từ người thụ thác này sang người thụ thác khác không phải là chuyển đổi và không bị ảnh hưởng trên điều lệ này. Điều lệ này cũng không áp dụng cho quý vị nếu quý vị chuyển đổi từ IRA truyền thống sang Roth IRA.

Để chuyển hoãn thuế tài sản gia tăng đối với các khoản đóng góp bắt buộc tối thiểu từ trương mục hưu trí được miễn theo Đạo Luật CARES, xin tham khảo Thông Báo 2020-51 (Tiếng Anh) PDF  và IR-2020-127 (Tiếng Anh).
 

Khấu Lưu  

Bất cứ phân phối chuyển đổi đủ điều kiện nhưng chịu thuế nào trả cho quý vị từ một chương trình hưu trí bảo trợ bởi chủ sở hữu, phải chịu khấu lưu bắt buộc là 20%, ngay cả khi quý vị có ý định để chuyển đổi tiền đó sau này. Nếu quý vị chuyển đổi, và muốn trì hoãn trả thuế đối với nguyên phần chịu thuế, quý vị sẽ phải bỏ thêm tiền từ các nguồn khác bằng với số tiền đã khấu lưu. Thay vào đó, quý vị có thể chọn thay vì chuyển đổi trực tiếp, thì quý vị để người trả cho quý vị chuyển một phân phối trực tiếp đến một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác (bao gồm IRA). Khấu lưu bắt buộc 20% sẽ không áp dụng vào chuyển đổi trực tiếp.

Thuế Bổ Sung

Nếu quý vị dưới 59 tuổi rưỡi vào lúc phân phối, phần tiền chịu thuế mà không chuyển đổi có thể bị đánh thuế thêm 10% trên các sự phân phối trước đây, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ (Tiếng Anh). Muốn có một danh sách các ngoại lệ, xin tham chiếu Chủ Đề 558. Một số phân phối từ một IRA ĐƠN GIẢN (SIMPLE IRA) sẽ phải chịu một số tiền thuế thêm là 25% thay vì thuế thêm là 10%. Để có thêm thông tin về IRA ĐƠN GIẢN, xin xem Ấn Bản 560, Trương Mục Hưu Trí cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SEP, SIMPLE và Các Chương Trình Đủ Điều Kiện) (Tiếng Anh). Để biết thông tin về việc cứu trợ cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận được tiền phân phối hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh) PDF  và IR-2020-124 (Tiếng Anh).

Thông Tin Khác

Để có thêm thông tin về chuyển đổi và chuyển giao, xin tham chiếu Ấn Bản 575, Lợi Tức Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh) và xem Tôi Có Cần Phải Báo Cáo Chuyển Giao hoặc Chuyển Đổi Chương Trình IRA hoặc Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (Tiếng Anh).