Chủ đề số 413 Chuyển tiếp từ kế hoạch hưu trí

Có sự chuyển tiếp xảy ra khi bạn rút tiền mặt hoặc tài sản khác từ một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện và đóng góp tất cả hoặc một phần của tiền này, trong vòng 60 ngày, vào một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện khác. Giao dịch chuyển tiếp này không phải chịu thuế, trừ khi chuyển tiếp là một IRA Roth hay một tài khoản Roth được chỉ định, từ một loại kế hoạch hoặc tài khoản khác, nhưng phải khai báo trên tờ khai thuế liên bang của bạn. Bạn phải tính số tiền phân phối chịu thuế mà bạn không chuyển tiếp vào thu nhập trong năm phân phối.

Phân phối không đủ điều kiện

Một số các phân phối từ một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện không được chuyển tiếp, bao gồm:

  1. Phân phối là một trong một loạt các lần trả tiền dựa trên tuổi thọ (hay tuổi thọ dự tính) của bạn, hoặc tuổi thọ chung (hay tuổi thọ chung dự tính) của bạn và người thụ hưởng của bạn, hoặc số tiền được trả trong thời gian từ 10 năm trở lên;
  2. Một sự phân phối tối thiểu bắt buộc;
  3. Một sự phân phối vì khó khăn từ một kế hoạch hưu trí của chủ lao động;
  4. Phân phối điều chỉnh các khoản đóng góp vượt mức hoặc hoãn lại quá mức và bất kỳ khoản thu nhập nào được phân bổ cho các khoản phân phối này, hoặc các khoản bổ sung hàng năm vượt quá và bất kỳ khoản thu nhập được phân bổ nào;
  5. Một khoản vay được coi là một khoản phân phối vì nó không đáp ứng một số yêu cầu nhất định khi được thực hiện hoặc sau đó (chẳng hạn như khi không trả được nợ), trừ khi lợi ích tích lũy của người tham gia bị giảm (bù đắp) để trả khoản vay
  6. Cổ tức trả trên chứng khoán của chủ lao động; hoặc
  7. Chi phí bảo hiểm nhân thọ.

Chuyển tiếp của số tiền không chịu thuế

Bạn có thể chuyển tiếp phần không chịu thuế của khoản phân phối (chẳng hạn như các khoản đóng góp sau thuế của bạn) được thực hiện cho một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện khác là kế hoạch dành cho nhân viên đủ điều kiện hoặc kế hoạch 403(b), hoặc cho một IRA truyền thống hoặc Roth. Việc chuyển tiền phải được thực hiện thông qua tái đầu tư trực tiếp vào một kế hoạch đủ điều kiện hoặc kế hoạch 403(b) hạch toán riêng cho các phần chịu thuế và không chịu thuế của tái đầu tư hoặc thông qua tái đầu tư vào IRA truyền thống hoặc Roth.

Thời khoảng để hoàn tất chuyển tiếp

Nếu một chương trình trả cho bạn phân phối chuyển đổi đủ điều kiện, thì bạn có 60 ngày kể từ ngày bạn nhận được, để chuyển đổi vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác. Hoặc, nếu bạn có tiền bù trừ cho khoản vay chương trình đủ điều kiện, thời hạn của bạn là ngày đến hạn (gồm cả các thời gian gia hạn) của năm thuế mà khoản bù trừ xảy ra để hoàn tất chuyển đổi đủ điều kiện. Tham khảo Ấn phẩm 575, Thu nhập lương hưu và niên kim (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Nếu 60 ngày hết hạn đã qua, bạn vẫn còn có thể hoàn tất việc chuyển đổi bằng cách tự xác nhận rằng bạn đủ tiêu chuẩn được miễn trừ cho đòi hỏi 60 ngày (tiếng Anh). Xin xem Quy trình Thuế vụ 2016-47 (tiếng Anh)PDF và 2020-46 (tiếng Anh)PDF để biết chi tiết.

Khoảng thời gian 60 ngày có thể được hoãn lại nếu bạn bị ảnh hưởng bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố hoặc một hỏa hoạn nghiêm trọng mà được cung cấp viện trợ theo Đạo luật Cứu trợ Thiên tai và trợ giúp khẩn cấp của Robert T. Stafford. Ngoài ra, nếu bạn nhận được phân phối thiên tai đủ điều kiện từ kế hoạch nghỉ hưu, bạn có 3 năm để hoàn trả.

Khấu lưu

Bất cứ phân phối chuyển tiếp đủ điều kiện nhưng chịu thuế nào trả cho bạn từ một chương trình hưu trí bảo trợ bởi chủ lao động, phải chịu khấu lưu bắt buộc là 20%, ngay cả khi bạn có ý định để chuyển tiếp tiền đó sau này. Nếu bạn chuyển tiếp, và muốn trì hoãn trả thuế đối với nguyên phần chịu thuế, bạn sẽ phải bỏ thêm tiền từ các nguồn khác bằng với số tiền đã khấu lưu. Lưu ý rằng tỷ lệ khấu lưu mặc định có thể quá thấp đối với tình trạng thuế của bạn. Bạn có thể chọn cung cấp cho người trả tiền Mẫu W-4R, Chứng nhận khấu lưu cho thanh toán không định kỳ và phân phối chuyển tiếp đủ điều kiện (tiếng Anh), để chọn khấu lưu hơn 20%.

Bạn có thể chọn thay vì chuyển tiếp trực tiếp, thì bạn để người trả cho bạn chuyển một phân phối trực tiếp đến một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác (bao gồm IRA). Khấu lưu bắt buộc 20% sẽ không áp dụng cho chuyển tiếp trực tiếp.

Thuế bổ sung

Nếu bạn dưới 59 tuổi rưỡi vào lúc phân phối, phần tiền chịu thuế mà không chuyển đổi có thể bị đánh thuế thêm 10% trên các sự phân phối trước đây, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ (tiếng Anh). Muốn có một danh sách các ngoại lệ, xin tham khảo Chủ đề số 557 và Chủ đề số 558. Một số phân phối từ một IRA SIMPLE sẽ phải chịu một số tiền thuế thêm là 25% thay vì thuế thêm là 10%. Để có thêm thông tin về IRA SIMPLE, xin xem Ấn phẩm 560, Kế hoạch hưu trí cho Doanh nghiệp nhỏ (SEP, SIMPLE và các Chương trình đủ điều kiện) (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Để có thêm thông tin, xin tham khảo Tôi có cần khai báo chuyển đổi hay chuyển tiếp của kế hoạch IRA hay Hồi hưu trên tờ khai thuế của tôi không? (tiếng Anh).