Chủ Đề Số 413 Chuyển Sang từ Chương Trình Hưu Trí

Có sự chuyển sang xảy ra khi quý vị rút tiền mặt hoặc tài sản khác từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện và đóng góp tất cả hoặc một phần của tiền này, trong vòng 60 ngày, vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện. Giao dịch chuyển đổi này không phải chịu thuế, trừ khi chuyển đổi là một Roth IRA hay một tài khoản Roth được chỉ định, từ một loại kế hoạch hoặc tài khoản khác, nhưng phải khai báo trên tờ khai thuế liên bang của quý vị. Quý vị phải tính số tiền phân phối chịu thuế mà quý vị không chuyển sang vào thu nhập trong năm phân phối.

Phân Phối Không Đủ Điều Kiện

Một số các phân phối từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện không được chuyển sang, bao gồm:

  1. Thường là phần phân phối không chịu thuế, trừ khi vào một IRA;
  2. Phân phối là một trong một loạt các lần trả tiền dựa trên tuổi thọ (hay tuổi thọ dự tính) của quý vị, hoặc tuổi thọ chung (hay tuổi thọ chung dự tính) của quý vị và người thụ hưởng của quý vị, hoặc số tiền được trả trong thời gian từ mười năm trở lên;
  3. Một sự phân phối tối thiểu bắt buộc;
  4. Một sự phân phối vì đời sống khó khăn;
  5. Cổ tức trả trên chứng khoán của chủ lao động; hoặc
  6. Chi phí bảo hiểm nhân thọ.

Có thêm ngoại lệ khác đối với một số tiền vay nợ và sự phân phối điều chỉnh.

Thời Khoảng Hoàn Tất Chuyển Sang

Nếu một chương trình trả cho quý vị phân phối chuyển đổi đủ điều kiện, thì quý vị có 60 ngày kể từ ngày quý vị nhận được, để chuyển đổi vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác. Hoặc, nếu quý vị có tiền bù trừ cho khoản vay chương trình đủ điều kiện, thời hạn của quý vị là ngày đến hạn (gồm cả các thời gian gia hạn) của năm thuế mà khoản bù trừ xảy ra để hoàn tất chuyển đổi đủ điều kiện. Tham khảo Ấn Phẩm 575, Thu Nhập Lương Hưu và Niên Kim (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Nếu 60 ngày hết hạn đã qua, quý vị vẫn còn có thể hoàn tất việc chuyển đổi bằng cách tự xác nhận rằng quý vị đủ tiêu chuẩn được miễn trừ cho đòi hỏi 60 ngày (tiếng Anh). Xin xem Quy Trình Thuế Vụ 2016-47 (tiếng Anh)PDF và 2020-46 (tiếng Anh)PDF để biết chi tiết.

Khoảng thời gian 60 ngày có thể được hoãn lại nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố hoặc một hỏa hoạn nghiêm trọng mà được cung cấp viện trợ theo Đạo luật Cứu Trợ Thiên Tai và Trợ Giúp Khẩn Cấp của Robert T. Stafford sau ngày 15 tháng 11, 2021. Ngoài ra, nếu quý vị nhận được phân phối thiên tai đủ điều kiện từ kế hoạch nghỉ hưu, quý vị có 3 năm để hoàn trả.

Khấu Lưu

Bất cứ phân phối chuyển đổi đủ điều kiện nhưng chịu thuế nào trả cho quý vị từ một chương trình hưu trí bảo trợ bởi chủ sở hữu, phải chịu khấu lưu bắt buộc là 20%, ngay cả khi quý vị có ý định để chuyển đổi tiền đó sau này. Nếu quý vị chuyển đổi, và muốn trì hoãn trả thuế đối với nguyên phần chịu thuế, quý vị sẽ phải bỏ thêm tiền từ các nguồn khác bằng với số tiền đã khấu lưu. Thay vào đó, quý vị có thể chọn thay vì chuyển đổi trực tiếp, thì quý vị để người trả cho quý vị chuyển một phân phối trực tiếp đến một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác (bao gồm IRA). Khấu lưu bắt buộc 20% sẽ không áp dụng cho chuyển sang trực tiếp.

Thuế Bổ Sung

Nếu quý vị dưới 59 tuổi rưỡi vào lúc phân phối, phần tiền chịu thuế mà không chuyển đổi có thể bị đánh thuế thêm 10% trên các sự phân phối trước đây, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ (tiếng Anh). Muốn có một danh sách các ngoại lệ, xin tham chiếu Chủ Đề Số 558. Một số phân phối từ một IRA ĐƠN GIẢN (SIMPLE IRA) sẽ phải chịu một số tiền thuế thêm là 25% thay vì thuế thêm là 10%. Để có thêm thông tin về IRA ĐƠN GIẢN, xin xem Ấn Phẩm 560, Tài Khoản Hưu Trí cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SEP, SIMPLE và Các Chương Trình Đủ Điều Kiện) (tiếng Anh)

Thông Tin Bổ Sung

Để có thêm thông tin về chuyển sang và chuyển giao, xin tham khảo Ấn Phẩm 575, Thu Nhập Lương Hưu và Niên Kim (tiếng Anh) và xem Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Tiếp hay Chuyển Sang IRA hoặc Chương Trình Hưu Trí trên Tờ Khai Thuế không? (tiếng Anh).