Chủ đề số 557, Thuế bổ sung cho phân phối sớm từ IRA Truyền thống và Roth

Để ngăn cản việc sử dụng phân phối quỹ của IRA cho các mục đích khác ngoài hưu trí, bạn sẽ bị định mức 10% thuế bổ sung vào số tiền phân phối sớm từ IRA truyền thống và Roth, trừ khi trường hợp ngoại lệ áp dụng. Nhìn chung, phân phối sớm là số tiền mà bạn nhận được từ IRA trước khi bạn đủ 59 tuổi rưỡi. 10% thuế bổ sung chỉ áp dụng cho phần phân phối mà bạn phải cộng vào tổng thu nhập. Thuế này là phần bổ sung vào bất kỳ thuế thu nhập thông thường nào trên số tiền này.

Ngoại lệ cho 10% Thuế bổ sung

Phân phối mà bạn chuyển tiếp hoặc chuyển đổi vào một IRA khác hoặc một chương trình hưu trí đủ điều kiện sẽ không bị tính 10% thuế bổ sung. Điều này là đúng miễn là bạn làm theo quy tắc chuyển đổi từ một IRA sang một IRA cho mỗi năm. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi, xin tham khảo Chủ đề số 413, Chuyển tiếp từ kế hoạch hưu trí và xem Tôi có cần khai báo chuyển đổi hoặc chuyển tiếp chương trình ira hoặc hưu trí trên tờ khai thuế không? (tiếng Anh).

Ngoại lệ đối với 10% thuế bổ sung áp dụng cho phân phối sớm từ IRA truyền thống hoặc Roth là:

 • Không vượt quá chi phí y tế không được bồi hoàn mà cao hơn tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn
 • Không vượt quá một số khoản bảo hiểm y tế nhất định sau khi bạn đã nhận được khoản bồi thường thất nghiệp (hoặc đã đủ điều kiện để nhận khoản tiền thất nghiệp nhưng đối với tình trạng tự kinh doanh của bạn)
 • Trả vì bạn bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn
 • Trả cho bạn vì bạn bị bệnh nan y
 • Trả cho người thụ hưởng hoặc di sản do chủ sở hữu IRA đã qua đời
 • Trả như một phần của một loạt các lần trả tiền theo định kỳ bằng nhau trong cuộc đời của bạn (hoặc tuổi thọ) hoặc cuộc sống chung (hoặc tuổi thọ chung) của bạn và người thụ hưởng được chỉ định (Xem Thông báo 2022-06 (tiếng Anh))
 • Không vượt quá chi phí giáo dục đại học đủ điều kiện của bạn
 • Không vượt quá $10.000 cho người mua nhà lần đầu tiên đủ điều kiện
 • Trả trực tiếp cho chính phủ để đáp ứng truy thu của IRS đối với IRA theo đoạn 6331 của Bộ Luật Thuế
 • Phân phối cho lính dự bị đủ điều kiện
 • Không vượt quá $5,000 và đây là số tiền phân phối trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi đủ điều kiện 
 • Miễn thuế thu nhập bổ sung theo luật liên bang liên quan đến một số trường hợp khẩn cấp và thiên tai (tiếng Anh)
 • Được cung cấp cho bạn dưới dạng phân phối khắc phục

Tham khảo Ấn phẩm 590-B, Phân phối từ Quỹ Hưu trí Cá nhân (IRA) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ và phân phối từ IRA thông thường.

Các trường hợp ngoại lệ khác áp dụng cho các khoản phân phối từ các kế hoạch hưu trí của nhân viên đủ tiêu chuẩn khác. Để biết thông tin về những trường hợp ngoại lệ này, hãy tham khảo Chủ đề số 558 hoặc Ấn phẩm 575, Thu nhập lương hưu và niên kim (tiếng Anh).

Khai báo 10% Thuế bổ sung

10% thuế bổ sung được khai báo trên Mẫu 5329, Thuế bổ sung cho các Chương trình đủ điều kiện (kể cả IRA) và các Tài khoản được ưu đãi về thuế khác (tiếng Anh) và Bảng 2 (Mẫu 1040), Thuế bổ sung (tiếng Anh)PDF. Tuy nhiên, bạn không phải nộp Mẫu 5329 nếu Mẫu 1099-R, Phân phối từ Lương hưu, Niên kim, Chương trình hồi hưu hoặc chia lãi, IRA, Hợp đồng Bảo hiểm, v.v. (tiếng Anh) cho thấy mã số phân phối 1 ở Ô số 7. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần ghi 10% thuế bổ sung trực tiếp lên Bảng 2 (Mẫu 1040) và đánh dấu và ô để cho biết bạn không phải nộp Mẫu 5329. Nếu bạn đủ điều kiện cho một trong các trường hợp ngoại lệ của 10% thuế bổ sung, nhưng Mẫu 1099-R không có mã số phân phối 2, 3 hoặc 4 trong ô ghi "distribution code(s) (mã số phân phối)", hoặc nếu mã số ghi không chính xác thì bạn phải nộp Mẫu 5329 và Bảng 2 để yêu cầu áp dụng trường hợp ngoại lệ.

Khấu lưu thuế và Thuế uớc tính

Khấu lưu thuế thu nhập liên bang là điều bắt buộc cho phân phối từ IRA trừ khi bạn chọn không muốn khấu lưu lúc phân phối. Nếu bạn không muốn khấu lưu thì bạn có thể phải trả thuế ước tính (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về việc khấu lưu và trả thuế ước tính, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).