Chủ Đề 557 Thuế Phụ Trội đánh vào Số Tiền Phân Phối Sớm từ IRA Truyền Thống và IRA Roth

Để ngăn cản việc sử dụng tiền phân phối quỹ hưu trí cá nhân (Individual Retirement Arrangement, IRA) cho các mục đích khác ngoài hưu trí, quý vị sẽ được ước định thuế phụ trội 10% vào số tiền phân phối sớm từ các quỹ hưu trí cá nhân truyền thống và Roth IRA, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ. Nhìn chung, số tiền phân phối sớm là số tiền mà quý vị nhận được từ một IRA trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi. Thuế phụ trội 10% chỉ áp dụng cho phần tiền rút ra mà quý vị phải tính vào tổng lợi tức. Thuế này là phần thêm vào bất kỳ thuế lợi tức thông thường nào đánh trên số tiền này.

Không Bị Tính Thuế Phụ Trội 10%

Tiền phân phối mà quý vị chuyển vào một IRA khác hoặc một chương trình hưu trí đủ điều kiện sẽ không bị tính thuế phụ trội 10%. Điều này là đúng miễn là quý vị làm theo điều lệ chuyển đổi từ IRA sang IRA mỗi năm. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi, xin tham khảo Chủ Đề 413, Chuyển Đổi Ra Khỏi Chương Trình Hồi Hưu và xem Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Giao hoặc Chuyển Đổi Chương Trình IRA hoặc Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (Tiếng Anh).

Trường hợp ngoại lệ đối với thuế phụ trội 10% áp dụng cho số tiền phân phối sớm là:

 • Trả cho người thụ hưởng hoặc di sản do chủ sở hữu IRA đã qua đời
 • Trả vì quý vị bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn
 • Trả như một phần của một loạt các lần trả tiền theo định kỳ bằng nhau trong cuộc đời của quý vị (hoặc tuổi thọ) hoặc cuộc sống chung (hoặc tuổi thọ chung) của quý vị và người thụ hưởng được chỉ định
 • Rút tiền cho người mua nhà lần đầu tiên đủ tiêu chuẩn
 • Không vượt quá chi phí giáo dục đại học đủ tiêu chuẩn của quý vị
 • Không vượt quá phí bảo hiểm y tế được trả trong khi bị thất nghiệp
 • Không vượt quá chi phí y tế không được bồi hoàn cao hơn tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị
 • Do bị IRS tịch biên theo đoạn 6331 của Bộ Luật IRA
 • Rút tiền cho lính trù bị đủ điều kiện, hoặc
 • Được pháp luật liên bang miễn thuế lợi tức bổ sung liên quan đến một số tình huống khẩn cấp và thảm họa (xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin)
 • Không vượt quá $5,000 và đây là số tiền phân phối trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi đủ điều kiện (xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin) 

Xin tham khảo Ấn Bản 590-B, Phân Phối từ Sắp Xếp Trương Mục Hưu Trí Cá nhân (IRA) (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ và rút tiền IRA.

Các trường hợp ngoại lệ khác áp dụng cho các khoản phân phối từ các kế hoạch nghỉ hưu của nhân viên đủ tiêu chuẩn khác. Để biết thông tin về những trường hợp ngoại lệ này, hãy tham khảo Chủ Đề 558 hoặc Ấn Bản 575, Thu Nhập Hưu Trí và Hàng Năm (Tiếng Anh).

Các trường hợp ngoại lệ khác áp dụng cho việc rút tiền từ những chương trình hưu trí dành cho nhân viên đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ, xin tham khảo Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh)IR-2020-124 (Tiếng Anh).

Khai Báo Thuế Phụ Trội 10%

Thuế phụ trội 10% được khai báo trên Mẫu 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Hợp Chuẩn (Bao gồm cả RA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (Tiếng Anh)Bản Khai 2 (Mẫu 1040), Các Loại Thuế Khác (Tiếng Anh). Tuy nhiên, quý vị không phải nộp Mẫu 5329 nếu Mẫu 1099-R, Tiền Phân Phối từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hoặc Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (Tiếng Anh) cho thấy mã số phân phối "1" ở Ô số 7. Trong trường hợp này, quý vị chỉ cần ghi thuế phụ trội 10% trực tiếp lên Bản Khai 2 (Mẫu 1040). Nếu quý vị đủ điều kiện được áp dụng một trong các trường hợp ngoại lệ cho thuế phụ trội 10%, nhưng Mẫu 1099-R không có mã số phân phối "2","3" hoặc "4" trong ô ghi "mã số phân phối", hoặc nếu mã số ghi không chính xác thì quý vị phải nộp Mẫu 5329 và Bản Khai 2 để yêu cầu áp dụng trường hợp ngoại lệ.

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Khấu lưu thuế lợi tức liên bang là điều bắt buộc để rút tiền từ quỹ IRA, trừ khi quý vị không muốn khấu lưu lúc lấy ra. Nếu quý vị không muốn khấu lưu thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về việc khấu lưu và trả thuế ước tính, xin tham khảo Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh).