Chủ đề 557 Thuế bổ sung trên tiền phân phối sớm từ IRA truyền thống và Roth IRA

Để ngăn cản việc sử dụng tiền phân phối quỹ hưu trí cá nhân (Individual Retirement Arrangement, hay IRA) cho các mục đích khác hơn hưu trí, quý vị sẽ được ước định 10% phụ trội thuế vào số tiền phân phối sớm từ các quỹ hưu trí cá nhân truyền thống và Roth IRA, trừ khi có một ngoại lệ. Nói chung, số tiền phân phối sớm là tiền quý vị nhận được từ một IRA trước khi đủ 59 tuổi rưỡi. Thuế phụ trội 10% chỉ áp dụng cho phần tiền rút ra mà quý vị phải tính vào tổng số lợi tức thu nhập. Thuế này là phần thêm vào bất cứ thuế lợi tức thông thường đánh trên số tiền này.

Không Bị Thuế Phụ Trội 10%

Tiền phân phối mà quý vị chuyển vào một IRA khác hoặc vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện thì không bị thuế phụ trội 10%. Điều này đúng miễn là quý vị làm theo điều lệ chuyển đổi từ IRA sang IRA mỗi năm. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi, xin tham chiếu Chủ Đề 413, Chuyển Đổi ra khỏi Chương Trình Hồi Hưu và xem Có Cần Báo Cáo Chuyển Giao hay Chuyển Đổi Chương Trình IRA hay Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (tiếng Anh).

Trường hợp ngoại lệ đối với thuế phụ trội 10% áp dụng cho tiền rút sớm là:

  • Trả cho người thụ hưởng hoặc di sản vì chủ sở hữu IRA đã qua đời
  • Trả vì bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn
  • Trả như một phần của một loạt các lần trả tiền định kỳ bằng nhau cho đời sống của quý vị (hoặc tuổi thọ) hoặc cuộc sống chung (hoặc tuổi thọ chung) của quý vị và người thụ hưởng được chỉ định
  • Rút tiền cho người mua nhà lần đầu tiên hội đủ tiêu chuẩn
  • Không vượt quá chi phí giáo dục sau lớp 12 của quý vị
  • Không vượt quá phí bảo hiểm y tế được trả trong khi bị thất nghiệp
  • Không vượt quá chi phí y tế không được bồi hoàn cao hơn một tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị
  • Do bị IRS tịch biên theo đoạn 6331 của Bộ Luật IRA
  • Rút tiền cho lính trừ bị đủ điều kiện
  • iền rút cho một thảm họa đủ điều kiện (xem Hướng dẫn cho Mẫu 5329 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin)

Xin xem Ấn Bản 590-B, Phân Phối từ Sắp Xếp Trương Mục Hưu Trí Cá nhân (IRA) (tiếng Anh)để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ và rút tiền IRA.

Các trường hợp ngoại lệ khác áp dụng cho việc rút tiền từ các chương trình hưu trí nhân viên có đủ điều kiện khác. Để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ, xin xem Chủ Đề 558, hoặc Ấn Bản 575, Lợi Tức Hưu Bổng và Niên Kim (tiếng Anh).

Để biết về việc giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 mà lấy tiền phân phối hay có khoản nợ từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông báo 2020-50 (tiếng Anh) PDFIR-2020-124 (tiếng Anh).

Báo Cáo Thuế Phụ Trội 10%

Thuế phụ trội 10% được trình báo trên Mẫu Đơn 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Hợp Chuẩn (kể cả các IRA), và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (tiếng Anh) và Bản Khai 2 (Mẫu Đơn 1040 hay 1040-SR) Thuế Bổ Sung (tiếng Anh) PDF. Tuy nhiên, quý vị không phải nộp Mẫu Đơn 5329 nếu Mẫu Đơn 1099-R, Phân Phối từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh), cho thấy mã số phân phối "1" ở Ô 7. Trong trường hợp này, quý vị chỉ cần ghi thuế phụ trội 10% trực tiếp lên Bản Khai 2 (Mẫu Đơn 1040 hay 1040-SR). Nếu quý vị đủ điều kiện được một trong các trường hợp ngoại lệ cho 10% thuế phụ trội, nhưng Mẫu Đơn 1099-R không có một mã số phân phối "2","3", hoặc "4" trong ô ghi "mã số phân phối", hoặc nếu mã số ghi không chính xác, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 5329 và Bản Khai 2 để yêu cầu trường hợp ngoại lệ.

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Khấu lưu thuế lợi tức liên bang là điều bắt buộc để rút tiền từ quỹ IRA, trừ khi quý vị không muốn khấu lưu lúc lấy ra. Nếu không muốn khấu lưu, quý vị có thể phải  trả thuế ước tính. Để biết thêm thông tin về việc khấu lưu và trả thuế ước tính, xin xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).