Chủ đề số 558, Thuế bổ sung cho phân phối sớm từ các chương trình hưu trí ngoài IRA

Để ngăn việc sử dụng các quỹ hưu trí cho các mục đích khác ngoài hưu trí bình thường, luật pháp áp dụng 10% thuế bổ sung vào một số phân phối sớm nhất định từ một số chương trình hưu trí nhất định. Thuế bổ sung bằng 10% của phần phân phối mà bạn phải cộng vào tổng thu nhập. Thông thường, tiền phân phối sớm là số tiền bạn nhận được từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc hợp đồng niên kim hoãn lại trước khi bạn đủ 59 tuổi rưỡi. Thuật ngữ chương trình hưu trí đủ điều kiện có nghĩa là:

 • Chương trình đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 401(a), chẳng hạn như chương trình của đoạn 401(k)
 • Chương trình niên kim đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 403(a)
 • Chương trình niên kim tránh thuế theo đoạn 403(b) cho nhân viên của các trường công lập hoặc tổ chức được miễn thuế, hoặc
 • Tài khoản hưu trí cá nhân theo đoạn 408(a) hoặc niên kim hưu trí cá nhân theo đoạn 408(b) (IRA) 

Thông thường, chương trình thù lao hoãn lại đủ điều kiện của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương theo đoạn 457 không phải là chương trình hưu trí đủ điều kiện và bất kỳ số tiền phân phối nào từ chương trình này đều không phải chịu thuế 10% bổ sung khi phân phối sớm. Tuy nhiên, bất kỳ số tiền phân phối nào đến từ các khoản tiền nhận được theo đoạn 457 của chương trình dưới dạng chuyển đổi trực tiếp hoặc chuyển tiếp từ một trong những chương trình hưu trí đủ điều kiện nêu trên sẽ bị tính 10% thuế bổ sung.

Ngoại lệ cho 10% thuế bổ sung

Tiền phân phối không chịu thuế, chẳng hạn như tiền phân phối mà bạn chuyển tiếp từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện thì bạn không phải chịu 10% thuế bổ sung. Để biết thêm thông tin về việc chuyển tiếp, xin tham khảo Chủ đề số 413, và xem Tôi có cần khai báo chuyển đổi hoặc chuyển tiếp chương trình IRA hoặc hưu trí trên tờ khai thuế không? (tiếng Anh)

Có một số trường hợp ngoại lệ cho 10% thuế bổ sung này. Các trường hợp ngoại lệ dưới đây được áp dụng cho các phân phối từ một chương trình đủ điều kiện ngoài IRA.

 • Phân phối là một phần của một loạt các khoản thanh toán định kỳ bằng nhau trong thời gian sống của bạn hoặc thời gian sống của bạn và người thụ hưởng được chỉ định. Nếu số phân phối này đến từ một chương trình đủ điều kiện khác ngoài IRA thì bạn phải thôi việc với chủ lao động này trước khi bắt đầu nhận tiền để ngoại lệ này được áp dụng.
 • Phân phối bởi vì bạn bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
 • Phân phối bởi vì bạn bị bệnh nan y.
 • Phân phối cho người thụ hưởng hoặc di sản của bạn vào lúc hoặc sau khi bạn qua đời.
 • Phân phối cho bạn sau khi bạn thôi việc với chủ lao động nếu việc nghỉ làm này xảy ra trong năm hoặc sau năm bạn đủ 55 tuổi.
 • Phân phối được thực hiện cho một nhân viên an toàn công cộng đủ điều kiện từ một chương trình của chính phủ (theo nghĩa của đoạn 414(d)) với điều kiện là nhân viên an toàn công cộng đủ điều kiện đó đã ngừng phục vụ trong hoặc sau năm mà họ đủ 50 tuổi hoặc 25 năm phục vụ theo, tùy theo thời điểm nào đến trước.
 • Phân phối được thực hiện từ kế hoạch được mô tả trong điều khoản (iii), (iv) hoặc (vi) của đoạn 402(c)(8)(B) cho nhân viên cung cấp dịch vụ chữa cháy và những người đã ngừng làm việc trong hoặc sau năm trong đó họ đã đủ 50 tuổi hoặc 25 năm phục vụ, tùy theo thời điểm nào đến trước.
 • Phân phối được thực hiện cho người nhận thanh toán thay thế là vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ của người tham gia theo lệnh quan hệ gia đình đủ điều kiện.
 • Phân phối trong phạm vi chi phí y tế được khấu trừ của bạn vượt quá 7,5% tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn cho dù bạn có chia thành các khoản khấu trừ trong năm hay không. Để biết thêm thông tin về chi phí y tế, hãy tham khảo Chủ đề số 502.
 • Từ một kế hoạch của chủ lao động theo một lựa chọn bằng văn bản cung cấp một lịch trình cụ thể để phân phối toàn bộ lợi ích của bạn nếu, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1986, bạn đã ngừng phục vụ và bắt đầu nhận các khoản thanh toán theo lựa chọn.
 • Phân phối cổ tức từ kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên.
 • Phân phối được thực hiện do áp thuế của IRS theo đoạn 6331.
 • Phân phối là phân phối đủ điều kiện cho lính dự bị. Nói chung, đây là những khoản phân bổ được thực hiện cho những cá nhân được gọi nhập ngũ ít nhất 180 ngày sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.
 • Các khoản thanh toán niên kim hưu trí theo từng giai đoạn được thực hiện cho nhân viên liên bang (xem Ấn phẩm 721 (tiếng Anh)) để biết thêm thông tin về chương trình hưu trí theo từng giai đoạn).
 • Khoản phân phối lên tới $5.000 được thực hiện cho bạn từ kế hoạch đóng góp xác định nếu khoản phân phối là phân phối sinh con hoặc nhận con nuôi đủ điều kiện.
 • Các khoản phân bổ được miễn thuế thu nhập bổ sung theo luật pháp liên bang liên quan đến một số trường hợp khẩn cấp và thiên tai nhất định.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 575, Thu nhập lương hưu và niên kim (tiếng Anh)Hướng dẫn cho Mẫu 5329 (tiếng Anh)PDF. Tham khảo Chủ đề số 557 để biết thông tin về thuế cho phân phối sớm từ IRA.

Khai báo 10% thuế bổ sung

Khai báo thuế bổ sung 10% trên Bảng 2 (Mẫu 1040), Thuế bổ sung (tiếng Anh)PDF và đính kèm với Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh). Bạn cũng phải nộp Mẫu 5329, Thuế bổ sung cho các Chương trình đủ điều kiện (kể cả IRA) và các Tài khoản được ưu đãi về thuế khác (tiếng Anh) nếu:

 1. Phân phối của bạn phải chịu thuế và mã số phân phối 1 không được ghi trong ô thích hợp của Mẫu 1099-R, Phân phối từ Lương hưu, Niên kim, Chương trình hồi hưu hoặc chia lãi, IRA, Hợp đồng Bảo hiểm, v.v. (tiếng Anh) hoặc
 2. Một trong những trường hợp ngoại lệ được áp dụng nhưng ô ghi "Distribution Code(s)" ("Mã số phân phối") không ghi mã số phân phối là 2, 3 hoặc 4. Mặt khác, bạn không cần phải nộp Mẫu 5329 nếu phân phối của bạn phải chịu 10% thuế bổ sung và mã số phân phối 1 được ghi trong ô thích hợp. Trong trường hợp này, hãy ghi 10% thuế bổ sung trên dòng 8 của Bảng 2 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF và đánh dấu vào ô để cho biết bạn không phải nộp Mẫu 5329.

Khấu lưu thuế và Thuế ước tính

Phân phối đến từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện phải chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang; tuy nhiên, nếu phân phối của bạn chịu 10% thuế bổ sung thì tiền khấu lưu thuế của bạn có thể không đủ. Bạn có thể phải trả thuế ước tính (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về khấu lưu thuế và trả tiền thuế ước tính, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).