Chủ đề 558 Thuế bổ sung trên tiền phân phối sớm từ các chương trình hưu trí không phải IRA

Để ngăn việc sử dụng các quỹ hưu trí cho các mục đích khác hơn là hưu trí bình thường, luật pháp áp đặt thuế phụ trội 10% trên số tiền rút ra sớm từ một vài chương trình hưu trí. Thuế phụ trội bằng 10% của phần tiền rút ra bao gồm cả trong tổng thu nhập. Thông thường, tiền rút ra sớm là tiền được từ chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc hợp đồng niên kim trì hoãn trước khi đủ 59 tuổi rưỡi. Danh từ "chương trình hưu trí đủ điều kiện" có nghĩa là:

 • Một chương trình nhân viên đủ điều kiện theo đoạn 401(a), chẳng hạn như đoạn chương trình 401(k)
 • Một chương trình niên kim nhân viên đủ điều kiện theo đoạn 403(a)
 • Một chương trình niên kim tránh thuế hợp pháp theo đoạn 403(b) cho nhân viên của các trường công lập hoặc các tổ chức được miễn thuế, hoặc
 • Một trương mục hưu trí cá nhân theo đoạn 408(a) hoặc một niên kim hưu trí cá nhân theo đoạn 408(b) (IRAs)

Thông thường, thì đoạn 457 thuộc chương trình đóng góp hoãn thuế đủ điều kiện của chánh phủ tiểu bang hoặc địa phương không đủ điều kiện là một chương trình hưu trí đủ điều kiện và bất cứ số tiền rút ra nào từ chương trình này đều không bị trả thêm 10% thuế phụ trội khi rút tiền sớm. Tuy nhiên, bất cứ tiền rút ra nào từ số tiền trong đoạn 457 của chương trình được qua chuyển giao trực tiếp hoặc được chuyển từ năm trước sang năm sau từ một trong những chương trình hưu trí đủ điều kiện liệt kê ở trên sẽ phải trả thuế bổ túc 10%.

Không Bị Thuế Phụ Trội 10%

Tiền rút ra nào không bị đánh thuế, chẳng hạn như tiền rút ra mà quý vị chuyển từ năm trước sang năm sau đến một chương trình hưu trí đủ điều kiện thì không bị đánh thuế phụ trội 10%. Để biết thêm thông tin về chuyển từ năm trước sang năm sau, xin xem Chủ Đề 413, và xem Có Cần Báo Cáo Chuyển Giao hay Chuyển Đổi Chương Trình IRA hay Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (tiếng Anh).

Có một số những trường hợp ngoại lệ cho thuế phụ trội 10% này. Sáu trường hợp ngoại lệ sau đây được áp dụng để rút tiền từ bất cứ chương trình hưu trí đủ điều kiện nào:

 • Tiền rút ra cho người thụ hưởng hoặc di sản của quý vị vào lúc hoặc sau khi quý vị qua đời.
 • Tiền rút ra bởi vì quý vị bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
 • Tiền rút ra như là một phần của một loạt các lần trả định kỳ đáng kể của tuổi thọ của quý vị hoặc tuổi thọ của quý vị và người thụ hưởng được chỉ định. Nếu tiền rút ra này là từ một chương trình đủ điều kiện khác hơn là một IRA, quý vị phải tách biệt công việc với chủ nhân này trước khi các số tiền trả bắt đầu để ngoại lệ này được áp dụng.
 • Tiền rút ra đến mức quý vị được khấu trừ chi phí y tế vượt quá 10% tổng số lợi tức được điều chỉnh của quý vị, dù quý vị có liệt kê chi tiết tiền khấu trừ của quý vị cho năm đó. Để có thêm thông tin về chi phí y tế, xin tham khảo Chủ Đề 502.
 • Tiền rút ra do IRS tịch biên đối với chương trình theo đoạn 6331.
 • Rút tiền từ tiền rút cho lính trừ bị đủ điều kiện. Nói chung, đây là tiền rút được thực hiện cho cá nhân hiện dịch ít nhất 180 ngày sau Ngày 11 Tháng Chín, 2001.
 • Tiền rút ra là tiền rút vì thảm họa đủ điều kiện. Xem Hướng dẫn cho Mẫu 5329 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Các trường hợp ngoại lệ thêm sau đây chỉ áp dụng cho các phân phối từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác hơn là một IRA:

 1. Tiền rút ra cho quý vị sau khi quý vị nghỉ làm việc cho chủ nhân của quý vị, nếu việc nghỉ làm này xảy ra trong hoặc sau năm quý vị đủ 55 tuổi, hoặc tiền rút ra từ chương trình quyền lợi đủ điều kiện của chánh phủ, như quy định trong đoạn 414(d) nếu quý vị là một nhân viên an ninh công cộng đủ điều kiện (chánh quyền liên bang hoặc địa phương) ngưng làm việc vào hay sau khi quý vị đủ 50 tuổi.
 2. Tiền rút ra cho một người thụ hưởng thay thế theo thứ tự quan hệ gia đình đủ điều kiện, và
 3. Tiền cổ tức rút ra từ các chương trình sở hữu cổ phần của nhân viên.

Xin xem Chủ Đề 557 để có thông tin về thuế phân phối sớm từ quỹ hưu trí cá nhân IRA. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 575, Hưu Bổng và Lợi Tức Niên Kim (tiếng Anh) và Ấn Bản 590-B, Phân Phối từ Sắp Xếp Chương Trình Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh).

Để biết về việc giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 mà lấy tiền phân phối hay có khoản nợ từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông báo 2020-50 (tiếng Anh) PDFIR-2020-124 (tiếng Anh).

Báo Cáo Thuế Phụ Trội 10%

Hãy báo cáo thuế phụ trội 10% trên dòng thích hợp của Bản Khai 2, Mẫu Đơn 1040 hay 1040-SR, Thuế khác (tiếng Anh) PDF và đính kèm với Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh) PDF hay Mẫu Đơn 1040-SR, Tờ khai Thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) PDF. Quý vị cũng phải nộp Mẫu Đơn 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Hợp Chuẩn (kể cả IRA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (tiếng Anh) PDF nếu:

 1. Tiền rút ra của quý vị bị đánh thuế, và mã số phân phối "1" không ghi trong ô thích hợp của Mẫu Đơn 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) hoặc
 2. 2. Một trong những trường hợp ngoại lệ được áp dụng nhưng ô ghi "(các) Mã Số Rút Tiền" không ghi một mã số rút tiền là "2", "3", hoặc "4". Mặt khác, quý vị không cần phải nộp Mẫu Đơn 5329 nếu tiền rút ra của quý vị bị đánh thuế phụ trội 10% và một mã số rút tiền "1" được ghi trong ô thích hợp. Trong trường hợp này, hãy ghi thuế phụ trội 10% trên dòng 6 của Bản Khai 2, (Mẫu Đơn 1040 hay 1040-SR), Thuế khác (tiếng Anh) PDF và ghi "Không" trên đường chấm chấm bên cạnh dòng đó.

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Tiền rút ra từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện bị khấu lưu thuế lợi tức liên bang; tuy nhiên, nếu tiền phân phối của quý vị bị đánh thuế bổ túc 10%, tiền khấu lưu thuế của quý vị có thể không đủ. Quý vị có thể phải trả trả thuế ước tính (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về khấu lưu và trả tiền thuế ước tính, xin xem Ấn Bản 505 Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).