Chủ Đề Số 558 Thuế Bổ Sung cho Phân Phối Sớm từ Các Chương Trình Hưu Trí Ngoài IRA

Để ngăn việc sử dụng các quỹ hưu trí cho các mục đích khác ngoài hưu trí bình thường, luật pháp áp dụng 10% thuế bổ sung vào một số phân phối sớm nhất định từ một số chương trình hưu trí nhất định. Thuế bổ sung bằng 10% của phần phân phối mà quý vị phải cộng vào tổng thu nhập. Thông thường, tiền phân phối sớm là số tiền quý vị nhận được từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc hợp đồng niên kim hoãn lại trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi. Thuật ngữ chương trình hưu trí đủ điều kiện có nghĩa là:

 • Chương trình đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 401(a), chẳng hạn như chương trình của đoạn 401(k)
 • Chương trình niên kim đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 403(a)
 • Chương trình niên kim tránh thuế theo đoạn 403(b) cho nhân viên của các trường công lập hoặc tổ chức được miễn thuế, hoặc
 • Trương mục hưu trí cá nhân theo đoạn 408(a) hoặc niên kim hưu trí cá nhân theo đoạn 408(b) (IRA) 

Thông thường, chương trình thù lao hoãn lại đủ điều kiện của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương theo đoạn 457 không phải là chương trình hưu trí đủ điều kiện và bất kỳ số tiền phân phối nào từ chương trình này đều không phải chịu thuế 10% bổ sung khi phân phối sớm. Tuy nhiên, bất kỳ số tiền phân phối nào đến từ các khoản tiền nhận được theo đoạn 457 của chương trình dưới dạng chuyển đổi trực tiếp hoặc chuyển tiếp từ một trong những chương trình hưu trí đủ điều kiện nêu trên sẽ bị tính 10% thuế bổ sung.

Ngoại Lệ cho 10% Thuế Bổ Sung

Tiền phân phối không chịu thuế, chẳng hạn như tiền phân phối mà quý vị chuyển tiếp từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện thì quý vị không phải chịu 10% thuế bổ sung. Để biết thêm thông tin về việc chuyển tiếp, xin tham khảo Chủ Đề Số 413, và xem Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Đổi hoặc Chuyển Tiếp Chương Trình IRA hoặc Hưu Trí trên Tờ Khai Thuế Không? (tiếng Anh)

Có một số trường hợp ngoại lệ cho 10% thuế bổ sung này. Các trường hợp ngoại lệ dưới đây được áp dụng cho các phân phối từ một chương trình đủ điều kiện ngoài IRA. Để có một danh sách đầy đủ, xem Phụ Lục cho Thông Báo 2020-62 (tiếng Anh)PDF.

 • Phân phối cho người thụ hưởng hoặc di sản của quý vị vào lúc hoặc sau khi quý vị qua đời.
 • Phân phối bởi vì quý vị bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
 • Phân phối là một phần của một loạt các khoản thanh toán định kỳ bằng nhau trong thời gian sống của quý vị hoặc thời gian sống của quý vị và người thụ hưởng được chỉ định. Nếu số Phân phối này đến từ một chương trình đủ điều kiện khác ngoài IRA thì quý vị phải thôi việc với chủ lao động này trước khi bắt đầu nhận tiền để ngoại lệ này được áp dụng.
 • Phân phối đến mức quý vị được khấu trừ chi phí y tế vượt quá 7.5% tổng số thu nhập được điều chỉnh, cho dù quý vị có ghi khấu trừ thành từng khoản trong năm đó hay không. Để biết thêm thông tin về chi phí y tế, xin tham khảo Chủ Đề Số 502.
 • Phân phối được thực hiện để đáp ứng truy thu của IRS đối với IRA theo đoạn 6331 của Bộ Luật Thuế.
 • Phân phối là số phân phối cho lính dự bị đủ điều kiện. Nhìn chung, đây là số phân phối cho cá nhân được điều động phục vụ tại ngũ ít nhất 180 ngày sau ngày 11 tháng 9, 2001.
 • Phân phối được pháp luật liên bang miễn thuế thu nhập bổ sung liên quan đến một số tình huống khẩn cấp và thiên tai.
 • Phân phối lên đến $5.000 được thực hiện cho quý vị từ một kế hoạch đóng góp xác định nếu phân phối là phân phối sinh hoặc nhận con nuôi đủ điều kiện. 
 • Phân phối cho quý vị sau khi quý vị thôi việc với chủ lao động nếu việc nghỉ làm này xảy ra trong năm hoặc sau năm quý vị đủ 55 tuổi, hoặc phân phối được thực hiện từ chương trình quyền lợi đủ điều kiện của chính phủ, theo quy định trong đoạn 414(d) nếu quý vị là nhân viên an toàn công cộng đủ điều kiện (chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương) và ngưng làm việc vào năm hoặc sau năm quý vị đủ 50 tuổi.
 • Phân phối cho một người thụ hưởng thay thế theo thứ tự quan hệ gia đình đủ điều kiện.
 • Phân phối cổ tức từ kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên .

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 575, Hưu Bổng và Thu Nhập Niên Kim (tiếng Anh). Tham khảo Chủ Đề Số 557 để biết thông tin về thuế cho phân phối sớm từ IRA.

Khai Báo 10% Thuế Bổ Sung

Khai báo thuế bổ sung 10% trên Bảng 2 (Mẫu 1040), Thuế Bổ Sung (tiếng Anh)PDF và đính kèm với Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ cho Người Cao Niên (tiếng Anh). Quý vị cũng phải nộp Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung trên Các Chương Trình Đủ Điều Kiện (Bao Gồm RA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (tiếng Anh) nếu:

 1. Phân phối của quý vị phải chịu thuế và mã số phân phối 1 không được ghi trong ô thích hợp của Mẫu 1099-R, Tiền Phân Phối từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hưu Trí hoặc Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) hoặc
 2. Một trong những trường hợp ngoại lệ được áp dụng nhưng ô ghi "Distribution Code(s)" ("Mã Số Phân Phối") không ghi mã số phân phối là 2, 3 hoặc 4. Mặt khác, quý vị không cần phải nộp Mẫu 5329 nếu phân phối của quý vị phải chịu 10% thuế bổ sung và mã số phân phối 1 được ghi trong ô thích hợp. Trong trường hợp này, hãy ghi 10% thuế bổ sung trên dòng 8 của Bảng 2 (Mẫu 1040), Thuế Bổ Sung (tiếng Anh)PDF và đánh dấu vào ô để cho biết quý vị không phải nộp Mẫu 5329.

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Phân phối đến từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện phải chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang; tuy nhiên, nếu phân phối của quý vị chịu 10% thuế bổ sung thì tiền khấu lưu thuế của quý vị có thể không đủ. Quý vị có thể phải trả thuế ước tính (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về khấu lưu thuế và trả tiền thuế ước tính, xin tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).