Chủ Đề 558 Thuế Phụ Trội đánh vào Số Tiền Phân Phối Sớm từ Các Chương Trình Hưu Trí Ngoài IRA

Để ngăn việc sử dụng các quỹ hưu trí cho các mục đích khác ngoài hưu trí bình thường, luật pháp áp dụng thuế phụ trội 10% vào số tiền phân phối sớm từ một số chương trình hưu trí nhất định. Thuế phụ trội bằng 10% của phần tiền phân chia bao gồm cả trong tổng thu nhập. Thông thường, tiền phân phối sớm là số tiền quý vị nhận được từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc hợp đồng niên kim hoãn lại trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi. Thuật ngữ "chương trình hưu trí đủ điều kiện" có nghĩa là:

 • Chương trình đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 401(a), chẳng hạn như đoạn 401(k) của chương trình
 • Chương trình niên kim đủ điều kiện dành cho nhân viên theo đoạn 403(a)
 • Chương trình niên kim tránh thuế theo đoạn 403(b) cho nhân viên của các trường công lập hoặc tổ chức được miễn thuế, hoặc
 • Trương mục hưu trí cá nhân theo đoạn 408(a) hoặc niên kim hưu trí cá nhân theo đoạn 408(b) (IRA) 

Thông thường, chương trình bồi thường hoãn lại đủ điều kiện của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương theo đoạn 457 không phải là chương trình hưu trí đủ điều kiện và bất kỳ số tiền phân phối nào từ chương trình này đều không phải chịu thuế phụ trội 10% khi phân phối sớm. Tuy nhiên, bất kỳ số tiền phân phối nào đến từ các khoản tiền nhận được theo đoạn 457 của chương trình dưới dạng chuyển giao trực tiếp hoặc chuyển từ một trong những chương trình hưu trí đủ điều kiện nêu trên sẽ bị tính thuế phụ trội 10%. 

Không Tính Thuế Phụ Trội 10%

Tiền phân phối không chịu thuế, chẳng hạn như tiền phân phối mà quý vị chuyển từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện thì quý vị không bị đánh thuế phụ trội 10%. Để biết thêm thông tin về việc phối chuyển, xin tham khảo Chủ Đề 413, và xem Tôi Có Cần Khai Báo Chuyển Giao hay Chuyển Đổi Chương Trình IRA hay Hồi Hưu trên Bản Khai Thuế Không? (Tiếng Anh)

Có một số trường hợp ngoại lệ cho thuế phụ trội 10% này. Các trường hợp ngoại lệ sau đây được áp dụng cho số tiền phân phối từ bất kỳ chương trình hưu trí đủ điều kiện nào:

 • Tiền phân phối cho người thụ hưởng hoặc di sản của quý vị vào lúc hoặc sau khi quý vị qua đời.
 • Tiền phân phối bởi vì quý vị bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn.
 • Tiền phân phối là một phần của một loạt các khoản thanh toán định kỳ bằng nhau trong thời gian sống của quý vị hoặc thời gian sống của quý vị và người thụ hưởng được chỉ định. Nếu số tiền phân phối này đến từ một chương trình đủ điều kiện khác ngoài IRA thì quý vị phải tách biệt dịch vụ với chủ nhân này trước khi bắt đầu trả tiền để ngoại lệ này được áp dụng.
 • Tiền phân phối đến mức quý vị được khấu trừ chi phí y tế vượt quá 7.5% tổng số lợi tức được điều chỉnh, cho dù quý vị có ghi khấu trừ thành từng khoản trong năm đó hay không. Để biết thêm thông tin về chi phí y tế, xin tham khảo Chủ Đề 502.
 • Tiền phân phối do IRS sai áp đối với chương trình theo đoạn 6331.
 • Tiền phân phối là số tiền phân phối cho lính trù bị đủ điều kiện. Nhìn chung, đây là số tiền phân phối cho cá nhân được điều động phục vụ tại ngũ ít nhất 180 ngày sau ngày 11 tháng Chín, 2001.
 • Tiền phân phối được pháp luật liên bang miễn thuế lợi tức bổ sung liên quan đến một số tình huống khẩn cấp và thảm họa. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.
 • Không vượt quá $5,000 và đây là số tiền phân phối trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi đủ điều kiện. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin. 

Các trường hợp ngoại lệ khác dưới đây chỉ áp dụng cho số tiền phân phối từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện khác ngoài IRA:

 1. Tiền phân phối cho quý vị sau khi quý vị nghỉ làm việc cho chủ thuê, nếu việc nghỉ làm này xảy ra trong năm hoặc sau năm quý vị đủ 55 tuổi, hoặc tiền phân phối đến từ chương trình quyền lợi đủ điều kiện của chính phủ, theo quy định trong đoạn 414(d) nếu quý vị là nhân viên an toàn công cộng đủ điều kiện (chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương) ngưng làm việc vào năm hoặc sau năm quý vị đủ 50 tuổi.
 2. Tiền phân phối cho một người thụ hưởng thay thế theo thứ tự quan hệ gia đình đủ điều kiện.
 3. Tiền phân chia cổ tức đến từ chế độ cổ quyền của nhân viên.

Xin tham khảo Chủ Đề 557 để biết thông tin về thuế đánh vào số tiền phân phối sớm từ IRA. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 575, Hưu Bổng và Lợi Tức Niên Kim (Tiếng Anh) Ấn Bản 590-B, Tiền Phân Phối từ Sắp Xếp Chương Trình Cá Nhân (IRA) (Tiếng Anh).

Để biết thông tin về việc giảm thuế cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận tiền phân phối hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh)IR-2020-124 (Tiếng Anh).

Khai Báo Thuế Phụ Trội 10%

Khai báo thuế phụ trội 10% trên Bản Khai 2 (Mẫu 1040), Các Loại Thuế Khác (Tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ cho Người Cao Niên (Tiếng Anh). Quý vị cũng phải nộp Mẫu 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Đủ Tiêu Chuẩn (Bao gồm cả IRA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (Tiếng Anh) nếu:

 1. Tiền phân phối của quý vị phải chịu thuế và mã số phân phối "1" không được ghi trong ô thích hợp của Mẫu 1099-R, Tiền Phân Phối từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (Tiếng Anh) hoặc
 2. Một trong những trường hợp ngoại lệ được áp dụng nhưng ô ghi "Mã Số Phân Phối" không ghi mã số rút tiền là "2", "3" hoặc "4". Mặt khác, quý vị không cần phải nộp Mẫu 5329 nếu tiền phân phối của quý vị phải chịu thuế phụ trội 10% và mã số phân phối "1" được ghi trong ô thích hợp. Trong trường hợp này, hãy ghi thuế phụ trội 10% trên dòng 6 của Bản Khai 2 (Mẫu 1040), Các Loại Thuế Khác (Tiếng Anh) và ghi "Không" trên đường chấm chấm bên cạnh dòng đó.

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Tiền phân phối đến từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện bị khấu lưu thuế lợi tức liên bang; tuy nhiên, nếu tiền phân phối của quý vị chịu thuế phụ trội 10% thì tiền khấu lưu thuế của quý vị có thể không đủ. Quý vị có thể phải trả thuế ước tính (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về khấu lưu thuế và trả tiền thuế ước tính, xin tham khảo Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh).