Chủ đề số 411, Lương hưu – Quy tắc tổng quát và phương pháp đơn giản

Nếu vài đóng góp cho chương trình lương hưu hoặc niên kim của quý vị đã được tính vào tổng thu nhập, quý vị có thể loại một phần tiền phân phối khỏi thu nhập. Quý vị phải tính phần được miễn thuế khi việc trả tiền mới bắt đầu. Phần không chịu thuế thường sẽ giữ nguyên như vậy cho mỗi năm, dù là số tiền trả thay đổi. Tuy nhiên, tổng số tiền hưu hay niên kim mà quý vị loại ra khỏi thu nhập thường được giới hạn đến tổng chi phí của quý vị (đôi khi còn gọi là “giá gốc” hay “đầu tư trong hợp đồng”). Muốn biết thêm thông tin về cách xác định tổng chi phí, xin tham khảo Ấn Phẩm 575, Thu nhập lương hưu và niên kim (tiếng Anh).

Quy tắc tổng quát

Nếu quý vị nhận được tiền trả niên kim từ một chương trình hưu trí không đủ tiêu chuẩn, quý vị phải sử dụng Quy Tắc Tổng Quát. Theo Quy Tắc Tổng Quát, quý vị phải tính phần chịu thuế và phần miễn thuế của tiền trả niên kim bằng các bảng tuổi thọ do IRS phát hành. Nếu quý vị trả một lệ phí, IRS sẽ tính phần miễn thuế của tiền trả niên kim cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Phẩm 939, Quy tắc tổng quát cho lương hưu và niên kim (tiếng Anh).

Phương pháp đơn giản

Thông thường, nếu bắt đầu nhận tiền trả niên kim từ một chương trình hưu trí đủ tiêu chuẩn , quý vị sử dụng Phương Pháp Đơn Giản để tính phần miễn thuế của các số tiền trả. Một chương trình hưu trí đủ tiêu chuẩn là một chương trình nhân viên đủ điều kiện, một chương trình niên kim đủ điều kiện của nhân viên, hoặc một chương trình niên kim hay hợp đồng ẩn thuế đủ điều kiện (xem Ấn Phẩm 575 (tiếng Anh) để biết các định nghĩa). Theo Phương Pháp Đơn Giản, quý vị tính phần chịu thuế và phần miễn thuế của tiền trả niên kim của quý vị bằng cách điền Bảng Chiết Tính Phương Pháp Đơn Giản trong Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) hoặc trong Ấn Phẩm 575 (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về Phương Pháp Đơn Giản, xin xem Ấn Phẩm 575 (tiếng Anh), hoặc nếu quý vị nhận được trợ cấp hưu trí Dịch Vụ Dân Sự Hoa Kỳ, xin xem Ấn Phẩm 721, Bản chỉ dẫn về thuế cho trợ cấp hưu trí dịch vụ dân sự hoa kỳ (tiếng Anh)