Chủ Đề 411 Hưu Bổng – Điều Lệ Tổng Quát và Phương Pháp Đơn Giản

Nếu vài đóng góp cho chương trình lương hưu hoặc niên kim của quý vị đã được tính vào tổng thu nhập, quý vị có thể loại một phần tiền phân phối khỏi thu nhập. Quý vị phải tính phần được miễn thuế khi việc trả tiền mới bắt đầu. Phần không chịu thuế thường sẽ giữ nguyên như vậy cho mỗi năm, dù là số tiền trả thay đổi. Tuy nhiên, tổng số tiền hưu hay niên kim mà quý vị loại ra khỏi thu nhập thường được giới hạn đến tổng chi phí của quý vị (đôi khi còn gọi là “căn bản” hay “đầu tư trong hợp đồng”). Muốn biết thêm thông tin về cách xác định tổng chi phí, xin tham khảo Ấn Bản 575, Thu Nhập Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh).

Điều Lệ Tổng Quát

Nếu quý vị nhận được tiền trả niên kim từ một chương trình hưu trí không đủ tiêu chuẩn, quý vị phải sử dụng Điều Lệ Tổng Quát. Theo Điều Lệ Tổng Quát, quý vị phải tính phần chịu thuế và phần miễn thuế của tiền trả niên kim bằng các bảng tuổi thọ do Sở Thuế Vụ ấn hành. Nếu quý vị trả một lệ phí, IRS sẽ tính phần miễn thuế của tiền trả niên kim cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 939, Điều Lệ Tổng Quát cho Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh).

Phương Pháp Đơn Giản

Thông thường, nếu bắt đầu nhận tiền trả niên kim từ một chương trình hưu trí đủ tiêu chuẩn , quý vị sử dụng Phương Pháp Đơn Giản để tính phần miễn thuế của các số tiền trả. Một chương trình hưu trí đủ tiêu chuẩn là một chương trình nhân viên đủ điều kiện, một chương trình niên kim đủ điều kiện của nhân viên, hoặc một chương trình niên kim hay hợp đồng ẩn thuế đủ điều kiện (xem Ấn Bản 575 để biết các định nghĩa). Theo Phương Pháp Đơn Giản, quý vị tính phần chịu thuế và phần miễn thuế của tiền trả niên kim của quý vị bằng cách điền Bản Chiết Tính Phương Pháp Đơn Giản  trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) hoặc trong Ấn Bản 575 (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về Phương Pháp Đơn Giản, xin xem Ấn Bản 575 (Tiếng Anh), hoặc nếu quý vị nhận được trợ cấp hưu trí Dịch Vụ Dân Sự Hoa Kỳ, xin xem Ấn Bản 721, Bản Chỉ Dẫn về Thuế cho Trợ Cấp Hưu Trí Dịch Vụ Dân Sự Hoa Kỳ (Tiếng Anh).