Nếu bạn không nhận được W-2 hoặc W-2 của bạn là sai

Chủ lao động của bạn bắt buộc phải cung cấp cho bạn Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh). Hồ sơ này cho thấy thu nhập của bạn và thuế bị khấu lưu.

Dưới đây là những gì cần làm nếu bạn không nhận được mẫu hoặc nếu thông tin là sai.

Nếu bạn không có W-2 vào cuối tháng 1 

Liên hệ với chủ lao động của bạn để xác nhận khi nào có mẫu sẽ đến.

Nếu bạn không có W-2 vào cuối tháng 2 

Nếu bạn liên lạc với chủ lao động của bạn và vẫn không có W-2 của bạn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040.

Chuẩn bị sẵn thông tin để chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại 
  • Số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế cá nhân 
  • Ngày khi bạn làm việc cho chủ lao động 
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ lao động

Chúng tôi sẽ liên lạc với chủ lao động của bạn để yêu cầu W-2 bị thất lạc.

Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một bản sao của Mẫu 4852, Thay thế cho Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh). Bạn có thể sử dụng nó để nộp tờ khai thuế mà không cần W-2.

Nếu bạn không kịp lấy W-2 để khai thuế 

Sử dụng cùi lương của bạn để ước tính tiền lương của bạn. Sau đó điền Mẫu 4852 (tiếng Anh) và đính kèm vào tờ khai thuế của bạn.

Nếu W-2 của bạn không chính xác 

Yêu cầu chủ lao động của bạn sửa lỗi. Nếu chủ lao động của bạn không sửa lỗi vào cuối tháng 2, bạn cũng nên:

Chúng tôi sẽ gửi cho chủ lao động của bạn một lá thư yêu cầu họ cung cấp cho bạn W-2 được sửa đổi trong vòng 10 ngày.

Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn hướng dẫn cho Mẫu 4852, Thay thế cho Mẫu W-2. Bạn có thể dùng nó để ước tính thu nhập của mình.

Nếu bạn đã nộp W-2 có thông tin không chính xác 

Nộp một tờ khai được điều chỉnh (tiếng Anh) với thông tin chính xác.

Liên quan