Chủ đề số 418, Bồi thường thất nghiệp

Việc xử lý thuế đối với trợ cấp thất nghiệp mà bạn nhận được tùy thuộc vào loại chương trình chi trả trợ cấp. Bồi thường thất nghiệp bao gồm số tiền nhận được theo luật pháp của Hoa Kỳ hoặc của một tiểu bang, chẳng hạn như:

  • Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tiểu bang
  • Trợ cấp trả cho bạn bởi một tiểu bang hay Đặc khu Columbia từ Quỹ Ủy thác thất nghiệp Liên bang.
  • Trợ cấp bồi thường thất nghiệp đường sắt
  • Trợ cấp thương tật thay thế cho bồi thường thất nghiệp
  • Trợ cấp điều chỉnh thương mại theo Đạo luật Thương mại năm 1974
  • Trợ cấp thất nghiệp theo Đạo luật Trợ cấp thiên tai và Hỗ trợ khẩn cấp năm 1974, và
  • Trợ cấp thất nghiệp theo chương trình của Đạo luật Bãi bỏ quy định Hàng không 1978
  • Trợ cấp từ một quỹ tư nhân nếu bạn tự nguyện đưa tiền cho quỹ này và nhận được nhiều tiền hơn so với số tiền bạn đưa cho quỹ.

Nếu bạn nhận tiền bồi thường thất nghiệp trong năm, bạn phải bao gồm số tiền này trong tổng thu nhập. Để xác định xem tiền bồi thường thất nghiệp của bạn có phải chịu thuế hay không, hãy xem Tiền tôi nhận được do thất nghiệp có phải chịu thuế không? (tếng Anh)

Cách đóng thuế cho bồi thường thất nghiệp

Nếu ban nhận được bồi thường thất nghiệp thì ban:

Khai báo bồi thường thất nghiệp

Bạn sẽ nhận được Mẫu 1099-G, Một số khoản thanh toán nhất định của Chính phủ (tiếng Anh), thể hiện số tiền bồi thường thất nghiệp trả cho bạn trong năm trong Ô số 1, và bất cứ tiền thuế thu nhập liên bang nào bị khấu lưu trong Ô số 4. Khai báo số tiền ghi trong Ô số 1 trên dòng 7 của Bảng 1, (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh thu nhập (tiếng Anh)PDF, và đính kèm với Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh). Bao gồm khấu lưu thể hiện trong Ô số 4 trên dòng 25b của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR. Để biết thêm thông tin về thất nghiệp, xin xem Unemployment Benefits (Trợ cấp thất nghiệp) trong Ấn phẩm 525 (tiếng Anh).

Gian lận thất nghiệp

Tội phạm sử dụng danh tính bị đánh cắp để nộp đơn yêu cầu bồi thường thất nghiệp dưới danh nghĩa của người khác. Các cơ quan thất nghiệp của tiểu bang nộp Mẫu 1099-G cho các cá nhân có tên và số An sinh Xã hội đã được trả tiền bồi thường thất nghiệp và cho IRS. Các nạn nhân của gian lận nhận được Mẫu 1099-G với số tiền trợ cấp thất nghiệp không chính xác trong Ô số 1 nên thông báo cho cơ quan nhà nước về sự không chính xác và yêu cầu sửa lại Mẫu 1099-G. Bộ Lao động hướng dẫn chi tiết cách báo cáo gian lận và tự bảo vệ mình (tiếng Anh). IRS cung cấp hướng dẫn về thuế cho các nạn nhân tại Trộm cắp danh tính và Trợ cấp thất nghiệp.