Chủ Đề 418 Bồi Thường Thất Nghiệp

Cách tính thuế tiền trợ cấp thất nghiệp quý vị nhận tùy vào loại chương trình nào trả tiền trợ cấp. Bồi thường thất nghiệp bao gồm số tiền nhận được theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc của một tiểu bang như:

  • Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tiểu bang
  • Trợ cấp trả cho quý vị bởi một tiểu bang hay Quận Columbia từ Quỹ Ủy Thác Thất Nghiệp Liên Bang.
  • Trợ cấp bồi thường thất nghiệp hỏa xa
  • Trợ cấp tàn tật trả để thay thế cho bồi thường thất nghiệp
  • Trợ cấp điều chỉnh thương mại theo Đạo Luật Thương Mại năm 1974
  • Trợ cấp thất nghiệp theo Đạo Luật Trợ Cấp Thiên Tai và Hỗ Trợ Khẩn Cấp năm 1974, và
  • Trợ cấp thất nghiệp theo Đạo Luật Bãi Bỏ Quy Định Hàng Không của Chương Trình 1978
  • Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang do Đại Dịch được cung cấp theo Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Tế và Đảm Bảo Kinh Tế Trước Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) 2020
  • Trợ cấp từ một quỹ tư nhân nếu quý vị tự nguyện đưa tiền cho quỹ này và nhận được nhiều tiền hơn so với số tiền quý vị đưa cho quỹ.

Nếu quý vị nhận tiền bồi thường thất nghiệp trong năm, quý vị phải bao gồm số tiền này trong tổng thu nhập. Để xác định xem tiền bồi thường thất nghiệp của quý vị có phải chịu thuế hay không, hãy xem Tiền Tôi Nhận Được do Thất Nghiệp Có Phải Chịu Thuế Không? (tếng Anh)

Cách Đóng Thuế Bồi Thường Thất Nghiệp

Nếu quý vị nhận được bồi thường thất nghiệp thì quý vị:

Khai Báo Bồi Thường Thất Nghiệp

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-G, Một Số Loại Tiền Trả của Chính Phủ (tiếng Anh) thể hiện số tiền bồi thường thất nghiệp trả cho quý vị trong năm trong Ô Số 1, và bất cứ tiền thuế thu nhập liên bang nào bị khấu lưu trong Ô Số 4. Báo cáo số tiền ghi trong Ô Số 1 trên dòng 7 của Bảng 1, (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (tiếng Anh), và đính kèm với Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh). Bao gồm khấu lưu thể hiện trong Ô Số 4 trên dòng 25b của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR. Để biết thêm thông tin về thất nghiệp, xin xem Trợ Cấp Thất Nghiệp trong Ấn Bản 525 (Tiếng Anh).