Chủ Đề Số 421 Học Bổng, Trợ Cấp Nghiên Cứu và Các Loại Trợ Cấp Khác

Học bổng thường là một số tiền được trả hoặc cho một học sinh được hưởng tại một cơ sở giáo dục với mục đích đi học. Trợ cấp nghiên cứu sinh thường là một số tiền được trả hay cấp cho một cá nhân với mục đích để học tập hay nghiên cứu. Những loại trợ cấp khác bao gồm trợ cấp dựa theo nhu cầu (chẳng hạn như Trợ Cấp Pell) và trợ cấp Fullbright (tiếng Anh).

Miễn Thuế

Nếu quý vị nhận được một học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh hay trợ cấp khác thì toàn bộ hoặc một phần của số tiền quý vị nhận được có thể được miễn thuế. Học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh và các loại trợ cấp khác được coi là miễn thuế nếu quý vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Quý vị là một thí sinh muốn đạt một bằng cấp tại một cơ sở giáo dục có một ban giảng viên và chương trình giảng dạy thông thường và thường có một đoàn thể sinh viên tham dự tại nơi có các hoạt động giáo dục; và
  • Các số tiền mà quý vị nhận dùng để trả cho học phí và lệ phí cần thiết để ghi danh hoặc tham gia học tập tại cơ sở giáo dục, hoặc lệ phí, sách vở, vật tư và dụng cụ cần thiết cho các khóa học tại cơ sở giáo dục.

Chịu Thuế

Quý vị phải tính vào tổng thu nhập:

  • Số tiền được sử dụng cho chi phí phát sinh, chẳng hạn như ăn ở, đi lại và dụng cụ tùy chọn.
  • Số tiền nhận được là khoản thanh toán cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu hoặc dịch vụ bắt buộc khác như là điều kiện để nhận được học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, quý vị không cần phải tính vào tổng thu nhập bất cứ số tiền quý vị nhận được cho các dịch vụ bắt buộccủa Chương Trình Học Bổng Đoàn Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia, Nghiên Cứu Sinh Chuyên Gia Y Tế Quân Đội và Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính hoặc chương trình vừa học vừa làm toàn diện cho sinh viên (như đã nêu rõ trong đoạn 448(e) của Đạo Luật Giáo Dục Đại Học năm 1965) do một trường đại học vừa học vừa làm vận hành. 

Cách Khai Báo

Thông thường, quý vị phải báo cáo bất cứ phần nào của học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh hoặc trợ cấp khác mà quý vị phải tính vào lợi tức gộp như sau:

Trả Tiền Thuế Ước Tính

Nếu bất cứ phần nào của học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu sinh phải chịu thuế, quý vị có thể phải trả tiền thuế ước tính trên thu nhập bổ sung. Muốn biết thêm thông tin về thuế ước tính, xem Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) và Tôi Có Cần Trả Tiền Thuế Ước Tính Không? (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Phẩm 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (tiếng Anh) và Tôi Có Phải Bao Gồm Học Bổng, Trợ Cấp Nghiên Cứu Sinh hay Trợ Cấp Giáo Dục như là Thu Nhập trên Tờ Khai Thuế của Tôi Không? (tiếng Anh)