Topic 421Scholarship and Fellowship Grants

Học bổng thường là một số tiền được trả hoặc cho một học sinh được hưởng tại một cơ sở giáo dục với mục đích đi học. Trợ cấp nghiên cứu sinh thường là một số tiền được trả hay cấp cho một cá nhân với mục đích để họ học tập hay nghiên cứu. Những loại trợ cấp khác bao gồm trợ cấp dựa theo nhu cầu (như Trợ Cấp Pell) và trợ cấp Fullbright.

Miễn Thuế

Nếu quý vị nhận được một học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh, hay trợ cấp khác, toàn bộ hoặc một phần của số tiền quý vị nhận được có thể được miễn thuế. Các học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh, và các trợ cấp khác được coi là miễn thuế nếu quý vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Quý vị là một thí sinh muốn đạt một bằng cấp tại một cơ sở giáo dục có một ban giảng viên và chương trình giảng dạy thông thường và thường có một đoàn thể sinh viên tham dự tại nơi có các hoạt động giáo dục; và
  • Các số tiền mà quý vị nhận dùng để trả cho học phí và lệ phí cần thiết để ghi danh hoặc tham gia học tập tại cơ sở giáo dục, hoặc lệ phí, sách vở, vật tư, và dụng cụ cần thiết cho các khóa học tại cơ sở giáo dục.

Chịu Thuế

Quý vị phải tính vào tổng thu nhập:

  • Các số tiền được sử dụng cho các chi phí phụ, chẳng hạn như ăn ở, di chuyển, và các dụng cụ tùy chọn.
  • Các số tiền nhận được cho việc giảng dạy, nghiên cứu, hoặc các dịch vụ khác phải làm như là điều kiện để được học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, quý vị không cần phải tính vào tổng thu nhập bất cứ số tiền quý vị nhận được cho các dịch vụ đòi hỏi của Chương Trình Học Bổng Đoàn Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia, Nghiên Cứu Sinh Chuyên Gia Y Tế Quân Đội và Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chánh hoặc một chương trình vừa học vừa làm toàn diện cho sinh viên (như được định nghĩa trong phần 448(e) của Đạo Luật Giáo Dục Đại Học năm 1965) do một trường đại học vừa học vừa làm vận hành. 

Cách Báo Cáo

Thông thường, quý vị phải báo cáo bất cứ phần nào của học bổng, trợ cấp nghiên cứu sinh, hay trợ cấp khác mà quý vị phải tính vào lợi tức gộp như sau:

  • Nếu nộp Mẫu Đơn 1040 PDF, ghi phần chịu thuế vào tổng số tiền báo cáo trên dòng “Tiền công, tiền lương, tiền hoa hồng” của đơn khai thuế. Nếu không báo cáo số tiền chịu thuế Mẫu Đơn W-2, ghi “SCH” cùng với số tiền chịu thuế trong khoảng trống của dòng “Tiền công, tiền lương, tiền hoa hồng”. Nếu nộp Mẫu Đơn 1040NR  ZIPhay Mẫu Đơn 1040NR-EZ PDF, báo cáo số tiền chịu thuế trên dòng “Học Bổng và Trợ Cấp Nghiên Cứu Sinh”.

Tiền Trả Thuế Ước Tính

Nếu bất cứ phần nào của học bổng hoặc trợ cấp nghiên cứu sinh bị thuế, quý vị có thể phải trả tiền thuế ước tính trên thu nhập thêm. Muốn biết thêm thông tin về thuế ước tính, xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, và Tôi có cần trả tiền thuế được ước tính không? (Am I Required to Make Estimated Tax Payments for 2018?).

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 970,Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục, và Có Phần Phải Bao Gồm Học Bổng, Trợ Cấp Nghiên Cứu Sinh, hay Trợ Cấp Giáo Dục trên Đơn Khai Thuế không? (Do I Include My Scholarship, Fellowship, or Education Grant as Income on My Tax Return?).