Các dạng bản ghi và cách xin lấy

Các cách để lấy bản ghi

Bạn có thể đăng ký để sử dụng Lấy bản ghi trực tuyến để xem, in, hoặc tải xuống tất cả các dạng bản ghi nêu dưới đây.

Nếu bạn không thể đăng ký hoặc không muốn dùng Lấy bản ghi trực tuyến thì có thể yêu cầu bản ghi tờ khai thuế và/hoặc bản ghi tài khoản thuế khi sử dụng Lấy bản ghi qua bưu điện hoặc gọi đến số 800-908-9946. Xin chờ từ 5 đến 10 ngày dương lịch để nhận bản ghi.

Bạn cũng có thể yêu cầu bất cứ dạng bản ghi nào nêu bên dưới bằng cách nộp Mẫu 4506-T, Yêu cầu Bản ghi của Tờ khai thuế (tiếng Anh).

Tìm hiểu cách lấy bản ghi cho thuế doanh nghiệp (tiếng Anh)

Các dạng bản ghi

Chúng tôi cung cấp miễn phí các dạng bản ghi sau đây cho bạn:

  • Bản ghi tờ khai thuế – hiển thị hầu hết các mục từng hàng từ tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 gốc mà bạn đã nộp, cùng với bất kỳ mẫu đơn và bảng liệt kê nào. Nó không hiển thị những thay đổi được thực hiện sau khi bạn đã nộp tờ khai gốc. Bản ghi này chỉ có sẵn cho năm khai thuế hiện tại và ba năm trước đó. Bản ghi tờ khai thuế thường đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cho vay, cung cấp tiền vay mua nhà. Ghi chú: Người vợ/chồng ngẫu phụ trên tờ khai thuế chung có thể dùng Lấy bản ghi trực tuyến hoặc Mẫu 4506-T (tiếng Anh) để yêu cầu dạng bản ghi này. Khi dùng Lấy bản ghi qua bưu điện hoặc gọi số 800-908-9946, người đóng thuế chính trên tờ khai thuế phải là người yêu cầu.
  • Bản ghi tài khoản thuế – cho biết những dữ liệu căn bản như tư cách khai thuế, tổng thu nhập được điều chỉnh, thu nhập chịu thuế và tất cả các dạng thanh toán. Bản ghi này cũng cho biết những thay đổi sau khi bạn đã nộp tờ khai thuế gốc. Bản ghi này có sẵn cho năm thuế hiện tại và cho đến chín năm trước đó bằng cách dùng Lấy bản ghi trực tuyến, và cho năm thuế hiện tại và ba năm trước đó bằng cách dùng Lấy bản ghi qua bưu điện hoặc gọi số 800-908-9946. Những năm này và các năm thuế trước đó có thể được lấy bằng cách nộp Mẫu 4506-T (tiếng Anh). Ghi chú: Nếu bạn đã trả thuế ước tính và/hoặc áp dụng tiền trả dư từ năm thuế trước, bạn có thể yêu cầu dạng bản ghi này vài tuần sau khi năm dương lịch mới bắt đầu để được xác nhận các khoản thanh toán của bạn trước khi nộp tờ khai thuế của mình.
  • Hồ sơ của bản ghi tài khoản kết hợp bản ghi tờ khai thuế và tài khoản thuế thành một bản ghi đầy đủ. Bản ghi này có sẵn cho năm thuế hiện tại và ba năm trước đó bằng cách dùng Lấy bản ghi trực tuyến hoặc Mẫu 4506-T.
  • Bản ghi lương bổng và thu nhập cho biết dữ liệu từ tờ khai thông tin mà chúng tôi nhận được như các Mẫu W-2, 1098, 1099 và 5498. Bản ghi được giới hạn trong khoảng 85 tài liệu thu nhập. Nếu bạn có nhiều tài liệu hơn số đó, bản ghi sẽ không được tạo. Bạn sẽ nhận được thông báo trực tuyến cho biết yêu cầu bảng ghi của bạn không thể được xử lý và hoàn thành và gửi Mẫu 4506-T (tiếng Anh). Nếu bạn nhìn thấy một tin thông báo là "No Record of return filed (Không có hồ sơ khai thuế được lưu)" cho năm thuế hiện tại, nó có nghĩa là thông tin chưa được đưa lên bản ghi. Hãy kiểm tra lại vào cuối tháng 5. Bản ghi này có sẵn cho năm thuế hiện tại và chín năm trước đó bằng cách dùng Lấy bản ghi trực tuyến hoặc Mẫu 4506-T.
  • Thư xác nhận không khai thuế – tuyên bố rằng IRS không có hồ sơ về tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 tại thời điểm bạn yêu cầu. Thư này không cho biết liệu bạn có phải nộp tờ khai thuế cho năm đó không. Lá thư này sẽ có sẵn sau ngày 15 tháng 6 cho năm thuế hiện tại hoặc bất cứ thời điểm nào cho ba năm thuế trước đó bằng cách dùng Lấy bản ghi trực tuyến hoặc Mẫu 4506-T. Dùng Mẫu 4506-T (tiếng Anh) nếu bạn cần lá thư cho các năm thuế cũ hơn.

Ghi chú: Bản ghi không phải là bản sao của tờ khai thuế. Nếu bạn cần bản sao của tờ khai gốc, nộp Mẫu 4506, Yêu cầu bản sao của Tờ khai thuế (tiếng Anh). Tham khảo mẫu đơn để biết thông tin về thời gian xử lý và lệ phí.

Tham khảo Các câu hỏi thường gặp về Lấy bản ghi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Trở lại trang nhà của Lấy bản ghi