Tip relve ak fason pou fè kòmann yo

Fason pou resevwa relve

Ou ka enskri pou itilize Resevwa Relve Sou Entènèt pou wè, enprime, oswa telechaje tout tip Relve ki nan lis anba a.

Si ou pa kapab enskri oswa ou prefere pa itilize Resevwa Relve Sou Entènèt, ou ka fè kòmann yon relve deklarasyon taks epi/oswa yon relve kont taks ou atravè Resevwa Relve pa Lapòs oswa lè ou rele nan 800-908-9946. Tanpri tann ant 5 a 10 jou ouvrab avan yo livre li.

Ou kapab fè demann pou nenpòt ki kalite relve ki nan lis anba la a tou lè ou soumèt Fòm 4506-T, Fè Demann pou Relve Deklarasyon Taks (an anglè).

Chèche konnen kijan pou w jwenn yon relve nòt enpo biznis.

Tip relve ki genyen yo

Nou ofri tip relve sa yo gratis:

  • Relve deklarasyon enpo  - montre pifò eleman ki nan liy nan deklarasyon taks inisyal seri Fòm 1040 yo, jan ou te soumèt li a, ansanm ak tout lòt fòmilè ak barèm. Li pa montre chanjman ki te fèt aprè ou te fin soumèt deklarasyon inisyal la. Relve sa a disponib pou ane fiskal aktyèl la ak twa (3) ane fiskal anvan. Yon relve deklarasyon taks nòmalman satisfè bezwen yon etablisman ki prete moun lajan ki ap ofri ipotèk. Note Byen: konjwen segondè ki nan yon deklarasyon an komen kapab itilize Resevwa Relve Sou Entènèt oswa Fòm 4506-T (an anglè) pou fè demann relve sa a. Lè w ap itilize Resevwa Relve pa Lapòs oswa lè ou rele nan 800-908-9946, se kontribyab prensipal ki nan deklarasyon an ki pou fè demann lan.
  • Relve kont enpo - montre done de baz tankou kondisyon fiskal, revni an gwo ajiste, revni taksab ak kalite pèman yo. Li montre chanjman ki te fèt aprè ou te fin soumèt deklarasyon inisyal la tou. Relve sa a disponib pou ane fiskal aktyèl la ak nèf (9) ane fiskal anvan yo atravè Resevwa Relve Sou Entènèt, epi ane aktyèl la ak twa (3) ane anvan yo atravè Jwenn Relve pa Lapòs oswa lè ou rele nan 800-908-9946. Nou kapab jwenn ane sa yo ak ane fiskal anvan yo lè nou soumèt Fòm 4506-T (an anglè)Note Byen: Si ou te fè pèman estimasyon taks epi/oswa ou te aplike rès kòb yon pèman anplis ki te nan yon deklarasyon taks ane pase, ou ka mande relve sa a kèk semèn aprè kòmansman ane sivil la pou konfime pèman w avan ou depoze deklarasyon taks ou.
  • Dosye sou relve kont  - konbine Relve deklarasyon taks ak Relve kont taks ki ekri anwo a la pou fè yon sèl rapò. Relve sa a disponib pou ane fiskal aktyèl la ak twa ane fiskal anvan yo lè ou itilize Resevwa Relve Sou Entènèt oubyen Fòm 4506-T (an anglè).
  • Relve sou salè ak revni  - montre done ki soti nan deklarasyon enfòmasyon nou resevwa yo tankou Fòm W-2, 1098, 1099 ak 5498. Relve a limite a apeprè 85 dokiman revni. Si ou gen plis dokiman pase kantite sa a, ou p ap jwenn relve a e w ap resevwa yon avi anliy k ap di ou demann relve w la pat kapab trete epi pou w ranpli ak soumèt Fòm 4506-T (an anglè) pou w fè demann lan. Si ou wè yon mesaj "Pa gen Anrejistreman deklarasyon ki fèt" pou aktyèl ane fiskal la, sa vle di enfòmasyon an poko rive sou relve a. Retounen verifye pita nan mwa me a. Relve sa a disponib pou aktyèl ane fiskal la ak nèf (9) ane fiskal anvan yo lè ou itilize Resevwa Relve Sou Entènèt oubyen Fòm 4506-T.
  • Verifikasyon lèt pou moun ki pa deklare  - di IRS pa gen okenn dosye sou okenn deklarasyon taks seri Fòm 1040 ki trete anvan dat demand lan. Li pa revele si ou gen obligasyon pou deklare revni w pou ane ki konsène a. Lèt sa a disponib aprè 15 Jen pou ane fiskal aktyèl la oswa nenpòt lè pandan twa (3) ane fiskal ki sot pase la yo, lè ou itilize Resevwa Relve Sou Entènèt oubyen Fòm 4506-T (an anglè). Itilize Fòm 4506-T si ou bezwen yon lèt pou ane fiskal anvan yo.

Note Byen: Yon relve se pa yon fotokopi deklarasyon taks ou. Si ou bezwen yon kopi deklarasyon orijinal ou, Soumèt Fòm 4506, Demann pou Kopi Deklarasyon Taks (an anglè), Al gade nan fòm nan pou ou konnen kantite tan pou tretman an ak frè a.

Vizite paj FAQ yo sou Resevwa Relve (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Retounen sou paj dakèy Resevwa Relve a