Danh sách phối kiểm dể khởi dầu một doanh nghiệp

Danh sách phối kiểm sau đây cho biết những bước căn bản cần làm theo để khai trương doanh nghiệp. Không nên xem đây là danh sách bao gồm mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh thương cụ thể của quý vị.

Có thể xem thông tin về những chuyên ngành cụ thể tại trang Industries/Professions (Các Lĩnh Vực/Ngành Nghề) (Industries/Professions webpage (tiếng Anh)).

Mỗi tiểu bang đều có những quy định phụ trội về việc khai trương và điều hành doanh nghiệp. Nên tham khảo mạng lưới của tiểu bang (your state's website (tiếng Anh)) để biết những quy định cấp tiểu bang về việc khởi nghiệp.

Cũng nên tham khảo Các Bước Khởi Đầu Doanh Nghiệp (Steps to Starting a Business (tiếng Anh)) của Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương (Small Business Administration).