Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Danh Sách Phối Kiểm để Khởi Đầu Một Doanh Nghiệp

Danh sách phối kiểm sau đây cho biết những bước căn bản cần làm theo để khai trương doanh nghiệp. Không nên xem đây là danh sách bao gồm mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh thương cụ thể của quý vị.

Có thể xem thông tin về những chuyên ngành cụ thể tại trang Industries/Professions (Các Lĩnh Vực/Ngành Nghề) (Industries/Professions Web page).

Mỗi tiểu bang đều có những quy định phụ trội về việc khai trương và điều hành doanh nghiệp. Nên tham khảo mạng lưới của tiểu bang (your state's website) để biết những quy định cấp tiểu bang về việc khởi nghiệp.

Cũng nên tham khảo Các Bước Khởi Đầu Doanh Nghiệp  (Steps to Starting a Business) của Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương (Small Business Administration).