Những Tài Liệu mà Doanh Nghiệp Nhỏ Nên Đọc

Đây là danh sách toàn bộ những ấn phẩm hữu ích cho tiểu thương (chỉ có bản Anh ngữ). Có thể xem trực tuyến đa số tài liệu này. Và có thể tải lấy tất cả ở dạng Adobe PDF rồi in ra.

Ấn Phẩm Mô Tả/Diễn Giải Dạng
PDF
Có Ở Dạng
Trang Mạng
Ấn Phẩm 15 Ấn Phẩm 15 (Thông Tư E), Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở 3.30 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 334 Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ (cho Người Sử Dụng Bản Khai C hoặc C-EZ) 2.49 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 463 Phí Tổn Đi Công Tác, Chiêu Đãi, Biếu Tặng và Xe Cộ 1.85 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 505 Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính 1.88 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 531 Báo Cáo Lợi Tức từ Tiền Tip 2.04 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 535 Doanh Phí 1.68 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 547 Thiệt Hại Rủi Ro, Thảm Họa, và Trộm Cắp (Thương Mại và Phi Kinh Doanh) 2.23 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 560 Chương Trình Hồi Hưu cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SEP, SIMPLE, và Các Chương Trình Hội Đủ Tiêu Chuẩn) 2.24 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 583 Khởi Đầu Kinh Doanh và Lưu Giữ Sổ Sách 2.23 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 587 Sử Dụng Ngôi Nhà để Kinh Doanh (kể cả dùng cho Dịch Vụ Chăm Sóc Bán Trú) 1.35 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 598 Thuế thu từ Lợi Tức Thương Mại Không Liên Quan của Tổ Chức Được Miễn Thuế 2.19 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 946 Cách Khấu Hao Tài Sản 2.13 MBPDF Trang Mạng
Ấn Phẩm 1635 Hiểu Biết về EIN (Employer Identification Number, hay Mã Số Hãng Sở). Ấn Phẩm này có mục đích giảng giải cho mọi người hiểu về EIN. Trong đó giải thích EIN là gì, làm sao biết có cần dùng cho doanh nghiệp không, và trình bày tiêu chí nộp đơn xin. 823 KBPDF Không
Ấn Phẩm 1779 Thầu Khoán Độc Lập hay Nhân Viên 282 KBPDF Không